จดทะเบียนบริษัท.COM » การผลิตสินค้า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจการผลิตสินค้า มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. รายได้จากการขายสินค้า รายได้หลักสำหรับธุรกิจการผลิตสินค้ามาจากการขายสินค้าแก่ลูกค้า รายได้นี้มาจากราคาขายสินค้าลบค่าใช้จ่ายในการผลิต

 2. รายได้จากการส่งออก หากบริษัทส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ, รายได้จากการส่งออกจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าต่างชาติซื้อสินค้า

 3. ค่าบริการหลังการขาย บางบริษัทมีรายได้จากการให้บริการหลังการขายเช่น การซ่อมบำรุง, การบริการลูกค้า, หรือการรับประกันสินค้า

 4. ค่าใช้จ่ายจากผู้รับเหมา บางบริษัทที่มีแบบจ้างผู้รับเหมาส่วนใหญ่ รายได้มาจากค่าใช้จ่ายที่ผู้รับเหมาจ่ายให้

 5. การให้สินเชื่อแก่ลูกค้า บางบริษัทอาจให้สินเชื่อแก่ลูกค้าเพื่อส่งเสริมการขาย รายได้จะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าชำระเงิน

 6. การให้บริการคลังสินค้า บางบริษัทมีรายได้จากการให้บริการคลังสินค้าแก่ลูกค้าที่เก็บสินค้าไว้ในสถานที่ของบริษัท

 7. การรับจ้างผลิตแทน (Contract Manufacturing) บางบริษัทผลิตสินค้าแทนสำหรับบริษัทอื่น รายได้มาจากการรับจ้างผลิตสินค้าให้กับบริษัทลูกค้า

 8. การให้บริการออกแบบและวิจัย บางบริษัทมีรายได้จากการให้บริการออกแบบสินค้าหรือการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่

 9. การขายสิทธิ์การใช้งานแบรนด์ (Licensing) บางบริษัทอนุญาตให้บริษัทอื่นใช้แบรนด์ของพวกเขาและรับค่าลิขสิทธิ์

 10. การขายสินค้าออนไลน์ (E-commerce) บางบริษัทขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์และรับรายได้จากการขายออนไลน์

 11. การลงทุนในตลาดทุน (Investment Income) บางบริษัทอาจลงทุนในตลาดทุนหรือรายได้จากการลงทุนในเงินทุนหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจการผลิตสินค้า

 1. จุดแข็ง (Strengths)

  • คุณภาพผลิตภัณฑ์และสินค้า ถ้าคุณมีผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีคุณภาพสูงและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี, คุณมีความแข็งแกร่งในเรื่องนี้
  • กำลังการผลิต การมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
  • แบรนด์และการตลาด ความรู้จักและความนิยมของแบรนด์, การตลาดที่ดี, และกลยุทธ์การโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยเพิ่มรายได้
 2. ความอ่อนแอ (Weaknesses)

  • คุณภาพผลิตภัณฑ์และสินค้า ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าหรือผลิตภัณฑ์, นี่อาจเป็นความอ่อนแอของธุรกิจ
  • การจัดการและกระบวนการ ปัญหาในการจัดการหรือกระบวนการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลต่อคุณภาพและค่าใช้จ่าย
  • ความรับรู้ทางการตลาด หากคุณไม่เข้าใจตลาดหรือลูกค้าของคุณอย่างดี, อาจทำให้มีความอ่อนแอในการแข่งขัน
 3. โอกาส (Opportunities)

  • ตลาดเป้าหมายใหม่ การเปิดขายสินค้าในตลาดใหม่หรือการขยายองค์กรของคุณอาจเป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้
  • นวัตกรรมใหม่ การพัฒนาสินค้าหรือกระบวนการผลิตใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มความแข็งแกร่ง
  • การสร้างพันธมิตรธุรกิจ การเชื่อมโยงกับพันธมิตรธุรกิจหรือบริษัทในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมสามารถช่วยเข้าถึงตลาดใหม่
 4. อุปสรรค (Threats)

