จดทะเบียนบริษัท.COM » การขนส่งสินค้า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจการขนส่งสินค้า มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าบริการขนส่ง (Transportation Fees) รายได้หลักมาจากการเรียกเก็บค่าบริการขนส่งสินค้า ซึ่งอาจเป็นค่าเช่ารถ, ค่าบริการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุก, หรือค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

 2. ค่าบริการพิเศษ (Special Services Fees) บางครั้งลูกค้าอาจขอบริการเพิ่มเติมเช่น การเก็บสินค้าในคลัง, บริการแพ็คสินค้า, หรือการจัดการคลังสินค้า ซึ่งอาจทำให้ได้รับรายได้เพิ่มเติม

 3. ค่าบริการในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Services Fees) ถ้ามีการส่งสินค้าในกรณีฉุกเฉินหรือภาวะฉุกเฉิน เช่น การส่งสินค้าทางอากาศในกรณีฉุกเฉิน บริษัทอาจเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม

 4. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (Additional Charges) รายได้จากค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าบริการขนส่งเส้นทางที่ยาก, ค่าบริการจัดส่งในเวลาที่กำหนด, หรือค่าปรับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความพิเศษของการขนส่ง

 5. ค่าใช้จ่ายจากค่าเสื่อมราคา (Depreciation Fees) บริษัทอาจกำหนดค่าใช้จ่ายจากค่าเสื่อมราคารถหรืออุปกรณ์ขนส่งทางบกที่ใช้ในธุรกิจ

 6. รายได้จากสินค้าและบริการเสริม (Ancillary Product and Service Revenues) บางบริษัทการขนส่งสินค้าอาจมีรายได้จากการขายสินค้าเสริม เช่น บริการการแพ็คสินค้า, การจัดการคลังสินค้า, หรือบริการแถลงการณ์

 7. ค่าความเสี่ยงและประกัน (Risk and Insurance Charges) บางบริษัทอาจเสียรายได้จากการให้บริการประกันสินค้าหรือความเสี่ยงในกรณีที่สินค้าเสียหายหรือสูญหายในระหว่างการขนส่ง

 8. รายได้จากค่านายหน้า (Brokerage Fees) บางบริษัทอาจเป็นนายหน้าในการจัดหาการขนส่งสินค้าสำหรับลูกค้าที่ไม่มีรถหรืออุปกรณ์ขนส่งของตัวเอง และได้รับค่านายหน้าจากการจัดหานี้

 9. รายได้จากการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management Revenues) ถ้าบริษัทมีคลังสินค้า บริษัทอาจมีรายได้จากการจัดการและบริหารคลังสินค้าสำหรับลูกค้า

 10. รายได้จากบริการเพิ่มเติม (Additional Services Revenues) บริษัทอาจมีรายได้จากการให้บริการเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า เช่น การตรวจสอบสินค้า, การบรรทุกและถอดสินค้า, หรือการจัดการคลังสินค้า

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจการขนส่งสินค้า

จุดแข็ง Strengths

 1. อินเฟรนส์โต๊ะค่าขนส่ง ถ้าธุรกิจของคุณมีระบบขนส่งที่มีความเร็วและมีค่าขนส่งที่เป็นไปตามมาตรฐาน นี่จะเป็นจุดแข็งที่สำคัญในการดึงลูกค้า

 2. ความหลากหลายในบริการ การให้บริการขนส่งทางบกและทางน้ำ, รวมถึงบริการแถลงการณ์, การจัดคลังสินค้า, และบริการเสริมอื่น ๆ ที่หลากหลาย ช่วยให้คุณมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

 3. พื้นที่คลังสินค้าที่กว้างขวาง ถ้าคุณมีคลังสินค้าที่กว้างขวางและทันสมัย นี่เป็นจุดแข็งที่สามารถใช้ในการเก็บสินค้าของลูกค้าและจัดส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 4. เทคโนโลยีที่ทันสมัย การใช้เทคโนโลยีในการติดตามและจัดการการขนส่ง, รวมถึงระบบการจัดการคลังสินค้าและการจัดส่ง เป็นจุดแข็งที่ช่วยลดความผิดพลาดและเพิ่มความเร็วในการให้บริการ

 5. ระบบที่มีประสิทธิภาพในการจัดส่ง ความสามารถในการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพและตรงเวลาเป็นจุดแข็งสำหรับความไวในการให้บริการ

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ค่าใช้จ่ายสูง ค่าใช้จ่ายในธุรกิจการขนส่งสินค้าอาจสูงมาก เนื่องจากต้องดูแลรักษารถขนส่ง, ค่านายหน้า, และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ

 2. ความขึ้นตรงของราคาน้ำมัน ราคาน้ำมันมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการขนส่ง การเป็นที่ขึ้นตรงของราคาน้ำมันอาจส่งผลต่อกำไรของธุรกิจ

 3. ความเป็นกลางทางเทคโนโลยี ถ้าไม่ทันสมัยในการใช้เทคโนโลยีในการติดตามและจัดการการขนส่ง อาจทำให้เสียลูกค้าและความไวในการให้บริการ

 4. การสอบสวนและการควบคุม การตรวจสอบและการควบคุมในธุรกิจการขนส่งสินค้ามีความสำคัญ เนื่องจากมีกฎหมายและข้อกำหนดทางรัฐบาลที่เข้มงวด ความเป็นอิสระในการดำเนินธุรกิจอาจลดลง

โอกาส Opportunities

 1. การขยายธุรกิจ การขยายธุรกิจการขนส่งไปยังพื้นที่ใหม่หรือเสริมเติมบริการเพิ่มเติม เช่น การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, บริการจัดส่งในเวลาที่กำหนด, หรือบริการคลังสินค้า เป็นโอกาสที่ดีในการขยายธุรกิจ

 2. การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาบริการ, เช่น การใช้ระบบติดตามสินค้าแบบเรียลไทม์, การใช้ระบบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี, หรือการใช้งานหุ่นยนต์ในการจัดส่ง สามารถเป็นโอกาสในการเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพ

 3. เพิ่มความยืดหยุ่นในบริการ การเสนอบริการที่ยืดหยุ่นและปรับตามความต้องการของลูกค้า สามารถดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าที่มีอยู่

 4. สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ความเต็มใจในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาวิธีการที่ยั่งยืนสามารถสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและขนส่งสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง Threats

 1. การแข่งขันที่รุนแรง ธุรกิจการขนส่งสินค้ามีการแข่งขันที่รุนแรง โดยมีผู้ให้บริการหลายรายที่มีความสามารถในการรับงานขนส่ง

 2. ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจการขนส่งสินค้าอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าน้ำมันและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้น

 3. ความขาดแคลนของพนักงาน หากมีความขาดแคลนของพนักงานที่มีความสามารถในการขนส่งสินค้า, อาจส่งผลให้คุณไม่สามารถให้บริการลูกค้าตามเวลาที่กำหนด

 4. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน ภัยธรรมชาติ, การชุมนุม, หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดอื่น ๆ อาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งและการให้บริการ

อาชีพ ธุรกิจการขนส่งสินค้า ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ยานพาหนะ คุณอาจต้องลงทุนในการซื้อหรือเช่ายานพาหนะที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งสินค้า เช่น รถบรรทุก, รถกระบะ, รถบรรทุกสินค้าทั่วไป, รถบรรทุกเย็น, หรือรถพาหนะพิเศษที่ใช้ในการขนส่งสินค้าต่าง ๆ

 2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการประจำวันของธุรกิจ เช่น ค่านายหน้า, ค่าจัดการคลังสินค้า, ค่าตรวจสอบสินค้า, ค่าเช่าที่เก็บสินค้า, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าปรับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

 3. เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ การลงทุนในระบบเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์สำหรับการติดตามและจัดการการขนส่ง เช่น ระบบ GPS, ระบบสร้างเส้นทาง, ซอฟต์แวร์การจัดการคลังสินค้า, ระบบบริหารจัดการ, และระบบอื่น ๆ ที่เสริมความสามารถในการขนส่ง

 4. คลังสินค้า ถ้าคุณจัดเก็บสินค้าสำหรับลูกค้าของคุณ คุณจะต้องลงทุนในการเช่าหรือสร้างคลังสินค้า คลังสินค้าควรมีพื้นที่เพียงพอและระบบการจัดเก็บสินค้าที่เหมาะสม

 5. การปรับปรุงยานพาหนะ การบำรุงรักษารถและอุปกรณ์ขนส่งเพื่อให้รถใช้งานได้ตลอดเวลาและประสิทธิภาพสูงสุด

 6. ค่าใช้จ่ายในการสร้างและบรรจุสินค้า ถ้าคุณให้บริการการแพ็คหรือจัดส่งสินค้า, คุณอาจต้องลงทุนในการสร้างสิ่งบรรจุและการแพ็คสินค้า

 7. การตลาดและโฆษณา การลงทุนในการตลาดและโฆษณาเพื่อสร้างรู้จักและดึงดูดลูกค้า

 8. การประกันความเสี่ยง การเอาประกันความเสี่ยงเพื่อป้องกันความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น การสูญหายของสินค้าหรือการเกิดอุบัติเหตุ

