จดทะเบียนบริษัท.COM » ขยะรีไซเคิล เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจขยะรีไซเคิล มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การรับซื้อขยะ การซื้อขยะรีไซเคิลเป็นแหล่งรายได้หลักของธุรกิจนี้ บริษัทที่มีธุรกิจขยะรีไซเคิลจะซื้อวัสดุรีไซเคิลเช่น โลหะ, กระดาษ, พลาสติก, และอื่น ๆ จากบุคคลหรือองค์กรที่ส่งขยะมาให้ รายได้จะคำนวณตามปริมาณและราคาของวัสดุที่รับมา

 2. การรีไซเคิลวัสดุ หลังจากซื้อขยะมาแล้ว บริษัทจะนำวัสดุไปกระบวนการรีไซเคิล เช่น การตีแปรโลหะ, การบดกระดาษ, การนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น รายได้มาจากการขายวัสดุรีไซเคิลหลังจากกระบวนการนี้

 3. การขายผลิตภัณฑ์รีไซเคิล บางบริษัทอาจนำวัสดุรีไซเคิลที่ผลิตมา เช่น กระดาษรีไซเคิล, บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล, หรือผลิตภัณฑ์รีไซเคิลอื่น ๆ และขายให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภค รายได้มาจากการขายผลิตภัณฑ์นี้

 4. บริการรีไซเคิล บางบริษัทอาจให้บริการรีไซเคิลให้กับลูกค้า โดยเช่าอุปกรณ์รีไซเคิล, การบริการขนส่งวัสดุรีไซเคิล, หรือการจัดการโครงการรีไซเคิลให้กับองค์กรหรือท้องถิ่น รายได้มาจากค่าบริการเหล่านี้

 5. การขายพลาสติกรีไซเคิลถล่มตัวลง (downcycling) ในบางกรณี พลาสติกรีไซเคิลอาจถูกใช้ใหม่ในรูปแบบที่มีคุณค่าน้อยลง (downcycling) ซึ่งส่งผลให้ราคาต่ำลง รายได้จะมาจากการขายพลาสติกรีไซเคิลที่ถล่มตัวลงนี้

 6. การรับโครงการรีไซเคิล บางบริษัทอาจได้รับโครงการรีไซเคิลขององค์กรหรือท้องถิ่น และมีรายได้จากการดำเนินการโครงการนี้ตามสัญญา

 7. การจัดการขยะพิเศษ บางธุรกิจขยะรีไซเคิลอาจจัดการกับขยะพิเศษ เช่น ขยะอันตราย หรือขยะที่ต้องการการจัดการพิเศษ เพื่อรับรายได้จากบริการนี้

 8. การขายพลาสติกหรือวัสดุรีไซเคิลไปยังอุตสาหกรรม บางบริษัทอาจจำหน่ายพลาสติกหรือวัสดุรีไซเคิลให้กับอุตสาหกรรมที่ใช้ในการผลิตสินค้าใหม่ รายได้มาจากการขายนี้

 9. การกำจัดขยะ บางบริษัทอาจมีรายได้จากการบริการกำจัดขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ โดยการนำขยะไปทิ้งในสถานที่กำหนด

 10. สินเชื่อรัฐ บางรัฐบาลอาจให้สินเชื่อหรือส่วนราชการระดมทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจขยะรีไซเคิล รายได้นี้มาจากการรับเงินกู้หรือส่วนราชการ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจขยะรีไซเคิล

จุดแข็ง Strengths

 1. การต้อนรับโดยสังคม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมรีไซเคิลมีส่วนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์บวกให้กับธุรกิจและทำให้ผู้บริโภคสนใจ

 2. ความยั่งยืน การรีไซเคิลช่วยลดการใช้วัสดุใหม่และการก่อให้เกิดขยะที่ไม่จำเป็น ทำให้มีการลดลงของการสร้างมลพิษและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

 3. กลุ่มลูกค้าที่มีภูมิลำเนาที่มั่นคง บริษัทสามารถสร้างความภูมิลำเนาของกลุ่มลูกค้าโดยตรงและรักษาลูกค้าที่มีความพึงพอใจในการรีไซเคิล

 4. การพัฒนาเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในกระบวนการรีไซเคิลอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ความขึ้นอยู่กับราคาวัสดุรีไซเคิล ราคาของวัสดุรีไซเคิลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและอาจมีผลต่อกำไรของธุรกิจ

