จดทะเบียนบริษัท.COM » อะไหล่รถยนต์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจอะไหล่รถยนต์ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายอะไหล่รถยนต์ที่เป็นส่วนประกอบของรถยนต์ รายได้หลักของธุรกิจอะไหล่รถยนต์มาจากการขายอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมแซมรถยนต์หรือติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อเสริมความสะดวกและประสิทธิภาพในการใช้งาน

 2. การให้บริการซ่อมแซมรถยนต์ ธุรกิจอะไหล่รถยนต์อาจมีการให้บริการซ่อมแซมรถยนต์ที่เสียหายหรือมีปัญหาต่างๆ เพื่อช่วยลดความเสียหายและค่าใช้จ่ายของลูกค้า

 3. การจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ออนไลน์ บริษัทอาจมีการขายอะไหล่รถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในการสั่งซื้อและรับสินค้า

 4. การขายอะไหล่รถยนต์ส่งออก ธุรกิจอะไหล่รถยนต์อาจขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศและมีการส่งออกอะไหล่รถยนต์ไปยังประเทศอื่นๆ

 5. บริการทำสีรถยนต์ บางธุรกิจอาจมีการให้บริการทำสีรถยนต์หลังจากการซ่อมแซมเสร็จสิ้น เพื่อให้รถยนต์ดูสวยงามและมีค่าความเสียหายลดลง

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจอะไหล่รถยนต์

SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของธุรกิจ โดยคำนวณจาก Strengths (ข้อแข็ง), Weaknesses (ข้ออ่อน), Opportunities (โอกาส), และ Threats (อุปสรรค) ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจมีแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมและมีความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ดังนี้

 1. จุดแข็ง Strengths ระบุคุณสมบัติหรือความเป็นเลิศที่ทำให้ธุรกิจอะไหล่รถยนต์มีความแข็งแกร่ง เช่น คุณภาพสินค้าที่ดี, บริการหลังการขายที่เป็นเลิศ, มีพนักงานที่มีความชำนาญในอุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้น

 2. จุดอ่อน Weaknesses ระบุปัญหาหรือข้อจำกัดของธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในการดำเนินงาน เช่น ระบบสต๊อกสินค้าที่ไม่เป็นระบบ, การจัดการทางการเงินที่ไม่มีความชัดเจน เป็นต้น

 3. โอกาส Opportunities ระบุโอกาสที่อาจเสนอให้กับธุรกิจในอนาคต เช่น ตลาดอะไหล่รถยนต์ที่กำลังเติบโต, มีที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรมรถยนต์ที่มีการพัฒนา เป็นต้น

 4. อุปสรรค Threats ระบุอุปสรรคหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกระทำให้กับธุรกิจ เช่น คู่แข่งในตลาดที่เพิ่มขึ้น, การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ เป็นต้น

อาชีพ ธุรกิจอะไหล่รถยนต์ ใช้เงินลงทุนอะไร

การลงทุนในธุรกิจอะไหล่รถยนต์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขอบเขตและมาตรการที่คุณต้องการก่อตั้งธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่พบบ่อยในธุรกิจอะไหล่รถยนต์อาจประกอบด้วย

 1. ต้นทุนการจัดซื้ออะไหล่รถยนต์ ต้องเสียค่าซื้ออะไหล่รถยนต์ที่จำหน่ายเพื่อให้สามารถนำมาขายแก่ลูกค้าได้

 2. ค่าเช่าพื้นที่ ถ้าคุณต้องการมีพื้นที่สำหรับจัดเก็บและจัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ คุณจำเป็นต้องเสียค่าเช่าพื้นที่

 3. ค่าตั้งโต๊ะและอุปกรณ์ ต้องใช้เงินซื้อโต๊ะ, อุปกรณ์, และเครื่องมือที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ

 4. ค่าโฆษณาและการตลาด เพื่อโปรโมตธุรกิจและสินค้าอะไหล่รถยนต์ที่ขาย

 5. ค่าเงินเดือนพนักงาน ถ้าคุณมีพนักงานที่ให้บริการหรือช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจ

ควรทำการวิเคราะห์ทางธุรกิจและกำหนดแผนธุรกิจที่ชัดเจนเพื่อให้ทราบถึงความต้องการการลงทุนที่แท้จริงในธุรกิจของคุณ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจอะไหล่รถยนต์

ธุรกิจอะไหล่รถยนต์เกี่ยวข้องกับอาชีพและกลุ่มคนต่อไปนี้

 1. ผู้ผลิตและจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ ธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตและจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ต่างๆ เพื่อให้บริการซ่อมแซมรถยนต์ในตลาดต่างๆ

 2. ศูนย์ซ่อมแซมรถยนต์ ธุรกิจที่ให้บริการซ่อมแซมรถยนต์และติดตั้งอะไหล่รถยนต์ที่มีปัญหาเพื่อให้รถยนต์กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

 3. ร้านขายอะไหล่รถยนต์ ธุรกิจที่จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ที่เสียหายหรือต้องการเปลี่ยนใหม่เพื่อเสริมความสะดวกสบายในการใช้งานรถยนต์

 4. ร้านอะไหล่รถยนต์ออนไลน์ ธุรกิจที่จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในการสั่งซื้อและรับสินค้า

