จดทะเบียนบริษัท.COM » ขยะ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจขยะ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การรับซื้อขยะ ธุรกิจขยะสามารถทำกำไรจากการซื้อขยะจากบุคคลทั่วไปหรือบริษัทที่มีขยะสะสม โดยจะจ่ายราคาตามน้ำหนักหรือปริมาตรของขยะที่ซื้อมา

 2. การขายขยะรีไซเคิล การขายขยะรีไซเคิลเช่น กระดาษรีไซเคิล โลหะรีไซเคิล เป็นแหล่งรายได้สำคัญสำหรับธุรกิจขยะ เนื่องจากมีตลาดสำหรับวัสดุรีไซเคิลที่น่าสนใจ

 3. การจัดการขยะ บางธุรกิจขยะรับจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่ส่งลงโดยการแยกแยะ รีไซเคิล หรือนำขยะไปกำจัดในที่ที่เหมาะสม เช่น การจัดการขยะอันตราย นำไปเผาหรือกลบเลือน

 4. การให้บริการขยะ บางธุรกิจขยะให้บริการขยะรับส่ง หรือขยะสูญหาย โดยเสียค่าบริการจากลูกค้าหรือองค์กรที่ต้องการจัดการขยะ

 5. การรวบรวมและขนส่ง บริษัทขยะจัดการรับรวมขยะจากสถานที่ต่าง ๆ และขนส่งไปยังสถานที่สิ้นสุด เช่น โรงงานประมวลผลขยะหรือถนนหมายเลข และค่าบริการการขนส่งนี้ส่วนใหญ่คิดค่าใช้จ่ายแยกจากรายได้จากขยะตัวเอง

 6. การจัดการขยะอันตราย บางธุรกิจขยะเชื่อมโยงกับการจัดการขยะอันตราย เช่น ขยะที่มีสารเคมีอันตราย และได้รับค่าบริการจากบริษัทหรือหน่วยงานที่ต้องการจัดการขยะนี้

 7. การค้าขยะระหว่างประเทศ บางธุรกิจขยะส่งขยะไปยังประเทศอื่นสำหรับการรีไซเคิลหรือจำหน่าย นี่เป็นธุรกิจขยะระหว่างประเทศและมีค่าใช้จ่ายและรายได้สูง

 8. การซื้อขยะสำเร็จรูป บางบริษัทสามารถจัดการขยะเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น การแปรรูปขยะเป็นวัสดุรีไซเคิลหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อขายและทำกำไร

 9. การขายเทคโนโลยีการจัดการขยะ บางบริษัทสร้างและขายเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการขยะ เช่น รถขนส่งขยะหรือระบบการแยกแยะ

 10. การแลกเปลี่ยนขยะ บางธุรกิจขยะมีการรวบรวมและแลกเปลี่ยนขยะกับบริษัทหรือองค์กรอื่น เพื่อการรีไซเคิลหรือการจัดการขยะในรูปแบบอื่น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจขยะ

จุดแข็ง (Strengths)

 1. ความเชี่ยวชาญในการจัดการขยะ หากธุรกิจขยะมีความเชี่ยวชาญในการจัดการและกำจัดขยะโดยมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยเพิ่มความไว้วางใจของลูกค้าและลดความเสี่ยงจากกฎหมายและประชาสัมพันธ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับการจัดการขยะ

 2. แหล่งขยะสะสม หากธุรกิจขยะมีการเชื่อมโยงกับแหล่งขยะสะสมที่มีปริมาณขยะมาก จะช่วยให้สามารถรับมือกับขยะใหญ่ๆ และมีแหล่งวัตถุดิบสำรอง

 3. ความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือความต้องการของลูกค้าในธุรกิจขยะอาจเป็นไปได้ การมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนกระบวนการและบริการเป็นจุดแข็ง

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ ค่าใช้จ่ายในการรับรวม แยกแยะ และกำจัดขยะอาจสูง เนื่องจากการจัดการขยะอาจต้องใช้เทคโนโลยีและการตรวจสอบคุณภาพของขยะ

 2. การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น ธุรกิจขยะมีการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น โดยอาจมีผู้เข้ารับเชิงใหม่เข้ามาแข่งขันหรือบริษัทในอุตสาหกรรมอื่นที่ขยะเป็นส่วนหนึ่ง เปิดขยะและบริการที่มีคุณภาพเหมือนกัน

 3. ข้อกำหนดและกฎหมาย กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการขยะอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจและค่าใช้จ่ายในการปรับตัวเพื่อรองรับกฎหมาย

โอกาส (Opportunities)

 1. การตัดลดการส่งเสีย ความต้องการในการลดการส่งเสียไปยังถิ่นกำจัดขยะที่มีขนาดใหญ่ อาจเป็นโอกาสในการพัฒนากระบวนการกำจัดขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 2. การทำรายได้จากวัสดุรีไซเคิล การรีไซเคิลวัสดุจากขยะอาจช่วยเพิ่มรายได้ โดยการขายวัสดุรีไซเคิลแก้วหรือพลาสติกไปยังโรงงานผู้ผลิต

 3. การพัฒนาเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและการติดตามกระบวนการอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย

อุปสรรค (Threats)

 1. ความก้าวหน้าในเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการจัดการขยะอาจทำให้กิจการเดิมที่ใช้กระบวนการที่แพงและไม่มีประสิทธิภาพต่อการแข่งขัน

 2. ค่าใช้จ่ายในการปรับตัว การปรับตัวเพื่อปรับตัวกับเปลี่ยนแปลงในตลาดหรือกฎหมายอาจมีค่าใช้จ่ายมาก

 3. ความสนใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม ความต้องการในการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจขยะในรูปแบบบางประการ

อาชีพ ธุรกิจขยะ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. พื้นที่ คุณต้องพิจารณาที่ดินหรือพื้นที่ที่จะใช้ในการจัดเก็บขยะ สำหรับธุรกิจขยะเป็นขนาดใหญ่ คุณอาจต้องเช่าพื้นที่หรือซื้อที่ดิน ราคาของพื้นที่จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานที่และพื้นที่ที่คุณเลือก

 2. การจัดการขยะ คุณจำเป็นต้องลงทุนในอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการเก็บรวบรวมและการจัดการขยะ เช่น รถบรรทุกขยะ โดยมีราคาแพงตามขนาดและประสิทธิภาพ

 3. บุคคลากร คุณอาจต้องจ้างพนักงานในการจัดการและขับรถเก็บขยะ ต้องคำนึงถึงค่าจ้างและสวัสดิการ

 4. การตรวจสอบคุณภาพขยะ คุณอาจต้องลงทุนในอุปกรณ์และกระบวนการตรวจสอบคุณภาพขยะเพื่อแน่ใจว่ามีขยะที่เหมาะสมสำหรับการขายหรือการรีไซเคิล

 5. การขนส่ง คุณต้องพิจารณาต้นทุนขนส่งขยะจากจุดเก็บรวบรวมไปยังสถานที่ที่สามารถจัดการขยะได้ การเลือกพื้นที่ที่สะดวกในการขนส่งอาจช่วยลดต้นทุนนี้

 6. การประกาศและการตลาด คุณอาจต้องลงทุนในการประกาศและการตลาดเพื่อให้คนรู้จักธุรกิจขยะของคุณและสร้างฐานลูกค้า

 7. สถานที่การทำงาน หากคุณไม่ได้มีสถานที่ตั้งสำหรับการจัดการขยะ คุณอาจต้องลงทุนในสำนักงานหรือห้องทำงาน

 8. การตรวจสอบกฎหมายและความปลอดภัย คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมีมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขยะของคุณ

 9. ค่าใช้จ่ายในการปรับตัว การเปลี่ยนแปลงในตลาดหรือกฎหมายอาจต้องการการปรับตัว ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่าย

 10. การจัดการบัญชีและการเงิน คุณต้องมีระบบการจัดการบัญชีและการเงินที่ดีเพื่อติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจขยะ

 1. ผู้บริหารและผู้ประกอบการ ผู้บริหารและผู้ประกอบการในธุรกิจขยะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจ รวมถึงการวางแผน การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนและการสร้างกำไรในธุรกิจ

 2. พนักงานที่รับเหมาหรือคนขับรถบรรทุก พนักงานเหล่านี้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ขนย้าย และจัดการขยะ พวกเขาต้องมีความรับผิดชอบในการควบคุมปริมาณขยะและทราบถึงมาตรฐานความปลอดภัย

 3. ช่างซ่อมบำรุงและเทคนิค ธุรกิจขยะจะต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต้องรับบริการซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ ช่างซ่อมบำรุงและเทคนิคมีหน้าที่ในการรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการขยะ

 4. บุคคลในสายงานความปลอดภัยและการป้องกันการสูญหาย การจัดการขยะต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ผู้ที่มีความรับผิดชอบในสายงานความปลอดภัยจะต้องจัดการเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและการป้องกันการสูญหายของพนักงาน

 5. นักวิจัยและพัฒนา การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ เช่น การรีไซเคิลขยะ นั้นเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาวิธีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 6. ผู้เชี่ยวชาญทางสิ่งแวดล้อม ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจขยะ เฉพาะน่าจะต้องรับบริการจากผู้เชี่ยวชาญทางสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ

 7. พนักงานบริการลูกค้า พนักงานบริการลูกค้ามีหน้าที่ให้ความสนใจและให้บริการลูกค้าในเรื่องการจัดการขยะ พวกเขาต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการรับ-ส่งขยะ และตอบข้อสงสัยของลูกค้า

 8. นักการตลาดและการขาย การตลาดและการขายเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความต้องการในการใช้บริการจัดการขยะของคุณ นักการตลาดและการขายจะช่วยให้คุณสร้างแผนการตลาดและส่งเสริมธุรกิจของคุณให้กับลูกค้าเป้าหมาย

 9. ผู้ให้บริการขนส่ง ในกรณีที่คุณมีธุรกิจขยะที่มากขึ้น คุณอาจต้องมีบริการขนส่งเพื่อขนย้ายขยะจากสถานที่ส่งมายังสถานที่ที่จัดการขยะ