 2. ค่าใช้จ่ายในกระบวนการรีไซเคิล การกระบวนการรีไซเคิลบางอย่างอาจมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น การบดหรือตีแปรวัสดุรีไซเคิล

 3. การจัดการขยะพิเศษ การจัดการขยะพิเศษเช่น ขยะอันตรายหรือขยะที่ต้องการการจัดการพิเศษอาจต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงและมีข้อกำหนดทางกฎหมาย

โอกาส Opportunities

 1. การเพิ่มกำลังในการรีไซเคิล ตลาดรีไซเคิลยังมีโอกาสในการเติบโตเพิ่มขึ้นเนื่องจากความเจริญของสภาพเศรษฐกิจเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์รีไซเคิล

 2. การเลือกซื้อยังคงเป็นแนวโน้ม ผู้บริโภครายย่อมมีความสนใจในการซื้อผลิตภัณฑ์รีไซเคิลและการให้ความสนใจในการสนับสนุนธุรกิจที่ดูและรักษ์โลก

 3. การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ที่เน้นการรีไซเคิลอาจช่วยเปิดโอกาสในการขยายกลุ่มลูกค้า

อุปสรรค Threats

 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะอาจสูงและมีการเปลี่ยนแปลงที่ฉับไวตามกฎหมายและกฎระเบียบ

 2. การแข่งขันจากผู้ค้าอื่น การแข่งขันในตลาดรีไซเคิลกับผู้ค้าอื่นอาจส่งผลต่อราคาและกำไร

 3. ความขึ้นอยู่กับวัสดุรีไซเคิล ราคาของวัสดุรีไซเคิลมีความผันผวน และสามารถทำให้กำไรลดลงได้

 4. กฎหมายและกฎระเบียบ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจขยะรีไซเคิล ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. การวางแผนธุรกิจ การวางแผนธุรกิจคือขั้นตอนแรกที่สำคัญ คุณต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจ หากต้องการรีไซเคิลขยะทั้งหมดหรือเฉพาะประเภทขยะใด ๆ นอกจากนี้ยังต้องวางแผนกลยุทธ์การจัดการขยะ รวมถึงการค้นหาแหล่งเหลือขยะและวิธีการนำเข้าขยะเพื่อรีไซเคิล

 2. การค้นหาแหล่งขยะ คุณต้องหาแหล่งขยะที่เหมาะสมที่จะนำมารีไซเคิล สำรวจในพื้นที่ของคุณและเรียกค้นข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะในพื้นที่เพื่อหาแหล่งที่ใช้งานได้

 3. การนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ คุณจะต้องลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับกระบวนการรีไซเคิล เช่น เครื่องบดหรือเครื่องตีเพื่อทำลายขยะ รวมถึงอุปกรณ์สำหรับการจัดการขยะอย่างเหมาะสม

 4. การบรรจุและขนส่ง คุณต้องมีระบบการบรรจุและขนส่งสำหรับขยะรีไซเคิลที่จะนำออกจากแหล่งขยะไปยังสถานที่ประมวลผลหรือโรงงานรีไซเคิล

 5. การรับรองและอนุญาต บางที่อาจจำเป็นต้องมีการรับรองและอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นหรือรัฐบาลในการดำเนินธุรกิจขยะรีไซเคิล คุณควรติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

 6. การตลาดและการขาย คุณต้องสร้างแผนการตลาดและขายสินค้ารีไซเคิลของคุณให้แก่ลูกค้า โปรโมตธุรกิจของคุณให้คนรู้จักและมีกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม

 7. การจัดการและการดำเนินธุรกิจ การจัดการและการดำเนินธุรกิจขยะรีไซเคิลต้องมีการวางแผนและการติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ระบบการจัดการขยะเป็นไปอย่างราบรื่น

 8. การเงินและการบัญชี คุณควรมีระบบการบัญชีที่ดีและการวางแผนการเงินอย่างถูกต้องเพื่อดำเนินธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จ

 9. การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันการมลพิษ การรักษาความปลอดภัยของพนักงานและการป้องกันการมลพิษจากกระบวนการรีไซเคิลขยะเป็นสิ่งสำคัญ

 10. การสร้างความตั้งใจและความมุ่งมั่น การเริ่มต้นธุรกิจใหม่มักพบอุปสรรคและความท้าทาย คุณจำเป็นต้องมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจขยะรีไซเคิล

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจขยะรีไซเคิล

 1. ผู้รีไซเคิลและคนงาน คนงานที่ทำงานในกระบวนการรีไซเคิลเองเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจนี้ พวกเขามีหน้าที่ในการจัดการและการกระทำเกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะ ซึ่งอาจรวมถึงการเคลื่อนย้ายและการประมวลผลขยะ

