จดทะเบียนบริษัท.COM » อาชีพรับเหมาก่อสร้าง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจอาชีพรับเหมาก่อสร้าง มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าแรงงาน รายได้หลักของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมาจากค่าแรงงานของคนงานที่ทำงานในโครงการก่อสร้าง ธุรกิจจะเรียกเก็บค่าแรงในรูปแบบชั่วโมงงานหรือรายวันหรืออาจจะเป็นค่าแรงรายเดือน โดยอยู่ในการตกลงกับผู้ว่าจ้างและประเภทงานที่ทำ

 2. วัสดุก่อสร้าง รายได้ย่อยสำคัญมาจากการจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น คอนกรีต, ก่อสร้างเหล็ก, ไม้, กระเบื้อง, และวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง ธุรกิจสามารถรับเงินจากลูกค้าในรูปแบบการสั่งซื้อวัสดุหรือคิดราคาในงานที่รับเหมา

 3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายได้ของธุรกิจอาชีพรับเหมาก่อสร้างยังมาจากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าเช่าอุปกรณ์, ค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์, ค่าบริการบริหารโครงการ, ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ, ค่าเช่าสถานที่, และอื่น ๆ

 4. กำไร รายได้ของธุรกิจมาจากกำไรหรือส่วนแบ่งที่เกิดขึ้นจากการรับเหมาก่อสร้าง หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด รายได้ยิ่งมากเมื่อธุรกิจสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและให้บริการตรงตามข้อกำหนดและเวลาที่ระบุ

 5. การเสนอราคา ธุรกิจอาชีพรับเหมาก่อสร้างมีรายได้จากการเสนอราคาในการประมูลโครงการหรือส่งค่าใช้จ่ายเพื่อการประมูลโครงการ โดยอาจมีการเปรียบเทียบราคากับคู่แข่งอื่น ๆ และชนะการประมูล

 6. งานปรับปรุงและบริการหลังการขาย รายได้อาจมาจากงานปรับปรุงหรือบริการหลังการขาย เช่น การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมหลังจากสร้างเสร็จสิ้น

 7. ค่าซื้อขายทรัพย์สิน ในบางกรณี, ธุรกิจอาจขายทรัพย์สินที่ได้จากโครงการก่อสร้าง, เช่น บ้านหรืออาคารที่สร้างขึ้นเพื่อขายให้กับลูกค้า

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจอาชีพรับเหมาก่อสร้าง

 1. Strengths (จุดแข็ง)

  • ความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สูง
  • ความสามารถในการจัดการโครงการใหญ่ที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การสร้างความไว้วางใจในตลาดด้วยคุณภาพงานที่ยอดเยี่ยมและการปฏิบัติตามกำหนดเวลา
  • ความสามารถในการจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
  • ความสามารถในการปรับตัวต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรม
 2. Weaknesses (จุดอ่อน)

  • ความขาดแคลนแรงงานที่มีความชำนาญในการก่อสร้าง
  • การบริหารจัดการทางการเงินที่ไม่เหมาะสมและความเสี่ยงทางการเงินที่สูง
  • การรักษาคุณภาพที่ไม่สม่ำเสมอทำให้ลูกค้าสงสัยในการใช้บริการอีกครั้ง
  • การอยู่ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงและมีผู้เข้ารับเหมามาก
 3. Opportunities (โอกาส)

  • การขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง
  • การพัฒนาโครงการสีเขียวและยังคงการทำงานกับโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
 4. Threats (อุปสรรค)

  • การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อกำหนดในอุตสาหกรรมที่อาจมีผลต่อกระบวนการทำงาน
  • การเพิ่มขึ้นของวัสดุก่อสร้างที่มีราคาที่สูงขึ้นอาจส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น
  • การแข่งขันที่รุนแรงจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียงและความเข้มแข็ง

อาชีพ ธุรกิจอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน ควรคำนึงถึงค่าจ้างแรงงานที่ท่านต้องจ่ายให้แก่คนงานที่ทำงานในโครงการก่อสร้าง รวมถึงค่าจ้างงานอาคารและค่าจ้างงานช่างที่ทำงานในโครงการ เป็นที่นิยมเรียกว่า “ค่าแรงงาน”

 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ควรระบุค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น คอนกรีต, ก่อสร้างเหล็ก, ไม้, กระเบื้อง, เครื่องมือ, และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ

 3. ค่าใช้จ่ายในการเช่าอุปกรณ์ หากคุณไม่ต้องการซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาแพง, ความสามารถในการเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์อาจเป็นทางเลือกที่คุณควรพิจารณา

