จดทะเบียนบริษัท.COM » แฟรนไชส์งานบัญชี เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชี มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การบริการบัญชีและบัญชีควบคุม นี่คือบริการสำหรับการจัดทำรายงานการเงินและสรุปบัญชีประจำปี รวมถึงการตรวจสอบและยืนยันรายการบัญชีเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายที่กำหนด

 2. การให้คำปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจแฟรนไชส์ในงานบัญชีส่วนใหญ่ยังให้คำปรึกษาทางการเงินในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการเงิน, การวางแผนภาษี, การวางแผนการเงินส่วนบุคคลและธุรกิจ, การวางแผนการลงทุน เป็นต้น

 3. บริการเอกสารและการยื่นภาษี บริษัทแฟรนไชส์ในสาขานี้อาจจัดทำเอกสารทางการเงิน เช่น ใบสรุปรายการเงินสด, ใบรายงานภาษีเงินได้ และใบแจ้งยอดหนี้ และช่วยในการยื่นภาษีต่างๆ

 4. รับจ้างทำงานบัญชี บริษัทแฟรนไชส์บางแห่งอาจมีบริการรับจ้างทำงานบัญชี ทำให้ลูกค้าสามารถนำบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในงานบัญชีมาช่วยจัดการบัญชีของพวกเขา

 5. บริการรายงานการเงิน ให้บริการในการสร้างรายงานการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

 6. การสอนและอบรม บริษัทแฟรนไชส์บางแห่งอาจให้บริการสอนและอบรมในการทำงานบัญชีและการจัดการการเงิน

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชี

 1. จุดแข็ง Strengths 

  • ความเชี่ยวชาญในงานบัญชีและการเงิน
  • บริการคุณภาพและความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า
  • ทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานบัญชี
  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบทางบัญชี
 2. จุดอ่อน Weaknesses 

  • ขาดแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานบัญชี
  • ความยากลำบากในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและกฎระเบียบ
  • ความจำเป็นต้องลงทุนในเทคโนโลยีและระบบข้อมูล
 3. โอกาส Opportunities 

  • ตลาดการเงินและบัญชีที่กำลังขยายตัว
  • ความเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจเพื่อนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
  • ความต้องการในการให้คำปรึกษาทางการเงินในธุรกิจและการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
 4. อุปสรรค Threats

  • ความแข็งแกร่งของคู่แข่งในวงการบริการบัญชี
  • การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและกฎระเบียบที่สามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ
  • ความเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชี ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าใช้จ่ายในการซื้อแฟรนไชส์ นี้คือค่าใช้จ่ายที่คุณต้องจ่ายให้กับบริษัทแฟรนไชส์เพื่อใช้สิทธิ์การใช้ชื่อและการเข้าใช้ระบบงานของพวกเขา รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมและการสนับสนุน

 2. ค่าเช่าพื้นที่ หากคุณต้องการที่จะเปิดสำนักงานหรือสถานที่ทำงานเพิ่มเติม เช่น สำนักงานหรือศูนย์บริการลูกค้า คุณจะต้องคำนึงถึงค่าเช่าพื้นที่

 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ ค่าใช้จ่ายเพื่อการตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่เพื่อให้พร้อมทำธุรกิจ

 4. ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานในงานบัญชี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โปรแกรมบัญชี เป็นต้น

 5. ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณา การโปรโมตและตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณอาจต้องใช้เงินในการโฆษณา การสร้างแบรนด์ และการสร้างความรู้จักกับลูกค้า

 6. ค่าใช้จ่ายในการสร้างทีมงาน ค่าจ้างพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานบัญชี เช่น ผู้บัญชี ผู้จัดการบัญชี เป็นต้น

 7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำวัน ค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าสื่อสาร ค่าออฟฟิต เป็นต้น

 8. ค่าใช้จ่ายในการอบรมและพัฒนาบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และทักษะของทีมงาน เพื่อให้พวกเขามีความเชี่ยวชาญในงานบัญชี

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชี

 1. ผู้บัญชี อาชีพผู้บัญชีเป็นคนที่รับผิดชอบในการจัดทำและตรวจสอบบัญชีทางการเงินของลูกค้า พวกเขาต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและการเงินเพื่อให้บริการอย่างถูกต้องและครบถ้วน

 2. ผู้จัดการบัญชี ผู้จัดการบัญชีรับผิดชอบในการนำทีมงานและการดูแลงานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า พวกเขาต้องมีความคุ้นเคยกับการวางแผนการเงินและการดำเนินการทางการเงิน

