การศึกษา เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจการศึกษา มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition Fees and Course Fees) รายได้หลักสำหรับธุรกิจการศึกษามาจากการเรียนของนักเรียนหรือนักศึกษา ซึ่งรวมถึงค่าเรียนประจำภาคการศึกษา, ค่าเรียนคอร์สเรียนเพิ่มเติม, และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน

 2. ค่าสมัคร (Application Fees) บางสถาบันการศึกษาอาจเรียกเก็บค่าสมัครเมื่อนักเรียนหรือนักศึกษายื่นใบสมัครเข้าศึกษา

 3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Miscellaneous Fees) รายได้จากค่าใช้จ่ายเสริมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น ค่าหนังสือเรียน, ค่าใช้จ่ายในการสอบ, ค่าเข้าพักรายวันหรือค่าบริการเสริม

 4. ค่าเช่าสถานที่ (Facility Rental Fees) บางสถาบันการศึกษาอาจให้บริการให้คณะศิษย์เช่าสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมหรือสัมมนา ซึ่งสามารถเป็นแหล่งรายได้เสริม

 5. บริการการศึกษาออนไลน์ (Online Education Services) บางสถาบันการศึกษามีโปรแกรมการศึกษาออนไลน์หรือคอร์สออนไลน์ที่เสนอให้นักเรียนและนักศึกษาสามารถเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต รายได้มาจากค่าลงทะเบียนและค่าเรียนของหลักสูตรเหล่านี้

 6. บริการการศึกษาที่ปรับให้เหมาะกับผู้เรียน (Customized Education Services) บางธุรกิจการศึกษาอาจให้บริการการศึกษาที่ปรับให้เหมาะกับผู้เรียนโดยเฉพาะ เช่น คอร์สเรียนส่วนตัว หรือโปรแกรมการศึกษาที่ทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้า

 7. ค่าบริการศึกษาเสริม (Extra-Curricular Fees) บางสถาบันการศึกษามีกิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมที่นักเรียนหรือนักศึกษาสามารถเข้าร่วม เช่น การแข่งขันกีฬา, งานนิทรรศการ, หรือกิจกรรมสังสรรค์ และเรียกเก็บค่าบริการเสริมนี้

 8. การระดมทุนและบริจาค (Fundraising and Donations) บางสถาบันการศึกษาอาจมีโครงการระดมทุนหรือรับบริจาคจากบุคคลทั่วไปหรือองค์กรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา รายได้จากการระดมทุนและบริจาคนี้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาสถาบันการศึกษา

 9. การฝากเงินค่าเรียน (Prepaid Tuition) บางนักเรียนหรือนักศึกษาอาจจะฝากเงินค่าเรียนล่วงหน้าเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายหรือรับสิทธิ์เข้าเรียนในระยะเวลาที่กำหนดล่วงหน้า

 10. บริการแนะนำอาชีพและการร่วมงาน (Career Counseling and Placement Services) บางสถาบันการศึกษามีบริการให้คำแนะนำในการเลือกอาชีพและการเตรียมตัวสำหรับการร่วมงานหลังจบการศึกษา รายได้ส่วนนี้อาจมาจากค่าบริการเสริมที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจการศึกษา

ข้อแข็ง (Strengths)

 1. คุณภาพการสอนและโครงสร้างหลักสูตรที่ดี การมีคุณภาพการสอนที่ยอดเยี่ยมและโครงสร้างหลักสูตรที่หลากหลายช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับสถาบันการศึกษาและดึงดูดนักเรียนหรือนักศึกษามากขึ้น

 2. พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สมบูรณ์ การมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ที่เหมาะสมช่วยให้นักเรียนและนักศึกษามีประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี

 3. ระบบการบริหารจัดการที่ดี การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพช่วยให้สถาบันการศึกษาดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความประสิทธิผลในการดำเนินงาน

 4. ช่องทางการสื่อสารและการตลาดที่ดี การมีกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมและช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพช่วยให้สถาบันการศึกษาเสริมความรู้สึกสนใจและดึงดูดนักเรียนหรือนักศึกษา

 5. ความร่วมมือกับอุตสาหกรรม การมีความร่วมมือกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรมในการพัฒนาหลักสูตรและการฝึกงานช่วยเติบโตและต่อยอดการศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษา

ข้ออ่อน (Weaknesses)

 1. ข้อจำกัดของงบประมาณ การจำกัดของงบประมาณอาจทำให้สถาบันการศึกษาไม่สามารถลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกหรือโครงการพัฒนาได้เต็มที่

 2. ข้อจำกัดของพื้นที่ การขาดสภาพพื้นที่สำหรับการขยายกิจการหรือการเพิ่มสถานที่อาจจำกัดการเติบโตของสถาบันการศึกษา

 3. การแข่งขันและวัฒนธรรมการเรียนการสอน ธุรกิจการศึกษามีการแข่งขันอย่างรุนแรงและต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลง

 4. ปัญหาการบริหารจัดการ ปัญหาทางการบริหารจัดการอาจส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันการศึกษาไม่ได้มีประสิทธิผล

โอกาส (Opportunities)

 1. การเพิ่มความหลากหลายของหลักสูตร การเพิ่มหลักสูตรใหม่หรือการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอาจช่วยเพิ่มจำนวนนักเรียนหรือนักศึกษา

 2. การขยายตลาด การขยายตลาดไปยังพื้นที่ใหม่หรือการเปิดสาขาใหม่อาจช่วยเพิ่มรายได้และความมั่นคงของสถาบันการศึกษา

 3. เทคโนโลยีการศึกษา การใช้เทคโนโลยีในการสอนและการเรียนรู้อาจสร้างโอกาสให้สถาบันการศึกษาเป็นผู้นำในการให้บริการการศึกษา

 4. ความร่วมมือกับอุตสาหกรรม ความร่วมมือกับอุตสาหกรรมอาจช่วยเพิ่มโอกาสในการจัดการฝึกงานและการจ้างงานหลังจบการศึกษา

ความเสี่ยง (Threats)

 1. การลดงบประมาณในการศึกษา การลดงบประมาณการศึกษาทางรัฐบาลหรือการลดความสนใจในการศึกษาอาจส่งผลให้ลดรายได้ของสถาบันการศึกษา

 2. การแข่งขันจากสถาบันการศึกษาอื่น การแข่งขันจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่มีชื่อเสียงอาจส่งผลให้สถาบันการศึกษาต้องพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อรักษานักเรียนหรือนักศึกษาปัจจุบันและดึงดูดนักเรียนใหม่

 3. ความเปลี่ยนแปลงในนโยบายการศึกษา การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการศึกษาที่สามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถาบันการศึกษา

 4. ความเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการศึกษาอาจส่งผลให้สถาบันการศึกษาต้องลงทุนในการอัพเกรดและปรับปรุงอินฟราสตรัคทั้งหมด

อาชีพ ธุรกิจการศึกษา ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. การซื้อหรือเช่าพื้นที่ คุณจะต้องหาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการสอนและกิจกรรมการศึกษา และสามารถเช่าหรือซื้อพื้นที่นี้ได้ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับที่ตั้งและขนาดของพื้นที่

 2. อุปกรณ์การเรียนการสอน คุณจะต้องลงทุนในอุปกรณ์การเรียนการสอนเช่น โต๊ะเก้าอี้, บทเรียน, อุปกรณ์สื่อการสอน, และคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสถาบันการศึกษาและความต้องการของนักเรียนหรือนักศึกษา

 3. บุคลากร คุณจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการสอน รวมถึงบุคลากรทางบริหารและบุคลากรสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานและค่าจ้างขึ้นอยู่กับระดับตำแหน่งและความสามารถของบุคลากร

 4. การตลาดและการโฆษณา คุณจะต้องลงทุนในการตลาดและการโฆษณาเพื่อโปรโมทธุรกิจการศึกษาของคุณและดึงดูดนักเรียนหรือนักศึกษา ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การตลาดที่คุณใช้

 5. ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและการรับรอง คุณอาจต้องจ่ายค่าใช้จ่ายทางกฎหมายในการจดทะเบียนและรับรองธุรกิจการศึกษาของคุณ รวมถึงการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอนและการดำเนินงานของสถาบันการศึกษา

 6. การพัฒนาหลักสูตร หากคุณต้องการสร้างหลักสูตรเอง คุณจะต้องลงทุนในการพัฒนาและออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรตามความเปลี่ยนแปลงในตลาดและความต้องการของนักเรียน

