จดทะเบียนบริษัท.COM » ปูพื้น คาร์เพท เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจปูพื้น คาร์เพท มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายสินค้า รายได้ส่วนใหญ่เกิดจากการขายสินค้า ซึ่งอาจเป็นพื้นไวนิลหรือคาร์เพทต่าง ๆ แก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึงการขายผ่านร้านค้าหรือออนไลน์

 2. บริการติดตั้ง รายได้มาจากการให้บริการติดตั้งพื้นไวนิลหรือคาร์เพทให้กับลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงค่าแรงงานและวัสดุที่ใช้ในการติดตั้ง

 3. บริการดูแลรักษา การให้บริการดูแลรักษาพื้นไวนิลหรือคาร์เพทเพื่อรักษาความสวยงามและความยาวนานของผลิตภัณฑ์

 4. การให้คำปรึกษา การให้คำปรึกษาและแนะนำให้ลูกค้าเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขา

 5. สินค้าและบริการที่เพิ่มมูลค่า การขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปูพื้นหรือคาร์เพท เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด, วัสดุที่เกี่ยวข้อง, หรือบริการปรับแต่ง

 6. การให้บริการซ่อมแซม บริการซ่อมแซมหรือการปรับปรุงสินค้าที่มีปัญหาหรือเสียหาย

 7. การให้บริการเขียนแบบและวางแผน บริการเขียนแบบและวางแผนการติดตั้งพื้นไวนิลหรือคาร์เพทให้เหมาะสมกับพื้นที่และความต้องการของลูกค้า

 8. การเช่าพื้นที่หรือสินค้า การให้บริการเช่าพื้นที่หรือสินค้าเช่น การเช่าพื้นไวนิลหรือคาร์เพทให้กับลูกค้า

 9. การจัดการโครงการพิเศษ การจัดการโครงการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งพื้นไวนิลหรือคาร์เพทในมาตรฐานที่ผู้ใช้ต้องการ

 10. การส่งออก การขายสินค้าหรือบริการไปยังตลาดต่างประเทศเพื่อเพิ่มรายได้และการเติบโตของธุรกิจ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจปูพื้น คาร์เพท

จุดแข็ง Strengths

 1. ความชำนาญและความเชี่ยวชาญ บริษัทมีทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปูพื้นและการติดตั้งคาร์เพทอย่างมืออาชีพ

 2. คุณภาพผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่คุณผลิตมีคุณภาพดีและความทนทานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้

 3. ผลิตภัณฑ์หลากหลาย มีสินค้าในหลากหลายรูปแบบและสไตล์ที่ตอบสนองต่อความหลากหลายของตลาด

 4. บริการหลังการขาย บริษัทมีบริการดูแลและบำรุงรักษาหลังการขายที่ช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ความขาดแคลนแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญ ธุรกิจอาจพบปัญหาในการหาแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในการปูพื้นและการติดตั้งคาร์เพท

 2. รูปแบบการจัดการที่ไม่เพียงพอ การจัดการธุรกิจอาจไม่เพียงพอที่จะรองรับการขยายขนาดของธุรกิจ

 3. การแข่งขันเพิ่มขึ้น มีการแข่งขันในตลาดการปูพื้นและการติดตั้งคาร์เพทที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความดันทางราคาเพิ่มขึ้น

โอกาส Opportunities

 1. การเพิ่มส่วนแบ่งตลาด โอกาสในการขยายตลาดให้กับธุรกิจปูพื้นและคาร์เพทไปสู่ระบบการประกอบบ้านและอาคารพาณิชย์

 2. ความต้องการเพิ่มขึ้นในการปรับปรุงภายใน การติดตั้งพื้นและการใช้คาร์เพทเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงห้องและพื้นที่ในบ้านและอาคาร

 3. เทรนด์ในการออกแบบและสไตล์ ความเปลี่ยนแปลงในเทรนด์การออกแบบและสไตล์ที่สามารถสร้างโอกาสให้กับธุรกิจ

อุปสรรค Threats

 1. การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในวัสดุและกระบวนการการผลิตอาจส่งผลต่อการปรับตัวของธุรกิจ

 2. การเปลี่ยนแปลงในนโยบายรัฐ นโยบายทางรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งธุรกิจและการควบคุมสิ่งแวดล้อมธุรกิจ

 3. การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงในความต้องการและการซื้อของลูกค้า

