จดทะเบียนบริษัท.COM » รับทำบัญชี เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจรับทำบัญชี มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าธรรมเนียมรายเดือน บริษัทรับทำบัญชีส่วนใหญ่มักเรียกค่าธรรมเนียมรายเดือนจากลูกค้า โดยค่าธรรมเนียมนี้จะขึ้นอยู่กับขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการและความซับซ้อนของบัญชี

 2. บริการสรุปบัญชีประจำเดือน บริษัทบางแห่งอาจให้บริการสรุปบัญชีรายเดือนหรือรายไตรมาสแก่ลูกค้าโดยเรียกค่าธรรมเนียมตามรอบการสรุป

 3. บริการเตรียมและยื่นรายงานภาษี บริษัทรับทำบัญชีสามารถเสนอบริการเตรียมและยื่นรายงานภาษีในชื่อของลูกค้า เช่น รายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือรายงานภาษีนิติบุคคล

 4. บริการการเรียกเก็บหนี้และการจ่ายเงิน บริษัทรับทำบัญชีอาจช่วยในการเรียกเก็บหนี้จากลูกค้าและการจ่ายเงินให้กับผู้ขายโดยใช้ระบบบัญชี

 5. บริการประจำปีและการรายงานการเงินประจำปี บริษัทรับทำบัญชีช่วยในการเตรียมรายงานการเงินประจำปีและในกระบวนการส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานราชการต่าง ๆ

 6. บริการบริหารการเงิน บริษัทรับทำบัญชีอาจให้คำแนะนำในการบริหารการเงินและการวางแผนทางการเงินแก่ลูกค้า

 7. บริการปรึกษาทางการเงินและภาษี บริษัทรับทำบัญชีมักมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการเงินและภาษี ซึ่งสามารถให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในด้านนี้ได้

 8. บริการการตรวจสอบบัญชี บริษัทรับทำบัญชีบางแห่งอาจมีสาขาที่ให้บริการการตรวจสอบบัญชี ซึ่งเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัญชีและการเงินของลูกค้า

 9. บริการซอฟต์แวร์บัญชี บริษัทบางแห่งอาจพัฒนาซอฟต์แวร์บัญชีและให้บริการติดตั้งและการอบรมในการใช้งาน

 10. บริการปรับปรุงระบบบัญชี บริษัทรับทำบัญชีสามารถช่วยในการปรับปรุงระบบบัญชีของลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจรับทำบัญชี

จุดแข็ง Strengths

 1. ความเชี่ยวชาญ บริษัทมีทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการบริหารการเงินและบัญชี

 2. ความน่าเชื่อถือ บริษัทมีประวัติการทำงานที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

 3. การบริการที่หลากหลาย บริษัทมีความสามารถในการให้บริการบัญชีที่หลากหลาย เช่น บริการสรุปบัญชีประจำเดือน, การเตรียมรายงานภาษี, และการจัดการบัญชีรายรับรายจ่าย

 4. การใช้เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยให้บริษัทสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดความผิดพลาด

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ความขาดแคลนในทรัพยากรบุคคล บริษัทมีจำนวนทรัพยากรบุคคลที่จำกัด ทำให้มีข้อจำกัดในการรับงานใหม่

 2. ความต้องการในเวลามาก บัญชีมักมีการรายงานและการปฏิบัติงานในระยะเวลาที่กำหนด การมีการจัดการเวลาที่ไม่ดีอาจทำให้ลูกค้าไม่พอใจ

 3. ค่าใช้จ่ายสูง การรักษาทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญสูงอาจทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง

โอกาส Opportunities

 1. การขยายธุรกิจ บริษัทสามารถขยายบริการหรือเปิดสาขาในพื้นที่ใหม่เพื่อเพิ่มรายได้

 2. การให้บริการในอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น บริษัทสามารถเน้นการให้บริการในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต เช่น อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุตสาหกรรมสุขภาพ

 3. พัฒนาซอฟต์แวร์บัญชี การพัฒนาซอฟต์แวร์บัญชีที่ใช้ในการจัดการงานบัญชีสามารถเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจ

ความเสี่ยง Threats

 1. คู่แข่งคุณภาพสูง การแข่งขันในธุรกิจรับทำบัญชีมีคู่แข่งคุณภาพสูง ทำให้เป็นความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้า

 2. ความเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและภาษี การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับภาษีอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและรายได้ของบริษัท