  • ความแข็งแกร่งของคู่แข่ง คู่แข่งที่มีรายการสินค้าที่ดีและกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพอาจเป็นอุปสรรค
  • เปลี่ยนแปลงในกฎหมายและกฎระเบียบ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายสามารถมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
  • สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนหรือการประสบปัญหาเศรษฐกิจสามารถส่งผลต่อความเสี่ยงในธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจการผลิตสินค้า ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. อุปกรณ์และเครื่องมือ คุณจำเป็นต้องลงทุนในอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของคุณ รวมถึงเครื่องจักร, เครื่องมือทำงาน, อุปกรณ์ในการทดสอบคุณภาพ, และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. สถานที่ คุณจำเป็นต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิตของคุณ รวมถึงโรงงานหรือพื้นที่ผลิต การเช่าหรือซื้อสถานที่อาจเป็นค่าใช้จ่ายสำคัญ

 3. วัตถุดิบและวัตถุดิบ คุณต้องสั่งซื้อและจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าของคุณ ต้นทุนวัตถุดิบและวัตถุดิบนี้จะเป็นส่วนใหญ่ของค่าใช้จ่าย

 4. ค่าแรงงาน ค่าแรงงานเป็นค่าใช้จ่ายสำคัญในการผลิตสินค้า คุณจะต้องจ้างพนักงานในกระบวนการผลิตและบริหารงาน

 5. การจัดการและบริหารธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในการจัดการและบริหารธุรกิจรวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์, การบัญชีและการซื้อขาย

 6. การวางแผนการตลาด คุณต้องลงทุนในการตลาดสินค้าของคุณ เพื่อให้คนทราบถึงสินค้าและสร้างอินทรีย์ลูกค้า

 7. ค่าใช้จ่ายในการประสานงานและขนส่ง การขนส่งสินค้าไปยังตลาดหรือลูกค้าสามารถเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญ

 8. การชำระหนี้และเงินกู้ คุณอาจต้องกู้เงินหรือจ่ายค่าดอกเบี้ยในกรณีที่ต้องการทุนเพิ่มเติมสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ

 9. การจัดหาทุนเพิ่มเติม การเริ่มต้นธุรกิจการผลิตสินค้าอาจต้องใช้ทุนในระยะเริ่มต้น คุณอาจต้องหาทุนจากนักลงทุนหรือกู้ยืมเพิ่มเติม

 10. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายและการจัดการความเสี่ยง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการผลิตสินค้า

 1. วิศวกรรมการผลิต (Manufacturing Engineering) วิศวกรรมการผลิตเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบกระบวนการผลิต, เครื่องจักร, และระบบการผลิตเพื่อให้ผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) วิศวกรรมเครื่องกลมีหน้าที่ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า

 3. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology – IT) IT เป็นสาขาที่ช่วยในการออกแบบระบบควบคุมและการจัดการในกระบวนการผลิต รวมถึงการสร้างซอฟต์แวร์และระบบอัตโนมัติ

 4. วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) วิศวกรรมไฟฟ้ารับผิดชอบในการออกแบบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิต

 5. เคมี (Chemistry) สาขาเคมีมีบทบาทในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและสร้างสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต

 6. การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) การจัดการโลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับการควบคุมการจัดส่งวัตถุดิบและสินค้าในกระบวนการผลิต

 7. การสร้างแบรนด์และการตลาด (Brand Building and Marketing) การสร้างแบรนด์และการตลาดเป็นสาขาที่ช่วยในการตลาดและโฆษณาสินค้า

 8. การบริหารจัดการ (Management) การบริหารจัดการรวมถึงการวางแผนธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การควบคุมคุณภาพ, และการจัดการการเงินในธุรกิจการผลิต

 9. การวิจัยและพัฒนา (Research and Development – R&D) R&D เป็นสาขาที่ช่วยในการพัฒนาสินค้าใหม่และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 10. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การควบคุมคุณภาพมีบทบาทในการตรวจสอบและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจการผลิตสินค้า ที่ควรรู้

 1. Production (การผลิต)

  • คำอธิบาย กระบวนการสร้างสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบหรือวัตถุดิบ
 2. Manufacturing (การผลิตและผลิตภัณฑ์)

  • คำอธิบาย กระบวนการที่ใช้ในการสร้างสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
 3. Quality Control (การควบคุมคุณภาพ)

  • คำอธิบาย กระบวนการตรวจสอบและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรฐานคุณภาพที่เหมาะสม
 4. Supply Chain (โซ่อุปทาน)

  • คำอธิบาย ระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัตถุดิบ, การผลิต, การจัดส่ง, และการจัดการสินค้าในกระบวนการผลิต
 5. Inventory (สินค้าคงคลัง)

