จดทะเบียนบริษัท.COM » เลี้ยงไก่ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเลี้ยงไก่ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายไก่มีชีวิต รายได้จากการขายไก่เพื่อเพิ่มฝูงและเพิ่มการผลิต

 2. การขายเนื้อไก่ รายได้จากการขายเนื้อไก่เพื่อเป็นอาหาร

 3. การขายไข่ไก่ รายได้จากการขายไข่ไก่เพื่อบริโภคหรือใช้ในการผลิต

 4. การขายอาหารเป็นเม็ด รายได้จากการขายอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงไก่

 5. การขายอุปกรณ์เลี้ยงไก่ รายได้จากการขายอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงไก่ เช่น กรงเลี้ยง, อาหาร, น้ำ, และอุปกรณ์อื่นๆ

 6. การจำหน่ายไก่พันธุ์ รายได้จากการขายไก่พันธุ์เพื่อเพิ่มพันธุ์ของฝูงและเพิ่มการผลิต

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเลี้ยงไก่

SWOT Analysis เป็นกระบวนการวิเคราะห์ที่ใช้ในการวิจารณ์สถานะปัจจุบันของธุรกิจเลี้ยงไก่ โดยครอบคลุมด้านความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลในการพัฒนาแผนกลยุทธ์และการดำเนินการ การวิเคราะห์ SWOT ประกอบด้วย

 1. จุดแข็ง (Strengths) คือปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจเลี้ยงไก่มีความเป็นอยู่ที่แข็งแกร่ง เช่น สามารถผลิตเนื้อไก่คุณภาพสูง, ระบบการจัดการที่ดี, และความคุ้นเคยในตลาด

 2. จุดอ่อน (Weaknesses) คือปัจจัยที่อาจทำให้ธุรกิจเลี้ยงไก่มีความเสี่ยง เช่น ระบบการจัดการที่ไม่เพียงพอ, ความเสี่ยงต่อโรคในฝูง, และความไม่แน่นอนในการตลาด

 3. โอกาส (Opportunities) คือปัจจัยที่อาจทำให้ธุรกิจเลี้ยงไก่มีโอกาสในการเติบโต เช่น ความต้องการในตลาดเนื้อไก่สูง, การขยายตลาดใหม่, และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการเลี้ยงไก่

 4. ข้อเสีย (Threats) คือปัจจัยที่อาจทำให้ธุรกิจเลี้ยงไก่เผชิญกับอุปสรรค เช่น การแข่งขันในตลาด, ความเสี่ยงจากโรคในฝูง, และการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับ

การวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้ธุรกิจเลี้ยงไก่สามารถนำข้อจำกัดและโอกาสมาปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างเหมาะสม ในการวิเคราะห์นี้จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น ตลาด, กฎหมาย, และคู่แข่งขันเพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือในการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจเลี้ยงไก่

อาชีพ ธุรกิจเลี้ยงไก่ ใช้เงินลงทุนอะไร

เริ่มต้นธุรกิจเลี้ยงไก่ อาจต้องลงทุนในด้านต่างๆ ซึ่งอาจมีดังนี้

 1. พื้นที่และสิ่งก่อสร้าง ลงทุนในพื้นที่สำหรับเลี้ยงไก่ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เช่น กรงเลี้ยง, โรงหย่านม, โรงคัดไข่ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

 2. อุปกรณ์เลี้ยงไก่ ซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับเลี้ยงไก่ เช่น อาหาร, น้ำ, อุปกรณ์ในการเลี้ยงและดูแล

 3. ไก่พันธุ์ ต้องการลงทุนในการซื้อไก่พันธุ์ที่มีคุณภาพเพื่อให้การเลี้ยงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ค่าแรงงาน, ค่าอาหาร, ค่าใช้จ่ายในด้านการแพทย์สัตว์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 5. ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด ค่าโฆษณาและการโปรโมทสินค้า, ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนไหวสินค้าไปยังตลาด, และค่าใช้จ่ายในการส่งออกสินค้า

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเลี้ยงไก่

 1. คนเลี้ยงไก่ คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเลี้ยงไก่และรับผิดชอบในการดูแลและเลี้ยงไก่เพื่อผลิตเนื้อไก่และไข่ไก่

