จดทะเบียนบริษัท.COM » บริษัท รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจบริษัท รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. สัญญางานก่อสร้าง รายได้หลักสำหรับบริษัทรับเหมาก่อสร้างมาจากสัญญางานก่อสร้างที่ได้ทำขึ้นเช่นการก่อสร้างบ้าน, อาคารพาณิชย์, ทางหลวง, โรงงาน, โครงการรีสอร์ท, หรือโครงการอื่น ๆ โดยได้รับค่าตอบแทนตามสัญญาที่ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างเรียกเก็บ

 2. งานปรับปรุงและซ่อมแซม รายได้อาจมาจากงานปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคารหรือโครงสร้างที่มีอยู่แล้ว ซึ่งลูกค้าหรือเจ้าของอาคารหรือโครงสร้างใช้บริการของบริษัท

 3. บริการทางราชการ บริษัทอาจได้รับสัญญาจากหน่วยงานราชการในการก่อสร้างโครงการราชการ เช่น การก่อสร้างโรงเรียน, โรงพยาบาล, ทางหลวง ฯลฯ

 4. ค่าประกันหรือการประมูล บริษัทสามารถรับงานก่อสร้างผ่านการประมูลหรือการเสนอราคาในโครงการต่าง ๆ

 5. งานซ่อมบำรุงแบบประจำ รายได้มาจากบริการซ่อมบำรุงแบบประจำของอาคารหรือโครงสร้าง ซึ่งลูกค้าทั่วไปอาจว่างระบบบำรุงรักษาของพวกเขาแก่บริษัท

 6. งานแก้ไขปรับปรุง บริษัทอาจรับสัญญาก่อสร้างงานที่เกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างที่ไม่ปรากฎในสัญญาเดิม

 7. งานซ่อมแซมฉุกเฉิน บริษัทอาจรับสัญญางานซ่อมแซมในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่นซ่อมแซมหลังจากภัยธรรมชาติ

 8. บริการทางวิศวกรรมและคอนซัลแตนซี บริษัทอาจให้บริการวิศวกรรมหรือคอนซัลแตนซีในโครงการให้คำแนะนำหรือออกแบบก่อสร้าง

 9. งานอื่น ๆ อาจมีรายได้อื่น ๆ ที่มาจากงานเสริม ๆ เช่น งานจัดสรรพื้นที่, งานสถาปัตยกรรมภายใน, หรืองานเชื่อมโยงกับกิจการหลักของบริษัท

 10. ค่าบริการพิเศษ บริษัทอาจรับรายได้จากบริการพิเศษที่ไม่เกี่ยวกับก่อสร้างเช่น บริการทางวิศวกรรมคำนวณ, การทดสอบวัสดุ, หรือบริการคอนซัลแตนซีเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รับผิดชอบ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจบริษัท รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก

ความแข็งแกร่ง (Strengths)

 1. ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค บริษัทมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างและซ่อมแซมทางเทคนิค ที่สามารถสร้างผลงานคุณภาพและมีความรู้และความเข้าใจในรายละเอียดทางเทคนิค

 2. ญาติกับกฎหมายและข้อกำหนด บริษัทเข้าใจกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง และมีความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้

 3. ความสามารถในการบริการหลากหลาย บริษัทมีความสามารถในการทำงานในหลายกลุ่มโครงการและในงานก่อสร้างต่าง ๆ

 4. ความคล่องตัว บริษัทสามารถปรับตัวในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. ขาดทุนการตลาด บริษัทอาจขาดทุนในการตลาดหรือสื่อสารสรรพสามารถในการมั่นใจลูกค้าหรือรับสัญญางาน

 2. การจัดการภายในไม่ดีเยี่ยม ปัญหาในการจัดการภายในบริษัท เช่น ประสิทธิภาพในการจัดทำงานหรือประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุน

 3. คู่แข่งแข็งระดับท้องถิ่น บริษัทอาจต้องแข่งขันกับบริษัทท้องถิ่นหลายราย

 4. ขาดทุนการเงิน การจัดการและวางแผนการเงินไม่ดีเยี่ยม สามารถทำให้บริษัทเผชิญกับปัญหาการเงิน

โอกาส (Opportunities)

 1. ตลาดที่ขยายตัว มีโอกาสในการขยายตัวไปยังตลาดใหม่หรือซึ่งเดิมที่มีความต้องการสำหรับบริษัท

 2. การรับสัญญางานโครงการใหญ่ โครงการก่อสร้างใหญ่ ๆ อาจเป็นโอกาสในการทำกำไรและเติบโตของบริษัท

 3. เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เข้ามาในกระบวนการก่อสร้างอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน

 4. ความต้องการเพิ่มเติมในงานก่อสร้าง การกระจายของโครงการระบบพื้นสดและพื้นแข็งในธุรกิจอาจสร้างโอกาสเพิ่มเติม