 7. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพช่วยให้การจัดการและการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำวัน ค่าใช้จ่ายประจำวันเช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่ เป็นต้น

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการศึกษา

 1. ครูและอาจารย์ ครูและอาจารย์เป็นบุคลากรหลักในธุรกิจการศึกษา เขาเป็นผู้สอนและนำนักเรียนหรือนักศึกษาในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ

 2. ผู้จัดการสถาบันการศึกษา ผู้จัดการหรือผู้บริหารสถาบันการศึกษาเป็นคนที่บริหารและดูแลกิจกรรมทั้งหมดในสถาบันการศึกษา เขาเป็นคนที่กำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงาน

 3. ผู้สนับสนุนการเรียนการสอน ผู้สนับสนุนการเรียนการสอนเป็นบุคลากรที่ช่วยในกระบวนการการเรียนการสอน เช่น ทำงานกับนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีความจำเป็นพิเศษ

 4. นักวิจัยและนักพัฒนาหลักสูตร นักวิจัยและนักพัฒนาหลักสูตรทำงานในการสร้างหลักสูตรการศึกษาใหม่ วิจัยเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา

 5. ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลทำงานในการวัดและประเมินความรู้และทักษะของนักเรียนหรือนักศึกษา

 6. นักเรียนหรือนักศึกษา นักเรียนและนักศึกษาคือกลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจการศึกษา พวกเขามาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในสถาบันการศึกษา

 7. นักเรียนหรือนักศึกษาเด็กๆ นักเรียนหรือนักศึกษาเด็กๆ คือผู้รับการศึกษาในสถาบันการศึกษา

 8. ผู้ปกครองและผู้ปกครอง ผู้ปกครองและผู้ปกครองมีบทบาทในการเลือกสถาบันการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาของลูกหรือน้อง

 9. นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใหญ่ บางครั้งผู้ใหญ่ก็ต้องการการศึกษาเพิ่มเติมหรือการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ และอาจรับบริการจากสถาบันการศึกษา

 10. ผู้สนใจด้านการศึกษา ผู้สนใจด้านการศึกษาเช่น นักเรียนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย, นักเรียนต่อโท, หรือผู้สนใจการศึกษาตลอดชีวิต สามารถเข้าร่วมคอร์สหรือโปรแกรมการศึกษาเพิ่มเติม

 11. ผู้สนับสนุนทางอุตสาหกรรม บางครั้งธุรกิจการศึกษาจะมีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในการจัดการฝึกงานหรือพัฒนาบุคลากร ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับอาชีพในอุตสาหกรรมนั้น

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจการศึกษา ที่ควรรู้

 1. หลักสูตร (Curriculum)

  • ภาษาไทย หลักสูตร
  • คำอธิบาย รายละเอียดของวิชาการและกิจกรรมการเรียนการสอนที่เรียนในสถาบันการศึกษา รวมถึงโครงสร้างของการเรียนการสอนและวัตถุประสงค์การเรียนรู้
 2. การสอนออนไลน์ (Online Learning)

  • ภาษาไทย การเรียนออนไลน์
  • คำอธิบาย กระบวนการการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมักใช้แพลตฟอร์มและเครื่องมือออนไลน์เพื่อการสอนและเรียนรู้
 3. สถาบันการศึกษา (Educational Institution)

  • ภาษาไทย สถาบันการศึกษา
  • คำอธิบาย หน่วยงานหรือองค์กรที่ให้บริการการศึกษาและการเรียนการสอน เช่น โรงเรียน, มหาวิทยาลัย, หรือสถาบันอื่น ๆ
 4. การเรียนการสอน (Teaching and Learning)

  • ภาษาไทย การสอนและการเรียน
  • คำอธิบาย กระบวนการที่ครูหรืออาจารย์ใช้ในการสอนนักเรียนหรือนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะ
 5. สังคมการเรียนรู้ (Learning Community)

  • ภาษาไทย ชุมชนการเรียนรู้
  • คำอธิบาย กลุ่มของนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนรู้ร่วมกันและสนับสนุนกันในการเพิ่มความรู้และทักษะ
 6. การจัดการสถาบันการศึกษา (Educational Management)