 9. สถานที่ทำงาน ค่าเช่าหรือค่าซื้อสำนักงานหรือคลังสินค้า หรือการจ้างพื้นที่เพิ่มเติมในกรณีที่ต้องการ

 10. การฝึกอบรมพนักงาน การฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้พวกเขามีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและบริการลูกค้า

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการขนส่งสินค้า

 1. คนขับรถขนส่ง คนขับรถบรรทุกและพนักงานขับรถขนส่งเป็นกลุ่มคนที่สำคัญในธุรกิจการขนส่งสินค้า เขาคือผู้ที่ควบคุมยานพาหนะและรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าให้ถึงจุดหมาย

 2. ผู้จัดการคลังสินค้า ผู้จัดการคลังสินค้ารับผิดชอบในการจัดการและควบคุมสินค้าในคลัง เขาต้องควบคุมการรับส่งสินค้า, การจัดเก็บ, การบริหารความสมบูรณ์ของสินค้า, และการควบคุมคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

 3. นักวางแผนการขนส่ง นักวางแผนการขนส่งรับผิดชอบในการวางแผนการจัดส่งสินค้าให้เหมาะสม รวมถึงการเลือกเส้นทางและการจัดส่งให้ตรงตามเวลาที่กำหนด

 4. ผู้จัดการธุรกิจ ผู้จัดการธุรกิจมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการทั้งภาคธุรกิจการขนส่งสินค้า เขาต้องวางแผนยุทธศาสตร์, การตลาด, การเงิน, และการบริหารทรัพยากรทั้งหมดในธุรกิจ

 5. พนักงานบริการลูกค้า พนักงานบริการลูกค้ารับผิดชอบในการติดต่อกับลูกค้า, ตอบคำถาม, แก้ไขปัญหา, และให้บริการลูกค้าให้พอใจ

 6. นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการขนส่ง, คลังสินค้า, และการจัดส่ง

 7. นักบริหารความเสี่ยง นักบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงในการขนส่ง รวมถึงความปลอดภัยของสินค้าและยานพาหนะ

 8. นักการตลาดและโฆษณา นักการตลาดและโฆษณาเป็นคนที่ช่วยในการตลาดธุรกิจการขนส่งสินค้าและดึงดูดลูกค้าใหม่

 9. นักวิจัยและพัฒนา นักวิจัยและพัฒนาช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า

 10. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในธุรกิจการขนส่งสินค้ารับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและความรับผิดชอบ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจการขนส่งสินค้า ที่ควรรู้

 1. ขนส่งสินค้า (Cargo Transport)

  • คำอธิบาย กระบวนการการย้ายสินค้าจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง โดยใช้ยานพาหนะ เช่น รถบรรทุก, เครื่องบิน, เรือ, หรือรถไฟ
  • ภาษาอังกฤษ Cargo Transport
 2. โลจิสติกส์ (Logistics)

  • คำอธิบาย กระบวนการการจัดการและควบคุมการขนส่ง, คลังสินค้า, และการจัดส่งสินค้าเพื่อให้บรรลุความเร็วและความมีประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้า
  • ภาษาอังกฤษ Logistics
 3. รถบรรทุก (Truck)

  • คำอธิบาย ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางบก มีขนาดและความจุต่าง ๆ ตามการใช้งาน
 4. คลังสินค้า (Warehouse)

  • คำอธิบาย สถานที่ที่สินค้าถูกจัดเก็บและเก็บรักษา โดยมีระบบการจัดเก็บและการควบคุมสินค้า
 5. ระบบ GPS (Global Positioning System)

  • คำอธิบาย เทคโนโลยีที่ใช้ในการติดตามและระบุตำแหน่งที่ตั้งของยานพาหนะหรืออุปกรณ์โดยใช้สัญญาณจากดาวเทียม
 6. การควบคุมสินค้า (Inventory Control)

  • คำอธิบาย กระบวนการการจัดการและควบคุมจำนวนสินค้าในคลังสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลและความพร้อมในการจัดส่ง
 7. ค่าเช่าที่เก็บสินค้า (Storage Rent)

  • คำอธิบาย ค่าใช้จ่ายที่เสียในการเช่าพื้นที่หรือคลังสินค้าสำหรับการจัดเก็บสินค้า
 8. การค้าส่งสินค้า (Freight Shipping)

  • คำอธิบาย กระบวนการการส่งสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยใช้บริการขนส่ง ซึ่งอาจเป็นทางบก, ทางน้ำ, ทางอากาศ, หรือทางรถไฟ
 9. รถพาหนะสามัญ (Common Carrier)