อันตราย (Threats)

 1. คู่แข่งที่แข็งแกร่ง บริษัทอาจเผชิญกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งที่มีทรัพยากรมากกว่า

 2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุอาจมีผลต่อกำไรของบริษัท

 3. กฎหมายและข้อกำหนดที่เข้มงวด การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อกำหนดอาจทำให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน

 4. ความจำเจ ความจำเจในวงการก่อสร้างอาจส่งผลต่อการเสี่ยงทางการเงิน

อาชีพ ธุรกิจบริษัท รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. อุปกรณ์และเครื่องมือ การลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับงานก่อสร้าง เช่น เครื่องจักรก่อสร้าง, เครื่องมือช่าง, รถขนของ, อุปกรณ์ความปลอดภัย เป็นต้น

 2. พื้นที่สำนักงาน การเช่าหรือซื้อพื้นที่สำนักงานหรือพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์และวัสดุ

 3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ค่าจ้างลูกจ้าง, ค่านายหน้า, ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานประจำวัน, ค่าจัดส่งวัสดุ, ค่าจ้างช่าง, ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ความปลอดภัย, ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณา เป็นต้น

 4. ทุนหมุนเวียน ความจำเป็นในการมีทุนสำรองหรือเงินสดที่จำเป็นในกระบวนการธุรกิจและสำหรับการจ่ายค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน

 5. ทุนสำรอง สำหรับการจ่ายค่าใช้จ่ายสำคัญอย่างเช่น เงินสำหรับการดำเนินธุรกิจในช่วงระยะเริ่มต้นแรก

 6. ค่าใช้จ่ายสำหรับการรับรองและใบอนุญาต ค่าใช้จ่ายสำหรับการรับรองและใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

 7. ค่าใช้จ่ายในการสร้างฐานลูกค้า ค่าใช้จ่ายในการสร้างฐานลูกค้าและการสัญญาและการรวมโครงการใหม่

 8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจออนไลน์ (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายสำหรับเว็บไซต์, การตลาดออนไลน์, และระบบบริหารจัดการ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบริษัท รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก

 1. ผู้รับเหมา รายชื่อนี้รวมถึงผู้ประกอบการหรือบริษัทที่รับเหมาก่อสร้าง ทำหน้าที่จัดการงานก่อสร้างทั้งหมด รวมถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์, งานวิศวกรรม, และการบริหารโครงการ

 2. ช่างสร้าง ช่างสร้างที่ทำหน้าที่ในกระบวนการก่อสร้าง เช่น ช่างก่อสร้าง, ช่างไฟฟ้า, ช่างประปา, ช่างคอนกรีต เป็นต้น

 3. วิศวกร วิศวกรโครงการที่ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง, รวมถึงวิศวกรโครงการสถาปัตยกรรมที่รับผิงกิจการทางออกแบบและออกแบบทรัพยากรสถาปัตยกรรม

 4. ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ในกรณีที่มีความซับซ้อนทางกฎหมายในโครงการ, ที่ปรึกษาทางกฎหมายอาจเข้ามาในบทบาทของคำแนะนำเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

 5. บริษัทสำรองสร้างก่อสร้าง บางโครงการอาจจ้างบริษัทสำรองสร้างก่อสร้างเพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับก่อสร้างและการก่อสร้างเป็นธุรกิจสำคัญ

 6. จัดการโครงการ มีบทบาทสำคัญในการวางแผนและควบคุมกระบวนการก่อสร้าง, รวมถึงการจัดการเวลา, งบประมาณ, การจัดการคุณภาพ, และการจัดการความปลอดภัย

 7. สถาปนิก สถาปนิกเชี่ยวชาญในด้านออกแบบสถาปัตยกรรมที่อาจจ้างเขามาในโครงการที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม

 8. การเงินและบัญชี บทบาทสำคัญในการจัดการการเงิน, งบประมาณ, บัญชี, และการควบคุมค่าใช้จ่ายในโครงการ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจบริษัท รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก ที่ควรรู้

 1. การบริหารโครงการ (Project Management)

  • คำอธิบาย กระบวนการวางแผน ดำเนิน และควบคุมโครงการก่อสร้างเพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ตรงตามเป้าหมายเวลาและงบประมาณ
 2. งบประมาณ (Budget)

  • คำอธิบาย รายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะใช้ในโครงการก่อสร้าง, รวมถึงรายรับและรายจ่าย
 3. อนุมัติ (Permit)

  • คำอธิบาย การร้องขออนุญาตจากหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่สำหรับการทำงานก่อสร้าง ซึ่งอาจเป็นที่อยู่, สิทธิ์, และความปลอดภัย
 4. วัสดุก่อสร้าง (Construction Materials)