  • ภาษาไทย การบริหารจัดการสถาบันการศึกษา
  • คำอธิบาย กระบวนการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการสถาบันการศึกษา เพื่อให้สถาบันดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล
 7. การประเมินผล (Assessment)

  • ภาษาไทย การประเมินผล
  • คำอธิบาย กระบวนการในการวัดและประเมินความรู้, ทักษะ, และความสามารถของนักเรียนหรือนักศึกษา
 8. ครูพิเศษ (Tutor)

  • ภาษาไทย ครูสอนพิเศษ
  • คำอธิบาย บุคคลที่ให้บริการการสอนและการแนะนำในรูปแบบที่เป็นพิเศษหรือเติมเต็มการเรียนรู้ของนักเรียนหรือนักศึกษา
 9. คอร์ส (Course)

  • ภาษาไทย คอร์สเรียน
  • คำอธิบาย รายวิชาหรือหลักสูตรการเรียนการสอนที่นักเรียนหรือนักศึกษาต้องเรียนในระหว่างรอบการศึกษา
 10. การจัดอบรม (Training)

  • ภาษาไทย การอบรม
  • คำอธิบาย กระบวนการในการสอนและสอนให้กับบุคคลหรือกลุ่มในบทบาทหรือทักษะที่เฉพาะเรื่องเพื่อพัฒนาและเพิ่มความรู้และทักษะในงานหรืออาชีพ

จดบริษัท ธุรกิจการศึกษา ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท ก่อนที่คุณจะจดบริษัทธุรกิจการศึกษา คุณต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทจำกัดที่มีหุ้นส่วน, หรือบริษัทสหการ

 2. จัดหาทุนจดทะเบียน คุณจะต้องจัดหาทุนในการจดทะเบียนบริษัท จำนวนทุนขึ้นอยู่กับประเภทของบริษัทและกฎหมายที่ใช้อ้างอิง คุณต้องการทุนมากขึ้นสำหรับบริษัทจำกัดที่มีหุ้นส่วนเมื่อเทียบกับบริษัทสหการ

 3. เลือกชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ และไม่ละเมิดสิทธิบัตรการค้า คุณสามารถตรวจสอบความพร้อมของชื่อบริษัทที่ต้องการใช้ได้ที่สำนักงานธุรกิจเครือข่าย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 4. จัดหาผู้ร่วมทุนและผู้บริหาร หากคุณไม่ได้มีแผนที่จะดำเนินธุรกิจเอง คุณต้องจัดหาผู้ร่วมทุนและผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจการศึกษา

 5. จดทะเบียนบริษัท คุณต้องยื่นใบสมัครจดทะเบียนบริษัทที่สำนักงานธุรกิจเครือข่าย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาก่อสร้าง, รายชื่อผู้ถือหุ้น, แผนการดำเนินธุรกิจ, และอื่น ๆ

 6. รับใบอนุญาตและการรับรอง ก่อนที่คุณจะเริ่มดำเนินธุรกิจการศึกษา คุณอาจต้องขอใบอนุญาตและการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงการคลัง

 7. จัดทำสถาปนิกและแผนการสถาปนิก คุณจะต้องจ้างสถาปนิกมืออาชีพในการออกแบบและสร้างสถานที่เรียนรู้หรือสถาบันการศึกษาของคุณ รวมถึงการจัดทำแผนการสถาปนิก

 8. เสร็จสิ้นการจดทะเบียน เมื่อคุณได้รับอนุญาตและจดทะเบียนบริษัทเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจการศึกษาของคุณได้ตามแผนและกำหนดการที่คุณกำหนดไว้

 9. ปฏิบัติตามกฎหมายและกำหนดอื่น ๆ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจการศึกษา รวมถึงตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบข้อกำหนดและกฎระเบียบเพิ่มเติม

 10. ประกาศและการตลาด หลังจากที่คุณเริ่มดำเนินธุรกิจการศึกษาของคุณ คุณต้องมีแผนการตลาดเพื่อประกาศบริการและดึงดูดนักเรียนหรือนักศึกษาให้มาเรียนในสถาบันการศึกษาของคุณ

บริษัท ธุรกิจการศึกษา เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามรายได้ที่ได้รับจากกิจกรรมการสอนหรือบริการการศึกษา

 2. ภาษีเพิ่มมูลค่า (VAT) บางประเทศอาจมีระบบภาษีเพิ่มมูลค่า (VAT) ที่บริษัทต้องเสียสำหรับบริการการศึกษาที่มีค่าเพิ่ม

