จดทะเบียนบริษัท.COM » การเกษตร เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจการเกษตร มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายผลผลิตเกษตร (Crop Sales)

  • รายได้หลักมาจากการปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตร เช่น ข้าว, ผัก, ผลไม้, ธัญพืช, และพืชอื่น ๆ ที่สามารถขายได้
 2. การขายสัตว์เลี้ยง (Livestock Sales)

  • รายได้มาจากการซื้อ-ขายสัตว์เลี้ยง เช่น โคเนื้อ, ไก่, เป็ด, ปลา, และสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ
 3. การประมูลสินค้าเกษตร (Auction)

  • สามารถขายผลผลิตเกษตรผ่านการประมูล ซึ่งอาจเป็นการประมูลแบบออนไลน์หรือในที่จัดประมูล
 4. การประมูลสัตว์เลี้ยง (Livestock Auction)

  • สามารถขายสัตว์เลี้ยงผ่านการประมูล เช่น การประมูลโคเนื้อหรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ
 5. การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางเกษตร (Agritourism)

  • รายได้มาจากการรับค่าเข้าชมและการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น การเกี่ยวข้าว, การเลี้ยงสัตว์, การทดลองเกษตร, และอื่น ๆ
 6. การผลิตผลิตภัณฑ์หลังการเก็บเกี่ยว (Processed Products)

  • รายได้มาจากการนำผลผลิตเกษตรไปผ่านกระบวนการการแปรรูปเพื่อผลิตสินค้าสำเร็จรูป เช่น นมสดที่ผลิตเป็นนมผง, ผลไม้สดที่ผลิตเป็นเครื่องดื่มสกัด
 7. การขายเครื่องมือและอุปกรณ์เกษตร (Farm Equipment and Supplies)

  • รายได้มาจากการขายเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร เช่น รถไถ, เครื่องปลูก, อะไหล่และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตร
 8. การให้บริการทางเกษตร (Agricultural Services)

  • รายได้มาจากการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น การให้คำแนะนำทางเกษตร, การจัดการแปลงเพาะปลูก, และอื่น ๆ
 9. การขายผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร (Agricultural Products)

  • รายได้มาจากการขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น ปุ๋ย, สารเคมีเพื่อการเกษตร, ผลิตภัณฑ์ดูแลสวน, และอื่น ๆ
 10. การเก็บเกี่ยวค่าภาษีที่ดิน (Land Rental or Lease)

  • รายได้มาจากการให้เช่าที่ดินเพื่อให้ผู้อื่นเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรหรือใช้ในการเกษตร

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจการเกษตร

จุดแข็ง Strengths

 • การควบคุมคุณภาพผลผลิต ธุรกิจการเกษตรที่มีการควบคุมคุณภาพผลผลิตอย่างดีสามารถสร้างชื่อเสียงและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
 • ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมักมองหาผลิตภัณฑ์เกษตรที่สะอาดและปลอดภัย ธุรกิจการเกษตรที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสามารถดึงดูดลูกค้าได้
 • ความเชี่ยวชาญทางเกษตร ความรู้และความเชี่ยวชาญในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่มีอยู่ในธุรกิจสามารถช่วยให้การดำเนินงานเกิดผลดีมากขึ้น

จุดอ่อน Weaknesses

 • ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ธุรกิจการเกษตรมีความเปรียบเสมือนกับภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลต่อผลผลิต
 • ความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศที่ไม่แน่นอนอาจทำให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติเช่น น้ำท่วม, แผ่นดินไหว ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายกับผลผลิต

โอกาส Opportunities

 • ความเพิ่มสูงของผลผลิต นวัตกรรมในเทคโนโลยีการเกษตรอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มผลผลิต
 • ตลาดอื่น ๆ การขยายตลาดสามารถทำได้โดยการเข้าสู่ตลาดส่งออกหรือการเลือกซื้อโดยตลาดกว้างขวาง
 • ความต้องการในตลาดท้องถิ่น ความต้องการในการสนับสนุนธุรกิจการเกษตรท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืน

