การส่งออก เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจการส่งออก มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ รายได้หลักของธุรกิจการส่งออกมาจากการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้กับตลาดต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศหรือสินค้าที่นำเข้าแล้วนำมาส่งออก

 2. การให้บริการ บางธุรกิจการส่งออกมาจากการให้บริการแก่ลูกค้าต่างประเทศ เช่น บริการทางการแพทย์, บริการทางการท่องเที่ยว, หรือบริการทางการศึกษา

 3. การลงทุนต่างประเทศ บางบริษัทส่งออกเงินไปในการลงทุนในต่างประเทศ และรายได้มาจากผลตอบแทนจากการลงทุนเหล่านั้น เช่น การลงทุนในหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ

 4. การรับรองหรือบริการที่เกี่ยวกับการส่งออก บางบริษัทมีรายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก เช่น บริการโลจิสติกส์สำหรับการขนส่งสินค้า, การทำแบบสอบถามหรือรับรองสินค้าสำหรับการส่งออก

 5. การขายทรัพย์สินทางปัญญา บางบริษัทส่งออกทรัพย์สินทางปัญญาเช่น ซอฟต์แวร์, การออกแบบ, หรือเทคโนโลยีที่สามารถจำหน่ายในต่างประเทศ

 6. การรับรองและการประเมินคุณภาพ บางบริษัทให้บริการการรับรองหรือการประเมินคุณภาพสำหรับสินค้าหรือบริการที่จะส่งออก และได้รับรายได้จากบริการนี้

 7. การสนับสนุนการส่งออก บางบริษัทมีรายได้จากการสนับสนุนและบริการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก เช่น การให้คำปรึกษาในการตลาดต่างประเทศ

 8. การระหว่างธุรกิจ บางบริษัทมีรายได้จากการระหว่างธุรกิจ เช่น การซื้อขายสินค้าหรือบริการในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก

 9. การระหว่างบริษัทในเครือ บางบริษัทมีรายได้จากการซื้อขายหรือการระหว่างบริษัทในเครือในระดับนานาชาติ

 10. รายได้อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ยังมีรายได้อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจการส่งออกขึ้นอยู่กับลักษณะและกิจกรรมของบริษัทเอง

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจการส่งออก

จุดแข็ง Strengths

 1. คุณภาพของสินค้าหรือบริการ ถ้าธุรกิจของคุณมีคุณภาพสูงและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า นี่จะเป็นจุดแข็งที่สำคัญในการแข่งขันในตลาดนานาชาติ

 2. ค่าใช้จ่ายต่ำ หากคุณสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะมีความได้เปรียบในราคาที่สามารถแข่งขันได้

 3. ความรู้และทักษะในการส่งออก ความรู้และทักษะในการทำธุรกิจการส่งออก รวมถึงความเข้าใจในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก จะช่วยให้คุณสามารถประสบความสำเร็จในการตลาดนานาชาติ

 4. เครือข่ายการทำธุรกิจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและองค์กรระดับนานาชาติจะช่วยให้คุณมีโอกาสในการส่งออกที่มากขึ้น

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ความขาดทุนในการทำธุรกิจการส่งออก หากคุณไม่มีทรัพยากรหรือทุนทรัพย์เพียงพอสำหรับการขยายธุรกิจการส่งออก นี่อาจเป็นจุดอ่อนที่ทำให้คุณไม่สามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. ความขาดความรู้และทักษะทางภาษา การสื่อสารและทำธุรกิจในตลาดต่างประเทศอาจต้องการความรู้และทักษะทางภาษาที่เพิ่มเติม หากคุณขาดความสามารถในด้านนี้ อาจกีดกันการสร้างความสำเร็จในการส่งออก

 3. ความขาดความยืดหยุ่นในการปรับตัว ถ้าธุรกิจของคุณไม่สามารถปรับตัวตามสภาวะตลาดหรือความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว คุณอาจพลาดโอกาสทางธุรกิจ

 4. ความขาดการตลาดสินค้า บางครั้งความสามารถในการตลาดสินค้าของคุณอาจไม่เพียงพอในการแข่งขันในตลาดนานาชาติ

โอกาส Opportunities

 1. การเข้าถึงตลาดใหม่ โอกาสในการขยายธุรกิจการส่งออกไปยังตลาดใหม่ที่มีความต้องการสินค้าหรือบริการของคุณ

 2. การเปิดตลาดต่างประเทศ การเปิดตลาดต่างประเทศโดยการลงทุนหรือการสร้างพันธมิตรธุรกิจใหม่