 2. ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจมีบทบาทในการบริหารจัดการและวางแผนกิจกรรมธุรกิจรวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนและขยะที่จะรีไซเคิล

 3. ผู้จัดจำหน่ายและผู้ค้าส่ง ผู้จัดจำหน่ายและผู้ค้าส่งมีบทบาทในการกระจายสินค้ารีไซเคิลไปยังตลาด พวกเขาช่วยในการค้าขายและการกระจายสินค้ารีไซเคิลให้กับลูกค้า

 4. บริษัทรับซื้อขยะ บริษัทรับซื้อขยะมักเป็นผู้กลางที่ซื้อขยะรีไซเคิลจากผู้รีไซเคิลและคนงาน พวกเขาจัดการกับกระบวนการเพื่อนำขยะมาประมวลผลและรีไซเคิล

 5. นักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยี นักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการรีไซเคิลขยะ เพื่อทำให้กระบวนการดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 6. เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานรัฐบาลมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะและรีไซเคิล รวมถึงการควบคุมและการดูแลในด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

 7. ผู้บริหารสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ในการควบคุมและติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระบวนการรีไซเคิลขยะและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

 8. นักตลาดและนักสื่อสาร การตลาดและการสื่อสารเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความรับรู้และการตลาดสินค้ารีไซเคิลให้กับลูกค้า นักตลาดและนักสื่อสารช่วยในการสร้างแบรนด์และการโฆษณา

 9. นักประชาสัมพันธ์และนักกิจกรรมสังคม นักประชาสัมพันธ์และนักกิจกรรมสังคมมีบทบาทในการสร้างความตระหนักในกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มผู้สนใจเกี่ยวกับการรีไซเคิลและความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจขยะรีไซเคิล ที่ควรรู้

 1. ขยะ (Waste)

  • ไทย ขยะ
  • อังกฤษ Waste
  • คำอธิบายเพิ่ม ขยะคือวัสดุหรือสิ่งของที่ไม่ได้นำไปใช้งานและถูกทิ้งท้ายทายหรือมีคุณค่าน้อยลง
 2. รีไซเคิล (Recycle)

  • ไทย รีไซเคิล
  • อังกฤษ Recycle
  • คำอธิบายเพิ่ม รีไซเคิลหมายถึงกระบวนการการนำขยะมาใช้ใหม่หรือแปลงเป็นสิ่งของที่มีคุณค่าอีกครั้ง
 3. การบริหารขยะ (Waste Management)

  • ไทย การบริหารขยะ
  • อังกฤษ Waste Management
  • คำอธิบายเพิ่ม การวางแผนและดำเนินการเพื่อจัดการกับขยะให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
 4. การรีไซเคิลขยะ (Waste Recycling)

  • ไทย การรีไซเคิลขยะ
  • อังกฤษ Waste Recycling
  • คำอธิบายเพิ่ม กระบวนการการนำขยะมาใช้ใหม่โดยการแปลงขยะเป็นวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใหม่
 5. การประมวลผลขยะ (Waste Processing)

  • ไทย การประมวลผลขยะ
  • อังกฤษ Waste Processing
  • คำอธิบายเพิ่ม กระบวนการการจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะหรือทำให้ขยะนั้นมีคุณค่ามากขึ้น
 6. การคัดแยกขยะ (Waste Sorting)

  • ไทย การคัดแยกขยะ
  • อังกฤษ Waste Sorting
  • คำอธิบายเพิ่ม กระบวนการการแยกแยะขยะตามประเภทหรือลักษณะเพื่อให้ง่ายต่อการรีไซเคิลหรือประมวลผล
 7. บริษัทรีไซเคิล (Recycling Company)

  • ไทย บริษัทรีไซเคิล
  • อังกฤษ Recycling Company
  • คำอธิบายเพิ่ม บริษัทที่มีธุรกิจหรือกิจการเกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลขยะ
 8. สิ่งแวดล้อม (Environment)

  • ไทย สิ่งแวดล้อม
  • อังกฤษ Environment
  • คำอธิบายเพิ่ม สิ่งแวดล้อมหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่รอบตัวเราที่มีผลต่อชีวิตและภูมิปัญญาของมนุษย์
 9. การลดขยะ (Waste Reduction)