 10. นักกฎหมายและทนายความ การปฏิบัติตามกฎหมายและการเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ทางกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจขยะ เฉพาะนายทุนหรือบริษัทที่มีกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต้องรักษาความปลอดภัยและความเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจขยะ ที่ควรรู้

 1. ขยะ (Waste)

  • คำอธิบาย วัสดุหรือสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วและถูกทิ้งที่สามารถกำจัดหรือรีไซเคิลได้
 2. การรีไซเคิล (Recycling)

  • คำอธิบาย กระบวนการที่นำขยะมาใช้ใหม่หรือแปลงเป็นวัสดุหรือสินค้าใหม่เพื่อลดการใช้วัสดุใหม่
 3. การกำจัดขยะ (Waste Disposal)

  • คำอธิบาย กระบวนการการที่ทำให้ขยะถูกกำจัดอย่างถูกต้องเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 4. การจัดการขยะอันตราย (Hazardous Waste Management)

  • คำอธิบาย กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและกำจัดขยะที่มีองค์ประกอบที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
 5. บริการรับบริการขนส่งขยะ (Waste Collection Service)

  • คำอธิบาย บริการที่มุ่งเน้นในการเก็บรวบรวมขยะจากสถานที่ต่าง ๆ เพื่อนำไปกำจัดหรือรีไซเคิล
 6. ถังขยะ (Trash Bin)

  • คำอธิบาย ภาชนะที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขยะ มักถูกวางที่สถานที่ต่าง ๆ สำหรับการทิ้งขยะ
 7. การลดขยะ (Waste Reduction)

  • คำอธิบาย กระบวนการหรือกิจกรรมที่เน้นลดปริมาณขยะที่สร้างขึ้นโดยการลดการใช้วัสดุหรือการรับมากกว่าจำเป็น
 8. การกำจัดขยะเสีย (Waste Disposal Facility)

  • คำอธิบาย สถานที่หรือโรงงานที่ใช้ในการกำจัดขยะเสียอย่างถูกต้อง เช่น ถนนสำหรับการจัดการขยะที่เป็นอันตราย
 9. หมั่นกำจัดขยะ (Littering)

  • คำอธิบาย การทิ้งขยะอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่อนุญาตในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
 10. การแปลงขยะเป็นพลังงาน (Waste-to-Energy)

  • คำอธิบาย กระบวนการที่นำขยะมาใช้ในการสร้างพลังงาน เช่นการเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้าหรือความร้อน

จดบริษัท ธุรกิจขยะ ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดรูปแบบธุรกิจขยะที่คุณต้องการสร้างและทำการวางแผนในด้านต่าง ๆ เช่น รายละเอียดของบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณจะให้, การจัดการขยะ, แหล่งเงินทุน, และอื่น ๆ

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและตรงกับกฎหมายของประเทศนั้น ๆ

 3. จัดทำเอกสาร จัดทำเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงบันทึกข้อมูลผู้ก่อตั้ง, มติสภาบริษัท, ข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ของบริษัท, แผนการจัดการขยะ และอื่น ๆ

 4. จดทะเบียนบริษัท ยื่นเอกสารที่จัดทำตามข้อ 3 กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัทในประเทศนั้น ๆ

 5. รับใบอนุญาตและสิทธิ์ สามารถต้องได้รับใบอนุญาตหรือสิทธิ์เฉพาะทางกายภาพหรือสิทธิ์อื่น ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคุมโรค, กรมสิ่งแวดล้อม, หรือหน่วยงานอื่น ๆ ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

 6. จัดทำแผนธุรกิจและการเงิน จัดทำแผนธุรกิจและการเงินของบริษัทเพื่อให้มีข้อมูลเพิ่มเติมในการขอสินเชื่อ, ลงทุน, หรือสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ

 7. จัดการการบัญชี ติดต่อกับบัญชีและภาษีเพื่อสร้างระบบบัญชีและเตรียมต้นทุนการก่อตั้งบริษัท

 8. สร้างโครงร่างข้อตกลง สร้างโครงร่างข้อตกลงสำหรับลูกค้าหรือคู่ค้าที่เป็นที่ต้องการ

 9. จัดการทรัพย์สินและอุปกรณ์ จัดหาทรัพย์สินและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ

 10. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ สร้างการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขยะในประเทศที่คุณทำธุรกิจ

บริษัท ธุรกิจขยะ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นสิ่งที่สถานะของบริษัทและรายได้ทั่วไปของบริษัทมีผลต่อมาตรการและระยะเวลาการเสียภาษี

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ธุรกิจขยะอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ในกรณีที่มีการขายสินค้าหรือบริการที่ถูกครอบครองในประเทศที่มีระบบ VAT

 3. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากบริษัทครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับธุรกิจขยะของตน เช่น โรงงานหรือคลังสินค้า เครื่องจักร เป็นต้น บริษัทจะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายและกำหนดที่ประเทศกำหนด

 4. อื่น ๆ ภาษีอื่น ๆ อาจรวมถึงภาษีสิ่งแวดล้อมหรือภาษีสำรวจที่ต้องเสียตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.