อาชีพ ธุรกิจปูพื้น คาร์เพท ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. วัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปูพื้นหรือติดตั้งคาร์เพท เช่น วัสดุปูพื้น, กาว, อุปกรณ์ติดตั้ง, เครื่องมือ, และอุปกรณ์ต่าง ๆ

 2. พื้นที่ในการทำงาน ค่าเช่าหรือค่าซื้อพื้นที่สำหรับทำงาน ซึ่งอาจเป็นร้านหรือโรงงานสำหรับการผลิตและการติดตั้ง

 3. ค่าติดตั้งและการจัดสรรงาน ค่าใช้จ่ายในกระบวนการติดตั้งผลิตภัณฑ์หรือการติดตั้งคาร์เพทที่ลูกค้าสั่งซื้อ

 4. ค่าตลาดและโฆษณา การโปรโมทและการตลาดเพื่อเพิ่มการรู้จักและกลุ่มลูกค้าในตลาด

 5. ค่าบริหารและเงินทุนหมุนเวียน การจัดการธุรกิจและค่าใช้จ่ายในด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรักษาการดำเนินธุรกิจ

 6. ค่าอบรมและพัฒนา การอบรมและพัฒนาทักษะสำหรับคุณและทีมงาน เพื่อให้พร้อมที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ

 7. ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและการประกอบธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท, การลงทะเบียนธุรกิจ, และค่าใช้จ่ายทางกฎหมายอื่น ๆ

 8. ค่าบริหารความเสี่ยงและประกันภัย การจัดการความเสี่ยงและการสำรองเงินในกรณีเกิดความเสียหาย

 9. ค่าบริการลูกค้าหลังการขาย การให้บริการลูกค้าหลังการขาย เช่น บำรุงรักษา, ซ่อมแซม, และการสนับสนุน

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจปูพื้น คาร์เพท

 1. ช่างปูพื้นและคาร์เพท ช่างปูพื้นและคาร์เพทมีหน้าที่ในการติดตั้งและบำรุงรักษาพื้นและคาร์เพทต่าง ๆ ให้กับลูกค้า ต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้วัสดุและเครื่องมือต่าง ๆ ในกระบวนการปูพื้นและคาร์เพท

 2. ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการโครงการรับผิดชอบในการวางแผนและจัดการโครงการติดตั้งพื้นและคาร์เพท เช่น การกำหนดระยะเวลา, งบประมาณ, การจัดทีมงาน, และการควบคุมกระบวนการ

 3. นักออกแบบภายใน นักออกแบบภายในมีหน้าที่ในการออกแบบและวางแผนการตกแต่งภายในอาคารหรือพื้นที่ที่ต้องใช้พื้นและคาร์เพท เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสไตล์และความต้องการของลูกค้า

 4. พนักงานขายและการตลาด พนักงานขายและการตลาดมีหน้าที่ในการติดต่อลูกค้า, สร้างความรู้จักเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ, และสร้างความสนใจในตลาด

 5. ผู้บริหารธุรกิจ ผู้บริหารมีหน้าที่ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์, การวางแผนทางธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรบุคคลและการเงิน, และการกำหนดเป้าหมายระยะยาวของธุรกิจ

 6. เจ้าของธุรกิจ ผู้เริ่มต้นธุรกิจหรือเจ้าของธุรกิจมีบทบาทในการกำหนดนโยบายทางธุรกิจ, การตัดสินใจสำคัญ, และการจัดการทั้งหมดในธุรกิจ

 7. ช่างซ่อมแซมและบำรุงรักษา ช่างซ่อมแซมและบำรุงรักษามีหน้าที่ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาพื้นและคาร์เพทเพื่อรักษาความสวยงามและความทนทาน

 8. ผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ในการจัดการและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กร เช่น การสรรหาแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานปูพื้นและคาร์เพท

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจปูพื้น คาร์เพท ที่ควรรู้

 1. Flooring พื้น / พื้นกระเบื้อง / พื้นไม้ / พื้นไวนิล – พื้นที่บริเวณพื้นในอาคารที่ใช้วัสดุต่าง ๆ เพื่อปูหรือเข้ากับการใช้งานต่าง ๆ ของอาคาร

 2. Carpet คาร์เพท – วัสดุปูพื้นที่ผลิตจากสิ่งผสมของใยสังเคราะห์หรือธรรมชาติ ใช้ทำพื้นผิวสวยงามและมีความสบายในพื้นที่ภายใน

