จดทะเบียนบริษัท.COM » บริษัท รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจบริษัท รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. โครงการก่อสร้าง รายได้หลักสำหรับบริษัทรับเหมาก่อสร้างมาจากโครงการที่ได้รับจ้างก่อสร้าง เช่น บ้าน, อาคารพาณิชย์, โรงงาน, ทาวน์เฮาส์, หรือโครงการสาธิตอื่น ๆ ซึ่งมีการชำระเงินในรูปแบบค่าเหมาหรือค่าวัสดุแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายสำหรับการสร้างอื่น ๆ

 2. การเสนอราคา บริษัทสร้างความราคาสำหรับโครงการต่าง ๆ โดยจัดทำบิลงานและสรุปค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับโครงการนั้น

 3. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ รายได้มาจากการจัดหาวัสดุ, อุปกรณ์, และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้าง, เช่น คอนกรีต, ข้อต่อท่อ, เหล็กเส้น, เครื่องจักร, หรือเครื่องมือพื้นบ้าน

 4. ค่าบริการเพิ่ม บริษัทสามารถมีรายได้จากการให้บริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับก่อสร้าง, เช่น การออกแบบสถาปัตยกรรม, การตรวจคุณภาพงานก่อสร้าง, หรือการปรึกษาทางวิศวกรรม

 5. โครงการซ่อมแซม บริษัทสามารถมีรายได้จากโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงสร้างหรือสถานที่ที่มีอายุการใช้งาน

 6. ค่าบริการบริหารจัดการ บริษัทสามารถให้บริการบริหารโครงการหรือการวางแผนสำหรับโครงการก่อสร้างเพิ่มรายได้จากค่าบริการนี้

 7. ค่าควบคุมโครงการ รายได้จากการควบคุมและจัดการโครงการก่อสร้างสำหรับลูกค้า

 8. รายได้จากค่าที่ดิน หากบริษัทครอบครองที่ดินสำหรับโครงการของตนเอง, รายได้จากการเช่าที่ดินหรือการขายที่ดินในอนาคต

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจบริษัท รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก

ความแข็งแกร่ง (Strengths)

 1. ความเชี่ยวชาญ บริษัทมีทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างและการบริหารโครงการอย่างเหมาะสม
 2. ความยืดหยุ่น สามารถปรับปรุงและทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. ขาดงบทุน บริษัทบางรายอาจขาดงบทุนที่เพียงพอในการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็น
 2. ความสามารถในการจัดการโครงการ บริษัทอาจมีปัญหาในการควบคุมระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดการโครงการ

โอกาส (Opportunities)

 1. ตลาดสถาปัตยกรรมและก่อสร้าง ตลาดก่อสร้างยังมีศักยภาพในการเติบโตเนื่องจากความต้องการในโครงการที่ต่างต่าง เช่น บ้านอาศัย, โครงการพาณิชย์, และโครงการอาคารสูง
 2. ความเจริญของภาครัฐ โครงการราชการและโครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะอาจมีโอกาสสำหรับบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กในการเป็นผู้เสนอราคาและรับโครงการ
 3. เทคโนโลยีใหม่ การนวัตกรรมในเทคโนโลยีก่อสร้างอาจสร้างโอกาสในการปรับปรุงความเป็นผู้นำของบริษัทในตลาด

ภัย (Threats)

 1. ความแข็งแกร่งของคู่แข่ง การแข่งขันในอุตสาหกรรมก่อสร้างสามารถมีคู่แข่งที่มีความเชี่ยวชาญและทรงพลังมาก
 2. ความเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับก่อสร้างอาจส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจและค่าใช้จ่าย

อาชีพ ธุรกิจบริษัท รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. อุปกรณ์และเครื่องมือ การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับก่อสร้าง เช่น รถบรรทุก, เครน, เครื่องมือสำหรับก่อสร้าง, วัสดุสำหรับก่อสร้าง ซึ่งต้องประหยัดและมีคุณภาพเพื่อให้ราคาก่อสร้างเป็นไปได้อย่างประหยัดและมีกำไร