 3. การสนับสนุนธุรกิจ รัฐบาลและองค์กรระดับนานาชาติอาจมีโปรแกรมสนับสนุนธุรกิจการส่งออกที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโต

 4. การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี การนวัตกรรมในเทคโนโลยีอาจสร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ความเสี่ยง Threats

 1. การแข่งขันที่รุนแรง การมีคู่แข่งที่มีความสามารถในการแข่งขันรุนแรงอาจเป็นความเสี่ยงต่อธุรกิจของคุณ

 2. เปลี่ยนแปลงในนโยบายและกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการค้าหรือกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ

 3. การแก้ไขสภาวะตลาด สภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอาจทำให้คุณต้องปรับตัวหรือสูญเสียทรัพยากร

 4. ความไม่มั่นคงในเศรษฐกิจโลก เหตุการณ์เศรษฐกิจโลกเช่นการสูญเสียงต่ำหรือวิกฤตการเงินสามารถส่งผลต่อการส่งออกของคุณ

อาชีพ ธุรกิจการส่งออก ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ศึกษาและวางแผนธุรกิจ การศึกษาตลาดและการวางแผนธุรกิจเป็นขั้นตอนที่สำคัญ คุณควรหาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดที่คุณต้องการเข้าไป เช่น ความต้องการของตลาด, คู่แข่ง, และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 2. การหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ คุณต้องกำหนดว่าคุณจะส่งออกสินค้าหรือบริการอะไร เลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีศักยภาพในการส่งออกและมีความต้องการในตลาดนานาชาติ

 3. การรับรู้กฎหมายและข้อบังคับ ตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกในประเทศที่คุณสนใจ เพื่อให้เห็นภาพรวมเกี่ยวกับข้อกำหนดและข้อจำกัดทางกฎหมาย

 4. การหากลุ่มเป้าหมาย รู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณและเข้าใจความต้องการของพวกเขาในตลาดที่คุณเลือก

 5. การหาผู้ผลิตหรือพันธมิตรทางธุรกิจ หากคุณไม่ผลิตสินค้าหรือบริการเอง คุณต้องหาผู้ผลิตหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่ใช้ในกระบวนการการผลิต

 6. การระบบการจัดส่งและขนส่ง ต้องการการวางแผนในกระบวนการการจัดส่งและขนส่ง เพื่อให้สินค้าหรือบริการของคุณมาถึงลูกค้าในตลาดต่างประเทศ

 7. การสร้างแบรนด์ การสร้างแบรนด์และการตลาดสินค้าหรือบริการของคุณให้เป็นที่รู้จักในตลาดนานาชาติ

 8. การเงินและการระดมทุน คุณต้องพิจารณาทุนทรัพย์ที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้น รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและการเก็บเงิน

 9. การสร้างเครือข่าย การเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการอื่นที่มีประสบการณ์ในการส่งออก และการรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

 10. การวางแผนการตลาด สร้างแผนการตลาดที่เหมาะสมสำหรับการส่งออกของคุณ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเจริญเติบโต

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการส่งออก

 1. การค้านานาชาติและการส่งออก ผู้ที่ทำงานในสายอาชีพเช่น การค้านานาชาติและการส่งออก เป็นคนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศและส่งออก

 2. การตลาดและการขาย การมีคนที่เชี่ยวชาญในการตลาดและการขายสามารถช่วยให้ธุรกิจการส่งออกพัฒนากลยุทธ์การตลาดและเพิ่มยอดขายในตลาดนานาชาติได้

 3. การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์สามารถช่วยในการสร้างแบรนด์และการตลาดสินค้าหรือบริการในตลาดนานาชาติ

 4. การจัดการโลจิสติกส์และการจัดส่ง สายอาชีพเช่น การจัดการโลจิสติกส์และการจัดส่งเป็นสิ่งสำคัญในการรับของส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ

 5. การจัดการธุรกิจและการบริหาร การบริหารธุรกิจการส่งออกเกี่ยวข้องกับการวางแผนยุทธ์การส่งออก, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การควบคุมความเสี่ยงทางการเงิน, และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโต

 6. การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน การทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินและการวิเคราะห์ทางการเงินสามารถช่วยในการจัดทรัพยากรการเงินให้เหมาะสมกับการขยายธุรกิจการส่งออก

 7. การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการเป็นสิ่งสำคัญในการส่งออก ดังนั้นการส่งออกเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพ

 8. การวางแผนและการสร้างสรรค์ การวางแผนและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่เหมาะสมสำหรับตลาดนานาชาติ

 9. การสำรวจตลาดและการวิจัยตลาด การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตลาดและการวิจัยตลาดเพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการและความต้องการของตลาด