 5. ธุรกิจจัดหาอะไหล่รถยนต์ ธุรกิจที่ให้บริการจัดหาอะไหล่รถยนต์ที่ลูกค้าต้องการ และติดต่อจากผู้ผลิตเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ต้องการ

 6. สำนักงานออกแบบและวิจัย ธุรกิจที่มีบทบาทในการวิจัยและออกแบบอะไหล่รถยนต์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

 7. โรงงานผู้ผลิตอะไหล่รถยนต์ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอะไหล่รถยนต์ขนาดใหญ่เพื่อนำไปใช้ในรถยนต์ที่ผลิตในโรงงานรถยนต์

 8. ธุรกิจนำเข้าและส่งออกอะไหล่รถยนต์ ธุรกิจที่นำเข้าและส่งออกอะไหล่รถยนต์เพื่อความหลากหลายในตลาดและการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้กับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอะไหล่รถยนต์

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจอะไหล่รถยนต์ ที่ควรรู้

 1. อะไหล่รถยนต์ (Automotive Parts) ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบและซ่อมแซมรถยนต์

 2. ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ (Auto Service Center) สถานที่ให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์

 3. ช่างซ่อมรถยนต์ (Automotive Mechanic) คนที่มีความเชี่ยวชาญในการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์

 4. อะไหล่เสริม (Aftermarket Parts) อะไหล่หรืออุปกรณ์ที่ขายแยกจากผู้ผลิตของรถยนต์เพื่อใช้ในการอัพเกรดหรือเสริมความสามารถของรถยนต์

 5. อะไหล่ OEM (Original Equipment Manufacturer) อะไหล่หรืออุปกรณ์ที่ผลิตโดยผู้ผลิตรถยนต์และใช้ในการประกอบรถยนต์

 6. ไฟฉายรถยนต์ (Car Headlights) ส่วนประกอบของระบบไฟส่องสว่างของรถยนต์

 7. ยางรถยนต์ (Car Tires) ส่วนประกอบที่มีส่วนในการสัมผัสกับพื้นถนนและใช้ในการขับขี่รถยนต์

 8. แบตเตอรี่รถยนต์ (Car Battery) อุปกรณ์ที่ใช้ในการเริ่มต้นเครื่องยนต์และให้พลังงานให้กับระบบไฟฟ้าของรถยนต์

 9. ระบบเครื่องยนต์ (Engine System) ส่วนประกอบที่ใช้ในการสร้างพลังงานและขับเคลื่อนรถยนต์

 10. ตัวกรองอากาศ (Air Filter) อุปกรณ์ที่ใช้ในการกรองอากาศที่เข้าสู่เครื่องยนต์เพื่อลดมลพิษและควันที่อาจกระทำให้เกิดควันที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์และสิ่งแวดล้อม

จดบริษัท ธุรกิจอะไหล่รถยนต์ ทำอย่างไร

การจดทะเบียนบริษัทธุรกิจอะไหล่รถยนต์ในประเทศไทยจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นๆ และเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจดทะเบียนธุรกิจในประเทศไทย

 2. จัดทำเอกสารก่อตั้งบริษัท รวบรวมและจัดทำเอกสารที่จำเป็นในการก่อตั้งบริษัท เช่น พาสปอร์ตของผู้ก่อตั้งบริษัท, สำเนาบัตรประชาชน, บันทึกการประชุมก่อตั้งบริษัท เป็นต้น

 3. ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท นำเอกสารที่จัดทำไปยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทที่หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจดทะเบียนธุรกิจในประเทศไทย เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 4. รับหมายเลขจดทะเบียนบริษัท เมื่อคำขอได้รับการอนุมัติ ก่อนทำธุรกิจต้องได้รับหมายเลขจดทะเบียนบริษัทก่อน

 5. จดทะเบียนเลขผู้เสียภาษีอากร หลังจากที่ได้รับหมายเลขจดทะเบียนบริษัทแล้ว ต้องจดทะเบียนเลขผู้เสียภาษีอากรกับกรมสรรพากร

 6. ลงทะเบียนสมาคมอาชีพ หากมีความจำเป็นต้องเข้าร่วมสมาคมอาชีพหรือองค์กรในอุตสาหกรรม จำเป็นต้องทำการลงทะเบียนสมาคมอาชีพเหล่านั้น

บริษัท ธุรกิจอะไหล่รถยนต์ เสียภาษีอะไร

บริษัทธุรกิจอะไหล่รถยนต์ในประเทศไทยต้องเสียภาษีตามกฎหมายภาษีของประเทศไทย ซึ่งรวมถึง

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล คำนวณจากยอดกำไรสุทธิของบริษัทต่อปีและคิดเป็นร้อยละของยอดกำไรสุทธิ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เสียภาษีเมื่อให้บริการหรือขายสินค้า โดยคิดจากยอดขายสินค้าและบริการ

 3. ภาษีอากรสแตมป์ เสียภาษีสำหรับการใช้สแตมป์ในธุรกิจและธุรกรรมที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษี

 4. อื่นๆ อาจมีภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีเงินเดือนพนักงาน ฯลฯ ขึ้นอยู่กับสถานะและสภาพการเกิดขึ้นในธุรกิจ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.