 2. ช่างไก่ ช่างที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลและจัดการด้านเทคนิคในการเลี้ยงไก่ เช่น การตรวจสอบสุขภาพของไก่ การควบคุมอาหารและสภาพแวดล้อมในกรงเลี้ยง

 3. คนขายอาหารไก่ คนที่จำหน่ายอาหารสำหรับไก่เลี้ยง เป็นคนที่เสนอและขายอาหารให้กับเกษตรกรหรือผู้เลี้ยงไก่

 4. อาจารย์หรือนักวิจัยด้านเลี้ยงไก่ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยเกี่ยวกับเลี้ยงไก่ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและการดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 5. คนขายผลิตภัณฑ์จากไก่ คนที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการเลี้ยงไก่ เช่น เนื้อไก่สดหรือแปรรูป, ไข่ไก่, น้ำเครื่องดื่มจากไก่

 6. คนทำการตลาด คนที่รับผิดชอบในการตลาดและการโฆษณาผลิตภัณฑ์จากธุรกิจเลี้ยงไก่ เพื่อเสนอสินค้าให้กับลูกค้าและตลาด

 7. คนขนส่ง คนที่รับผิดชอบในการขนส่งไก่หรือผลิตภัณฑ์จากธุรกิจเลี้ยงไก่จากสถานที่ผลิตไปยังตลาดหรือผู้บริโภค

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเลี้ยงไก่ ที่ควรรู้

 1. เลี้ยงไก่ (Poultry farming) – การเลี้ยงไก่เพื่อการผลิตเนื้อไก่และไข่ไก่

 2. ไก่พันธุ์ (Breeding stock) – ไก่ที่ถูกเลือกมาเพื่อเลี้ยงเพื่อการผลิตหรือการผสมพันธุ์

 3. อาหารไก่ (Chicken feed) – อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงไก่

 4. กรงเลี้ยงไก่ (Chicken coop) – สถานที่เลี้ยงไก่

 5. ไข่ไก่ (Chicken eggs) – ผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงไก่

 6. น้ำไก่ (Chicken waterer) – บริเวณให้น้ำให้กับไก่

 7. โรงเรือนเลี้ยงไก่ (Poultry house) – สถานที่เลี้ยงไก่

 8. โรคไก่ (Chicken diseases) – การติดเชื้อโรคของไก่

 9. อาหารเสริม (Supplements) – อาหารเสริมที่ให้ในกรณีที่อาหารหลักไม่เพียงพอ

 10. พันธุ์ไก่ (Chicken breeds) – ชนิดของไก่ที่เลี้ยง

จดบริษัท ธุรกิจเลี้ยงไก่ ทำอย่างไร

เมื่อต้องการจดบริษัทธุรกิจเลี้ยงไก่ ต้องทำตามขั้นตอนนี้

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเลี้ยงไก่ และตรวจสอบว่าชื่อนั้นยังไม่ถูกใช้งานแล้ว

 2. จดทะเบียนบริษัท ยื่นใบสมัครจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกองทะเบียนพาณิชย์ในพื้นที่ที่มีสำนักงานใกล้ที่สุด

 3. ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ติดต่อสำนักงานสรรพากรเพื่อขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท

 4. ขอใบอนุญาตและรับรอง ขอใบอนุญาตและรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบธุรกิจเลี้ยงไก่

 5. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารในชื่อของบริษัท

 6. จัดทำสัญญาหรือแผนธุรกิจ จัดทำสัญญาหรือแผนธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ

 7. ขอรับใบอนุญาตอื่นๆ (ถ้าจำเป็น) ขอรับใบอนุญาตอื่นๆ ที่อาจจำเป็นตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเลี้ยงไก่

บริษัท ธุรกิจเลี้ยงไก่ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท ภาษีที่บริษัทต้องชำระตามรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจ เป็นภาษีส่วนแบ่งของกำไรหรือรายได้ที่ได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 2. ภาษีอากรส่วนท้องถิ่น ภาษีที่ต้องชำระตามรายได้หรือมูลค่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ท้องถิ่นที่บริษัทเลี้ยงไก่ตั้งอยู่

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีที่เกิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการ ซึ่งอาจมีในบางประเทศและไม่มีในบางประเทศ

 4. อากรนิคมอุตสาหกรรม อากรที่ต้องชำระหากบริษัทเลี้ยงไก่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

 5. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภาษีที่ต้องชำระสำหรับที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการเลี้ยงไก่

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.