 3. ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงในสภาวะเศรษฐกิจสามารถมีผลกระทบต่อความสามารถในการรับงานใหม่และการชำระค่าบริการ

อาชีพ ธุรกิจรับทำบัญชี ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าจ้างพนักงาน หากคุณต้องการให้บริษัทของคุณมีทีมงานเพื่อดำเนินการทางบัญชีและการเงินในนามของลูกค้า คุณจะต้องคิดค่าจ้างพนักงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านนี้

 2. ซอฟต์แวร์บัญชี การลงทุนในซอฟต์แวร์บัญชีที่มีคุณภาพสามารถช่วยให้คุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดความผิดพลาด

 3. ค่าใช้จ่ายสำหรับสำนักงาน หากคุณต้องการสำนักงานเป็นส่วนตัว ค่าเช่าสำนักงานและค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์สำนักงานอาจเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน

 4. ค่าตั้งธุรกิจและการตลาด คุณอาจต้องลงทุนในการลงทะเบียนบริษัทและการสร้างแบรนด์ของคุณ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณาเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่

 5. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและอบรม การเริ่มต้นธุรกิจรับทำบัญชีควรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชีและภาษี ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและอบรมอาจเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนเริ่มต้น

 6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอาจเกิดขึ้นตามความต้องการของธุรกิจของคุณ เช่น ค่าบริการทางทีวีและอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจประจำวัน เป็นต้น

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจรับทำบัญชี

 1. บัญชีวิสาหกิจ การบัญชีวิสาหกิจเป็นอาชีพหลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับทำบัญชี ซึ่งรวมถึงการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย, งบทดลอง, งบกำไรขาดทุน, การตรวจสอบบัญชี, และการเตรียมรายงานภาษี

 2. การเงินและการลงทุน ธุรกิจรับทำบัญชีส่วนใหญ่จะมีลูกค้าที่ต้องการการประเมินการลงทุน, การวางแผนการเงิน, และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางการเงินของพวกเขา

 3. ภาษีและการเสียภาษี การบัญชีเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมและบันทึกภาษีต่าง ๆ รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการลดหย่อนภาษีอย่างถูกต้อง

 4. การเงินส่วนบุคคล บางครั้ง, บริษัทรับทำบัญชีอาจให้บริการในด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคลเช่นการวางแผนการออมและการลงทุน

 5. การจัดการเชิงยุทธวิธี การจัดการเชิงยุทธวิธีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจธุรกิจและการวางแผนกลยุทธ์ การบัญชีสามารถให้ข้อมูลที่สำคัญในการตัดสินใจนี้

 6. การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง การบัญชีสามารถช่วยในการตรวจสอบรายละเอียดของธุรกิจและการประเมินความเสี่ยงทางการเงิน

 7. ธุรกิจออนไลน์ สำหรับธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจ e-commerce, การบัญชีอาจมีความสำคัญเพื่อติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจออนไลน์

 8. การบริหารจัดการองค์กร การบัญชีก็เป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการองค์กร เช่น การจัดการกระบวนการการเงินและการวางแผนงบประมาณ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจรับทำบัญชี ที่ควรรู้

 1. บัญชี (Accounting)

  • คำอธิบาย กระบวนการบันทึก, จัดเก็บ, และวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของธุรกิจเพื่อการรายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน
  • ภาษาอังกฤษ Accounting
 2. บัญชีรายรับ (Income Statement)

  • คำอธิบาย รายงานทางการเงินที่แสดงรายได้และรายจ่ายของธุรกิจในระยะเวลาที่กำหนด
  • ภาษาอังกฤษ Income Statement
 3. งบทดลอง (Trial Balance)

  • คำอธิบาย รายการบัญชีทั้งหมดที่รวมรายเดือนหรือรายไตรมาสเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี
  • ภาษาอังกฤษ Trial Balance
 4. งบกำไรขาดทุน (Profit and Loss Statement)

  • คำอธิบาย รายงานทางการเงินที่แสดงกำไรหรือขาดทุนของธุรกิจหลังจากหักค่าใช้จ่าย
  • ภาษาอังกฤษ Profit and Loss Statement
 5. งบทุน (Balance Sheet)

  • คำอธิบาย รายงานทางการเงินที่แสดงสถานะทางการเงินของธุรกิจในขณะที่ระบบบัญชีกำลังสิ้นสุดรอบ
  • ภาษาอังกฤษ Balance Sheet
 6. บัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable)