 4. ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพและการรับใบอนุญาต ควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนธุรกิจ, การจ้างพนักงานที่จำเป็นสำหรับการบริหารทางด้านธุรกิจ, และค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตและอนุญาตการก่อสร้างที่จำเป็น

 5. ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและการตลาด ควรคำนึงถึงการโฆษณาและการตลาดเพื่อสร้างความรู้และตลาดสำหรับธุรกิจของคุณ

 6. การสร้างส่วนเงินสำรอง ควรสร้างส่วนเงินสำรองสำหรับการดำเนินธุรกิจในกรณีที่เกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือเพื่อรองรับความต้องการทางการเงินในช่วงเริ่มต้นของธุรกิจ

 7. การลงทุนในเทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ การลงทุนในเทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดต้นทุนในระยะยาว

 8. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่เป็นที่ปรึกษา ควรพิจารณาการจ้างที่เป็นที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อให้คำปรึกษาในการเริ่มต้นธุรกิจ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจอาชีพรับเหมาก่อสร้าง

 1. วิศวกรรมก่อสร้าง วิศวกรรมก่อสร้างมีบทบาทสำคัญในการออกแบบและวางแผนโครงการก่อสร้าง และติดตามการดำเนินงานเพื่อให้โครงการเป็นไปตามแผน

 2. ช่างก่อสร้าง ช่างก่อสร้างคือคนงานที่ปฏิบัติงานก่อสร้างตามแผนและโครงการที่วางไว้ ซึ่งประกอบด้วยช่างสึนามิ, ช่างต่อท่อ, ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, และอื่น ๆ

 3. ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ผู้จัดการโครงการมีบทบาทในการควบคุมและจัดการโครงการทั้งหมด รวมถึงการวางแผนการเงิน, การตรวจสอบคุณภาพ, และการควบคุมเวลา

 4. การสื่อสารและการตลาด เพื่อสร้างความรู้และตลาดสำหรับธุรกิจ, การสื่อสารและการตลาดเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการขายบริการก่อสร้างและการเสนอราคาโครงการให้กับลูกค้า

 5. การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์คุณภาพสูงและราคาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจอาชีพรับเหมาก่อสร้าง

 6. ผู้สนับสนุนการก่อสร้าง ธุรกิจอาชีพรับเหมาก่อสร้างบางครั้งจำเป็นต้องมีผู้สนับสนุนอื่น ๆ เช่น ว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ผู้ให้บริการการเงิน, และผู้ประกันภัยเพื่อรองรับความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงในการก่อสร้าง

 7. การออกแบบและบริการทางวิศวกรรม การออกแบบและบริการทางวิศวกรรมเกี่ยวข้องกับการสร้างแผนและรายละเอียดทางวิศวกรรมของโครงการก่อสร้าง

 8. การศึกษาและอบรม การศึกษาและอบรมเช่นการฝึกงาน, การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ, และการสร้างความรู้ใหม่เป็นสิ่งสำคัญในการรู้จักแนวโน้มและเทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาชีพรับเหมาก่อสร้าง พร้อมคำอธิบายในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 1. สัญญาก่อสร้าง (Construction Contract)

  • คำอธิบาย (ไทย) สัญญาที่ระบุขอบเขตของโครงการก่อสร้างรวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและค่าใช้จ่าย
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) A contract that specifies the scope of a construction project, including details related to the work and costs involved
 2. ค่าแรงงาน (Labor Costs)

  • คำอธิบาย (ไทย) เงินที่จ่ายให้แก่คนงานที่ทำงานในโครงการก่อสร้าง
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The money paid to the laborers working on a construction project
 3. วัสดุก่อสร้าง (Construction Materials)

  • คำอธิบาย (ไทย) วัสดุที่ใช้ในการสร้างโครงการก่อสร้าง, เช่น คอนกรีต, ก่อสร้างเหล็ก, ไม้, กระเบื้อง, และอื่น ๆ
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) Materials used in construction projects, such as concrete, steel, wood, tiles, and others
 4. ประกันคุณภาพ (Quality Assurance)

  • คำอธิบาย (ไทย) กระบวนการที่ใช้เพื่อรับรองว่างานก่อสร้างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The process used to ensure that construction work meets quality standards
 5. รูปแบบการจัดการโครงการ (Project Management Framework)

  • คำอธิบาย (ไทย) โครงร่างหรือโครงสร้างที่ใช้ในการจัดการโครงการก่อสร้าง
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) A framework or structure used in the management of construction projects
 6. ค่าใช้จ่ายในการเช่าอุปกรณ์ (Equipment Rental Costs)

