รับทำบัญชี
ยื่นภาษีอากร

จดทะเบียนบริษัท.COM » เสริมความงาม เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเสริมความงาม มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าบริการความงาม: รายได้หลักของธุรกิจเสริมความงามคือค่าบริการที่ลูกค้าจ่ายเพื่อใช้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความงาม เช่น การตัดผม ทำเล็บ สปา หรือการนวดแผนไทย เป็นต้น

 2. การขายผลิตภัณฑ์ความงาม: ธุรกิจเสริมความงามอาจขายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลความงาม เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมสวย สกินแคร์ หรือเครื่องสำหรับทำผม

 3. การให้คำปรึกษาและอบรม: ธุรกิจเสริมความงามอาจมีรายได้จากการให้คำปรึกษาและอบรมให้กับลูกค้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความงาม เช่น การให้คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ความงามหรือการอบรมในการแต่งหน้า

 4. บริการนวดและสปา: ธุรกิจเสริมความงามอาจมีรายได้จากการให้บริการนวดและสปาต่าง ๆ ที่ช่วยผ่อนคลายและบำรุงร่างกาย

 5. การจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือความงาม: ธุรกิจเสริมความงามอาจขายอุปกรณ์และเครื่องมือความงามให้กับลูกค้าหรือธุรกิจความงามอื่น ๆ

 6. บริการทำเล็บและต่อขนตา: ธุรกิจเสริมความงามอาจมีรายได้จากการให้บริการทำเล็บและต่อขนตาที่กำลังได้รับความนิยม

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเสริมความงาม

SWOT analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อให้เข้าใจแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาธุรกิจ ประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้:

 1. จุดแข็ง (Strengths): คือปัจจัยหรือส่วนที่ทำให้ธุรกิจเสริมความงามมีความเป็นอยู่ที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจเป็นความชำนาญในการให้บริการ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือการมีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นต้น

 2. จุดอ่อน (Weaknesses): คือปัจจัยหรือส่วนที่ทำให้ธุรกิจมีข้อจำกัดหรือจุดอ่อน อาจเป็นการขาดแคลนทรัพยากรหรือความเชี่ยวชาญในบางด้าน การบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจไม่สามารถเติบโตได้เต็มศักยภาพ

 3. โอกาส (Opportunities): คือปัจจัยหรือส่วนที่ทำให้ธุรกิจมีโอกาสในการเติบโตและพัฒนา เช่น การเปิดตลาดใหม่ การเพิ่มสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจ เป็นต้น

 4. อุปสรรค (Threats): คือปัจจัยหรือส่วนที่อาจทำให้ธุรกิจมีความเสี่ยงในการดำเนินงาน เช่น คู่แข่งที่แข็งแกร่ง สภาพการเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น

อาชีพ ธุรกิจเสริมความงาม ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าอุปกรณ์ความงาม: ธุรกิจที่ให้บริการด้านความงามอาจต้องลงทุนในอุปกรณ์ความงามเช่น ผลิตภัณฑ์เสริมสวย อุปกรณ์ต่อขนตา หรือเครื่องมือสำหรับทำเล็บ

 2. ค่าซื้อวัสดุดำเนินการ: ธุรกิจที่ให้บริการด้านความงามอาจต้องใช้วัสดุต่าง ๆ เช่น สารเคมีสำหรับทำผม ผลิตภัณฑ์สำหรับสปา หรือเครื่องมือในการตัดผม

 3. ค่าใช้จ่ายในการเปิดสำนักงาน: หากธุรกิจเสริมความงามต้องการสำนักงานในการให้บริการ อาจต้องลงทุนในค่าเช่าพื้นที่ การตกแต่งสำนักงาน หรืออุปกรณ์สำนักงานเพิ่มเติม

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเสริมความงาม

ธุรกิจเสริมความงามเกี่ยวข้องกับอาชีพที่ให้บริการและดูแลความงามให้กับลูกค้า อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเสริมความงามได้แก่:

 1. ช่างทำเล็บ: คือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการทำเล็บและให้บริการทำเล็บให้กับลูกค้า

 2. ช่างต่อขนตา: คือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการต่อขนตาและให้บริการต่อขนตาให้กับลูกค้า

 3. ช่างทำผม: คือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการทำผมและให้บริการทำผมให้กับลูกค้า

 4. สปาทีเชียลลิสต์: คือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการสปาและทำความสะอาดผิวหน้าให้กับลูกค้า

 5. ทำผมและแต่งหน้าในงานแต่ง: คือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการทำผมและแต่งหน้าให้กับลูกค้าในงานแต่งงานและงานสำคัญ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเสริมความงาม ที่ควรรู้

 1. คอสเมติกส์ (Cosmetics): ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบำรุงหน้าและผิวพรรณ เช่น ครีมทาหน้า ลิปสติก เป็นต้น

 2. สปา (Spa): สถานที่ให้บริการดูแลและผ่อนคลายร่างกายด้วยการนวด อบ หรือรับประทานสารอาหารที่มีประโยชน์

 3. ความงาม (Beauty): สิ่งที่มีความสวยงามหรือเกี่ยวข้องกับความสวยงามของร่างกาย

 4. สปาส์ (Spa therapist): ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการสปาและนวด

 5. หมอนวด (Massage pillow): หมอนที่ใช้ในการนวดเพื่อผ่อนคลายร่างกาย

 6. ครีมบำรุงผิว (Skin care cream): ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบำรุงและดูแลผิวพรรณ

 7. อาหารเสริมสวย (Beauty supplement): ผลิตภัณฑ์ที่รับประทานเพื่อเสริมสวยหรือดูแลร่างกาย

 8. ผลิตภัณฑ์ดูแลเล็บ (Nail care product): ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลและประคบให้เล็บ

 9. สีผม (Hair dye): สารสำหรับทำให้สีผมเปลี่ยนไป

 10. คอลลาเจน (Collagen): โปรตีนที่มีสำคัญในการสร้างความยืดหยุ่นของผิวพรรณ

จดบริษัท ธุรกิจเสริมความงาม ทำอย่างไร

 1. ตรวจสอบชื่อบริษัท: ก่อนจดทะเบียนบริษัทเสริมความงาม ต้องตรวจสอบชื่อบริษัทว่ามีชื่อในระบบจดทะเบียนหรือไม่ และต้องไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น ๆ

 2. ระบุกิจกรรมของบริษัท: ระบุกิจกรรมหลักของธุรกิจเสริมความงามที่ต้องการจดบริษัท เช่น การให้บริการนวดและสปา การทำผม หรือการขายผลิตภัณฑ์ความงาม

 3. จัดเตรียมเอกสาร: จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการจดทะเบียนบริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัญชีธนาคาร

 4. จัดทำคำขอจดทะเบียน: จัดทำคำขอจดทะเบียนบริษัทเสริมความงามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการพิเศษ

 5. จ่ายค่าธรรมเนียม: จ่ายค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัทเสริมความงาม

 6. รับใบจดทะเบียน: รับใบจดทะเบียนบริษัทเสริมความงามจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการพิเศษ

บริษัท ธุรกิจเสริมความงาม เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา: บริษัทที่มีรายได้จากการเลี้ยงปลากัดต้องเสียภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่กำหนดโดยกฎหมายในประเทศที่ตั้งของบริษัท

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT): หากธุรกิจของคุณมีรายได้มากกว่าขีดจำกัดที่กฎหมายกำหนด คุณอาจต้องลงทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และเสียภาษีให้กับกรมสรรพากร

 3. อื่นๆ: อย่างไรก็ตาม การเสียภาษีของบริษัทเลี้ยงปลากัดอื่นๆ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกฎหมายและกฎระเบียบในแต่ละประเทศและพื้นที่

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com