อุปสรรค Threats

 • ความแข็งแกร่งของคู่แข่ง การแข่งขันที่ดุร้ายในอุตสาหกรรมการเกษตรอาจส่งผลต่อรายได้และตลาดของธุรกิจของคุณ
 • ความเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีอาจทำให้ธุรกิจการเกษตรต้องปรับตัวในการดำเนินงาน
 • อุปสรรคจากสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้อต่อการเกษตรอาจเป็นอุปสรรคต่อผลผลิต

อาชีพ ธุรกิจการเกษตร ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ที่ดิน การมีพื้นที่ดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เป็นสิ่งสำคัญ ความลำเอียง, ปริมาณแสงแดด, คุณภาพดิน และพื้นที่ในการเพิ่มขยายก็คือปัจจัยที่ต้องพิจารณา

 2. เครื่องมือและอุปกรณ์ อุปกรณ์เกษตรเช่น เครื่องตัดหญ้า, เครื่องปลูก, เครื่องพ่นยา, อุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

 3. พืชหรือสัตว์เลี้ยง ต้องการการซื้อพืชหรือสัตว์เลี้ยงเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ เช่น ต้นกล้า, พันธุ์สัตว์ เป็นต้น

 4. ปุ๋ยและสารเคมี สำหรับการใส่ปุ๋ยและการป้องกันกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช

 5. แรงงาน ค่าจ้างแรงงานที่ต้องจ่ายในกระบวนการเกษตร เช่น การไถดิน, การปลูก, การเก็บเกี่ยว, การดูแลสัตว์ เป็นต้น

 6. การพัฒนาและการตลาด ค่าใช้จ่ายสำหรับการวางแผน, การพัฒนาผลิตภัณฑ์, การตลาดและการโปรโมตผลผลิต

 7. ค่าใช้จ่ายสำหรับอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการเกษตร เช่น การจัดการน้ำ, การรักษาความปลอดภัย, ค่าใช้จ่ายในกรณีภัยพิบัติธรรมชาติ เป็นต้น

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการเกษตร

 1. ชาวเกษตรกร คนที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช, เลี้ยงสัตว์, และการดูแลแปลงเกษตร

 2. ชาวเลี้ยงสัตว์ คนที่มีหน้าที่ดูแลและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ได้ผลผลิตเช่น เนื้อ, นม, ไข่, หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

 3. ช่างเครื่องกลเกษตร คนที่รับผิดชอบในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เกษตร

 4. เจ้าของฟาร์ม ผู้ที่ควบคุมและดูแลการดำเนินธุรกิจการเกษตรทั้งหมด

 5. ส่วนราชการและองค์กรเกษตร องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและพัฒนาเกษตรอย่างเช่น กรมการข้าว, กรมปศุสัตว์ เป็นต้น

 6. นักวิจัยเกษตร ผู้ที่ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการที่ดีขึ้นในการเกษตร

 7. พ่อค้าและผู้ค้าทางเกษตร คนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและจำหน่ายวัสดุเกษตร, อาหารสัตว์, ปุ๋ย, สารเคมีเพื่อการเกษตร

 8. เกษตรกรรมอินทรีย์ คนที่เลือกปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมีหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

 9. พัฒนาสินค้าและบริการเกษตร คนที่มีบทบาทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเกษตรให้มีคุณภาพและมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตลาด

 10. ทีมงานในธุรกิจการเกษตร คนที่มีบทบาทและหน้าที่ต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจการเกษตร เช่น พ่อค้า, คนงานทำงานในแปลงเกษตร, นักจัดการฟาร์ม, นักการเงิน และอื่น ๆ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจการเกษตร ที่ควรรู้

 1. พืชประจำถิ่น (Native Plants) พืชที่เจริญเติบโตและเหมาะสมสำหรับสภาพภูมิอากาศและดินในพื้นที่ที่บริษัททำธุรกิจ

 2. ปริมาณน้ำ (Water Quantity) ปริมาณน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชในธุรกิจการเกษตร

 3. ปริมาณสารอาหาร (Nutrient Levels) ปริมาณสารอาหารสำคัญ เช่น ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัสในดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