  • คำอธิบาย วัสดุและสารอันเป็นทางการที่ใช้ในกระบวนการก่อสร้าง เช่น คอนกรีต, อิเหน่อหรือเหล็ก
 5. ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Inspection)

  • คำอธิบาย กระบวนการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบว่างานก่อสร้างทำตามมาตรฐานคุณภาพหรือไม่
 6. เวลาการทำงาน (Work Schedule)

  • คำอธิบาย กำหนดเวลาที่ควรใช้ในการทำงานในโครงการก่อสร้าง เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ตรงตามกำหนด
 7. หน่วยงานอนุรักษ์ (Regulatory Agencies)

  • คำอธิบาย หน่วยงานราชการที่รับผิงคำขออนุญาตและตรวจสอบงานก่อสร้างเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎหมาย
 8. ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (Construction Safety)

  • คำอธิบาย การจัดหาและใช้มาตรการปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในโครงการก่อสร้าง
 9. การสัญญา (Contract)

  • คำอธิบาย เอกสารที่ระบุเงื่อนไขการทำงาน, รายละเอียด, การชำระเงิน, และสัญญาในโครงการก่อสร้าง
 10. บริหารสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)

 • คำอธิบาย การดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้าง

จดบริษัท ธุรกิจบริษัท รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เริ่มต้นโดยการเลือกชื่อสำหรับบริษัทของคุณ แนะนำให้ตรวจสอบกับหน่วยงานรัฐที่รับผิงการจดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อที่คุณเลือกยังไม่ถูกใช้โดยบริษัทอื่น

 2. เลือกผู้จัดการ (Directors) บริษัทจะต้องมีผู้จัดการอย่างน้อย 1 คน แต่สามารถมีมากกว่าหนึ่งคนได้ ผู้จัดการคือคนที่จะดำเนินการและบริหารงานของบริษัท

 3. จดบริษัท คุณจะต้องลงทะเบียนบริษัทของคุณที่หน่วยงานที่รับผิง โดยส่วนใหญ่ในประเทศไทย, หน่วยงานที่รับผิงสามารถเป็นกรมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม (BOI) หรือกรมพิเศษ (DBD Department of Business Development) ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ

 4. จดสมุดหุ้น (Share Register) คุณต้องจดสมุดหุ้นที่ระบุสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นในบริษัท

 5. จดทะเบียนที่อยู่ (Registered Office) บริษัทต้องมีที่อยู่สำหรับทำการประกอบการและที่อยู่นี้จะต้องถูกจดในสถานที่หน่วยงานที่รับผิง

 6. เรียกตามส่ง (Calling of a Meeting) คุณจะต้องจัดประชุมเพื่อจดบริษัทและต้องระบุสิ่งที่สัมปทานทั้งหมดในสัญญา

 7. จดทะเบียนสถานประกอบการ (VAT Registration) หากธุรกิจของคุณมีรายได้ที่มีขึ้นต้นหรือมากพอแล้วต้องจดทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยการยื่นเรื่องที่หน่วยงานที่รับผิง

 8. เปิดบัญชีธนาคาร (Open Bank Account) คุณจะต้องเปิดบัญชีธนาคารในชื่อของบริษัทเพื่อการดำเนินการทางการเงินของบริษัท

 9. ขอใบอนุญาตและการรับรองสิทธิ์ (Permits and Licenses) ตามลักษณะธุรกิจของคุณ, คุณอาจต้องขอใบอนุญาตหรือรับรองสิทธิ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตก่อสร้างหรือใบอนุญาตเซฟแอนด์โฮมสไตล์

 10. คุ้มครองพรรคชนิดบุคคลหรือนิติบุคคล (Liability Protection) คุณอาจต้องพิจารณาการคุ้มครองความรับผิดชอบของพรรคชนิดบุคคลหรือนิติบุคคล คุ้มครองนี้มีจุดประสงค์ที่จะช่วยคุณปกป้องทรัพย์สินส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุ

บริษัท ธุรกิจบริษัท รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ถ้าบริษัทมีผู้ถือหุ้นที่จะได้รับกำไรจากกิจกรรมทางการเงินของบริษัท เราก็อาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) หากธุรกิจของคุณมีรายได้ที่มาจากการขายสินค้าหรือบริการ, คุณอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตามกฎหมายภาษี

 3. ภาษีอากร (Customs Duty) หากคุณนำเข้าหรือส่งออกสินค้า, คุณอาจต้องเสียภาษีอากรตามกฎหมายอากรท้องถิ่น

 4. ภาษีท้องถิ่น (Local Taxes) บางท้องถิ่นอาจมีภาษีท้องถิ่นที่เรียกว่า “ภาษีธุรกิจ” หรือ “ภาษีอื่น ๆ” ที่บริษัทจะต้องเสียตามกฎหมายท้องถิ่น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.