 3. ภาษีนิติบุคคล หากบริษัทเป็นนิติบุคคล อาจต้องเสียภาษีนิติบุคคลตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น

 4. ส่วนแบ่งภาษีเงินได้ของพนักงาน บางรายได้ที่พนักงานของบริษัทธุรกิจการศึกษาได้รับอาจต้องเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายท้องถิ่น

 5. ภาษีสถานที่ บางรายได้ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น ค่าเช่าที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจการศึกษาอาจมีการคำนวณภาษีสถานที่ตามกฎหมายท้องถิ่น

 6. อื่น ๆ ภาษีอื่น ๆ อาจมีอยู่ตามกฎหมายและกฎระเบียบท้องถิ่นของแต่ละประเทศ และอาจมีการปรับแต่งตามลักษณะการดำเนินธุรกิจการศึกษาและรายได้ของบริษัท

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

วิธีการพัฒนา สร้างสินค้า หรือ บริการใหม่

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตัวอย่าง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 8 ขั้นตอน กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 5 ขั้นตอน ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่ 6 ประเภท การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ pdf การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หมายถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีกี่ขั้นตอน วิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

เฟรนฟราย เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แผนธุรกิจเฟรนฟรายชีส เฟรนฟราย 20 บาท กี่กรัม ขายเฟรนฟรายเขย่า ขายเฟรนฟราย 10 บาท ขาย เฟ รน ฟราย กำไร ดี มั้ ย เฟรนฟราย 10 บาทกี่ชิ้น เฟรนฟรายเขย่า วิธีทํา ขายเฟรนฟราย กี่กรัม ออนไลน์

เครื่องสำอางค์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ทำแบรนด์ งบ 5,000 อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ ต้องมีเงิน เท่า ไหร่ ทำแบรนด์ ราคา หลักพัน สร้างแบรนด์ครีม ลงทุนเท่าไหร่ ผลิตแบรนด์ ตัว เอง สร้างแบรนด์ งบน้อย ทําแบรนด์เครื่องสําอาง pantip อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ครีม ทําไง

ซีรี่ย์เกาหลี เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ซี รี ย์ ธุรกิจ ซีรีย์เกาหลี พระเอกเป็นนักธุรกิจ ซีรี่ย์ธุรกิจปิดเกมแค้น ซี รี ย์ เกาหลี ชิงไหวชิงพริบ ซีรี่ย์จีนแนวธุรกิจ ซีรีย์ฝรั่ง แนว ธุรกิจ ซีรี่ย์เกี่ยวกับการเงิน ซี รี่ ย์ เกาหลี เชือด เฉือน ใกล้ฉัน ออนไลน์

ธุรกิจโซล่าเซลล์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

แผนธุรกิจโซล่าเซลล์ แนวโน้ม ธุรกิจ โซ ล่า เซลล์ การเป็น ตัวแทน จำหน่าย โซ ล่า เซลล์ แนวโน้มธุรกิจโซล่าเซลล์ แฟรนไชส์ โซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม 1 ไร่ ลงทุน ธุรกิจโซล่าเซลล์  โซ ล่า ฟาร์ม ใบอนุญาต

ร้านอาหาร เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เปิดร้านอาหาร คนเดียว กฎหมายการเปิดร้านอาหาร กลยุทธ์ ในการเปิดร้านอาหาร การเปิดร้านอาหาร ต้องขออนุญาต อะไรบ้าง ไอเดียเปิดร้านอาหารเล็กๆ แชร์ประสบการณ์เปิดร้านอาหาร เปิดร้านอาหาร ลงทุนเท่าไหร่ แผนธุรกิจร้านอาหาร

หมู่บ้านจัดสรร เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ค่า ใช้ จ่าย ในการทำ บ้านจัดสรร แผนธุรกิจ สร้างบ้านขาย การ ทํา บ้านจัดสรร ขนาดเล็ก การขออนุญาตก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร ทํา หมู่บ้าน จัดสรรขาย ตัวอย่าง กฎ ระเบียบ หมู่บ้าน จัดสรร กฎหมาย การทําบ้านจัดสรร เจ้าของโครงการบ้านจัดสรร ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top