  • ไทย การลดขยะ
  • อังกฤษ Waste Reduction
  • คำอธิบายเพิ่ม กระบวนการการลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้งานหรือการนำขยะมากำจัด
 10. การส่งทิ้งขยะ (Waste Disposal)

  • ไทย การส่งทิ้งขยะ
  • อังกฤษ Waste Disposal
  • คำอธิบายเพิ่ม กระบวนการการกำจัดขยะหรือการทิ้งขยะในที่ที่เหมาะสม

จดบริษัท ธุรกิจขยะรีไซเคิล ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ (Business Plan) ในขั้นตอนนี้คุณควรวางแผนธุรกิจของคุณอย่างละเอียด รวมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจ, โครงสร้างบริษัท, แผนการเงิน, แผนการตลาด และแผนการจัดการขยะรีไซเคิล รวมถึงการกำหนดแหล่งที่มาของขยะและวิธีการรีไซเคิล

 2. เลือกประเภทของบริษัท (Type of Company) คุณจะต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะกับธุรกิจขยะรีไซเคิล เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทจัดตั้งขึ้นในหน้าที่มหาชนต่างๆ

 3. การจดบริษัท (Company Registration) คุณจะต้องนำเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจดบริษัทของคุณไปยังหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในการจดบริษัท เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ กระทรวงพาณิชย์ คำอธิบายเพิ่มเกี่ยวกับเอกสารและขั้นตอนการจดบริษัทจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเทศและกฎหมายของแต่ละประเทศ

 4. การจดทะเบียนเพื่อหาคุณสมบัติ (VAT Registration) หากธุรกิจขยะรีไซเคิลของคุณต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คุณจะต้องจดทะเบียนเพื่อหาคุณสมบัติเพื่อเสียภาษี

 5. ออกใบอนุญาต (Permits and Licenses) ตรวจสอบกับหน่วยงานราชการว่าคุณต้องการใบอนุญาตหรือใบอนุญาตเฉพาะในการจัดการขยะรีไซเคิลหรือไม่ และดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมาย

 6. เปิดบัญชีธนาคาร (Bank Account) เปิดบัญชีธนาคารธุรกิจเพื่อการทำธุรกิจและการเงินของบริษัท

 7. จัดหาพื้นที่และอุปกรณ์ (Facilities and Equipment) จัดหาสถานที่ทำธุรกิจและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดการขยะรีไซเคิล

 8. จัดการการตลาด (Marketing) สร้างแผนการตลาดเพื่อโปรโมทธุรกิจขยะรีไซเคิลและเรียกลูกค้า

 9. การจ้างงาน (Hiring) หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการจัดการขยะรีไซเคิลคุณอาจจ้างพนักงานหรือผู้เชี่ยวชาญในงาน

 10. เริ่มทำธุรกิจ (Start the Business) หลังจากที่คุณทำขั้นตอนทั้งหมดและได้รับอนุญาตที่จำเป็นแล้ว คุณสามารถเริ่มธุรกิจขยะรีไซเคิลของคุณได้โดยเปิดทำธุรกิจและเริ่มดำเนินกิจการ

บริษัท ธุรกิจขยะรีไซเคิล เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากบริษัทธุรกิจขยะรีไซเคิลมียอดรับซื้อขายเฉพาะหรือเกินจากวงเงินที่กำหนดตามกฎหมาย VAT จะต้องจดทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและเสีย VAT ตามระเบียบของกรมสรรพากร ยอดเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นไปตามมูลค่าที่รับซื้อขายรวมถึงขยะรีไซเคิลที่ผลิตหรือจัดการ

 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล (Income Tax) บริษัทต้องเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายภาษีเงินได้ของประเทศ มีข้อกำหนดและอัตราภาษีที่แตกต่างกันตามประเภทของบริษัท รายได้ทั้งหมดหลักเกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจรวมถึงกำไรที่ได้จากการจัดการขยะรีไซเคิลจะต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้และเสียตามกฎหมาย

 3. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Property Tax) หากบริษัทครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการจัดการขยะรีไซเคิล บริษัทจะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายและข้อบังคับของพื้นที่ที่ตั้ง

 4. ภาษีสถานประกอบการ (Local Business Tax) บางพื้นที่อาจมีการเรียกเก็บภาษีสถานประกอบการตามข้อบังคับของเทศบาล บริษัทจะต้องเสียภาษีนี้ตามอัตราที่ระบุ

 5. อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม มีภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่อาจจะเกี่ยวข้องกับกิจการ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.