 10. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สายอาชีพที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถช่วยในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่มีความสามารถในการส่งออก

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจการส่งออก ที่ควรรู้

 1. Export (ส่งออก)

  • คำอธิบาย การขายสินค้าหรือบริการไปยังประเทศต่าง ๆ นอกเหนือจากประเทศกำเนิดของธุรกิจ
 2. Import (นำเข้า)

  • คำอธิบาย การซื้อสินค้าหรือบริการจากประเทศอื่นมาใช้ในประเทศกำเนิดของธุรกิจ
 3. International Trade (การค้าระหว่างประเทศ)

  • คำอธิบาย กิจกรรมการซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและการนำเข้า
 4. Customs (ศุลกากร)

  • คำอธิบาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบการนำเข้าและการส่งออกสินค้าต่าง ๆ และเรียกเก็บภาษีศุลกากร
 5. Tariff (อัตราศุลกากร)

  • คำอธิบาย ค่าศุลกากรหรือภาษีที่เรียกเก็บโดยศุลกากรของประเทศเมื่อนำเข้าสินค้า
 6. Export License (ใบอนุญาตการส่งออก)

  • คำอธิบาย เอกสารที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐและจำเป็นต้องมีเพื่อสามารถส่งออกบางสินค้าไปยังประเทศอื่น
 7. Trade Barrier (อุปสรรคการค้า)

  • คำอธิบาย ข้อจำกัดหรืออุปสรรคที่อาจประกาศโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่น ๆ และมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ
 8. Freight (ค่าขนส่ง)

  • คำอธิบาย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าหรือบริการจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
 9. Trade Agreement (ข้อตกลงการค้า)

  • คำอธิบาย ข้อตกลงระหว่างประเทศที่กำหนดเงื่อนไขการค้าระหว่างพวกเขา เช่น สัญญาแห่งการค้าเสรี (Free Trade Agreement)
 10. Export Promotion (ส่งเสริมการส่งออก)

  • คำอธิบาย กิจกรรมหรือนโยบายที่รัฐบาลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องตั้งใจทำเพื่อส่งเสริมและเพิ่มปริมาณการส่งออกของประเทศ

จดบริษัท ธุรกิจการส่งออก ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท ก่อตั้งบริษัทต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับธุรกิจการส่งออกของคุณ ในกรณีธุรกิจการส่งออกทั่วไปท่านสามารถเลือกจดบริษัทจำกัดหรือบริษัทจดทะเบียนได้

 2. เลือกชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทและตรวจสอบความพร้อมใช้งานของชื่อบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อตรวจสอบว่าชื่อถูกต้องและยังไม่ถูกใช้งานโดยบริษัทอื่น

 3. จัดทำบันทึกการประชุมสถานะบริษัท คุณต้องจัดทำบันทึกการประชุมสถานะบริษัทขึ้นมา โดยในการประชุมนี้คุณจะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นของบริษัท

 4. จ่ายค่าจดทะเบียน คุณต้องชำระค่าจดทะเบียนบริษัทตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมาย

 5. จัดทำบันทึกการประชุมเพื่อจดบริษัท คุณต้องจัดทำบันทึกการประชุมเพื่อจดบริษัทและจำหน่ายหุ้นและระบุรายละเอียดของผู้ถือหุ้น

 6. ขอรับใบอนุญาตทางการค้า หากธุรกิจการส่งออกของคุณต้องการใบอนุญาตทางการค้าเช่นใบอนุญาตการส่งออกสินค้า (Export License) คุณจะต้องขอใบอนุญาตนี้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร

 7. จัดทำหนังสือรับรองการประชุมเพื่อจดบริษัท คุณต้องจัดทำหนังสือรับรองการประชุมเพื่อจดบริษัทโดยระบุรายละเอียดของบริษัท รวมถึงชื่อของกรรมการบริษัท

 8. รับใบอนุญาตทางธุรกิจ หากธุรกิจของคุณต้องการใบอนุญาตทางธุรกิจเฉพาะ เช่น ใบอนุญาตการค้าระหว่างประเทศ (Foreign Business License) คุณต้องขอใบอนุญาตนี้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมธุรกิจต่างประเทศ

 9. จดบริษัทที่กรมพาณิชย์ หลังจากที่คุณทำขั้นตอนทั้งหมดแล้ว คุณต้องยื่นคำขอจดบริษัทที่กรมพาณิชย์และรอรับหนังสือรับรองการจดบริษัทจากกรมพาณิชย์