  • คำอธิบาย บริษัทหรือบริการขนส่งที่ให้บริการส่งสินค้าให้กับบุคคลหรือบริษัททั่วไป โดยไม่จำกัดการใช้งานเฉพาะในบริการใด ๆ
 10. สินค้าบริการ (Cargo Handling)

  • คำอธิบาย กระบวนการการจัดการและควบคุมการจัดส่งและการเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้าหรือระหว่างการขนส่ง

จดบริษัท ธุรกิจการขนส่งสินค้า ทำอย่างไร

 1. การวางแผนและศึกษาความเป็นไปได้ ก่อนจะจดบริษัท คุณควรทำการวางแผนธุรกิจของคุณให้เรียบร้อย รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้และการแข่งขันในตลาดการขนส่งสินค้า

 2. เลือกชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ ที่มีอยู่และต้องประสงค์พิจารณาความเหมาะสมของชื่อกับการดำเนินธุรกิจของคุณ

 3. สร้างเอกสารก่อตั้งบริษัท คุณจะต้องเตรียมเอกสารก่อตั้งบริษัท เช่น พันธกิจบริษัท, สมุดโน้ตและสมุดแจ้งยอดทุน

 4. ลงทะเบียนบริษัท คุณจะต้องลงทะเบียนบริษัทกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัทในประเทศของคุณ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานที่คล้ายกัน

 5. จัดทำเอกสารสถานที่ตั้ง คุณจะต้องมีเอกสารที่รับรองสถานที่ตั้งของบริษัท เช่น สัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการทำงานของสถานที่ตั้ง

 6. จดทะเบียนกิจการ บริษัทที่จดในประเทศหลาย ๆ แห่งจะต้องจดทะเบียนกิจการและได้รับหมายเลขที่จดทะเบียนกิจการ (Business Registration Number) จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 7. เปิดบัญชีธนาคาร คุณจะต้องเปิดบัญชีธนาคารสำหรับบริษัท เพื่อการทำธุรกรรมการเงินของบริษัท

 8. ขอใบอนุญาตและการรับรอง อาจมีความจำเป็นในการขอใบอนุญาตหรือการรับรองเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือประเทศที่คุณตั้งธุรกิจ

 9. จัดทำเอกสารภาษี คุณจะต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษี เช่น การลงทะเบียนภาษีขาย (VAT) หรือการประมวลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (บิล)

 10. เริ่มดำเนินธุรกิจ หลังจากที่คุณได้จดบริษัทและทำขั้นตอนทั้งหมด คุณสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจการขนส่งสินค้าของคุณได้

บริษัท ธุรกิจการขนส่งสินค้า เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแบบรายรับ-รายจ่าย (sole proprietorship) หรือบริษัทในรูปแบบผู้ประกอบการคนเดียว (sole proprietorship) คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามรายได้ที่คุณได้รับจากธุรกิจของคุณ

 2. ภาษีเงินได้ของนิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทจะต้องเสียภาษีเงินได้ของนิติบุคคลตามกำหนดของรัฐบาลในประเทศที่ตั้งบริษัท

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) บริษัทอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อขายสินค้าหรือบริการ โดยภาษีนี้อาจมีอัตราที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

 4. ภาษีน้ำมันและพลังงาน (Fuel and Energy Taxes) หากบริษัทของคุณมีรถบรรทุกหรือยานพาหนะที่ใช้น้ำมันหรือพลังงาน เช่น น้ำมันดีเซลหรือแก๊สโซฮอล์ คุณอาจต้องเสียภาษีเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

 5. ภาษีสถานที่ตั้ง (Property Tax) หากคุณเป็นเจ้าของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ คุณอาจต้องเสียภาษีสถานที่ตั้งตามระเบียบของพื้นที่

 6. ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค (Utilities) ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในธุรกิจอาจต้องเสียให้กับผู้ให้บริการ

 7. ค่าแรงงาน (Labor Costs) ค่าจ้างพนักงานและประวัติศาสตร์จ้างงานอาจมีผลต่อค่าใช้จ่ายในภาษี

 8. ภาษีอสังหาริมทรัพย์ (Property Tax) คุณอาจต้องเสียภาษีอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่าของสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของ เช่น รถบรรทุกหรือคลังสินค้า

 9. ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) ภาษีสรรพสามิตเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “ภาษีสำหรับการใช้สิทธิ์หรือการส่งเสริม” และมักถูกเรียกเก็บสำหรับสินค้าหรือบริการที่มีความหลากหลาย เช่น รถยนต์หรูหรา แอลกอฮอล์ และบุหรี่

 10. ภาษีสัญญา (Contract Tax) หากคุณมีสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานรัฐบาลหรือบุคคลอื่น คุณอาจต้องเสียภาษีสัญญาตามระเบียบของประเทศ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.