จดทะเบียนบริษัท.COM » การส่งออก เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจการส่งออก มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ รายได้หลักของธุรกิจการส่งออกมาจากการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้กับตลาดต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศหรือสินค้าที่นำเข้าแล้วนำมาส่งออก

 2. การให้บริการ บางธุรกิจการส่งออกมาจากการให้บริการแก่ลูกค้าต่างประเทศ เช่น บริการทางการแพทย์, บริการทางการท่องเที่ยว, หรือบริการทางการศึกษา

 3. การลงทุนต่างประเทศ บางบริษัทส่งออกเงินไปในการลงทุนในต่างประเทศ และรายได้มาจากผลตอบแทนจากการลงทุนเหล่านั้น เช่น การลงทุนในหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ

 4. การรับรองหรือบริการที่เกี่ยวกับการส่งออก บางบริษัทมีรายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก เช่น บริการโลจิสติกส์สำหรับการขนส่งสินค้า, การทำแบบสอบถามหรือรับรองสินค้าสำหรับการส่งออก

 5. การขายทรัพย์สินทางปัญญา บางบริษัทส่งออกทรัพย์สินทางปัญญาเช่น ซอฟต์แวร์, การออกแบบ, หรือเทคโนโลยีที่สามารถจำหน่ายในต่างประเทศ

 6. การรับรองและการประเมินคุณภาพ บางบริษัทให้บริการการรับรองหรือการประเมินคุณภาพสำหรับสินค้าหรือบริการที่จะส่งออก และได้รับรายได้จากบริการนี้

 7. การสนับสนุนการส่งออก บางบริษัทมีรายได้จากการสนับสนุนและบริการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก เช่น การให้คำปรึกษาในการตลาดต่างประเทศ

 8. การระหว่างธุรกิจ บางบริษัทมีรายได้จากการระหว่างธุรกิจ เช่น การซื้อขายสินค้าหรือบริการในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก

 9. การระหว่างบริษัทในเครือ บางบริษัทมีรายได้จากการซื้อขายหรือการระหว่างบริษัทในเครือในระดับนานาชาติ

 10. รายได้อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ยังมีรายได้อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจการส่งออกขึ้นอยู่กับลักษณะและกิจกรรมของบริษัทเอง

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจการส่งออก

จุดแข็ง Strengths

 1. คุณภาพของสินค้าหรือบริการ ถ้าธุรกิจของคุณมีคุณภาพสูงและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า นี่จะเป็นจุดแข็งที่สำคัญในการแข่งขันในตลาดนานาชาติ

 2. ค่าใช้จ่ายต่ำ หากคุณสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะมีความได้เปรียบในราคาที่สามารถแข่งขันได้

 3. ความรู้และทักษะในการส่งออก ความรู้และทักษะในการทำธุรกิจการส่งออก รวมถึงความเข้าใจในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก จะช่วยให้คุณสามารถประสบความสำเร็จในการตลาดนานาชาติ

 4. เครือข่ายการทำธุรกิจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและองค์กรระดับนานาชาติจะช่วยให้คุณมีโอกาสในการส่งออกที่มากขึ้น

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ความขาดทุนในการทำธุรกิจการส่งออก หากคุณไม่มีทรัพยากรหรือทุนทรัพย์เพียงพอสำหรับการขยายธุรกิจการส่งออก นี่อาจเป็นจุดอ่อนที่ทำให้คุณไม่สามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. ความขาดความรู้และทักษะทางภาษา การสื่อสารและทำธุรกิจในตลาดต่างประเทศอาจต้องการความรู้และทักษะทางภาษาที่เพิ่มเติม หากคุณขาดความสามารถในด้านนี้ อาจกีดกันการสร้างความสำเร็จในการส่งออก

 3. ความขาดความยืดหยุ่นในการปรับตัว ถ้าธุรกิจของคุณไม่สามารถปรับตัวตามสภาวะตลาดหรือความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว คุณอาจพลาดโอกาสทางธุรกิจ

 4. ความขาดการตลาดสินค้า บางครั้งความสามารถในการตลาดสินค้าของคุณอาจไม่เพียงพอในการแข่งขันในตลาดนานาชาติ

โอกาส Opportunities

 1. การเข้าถึงตลาดใหม่ โอกาสในการขยายธุรกิจการส่งออกไปยังตลาดใหม่ที่มีความต้องการสินค้าหรือบริการของคุณ

 2. การเปิดตลาดต่างประเทศ การเปิดตลาดต่างประเทศโดยการลงทุนหรือการสร้างพันธมิตรธุรกิจใหม่

 3. การสนับสนุนธุรกิจ รัฐบาลและองค์กรระดับนานาชาติอาจมีโปรแกรมสนับสนุนธุรกิจการส่งออกที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโต

 4. การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี การนวัตกรรมในเทคโนโลยีอาจสร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ความเสี่ยง Threats

 1. การแข่งขันที่รุนแรง การมีคู่แข่งที่มีความสามารถในการแข่งขันรุนแรงอาจเป็นความเสี่ยงต่อธุรกิจของคุณ

 2. เปลี่ยนแปลงในนโยบายและกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการค้าหรือกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ

 3. การแก้ไขสภาวะตลาด สภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอาจทำให้คุณต้องปรับตัวหรือสูญเสียทรัพยากร

 4. ความไม่มั่นคงในเศรษฐกิจโลก เหตุการณ์เศรษฐกิจโลกเช่นการสูญเสียงต่ำหรือวิกฤตการเงินสามารถส่งผลต่อการส่งออกของคุณ

อาชีพ ธุรกิจการส่งออก ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ศึกษาและวางแผนธุรกิจ การศึกษาตลาดและการวางแผนธุรกิจเป็นขั้นตอนที่สำคัญ คุณควรหาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดที่คุณต้องการเข้าไป เช่น ความต้องการของตลาด, คู่แข่ง, และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 2. การหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ คุณต้องกำหนดว่าคุณจะส่งออกสินค้าหรือบริการอะไร เลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีศักยภาพในการส่งออกและมีความต้องการในตลาดนานาชาติ

 3. การรับรู้กฎหมายและข้อบังคับ ตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกในประเทศที่คุณสนใจ เพื่อให้เห็นภาพรวมเกี่ยวกับข้อกำหนดและข้อจำกัดทางกฎหมาย

 4. การหากลุ่มเป้าหมาย รู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณและเข้าใจความต้องการของพวกเขาในตลาดที่คุณเลือก

 5. การหาผู้ผลิตหรือพันธมิตรทางธุรกิจ หากคุณไม่ผลิตสินค้าหรือบริการเอง คุณต้องหาผู้ผลิตหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่ใช้ในกระบวนการการผลิต

 6. การระบบการจัดส่งและขนส่ง ต้องการการวางแผนในกระบวนการการจัดส่งและขนส่ง เพื่อให้สินค้าหรือบริการของคุณมาถึงลูกค้าในตลาดต่างประเทศ

 7. การสร้างแบรนด์ การสร้างแบรนด์และการตลาดสินค้าหรือบริการของคุณให้เป็นที่รู้จักในตลาดนานาชาติ

 8. การเงินและการระดมทุน คุณต้องพิจารณาทุนทรัพย์ที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้น รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและการเก็บเงิน

 9. การสร้างเครือข่าย การเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการอื่นที่มีประสบการณ์ในการส่งออก และการรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

 10. การวางแผนการตลาด สร้างแผนการตลาดที่เหมาะสมสำหรับการส่งออกของคุณ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเจริญเติบโต

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการส่งออก

 1. การค้านานาชาติและการส่งออก ผู้ที่ทำงานในสายอาชีพเช่น การค้านานาชาติและการส่งออก เป็นคนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศและส่งออก

 2. การตลาดและการขาย การมีคนที่เชี่ยวชาญในการตลาดและการขายสามารถช่วยให้ธุรกิจการส่งออกพัฒนากลยุทธ์การตลาดและเพิ่มยอดขายในตลาดนานาชาติได้

 3. การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์สามารถช่วยในการสร้างแบรนด์และการตลาดสินค้าหรือบริการในตลาดนานาชาติ

 4. การจัดการโลจิสติกส์และการจัดส่ง สายอาชีพเช่น การจัดการโลจิสติกส์และการจัดส่งเป็นสิ่งสำคัญในการรับของส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ

 5. การจัดการธุรกิจและการบริหาร การบริหารธุรกิจการส่งออกเกี่ยวข้องกับการวางแผนยุทธ์การส่งออก, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การควบคุมความเสี่ยงทางการเงิน, และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโต

 6. การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน การทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินและการวิเคราะห์ทางการเงินสามารถช่วยในการจัดทรัพยากรการเงินให้เหมาะสมกับการขยายธุรกิจการส่งออก

 7. การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการเป็นสิ่งสำคัญในการส่งออก ดังนั้นการส่งออกเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพ

 8. การวางแผนและการสร้างสรรค์ การวางแผนและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่เหมาะสมสำหรับตลาดนานาชาติ

 9. การสำรวจตลาดและการวิจัยตลาด การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตลาดและการวิจัยตลาดเพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการและความต้องการของตลาด

 10. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สายอาชีพที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถช่วยในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่มีความสามารถในการส่งออก

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจการส่งออก ที่ควรรู้

 1. Export (ส่งออก)

  • คำอธิบาย การขายสินค้าหรือบริการไปยังประเทศต่าง ๆ นอกเหนือจากประเทศกำเนิดของธุรกิจ
 2. Import (นำเข้า)

  • คำอธิบาย การซื้อสินค้าหรือบริการจากประเทศอื่นมาใช้ในประเทศกำเนิดของธุรกิจ
 3. International Trade (การค้าระหว่างประเทศ)

  • คำอธิบาย กิจกรรมการซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและการนำเข้า
 4. Customs (ศุลกากร)

  • คำอธิบาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบการนำเข้าและการส่งออกสินค้าต่าง ๆ และเรียกเก็บภาษีศุลกากร
 5. Tariff (อัตราศุลกากร)