  • คำอธิบาย (ไทย) ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) Expenses associated with renting machinery and equipment for construction projects
 7. การประกอบอาชีพก่อสร้าง (Construction Industry)

  • คำอธิบาย (ไทย) กลุ่มธุรกิจและบุคคลที่มีการเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The group of businesses and individuals involved in the construction industry
 8. สถานที่ก่อสร้าง (Construction Site)

  • คำอธิบาย (ไทย) พื้นที่ที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการ
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The area where a construction project is taking place
 9. การวางแผนการเงิน (Financial Planning)

  • คำอธิบาย (ไทย) กระบวนการวางแผนการใช้เงินในโครงการก่อสร้าง
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The process of planning how money will be used in a construction project
 10. การจ้างที่เป็นที่ปรึกษา (Consultant Hiring)

  • คำอธิบาย (ไทย) กระบวนการที่ใช้ในการจ้างผู้ที่เป็นที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาในโครงการก่อสร้าง
  • คำอธิบาย (อังกฤษ) The process used to hire consultants with expertise to provide advice on a construction project

จดบริษัท ธุรกิจอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ ก่อนที่คุณจะจดบริษัท, คุณควรวางแผนธุรกิจของคุณให้ดี รวมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์, โครงสร้างองค์กร, แผนการทางการเงิน, แผนการตลาด, และการสร้างบรรยากาศทางธุรกิจ

 2. เลือกชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและเป็นไปตามกฎหมาย คุณควรตรวจสอบกับกรมพัฒนาธุรกิจก่อสร้างหรือสำนักงานพาณิชย์ในพื้นที่ของคุณเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของชื่อ

 3. จัดเตรียมเอกสาร คุณจะต้องจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนบริษัท, เช่น บันทึกการประชุมผู้ก่อตั้ง, ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท, แผนการจัดทำงาน, และรายชื่อผู้ก่อตั้งบริษัท

 4. การจดทะเบียนบริษัท คุณต้องยื่นคำขอการจดทะเบียนบริษัทที่มีการก่อสร้างกับกรมพัฒนาธุรกิจก่อสร้างหรือสำนักงานพาณิชย์ในพื้นที่ของคุณ และจ่ายค่าธรรมเนียมที่จำเป็น

 5. ได้รับหมายเลขประจำตัวประชาชนทางธุรกิจ (TAX ID) หลังจากการจดทะเบียนบริษัท, คุณจะได้รับหมายเลขประจำตัวประชาชนทางธุรกิจที่จะใช้ในการปฏิบัติกิจการภาษี

 6. ขอใบอนุญาตทางธุรกิจ หากมีความจำเป็น, คุณอาจต้องขอใบอนุญาตทางธุรกิจจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องก่อนที่คุณจะสามารถเริ่มต้นธุรกิจก่อสร้าง

 7. จัดทำบริการหรือสินค้า หลังจากที่บริษัทของคุณได้รับการจดทะเบียน, คุณสามารถเริ่มให้บริการในธุรกิจอาชีพรับเหมาก่อสร้าง

 8. บริหารการเงิน คุณควรเปิดบัญชีธุรกิจและจัดการการเงินของบริษัทอย่างดีเพื่อให้รายได้และรายจ่ายของคุณอยู่ในระบบและเพื่อประเมินผลการดำเนินธุรกิจของคุณ

 9. เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุง ในระยะยาว, คุณควรเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและปรับปรุงตามความต้องการของตลาดและกฎหมาย

บริษัท ธุรกิจอาชีพรับเหมาก่อสร้าง เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย ภาษีนี้คิดจากกำไรสุทธิหรือกำไรก่อสร้างของบริษัทหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เป็นรายจ่ายธุรกิจและค่าลดหย่อนต่าง ๆ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) บริษัทที่มีรายได้ขายของหรือบริการที่ใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ต้องเสีย VAT ตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมาย

 3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) บริษัทอาจต้องหักภาษีเงินได้จากรายได้ของพนักงานที่มีตำแหน่งสูงในบริษัท แต่เป็นรายเดือนที่เกินปริมาณที่ยกเว้นตามกฎหมาย

 4. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) บริษัทต้องหักภาษีที่จ่ายให้กับบุคคลหรือบริษัทอื่นที่เป็นผู้รับเงินตามกฎหมาย และจ่ายเงินที่หักภาษีไปให้กรมสรรพากร

 5. อื่น ๆ บริษัทอาจต้องเสียภาษีอื่น ๆ ตามลักษณะของธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีธุรกิจท้องถิ่น, ภาษีบุคคลธรรมดาอื่น ๆ, ภาษีสิ่งแวดล้อม, และอื่น ๆ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.