  • คำอธิบาย ยอดเงินที่ยังค้างชำระจากลูกค้าในระยะเวลาที่กำหนด
  • ภาษาอังกฤษ Accounts Receivable
 7. บัญชีลูกหนี้สูญ (Bad Debt)

  • คำอธิบาย ยอดเงินที่ไม่สามารถรับมาได้และต้องถูกเคลียร์ออกจากบัญชีลูกหนี้
  • ภาษาอังกฤษ Bad Debt
 8. บัญชีเจ้าหนี้ (Accounts Payable)

  • คำอธิบาย ยอดเงินที่ยังค้างชำระให้แก่ลูกหนี้หรือผู้ขายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ภาษาอังกฤษ Accounts Payable
 9. สมดุล (Balance)

  • คำอธิบาย สถานะที่บัญชีรายได้เท่ากับรายจ่ายหรือทุนเท่ากับสินทรัพย์
  • ภาษาอังกฤษ Balance
 10. ค่าใช้จ่าย (Expense)

  • คำอธิบาย รายการบันทึกของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าจ้างพนักงาน, ค่าเช่าสำนักงาน, ค่าน้ำ, ค่าไฟ, เป็นต้น
  • ภาษาอังกฤษ Expense

จดบริษัท ธุรกิจรับทำบัญชี ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท คุณจะต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ และต้องเป็นชื่อที่อนุมัติตามกฎหมาย

 2. จัดเตรียมข้อมูล คุณจะต้องจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่จำเป็น เช่น รายชื่อผู้ก่อตั้งบริษัท, สถานที่ที่ตั้งสำนักงาน, และวัตถุประสงค์ของบริษัท

 3. ยื่นคำขอจดบริษัท คุณต้องยื่นคำขอจดบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมพิสูจน์กำไรเพื่อวางสรรค์เศรษฐกิจและจัดการกับกำไรเข้าชาติ และรอการอนุมัติ

 4. ชำระเงินค่าธรรมเนียม คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการจดบริษัทตามอัตราที่กำหนด

 5. รอการอนุมัติ หลังจากยื่นคำขอและชำระค่าธรรมเนียมเสร็จเรียบร้อย คุณจะต้องรอการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 6. รับหนังสือรับรองบริษัท เมื่อบริษัทของคุณได้รับการอนุมัติและจดในทะเบียนบริษัท คุณจะได้รับหนังสือรับรองบริษัท (Certificate of Registration) และสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจได้

 7. ลงทะเบียนสรรพสามิต หากคุณต้องการลงทะเบียนสรรพสามิต (VAT) คุณจะต้องยื่นคำขอและดำเนินการลงทะเบียนกับกรมสรรพสามิต

 8. เปิดบัญชีธนาคาร คุณควรเปิดบัญชีธนาคารสำหรับบริษัท เพื่อทำรายการการเงินและบัญชี

 9. ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ การปรึกษากับนักกฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญเมื่อจดบริษัทเพื่อให้คุณเข้าใจกฎหมายและขั้นตอนต่าง ๆ อย่างถูกต้อง

บริษัท ธุรกิจรับทำบัญชี เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราภาษีที่กำหนดโดยกฎหมาย โดยจะคำนวณจากกำไรสุทธิหรือรายได้ที่ได้รับ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากบริษัทลงทะเบียนสรรพสามิต (VAT) คุณจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในการทำธุรกิจ และจะต้องส่งรายงาน VAT รายเดือนหรือรายไตรมาสแก่กรมสรรพสามิต

 3. ภาษีนิติบุคคล บริษัทจะต้องเสียภาษีนิติบุคคลตามกฎหมายที่กำหนด โดยมีอัตราภาษีและกฎการเสียภาษีที่แตกต่างกันไปตามขนาดและรายได้ของบริษัท

 4. ภาษีอากรสรรพสามิต (Specific Business Tax – SBT) บริษัทในบางธุรกิจอาจต้องเสีย SBT ซึ่งเป็นภาษีเสริมบนรายได้จากธุรกิจพิเศษ เช่น การขายหุ้นหรือการโอนทรัพย์สิน

 5. ภาษีอากรสามัญ (Stamp Duty) บริษัทอาจต้องเสียภาษีอากรสามัญตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ในกรณีที่มีการทำสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมาย

 6. ภาษีอื่น ๆ การเสียภาษีอื่น ๆ อาจขึ้นอยู่กับลักษณะและกิจกรรมของธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีธุรกิจส่วนตัว, หรือภาษีที่เกี่ยวกับการค้าขายระหว่างประเทศ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.