  • คำอธิบาย ค่าศุลกากรหรือภาษีที่เรียกเก็บโดยศุลกากรของประเทศเมื่อนำเข้าสินค้า
 6. Export License (ใบอนุญาตการส่งออก)

  • คำอธิบาย เอกสารที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐและจำเป็นต้องมีเพื่อสามารถส่งออกบางสินค้าไปยังประเทศอื่น
 7. Trade Barrier (อุปสรรคการค้า)

  • คำอธิบาย ข้อจำกัดหรืออุปสรรคที่อาจประกาศโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่น ๆ และมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ
 8. Freight (ค่าขนส่ง)

  • คำอธิบาย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าหรือบริการจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
 9. Trade Agreement (ข้อตกลงการค้า)

  • คำอธิบาย ข้อตกลงระหว่างประเทศที่กำหนดเงื่อนไขการค้าระหว่างพวกเขา เช่น สัญญาแห่งการค้าเสรี (Free Trade Agreement)
 10. Export Promotion (ส่งเสริมการส่งออก)

  • คำอธิบาย กิจกรรมหรือนโยบายที่รัฐบาลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องตั้งใจทำเพื่อส่งเสริมและเพิ่มปริมาณการส่งออกของประเทศ

จดบริษัท ธุรกิจการส่งออก ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท ก่อตั้งบริษัทต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับธุรกิจการส่งออกของคุณ ในกรณีธุรกิจการส่งออกทั่วไปท่านสามารถเลือกจดบริษัทจำกัดหรือบริษัทจดทะเบียนได้

 2. เลือกชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทและตรวจสอบความพร้อมใช้งานของชื่อบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อตรวจสอบว่าชื่อถูกต้องและยังไม่ถูกใช้งานโดยบริษัทอื่น

 3. จัดทำบันทึกการประชุมสถานะบริษัท คุณต้องจัดทำบันทึกการประชุมสถานะบริษัทขึ้นมา โดยในการประชุมนี้คุณจะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นของบริษัท

 4. จ่ายค่าจดทะเบียน คุณต้องชำระค่าจดทะเบียนบริษัทตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมาย

 5. จัดทำบันทึกการประชุมเพื่อจดบริษัท คุณต้องจัดทำบันทึกการประชุมเพื่อจดบริษัทและจำหน่ายหุ้นและระบุรายละเอียดของผู้ถือหุ้น

 6. ขอรับใบอนุญาตทางการค้า หากธุรกิจการส่งออกของคุณต้องการใบอนุญาตทางการค้าเช่นใบอนุญาตการส่งออกสินค้า (Export License) คุณจะต้องขอใบอนุญาตนี้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร

 7. จัดทำหนังสือรับรองการประชุมเพื่อจดบริษัท คุณต้องจัดทำหนังสือรับรองการประชุมเพื่อจดบริษัทโดยระบุรายละเอียดของบริษัท รวมถึงชื่อของกรรมการบริษัท

 8. รับใบอนุญาตทางธุรกิจ หากธุรกิจของคุณต้องการใบอนุญาตทางธุรกิจเฉพาะ เช่น ใบอนุญาตการค้าระหว่างประเทศ (Foreign Business License) คุณต้องขอใบอนุญาตนี้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมธุรกิจต่างประเทศ

 9. จดบริษัทที่กรมพาณิชย์ หลังจากที่คุณทำขั้นตอนทั้งหมดแล้ว คุณต้องยื่นคำขอจดบริษัทที่กรมพาณิชย์และรอรับหนังสือรับรองการจดบริษัทจากกรมพาณิชย์

 10. จดทะเบียนหน่วยงานทางธุรกิจ หลังจากได้รับหนังสือรับรองการจดบริษัทจากกรมพาณิชย์ คุณต้องจดทะเบียนกับหน่วยงานทางธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรมศุลกากร ตามลักษณะของธุรกิจของคุณ

 11. สร้างระบบบัญชีและเรื่องเงิน คุณต้องเตรียมระบบบัญชีและเรื่องเงินของบริษัทเพื่อบริหารการเงินในธุรกิจของคุณ

บริษัท ธุรกิจการส่งออก เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทจะต้องเสียภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือตำแหน่งสำคัญของบริษัท ภาษีเงินได้นี้จะคำนวณจากรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจการส่งออกและรายได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทธุรกิจการส่งออกจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) โดยภาษีนี้จะคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักค่าใช้จ่ายที่ได้รับการรับรอง

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทธุรกิจการส่งออกอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ขาย ภาษี VAT นี้จะถูกเรียกเก็บจากบริษัทและจะต้องถูกนำส่งให้กับหน่วยงานภาษี

 4. ภาษีนิติบุคคลอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับประเทศและพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ อาจมีภาษีอื่น ๆ ที่ต้องเสีย เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือภาษีอื่น ๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

 5. ภาษีสาธารณูปโภค บางประเทศอาจเรียกเก็บภาษีสาธารณูปโภคตามกิจกรรมธุรกิจและรายได้ของบริษัท

 6. ภาษีอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อบังคับของแต่ละประเทศ อาจมีภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ต้องเสียเพิ่มเติม เช่น ภาษีอากรแสตมป์หรือค่าสมาชิก

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.