 3. Installation การติดตั้ง – กระบวนการติดตั้งพื้นหรือคาร์เพทให้เหมาะสมและตามมาตรฐาน

 4. Maintenance การบำรุงรักษา – การดูแลและรักษาพื้นหรือคาร์เพทเพื่อรักษาความสวยงามและการใช้งานที่ยาวนาน

 5. Design การออกแบบ – กระบวนการสร้างแผนผังและสไตล์ในการปูพื้นหรือคาร์เพทให้ตรงกับความต้องการและเอกลักษณ์ของลูกค้า

 6. Estimate การประเมินราคา – การประเมินค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการติดตั้งหรือบำรุงรักษาพื้นหรือคาร์เพท

 7. Contract สัญญา – เอกสารทางกฎหมายที่ระบุเงื่อนไขและรายละเอียดของการติดตั้งหรือบริการพื้นหรือคาร์เพท

 8. Client ลูกค้า – บุคคลหรือองค์กรที่ใช้บริการปูพื้นหรือคาร์เพท

 9. Subfloor พื้นรอง – พื้นระหว่างพื้นแท้และพื้นที่ที่จะมาปูพื้นหรือคาร์เพท

 10. Adhesive กาว – วัสดุที่ใช้เชื่อมติดระหว่างวัสดุต่าง ๆ เช่น ในการติดตั้งคาร์เพทหรือพื้นไวนิล

จดบริษัท ธุรกิจปูพื้น คาร์เพท ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท ต้องกำหนดประเภทของบริษัทที่คุณต้องการจดทะเบียน เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทจำกัดมหาชน

 2. เลือกชื่อบริษัท ต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ และเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด

 3. จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น เอกสารที่จำเป็นอาจมีดังนี้

  • รายชื่อผู้ถือหุ้นและผู้บริหารบริษัท
  • บันทึกข้อความสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร
  • ที่อยู่ที่จดทะเบียนบริษัท
  • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจปูพื้นและคาร์เพท
 4. ติดต่อกรมการค้าหรือสำนักงานจดทะเบียนบริษัท นำเอกสารที่จัดเตรียมไปยื่นที่กรมการค้าหรือสำนักงานจดทะเบียนบริษัทที่อยู่ในเขตอำเภอของคุณ

 5. จ่ายค่าจดทะเบียน ต้องจ่ายค่าจดทะเบียนตามจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท

 6. รอการอนุมัติ หลังจากยื่นเอกสารและจ่ายค่าจดทะเบียนเสร็จสิ้น จะต้องรอการอนุมัติจากกรมการค้าหรือสำนักงานจดทะเบียนบริษัท

 7. ได้รับเลขทะเบียนบริษัท หลังจากได้รับการอนุมัติ บริษัทจะได้รับเลขทะเบียนบริษัทจากกรมการค้าหรือสำนักงานจดทะเบียนบริษัท

 8. ปฏิบัติตามขั้นตอนเสร็จสิ้น หลังจากที่คุณได้รับเลขทะเบียนบริษัท เรียกดูขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติต่อไป เช่น การจัดทำพาณิชย์หรือทะเบียนสาขา

บริษัท ธุรกิจปูพื้น คาร์เพท เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีที่เสียจากกำไรที่บริษัทได้รับจากธุรกิจ จำนวนภาษีเงินได้จะขึ้นอยู่กับกฎหมายและอัตราภาษีที่ใช้ในแต่ละประเทศ และการหักค่าใช้จ่ายทางธุรกิจอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีขาย (Sales Tax) เป็นภาษีที่เสียจากมูลค่าเพิ่มในสินค้าหรือบริการที่บริษัทขาย ภาษีนี้มักจะเรียกเก็บจากลูกค้าและถูกนำเข้าสู่ระบบภาษีโดยบริษัท

 3. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Property Tax) ภาษีที่เสียตามมูลค่าทรัพย์สินที่บริษัทครอบครอง เช่น ที่ดินหรืออาคาร

 4. ภาษีสรรพสินค้า (Excise Tax) เป็นภาษีที่เสียเมื่อผลิตหรือนำเข้าสินค้าหรือบริการบางประเภท เช่น สินค้าพื้นผิวหรือวัสดุปูพื้นเฉพาะ

 5. ภาษีอื่น ๆ การเสียภาษีอื่น ๆ อาจแตกต่างขึ้นอยู่กับประเทศและท้องถิ่น เช่น ภาษีอากรหรือค่าใช้จ่ายเฉพาะตามกฎหมายท้องถิ่น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.