 2. ที่อยู่และสถานที่ การเลือกที่อยู่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดทำงานก่อสร้างเป็นสิ่งสำคัญ ค่าเช่าหรือค่าซื้อที่อยู่ที่เหมาะสมจะเป็นส่วนสำคัญของการลงทุน

 3. การสร้างฐานลูกค้า ควรจัดแผนที่ดีในการสร้างฐานลูกค้าและเริ่มโครงการที่มีขนาดเล็กก่อน เพื่อสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้า

 4. การจัดการทางการเงิน จัดการทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย และจัดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 5. การขึ้นทะเบียนบริษัท การสร้างบริษัทหรือลงทะเบียนธุรกิจเพื่อรับเหมาก่อสร้างในบริษัทที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง

 6. แหล่งแรงงาน การจ้างแรงงานที่มีความชำนาญในงานก่อสร้าง เช่น คนงานผู้ชำนาญทางช่าง, ผู้ควบคุมงาน, และพนักงานสำนักงาน

 7. บริการที่มีคุณภาพ การรับเหมาก่อสร้างเน้นความพร้อมมาก่อสร้างและปฏิบัติงานตรงตามเวลา เพื่อสร้างชื่อเสียงที่ดีในอุตสาหกรรม

 8. การตลาดและการโฆษณา การสร้างแผนการตลาดและโฆษณาเพื่อสร้างความรู้และความจำจากลูกค้าเป้าหมาย

 9. ข้อกำหนดทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ควรรับรู้และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

 10. การวางแผนการบริหาร การวางแผนสำหรับการขยายธุรกิจและเพิ่มกำไรในอนาคต

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบริษัท รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก

 1. ผู้รับเหมาก่อสร้าง อาชีพนี้เป็นหน้าที่หลักที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงการวางแผนและปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้าง เช่น ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้จัดการโครงการ

 2. ช่างก่อสร้าง ช่างก่อสร้างเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการทำงานก่อสร้างและหลายสาขา เช่น ช่างโลหะ, ช่างไม้, ช่างไฟฟ้า, ช่างประปา, ช่างอิเล็กทริค, และช่างสำรวจ

 3. ลูกจ้างสำนักงาน ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องการลูกจ้างที่มีความชำนาญในงานสำนักงาน เช่น ผู้ควบคุมงานที่สำนักงาน, บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเงิน, และการตลาด

 4. นักสถาปนิกรและวิศวกร สำหรับโครงการรับเหมาก่อสร้างที่ซับซ้อน จำเป็นต้องมีนักสถาปนิกรและวิศวกรที่ทำหน้าที่ในการออกแบบและควบคุมคุณภาพของงาน

 5. ผู้สอบบัญชี มีความจำเป็นต้องมีบริการสอบบัญชีเพื่อจัดการกับเรื่องทางการเงินและภาษี

 6. นักสื่อสารและการตลาด เพื่อสร้างความรู้ให้กับลูกค้าเกี่ยวกับโครงการและความเชื่อมั่นในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

 7. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดการข้อมูลสำหรับการสื่อสารและควบคุมการจัดการในโครงการ

 8. นักธุรกิจและการบริหาร เพื่อการบริหารทั้งภาคการเงินและการวางแผนการบริหารทั่วไป

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจบริษัท รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก ที่ควรรู้

 1. รับเหมาก่อสร้าง (Construction Contract)

  • คำอธิบาย ข้อตกลงระหว่างผู้รับเหมากับลูกค้าเพื่อดำเนินการก่อสร้างงานโครงการที่ระบุไว้ในสัญญา
  • ภาษาอังกฤษ Construction Contract
 2. งบประมาณ (Budget)

  • คำอธิบาย การกำหนดรายจ่ายทั้งหมดที่จะใช้ในโครงการก่อสร้าง รวมถึงรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ
  • ภาษาอังกฤษ Budget
 3. สิทธิบัตรก่อสร้าง (Construction License)

  • คำอธิบาย ใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการทำงานก่อสร้าง ที่มอบโดยหน่วยงานรัฐ
  • ภาษาอังกฤษ Construction License
 4. โครงการซ่อมแซม (Renovation Project)

  • คำอธิบาย การปรับปรุงหรือซ่อมแซมโครงสร้างหรือส่วนประกอบของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้ว
  • ภาษาอังกฤษ Renovation Project
 5. พื้นฐานโครงการ (Project Foundation)