 3. เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่บัญชีทำงานร่วมกับทีมงานบัญชีในการเตรียมข้อมูลทางการเงิน และช่วยในการสร้างรายงานการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า

 4. ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินให้คำปรึกษาในเรื่องการวางแผนการเงิน การลงทุน การจัดการหนี้สิน และการจัดการกับภาษี

 5. นักสร้างแบรนด์ บางครั้งธุรกิจแฟรนไชส์บัญชีต้องการบริการนักสร้างแบรนด์เพื่อปรับปรุงและสร้างความรู้จักในตลาด เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้จักและนับถือ

 6. นักพัฒนาธุรกิจ นักพัฒนาธุรกิจช่วยในการค้นหาโอกาสใหม่ในตลาด และสร้างความร่วมมือกับลูกค้าใหม่เพื่อขยายธุรกิจของแฟรนไชส์

 7. นักวางแผนการเงิน นักวางแผนการเงินช่วยลูกค้าในการวางแผนและบริหารการเงินส่วนบุคคลและธุรกิจ เพื่อให้มีการเติบโตและการบริหารเงินสำรอง

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชี ที่ควรรู้

 1. บัญชี (Accounting) กระบวนการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลการเงินและธุรกรรมทางการเงินของธุรกิจ

 2. งบการเงิน (Financial Statements) เอกสารที่แสดงผลการเงินและสถานะการเงินของธุรกิจในระยะเวลาที่กำหนด

 3. ภาษี (Tax) เงินที่จ่ายให้แก่รัฐบาลเพื่อสนับสนุนงานราชการและโครงสร้างพื้นฐาน

 4. การตรวจสอบบัญชี (Accounting Audit) กระบวนการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและตรงตามกฎหมาย

 5. การวางแผนการเงิน (Financial Planning) กระบวนการวางแผนการใช้เงินและการบริหารเงินทรัพย์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

 6. บริการบัญชี (Accounting Services) การให้บริการในด้านการจัดทำบัญชีและการเงินแก่ลูกค้า

 7. การจัดการเงิน (Financial Management) กระบวนการบริหารจัดการเงินทรัพย์และหนี้สินของธุรกิจเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด

 8. คู่แข่ง (Competitors) ธุรกิจอื่นที่ให้บริการในตลาดเดียวกันและมีผลต่อการแข่งขัน

 9. การเคลื่อนไหวทางการเงิน (Financial Movement) การดำเนินการทางการเงินเช่น การรับเงิน การจ่ายเงิน และการลงทุน

 10. การคำนวณภาษี (Tax Calculation) กระบวนการคำนวณจำนวนเงินที่ต้องชำระให้กับรัฐบาลเป็นเงินภาษี

จดบริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชี ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและอยู่ในกรอบข้อกำหนดของกฎหมาย

 2. จดทะเบียนบริษัท จัดเตรียมเอกสารและเสนอจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 3. เลือกประเภทของกิจการ เลือกประเภทของกิจการที่เหมาะสมสำหรับงานบัญชี เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทห้างหุ้นส่วน, หรือบริษัทมหาชน

 4. จัดทำเอกสารบริษัท จัดทำเอกสารสำคัญเช่นข้อกำหนดการดำเนินกิจการ, การจัดสรรหุ้น, และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 5. จัดทำระเบียบการทำงาน จัดทำระเบียบการทำงานของบริษัทเพื่อแนะนำวิธีการดำเนินกิจการและการจัดการภายในบริษัท

 6. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารเพื่อการทำธุรกรรมทางการเงินของบริษัท

บริษัท ธุรกิจแฟรนไชส์งานบัญชี เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทจะต้องเสียภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายภาษีเงินได้ของประเทศนั้น อัตราภาษีและวิธีการคำนวณอาจแตกต่างกันไปตามรายได้และบริษัทต่าง ๆ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากประเภทของงานบัญชีหรือบริการที่บริษัท提供ถือเป็นการให้บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่ม (VAT-able service) ตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศนั้น บริษัทอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราที่กำหนด

 3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทอาจต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลมักมีอัตราภาษีเฉพาะที่กำหนดในกฎหมาย

 4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ บางประเทศอาจมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจที่มีกลไกการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำ, หรือภาษีเพิ่มอื่นๆ

 5. ภาษีท้องถิ่น บริษัทอาจต้องเสียภาษีท้องถิ่นตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ดำเนินกิจการ

 6. อื่น ๆ การเสียภาษีอื่น ๆ อาจเกิดขึ้นตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจบัญชีในแต่ละประเทศ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.