 10. จดทะเบียนหน่วยงานทางธุรกิจ หลังจากได้รับหนังสือรับรองการจดบริษัทจากกรมพาณิชย์ คุณต้องจดทะเบียนกับหน่วยงานทางธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรมศุลกากร ตามลักษณะของธุรกิจของคุณ

 11. สร้างระบบบัญชีและเรื่องเงิน คุณต้องเตรียมระบบบัญชีและเรื่องเงินของบริษัทเพื่อบริหารการเงินในธุรกิจของคุณ

บริษัท ธุรกิจการส่งออก เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทจะต้องเสียภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือตำแหน่งสำคัญของบริษัท ภาษีเงินได้นี้จะคำนวณจากรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจการส่งออกและรายได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทธุรกิจการส่งออกจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) โดยภาษีนี้จะคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักค่าใช้จ่ายที่ได้รับการรับรอง

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทธุรกิจการส่งออกอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ขาย ภาษี VAT นี้จะถูกเรียกเก็บจากบริษัทและจะต้องถูกนำส่งให้กับหน่วยงานภาษี

 4. ภาษีนิติบุคคลอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับประเทศและพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ อาจมีภาษีอื่น ๆ ที่ต้องเสีย เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือภาษีอื่น ๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

 5. ภาษีสาธารณูปโภค บางประเทศอาจเรียกเก็บภาษีสาธารณูปโภคตามกิจกรรมธุรกิจและรายได้ของบริษัท

 6. ภาษีอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อบังคับของแต่ละประเทศ อาจมีภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ต้องเสียเพิ่มเติม เช่น ภาษีอากรแสตมป์หรือค่าสมาชิก

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

ในเชียงราย เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

สินค้า OTOP เชียงราย ค้าขาย เชียงราย ธุรกิจอุตสาหกรรมในครัวเรือน เชียงราย ออนไลน์

ครีม เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

สร้างแบรนด์ครีม ลงทุนเท่าไหร่ ธุรกิจครีมทาผิว ทำแบรนด์ ราคา หลักพัน ขั้นตอนการผลิตครีมทาผิว สร้างแบรนด์ครีมทาผิว สร้างแบรนด์ครีม เริ่ม ต้น ทำ ครีม ขาย ใกล้ฉัน ออนไลน์

รับดูแลแฟนเพจเฟซบุ๊ก เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

รับดูแลเพจ รายเดือน แพ็คเกจ ดูแลเพจ รับดูแลเพจ facebook ราคาถูก รับดูแลเพจครบวงจร รับดูแลเพจ ยิงแอด แอดมินดูแลเพจ เงินเดือน รับดูแลเพจ pantip รับสมัครแอดมินตอบลูกค้า

รับรีวิวสินค้า เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

อาชีพ รับรีวิวสินค้า  งานรีวิวสินค้าได้เงิน แอ พ หางานรีวิวสินค้า รับรีวิวสินค้าฟรี เรทราคารับรีวิวสินค้า สมัครงานรีวิวสินค้า งานรีวิวสินค้า shopee รับรีวิวสินค้า ig

ก๋วยเตี๋ยวเรือ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ลงทุนเท่าไหร่ เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ก๋วยเตี๋ยว 20 บาท ได้กำไร ไหม ขายก๋วยเตี๋ยวเรือ กําไรดีไหม ไอเดียร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆ มือใหม่ หัด ขายก๋วยเตี๋ยว ประสบการณ์ ขายก๋วยเตี๋ยว อุปกรณ์เปิดร้านก๋วยเตี๋ยว มีอะไรบ้าง ออนไลน์

แฟรนไชส์เสื้อผ้า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แฟ รน ไช ส์ เสื้อผ้า 100 ทั้งร้าน แฟรนไชส์ เสื้อผ้าวัยรุ่น แฟ รน ไช ส์ เสื้อผ้า แบรนด์ แฟรนไชส์น่าลงทุน ธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น ออนไลน์ สร้างแบรนด์เสื้อผ้า ลงทุนเท่าไหร่ ทําแบรนด์เสื้อยืด oversize ธุรกิจเสื้อผ้า คือ ออนไลน์

ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ไอ เดีย ธุรกิจผู้ สูงอายุ ไอ เดีย สินค้า ผู้ สูงอายุ ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ โมเดลธุรกิจผู้ สูงอายุ แผนธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจผู้สูงอายุ ญี่ปุ่น ตลาดสินค้าผู้ สูงอายุ

ขายของออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ เริ่ม ขายของออนไลน์ ไม่สต๊อกสินค้า เริ่มต้นขายของออนไลน์ pantip อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี วิธีขายของออนไลน์ให้รวย แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ อยากขายของออนไลน์ ขายอะไรดี

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top