  • คำอธิบาย ข้อมูลและหลักการเบื้องต้นที่ระบุขอบเขตและความเสี่ยงของโครงการก่อสร้าง
  • ภาษาอังกฤษ Project Foundation
 6. สัญญาส่วนประกอบ (Subcontract)

  • คำอธิบาย สัญญาที่ผู้รับเหมาทำกับบุคคลหรือบริษัทอื่นเพื่อให้บริการหรือวัสดุในโครงการก่อสร้าง
  • ภาษาอังกฤษ Subcontract
 7. ประกันภัย (Insurance)

  • คำอธิบาย การรับประกันเงินทุนหรือทรัพย์สินสำหรับความเสี่ยงในการดำเนินงานก่อสร้าง เช่น ประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน
  • ภาษาอังกฤษ Insurance
 8. วัสดุก่อสร้าง (Construction Materials)

  • คำอธิบาย วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารหรือโครงสร้าง รวมถึงวัสดุโครงสร้างอื่น ๆ อาทิ เหล็ก, คอนกรีต, และลูกเหล็ก
  • ภาษาอังกฤษ Construction Materials
 9. ส่วนแรกของงาน (Milestone)

  • คำอธิบาย จุดเป้าหมายหรือกิจกรรมที่สำคัญในโครงการก่อสร้าง ซึ่งบ่งบอกถึงความคืบหน้าและความสำเร็จของโครงการ
  • ภาษาอังกฤษ Milestone
 10. สัญญาบริการ (Service Contract)

  • คำอธิบาย ข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้าเพื่อให้บริการตามขอบเขตที่กำหนดในสัญญา
  • ภาษาอังกฤษ Service Contract

จดบริษัท ธุรกิจบริษัท รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก ทำอย่างไร

 1. ตรวจสอบชื่อบริษัท ตรวจสอบชื่อที่ต้องการใช้ในการจดทะเบียนว่ามีหรือไม่มีบริษัทอื่นใช้แล้ว และไม่ซ้ำซ้อนกับชื่ออื่นที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบจดทะเบียนบริษัท อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ กระทรวงพาณิชย์

 2. เลือกประเภทของบริษัท เลือกประเภทของกิจการที่เหมาะกับการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เช่น บริษัทจำกัด หรือ บริษัทจำกัดที่มีความรับผิดจำกัด

 3. จัดเตรียมเอกสาร เตรียมเอกสารที่จำเป็นตามกฎหมาย เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท สำเนาบัตรประชาชนของผู้ก่อตั้ง แผนผังหรือที่ตั้งที่อยู่ของบริษัท และเอกสารอื่น ๆ ที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจดทะเบียนบริษัทต้องการ

 4. ยื่นใบจดทะเบียน นำเอกสารที่เตรียมไว้มายื่นที่หน่วยงานที่รับผิดชอบการจดทะเบียนบริษัท พร้อมชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด

 5. รอการอนุมัติ รอการพิจารณาและอนุมัติจดทะเบียนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งอาจใช้เวลาตั้งแต่สัปดาห์ถึงเดือนตามลำดับของงานของหน่วยงานนั้น

 6. ได้รับหนังสือรับรองจดทะเบียน เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จะได้รับหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท ที่เป็นหลักฐานว่าบริษัทได้ถูกจดทะเบียนแล้ว

บริษัท ธุรกิจบริษัท รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากเจ้าของบริษัทเป็นบุคคลธรรมดา (ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล) และได้รับรายได้จากกิจการรับเหมาก่อสร้างเป็นรายบุคคล จะต้องเสียภาษีเงินได้ตามอัตราที่เป็นกฎหมายที่กำหนดในประเทศไทย

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) หากบริษัทของคุณได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และมีกำไรจากกิจการรับเหมาก่อสร้าง, จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) บริษัทอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อให้บริการแก่ลูกค้า โดยปกติมักจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีอัตราอนุรักษ์กำหนด

 4. อื่น ๆ อาจมีรายการภาษีอื่น ๆ ที่บริษัทต้องเสียตามกฎหมายเช่น ภาษีอากรหรืออื่น ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะและรายละเอียดของกิจการของบริษัท

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.