 4. ปุ๋ยอินทรีย์ (Organic Fertilizers) ปุ๋ยที่มาจากวัสดุอินทรีย์เช่น ปุ๋ยคอมโพสต์, ปุ๋ยหมัก เป็นต้น ที่ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดินและปลูกพืช

 5. ศัตรูพืช (Pest) สัตว์หรือแมลงที่เข้ามาทำลายหรือเป็นอันตรายต่อพืช อาจส่งผลต่อผลผลิต

 6. พื้นที่เพาะปลูก (Cultivation Area) พื้นที่ที่ใช้สำหรับปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ในธุรกิจการเกษตร

 7. พันธุ์พืช (Crop Varieties) พันธุ์พืชที่เลือกปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง

 8. ส่วนประกอบทางเคมี (Chemical Components) สารทางเคมีที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืชหรือโรคพืช เช่น สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

 9. ความยั่งยืน (Sustainability) การดำเนินธุรกิจที่สร้างผลผลิตและผลกำไรในระยะยาวโดยไม่ทำลายและเสื่อมสลายทรัพยากรธรรมชาติ

 10. การจัดการน้ำ (Water Management) วิธีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในธุรกิจการเกษตร

จดบริษัท ธุรกิจการเกษตร ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดความเป้าหมายและแผนธุรกิจของคุณ รวมถึงประเภทของการเกษตรที่คุณต้องการดำเนินการ เช่น การปลูกพืช, เลี้ยงสัตว์, หรือการผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ และตรงกับธุรกิจการเกษตรของคุณ

 3. จัดทำเอกสารต่าง ๆ จัดทำเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดบริษัท เช่น บันทึกข้อตกลงสมาชิก, มติผู้จัดการ, แผนที่พื้นที่การเกษตร, และเอกสารประกอบอื่น ๆ

 4. ยื่นคำขอจดทะเบียน ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทที่หน่วยงานทะเบียนบริษัทหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในประเทศของคุณ

 5. รวบรวมเอกสารและค่าธรรมเนียม รวบรวมเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัท

 6. รับหนังสือแจ้งการจดทะเบียน เมื่อคำขอของคุณได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับหนังสือแจ้งการจดทะเบียนและหมายเลขทะเบียนบริษัท

 7. ขอใบอนุญาต (ถ้าจำเป็น) หากธุรกิจการเกษตรของคุณต้องการใบอนุญาตเพิ่มเติม เช่น ใบอนุญาตปลูกพืชเสริม, ใบอนุญาตเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น คุณจะต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 8. ขอประกันสังคมสำหรับแรงงาน (ถ้ามี) หากคุณมีแรงงานในธุรกิจการเกษตร คุณจะต้องขอประกันสังคมสำหรับพนักงานที่คุณจ้างงาน

 9. จัดหาพื้นที่การเกษตร หาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสัตว์หรือปลูกพืชในธุรกิจการเกษตร

 10. เตรียมพื้นที่และอุปกรณ์ เตรียมพื้นที่การเกษตรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ธุรกิจการเกษตร เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท (Corporate Income Tax) เป็นภาษีที่บริษัทต้องเสียจากกำไรที่ได้รับ รวมถึงกำไรจากธุรกิจการเกษตร

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) ภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าและบริการ ธุรกิจการเกษตรที่มีการจำหน่ายผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์อาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

 3. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Property Tax) บริษัทที่ครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างสามารถถูกเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามค่าที่ประเมินไว้

 4. ภาษีพิสัย (Excise Tax) สินค้าบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอาจถูกเรียกเก็บภาษีพิสัยตามค่าเฉลี่ย

 5. ภาษีสรรพสามิต (Local Tax) บางพื้นที่อาจเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มเติมจากกิจการการเกษตร

 6. ภาษีสถานที่ (Property Tax) การเก็บภาษีสถานที่สามารถเป็นไปได้เมื่อบริษัทครอบครองที่ดินหรือสถานที่การเกษตร

 7. ส่วนลดหย่อนทางภาษี (Tax Deductions) บางประเภทของค่าใช้จ่ายและกิจกรรมในธุรกิจการเกษตรอาจเป็นที่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.