  • คำอธิบาย สินค้าหรือวัตถุดิบที่เก็บไว้ในคลังสินค้าเพื่อการผลิตและจำหน่าย
 6. Production Line (เส้นผลิต)

  • คำอธิบาย ลำดับขั้นตอนหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า
 7. Raw Materials (วัตถุดิบ)

  • คำอธิบาย วัตถุที่ใช้ในการผลิตสินค้าก่อนจะถูกประมวลผล
 8. Production Capacity (ความจุการผลิต)

  • คำอธิบาย ปริมาณสูงสุดของสินค้าที่บริษัทสามารถผลิตในระยะเวลาที่กำหนด
 9. Quality Assurance (การรับรองคุณภาพ)

  • คำอธิบาย กระบวนการและนโยบายที่ใช้ในการรับรองว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่เหมาะสม
 10. Production Cost (ค่าใช้จ่ายในการผลิต)

  • คำอธิบาย รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสินค้า, เช่น ค่าแรงงาน, ค่าวัตถุดิบ, ค่าน้ำมันหล่อลื่น, และค่าบำรุงรักษาเครื่องจักร

จดบริษัท ธุรกิจการผลิตสินค้า ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ ก่อนที่คุณจะจดบริษัทในธุรกิจการผลิตสินค้า, คุณควรวางแผนธุรกิจให้รอบคอบ รวมถึงการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่คุณต้องการผลิต, การตลาด, การเงิน, และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. เลือกชื่อบริษัท คุณจะต้องเลือกชื่อบริษัทของคุณ โดยต้องแน่ใจว่าชื่อนั้นยังไม่ถูกใช้โดยบริษัทอื่นและเป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่คุณต้องการจดบริษัท

 3. เลือกประเภทของบริษัท คุณต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับธุรกิจการผลิตสินค้าของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทหุ้นส่วน, หรือบริษัทมหาชน แต่ละประเภทมีข้อกำหนดและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน

 4. เลือกสถานที่ลงทะเบียน คุณต้องเลือกสถานที่ลงทะเบียนบริษัทของคุณ ซึ่งอาจจะเป็นในประเทศที่คุณต้องการทำธุรกิจหรือประเทศที่มีเงื่อนไขการลงทะเบียนที่เหมาะสม

 5. จัดหาเอกสารทางกฎหมาย คุณจะต้องจัดหาเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดบริษัท เช่น สมุดหุ้น, บันทึกประชุมผู้จัดการ, และเอกสารอื่น ๆ ตามกฎหมายประเทศนั้น

 6. ลงทะเบียนบริษัท คุณต้องส่งเอกสารและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทะเบียนบริษัทในประเทศของคุณ หลังจากนั้นคุณจะได้รับเลขทะเบียนบริษัท

 7. เปิดบัญชีธุรกิจ คุณต้องเปิดบัญชีธุรกิจในธนาคารในชื่อของบริษัท เพื่อดำเนินการทางการเงินของธุรกิจ

 8. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท้องถิ่นและชาติ โดยอาจต้องรับคำปรึกษาจากทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญในกฎหมาย

บริษัท ธุรกิจการผลิตสินค้า เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการ และสามารถหักลดหย่อน VAT ที่เสียจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า

 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) บริษัทอาจต้องชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับพนักงานที่ทำงานในบริษัท

 3. ภาษีรายได้บริษัท (Corporate Income Tax) บริษัทจะต้องชำระภาษีรายได้บริษัทตามรายได้ที่ได้รับจากการขายสินค้าและบริการ

 4. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (Property Tax) บริษัทที่ครอบครองที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาจต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามมูลค่าที่ประเมินของที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น

 5. ภาษีสรรพสามิต (Specific Business Tax) บางประเภทของธุรกิจการผลิตสินค้าอาจต้องชำระภาษีสรรพสามิตเพิ่มเติม โดยเฉพาะในบางประเภทของการผลิตสินค้าเช่น เครื่องสำอางค์และยาสูบ

 6. ค่าส่วนกลาง (Withholding Tax) บริษัทจะต้องหักค่าส่วนกลางจากรายได้ของพนักงานและส่งเงินให้กับหน่วยงานภาษีเพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 7. ภาษีอากร (Excise Tax) บางประเภทของสินค้าที่ผลิตอาจถูกเรียกเก็บภาษีอากรเพิ่มเติม เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 8. ค่าธรรมเนียมสิ่งอื่น ๆ บริษัทอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามกฎหมายท้องถิ่นและประเทศ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.