จดทะเบียนบริษัท.COM » นักจิตวิทยาคลินิก เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

นักจิตวิทยาคลินิก มีรายจากอะไรบ้าง

รายได้ของนักจิตวิทยาคลินิกสามารถมาจากแหล่งต่างๆ รวมถึง

 1. การให้บริการทางจิตวิทยา นักจิตวิทยาคลินิกได้รับรายได้จากการให้บริการการปรึกษาทางจิตวิทยาแก่ผู้รับบริการ เช่น การให้คำปรึกษา, การวินิจฉัยอาการ, การจัดการกับปัญหาทางจิตเวช เป็นต้น.
 2. การให้บริการทางสุขภาพจิตในโรงพยาบาล นักจิตวิทยาคลินิกสามารถทำงานในโรงพยาบาลและรับรายได้จากการให้บริการทางสุขภาพจิตแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตเวช เช่น การวินิจฉัย, การรักษา, และการสนับสนุนผู้ป่วยในกระบวนการฟื้นฟู.
 3. การทำงานในสถาบันการศึกษา นักจิตวิทยาคลินิกอาจทำงานในสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน เพื่อให้บริการทางจิตวิทยาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่มีความจำเป็น.
 4. การทำงานในสถานประกอบการ บางนักจิตวิทยาคลินิกทำงานในบริษัทและองค์กรเพื่อให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางจิตวิทยาแก่พนักงาน ที่มีปัญหาทางจิตเวช เช่น การจัดการความเครียดในที่ทำงาน, การจัดการกับปัญหาการทำงาน เป็นต้น.

วิเคราะห์ Swot Analysis นักจิตวิทยาคลินิก

SWOT Analysis เป็นกระบวนการวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจนักจิตวิทยาคลินิก โดยแบ่งออกเป็นสี่ประเภทหลัก ดังนี้

 1. จุดแข็ง (Strengths) ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจนักจิตวิทยาคลินิกมีความแข็งแกร่ง เช่น ความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยและการรักษา, คุณภาพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับผู้รับบริการ, บริการที่หลากหลาย เป็นต้น.

 2. จุดอ่อน (Weaknesses) ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจนักจิตวิทยาคลินิกมีข้อจำกัด เช่น ขาดแคลนแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญ, ความสามารถในการตลาดที่จำกัด, การจัดการทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น.

 3. โอกาส (Opportunities) ปัจจัยที่อาจเกิดโอกาสใหม่ให้กับธุรกิจนักจิตวิทยาคลินิก เช่น ความต้องการในการดูแลสุขภาพจน์เพิ่มขึ้น, การเติบโตของอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพจิต, การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพจิต เป็นต้น.

 4. อุปสรรค (Threats) ปัจจัยที่อาจสร้างอุปสรรคและความเสี่ยงต่อธุรกิจนักจิตวิทยาคลินิก เช่น การแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาด, การเปลี่ยนแปลงในนโยบายสาธารณสุข, ความต้องการในการควบคุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ เป็นต้น.

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ นักจิตวิทยาคลินิก

ธุรกิจนักจิตวิทยาคลินิกเกี่ยวข้องกับอาชีพและสาขางานที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

 1. นักจิตวิทยาคลินิก คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยและรักษาปัญหาทางจิตเวช และให้การปรึกษาทางจิตวิทยาแก่ผู้รับบริการ.

 2. จิตแพทย์ เป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการวินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสุขภาพจิต รวมถึงการใช้ยาและการรักษาอื่นๆ เช่น การฝังเข็ม การฝังเข็มขัด การนวดและการสัมผัส.

 3. นักจิตวิทยาสังคม คือผู้ที่ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัญหาทางจิตสังคม และให้คำแนะนำและการดูแลในเรื่องนี้.

 4. นักจิตวิทยาการศึกษา เป็นผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาและการพัฒนาด้านการเรียนรู้ และมีบทบาทในการวางแผนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การส่งเสริมและการป้องกันปัญหาการเรียนรู้.

 5. นักจิตวิทยาองค์การ เป็นนักจิตวิทยาที่ทำงานในสถาบันองค์กร รวมถึงธุรกิจและบริษัท เพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนทางจิตวิทยาในองค์กร.

คําศัพท์พื้นฐาน นักจิตวิทยาคลินิก ที่ควรรู้

 1. การปรึกษาจิตวิทยา (Psychological counseling) – กระบวนการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาแก่ผู้รับบริการเพื่อช่วยให้เข้าใจและแก้ไขปัญหาทางจิตใจ.
 2. การวินิจฉัย (Diagnosis) – กระบวนการในการระบุหรือตัดสินใจเกี่ยวกับสภาวะทางจิตเวชของผู้รับบริการ.
 3. การรักษา (Treatment) – กระบวนการที่ใช้ในการดูแลและปรับปรุงสภาวะทางจิตใจและสุขภาพจิตของผู้รับบริการ.
 4. โรคจิตเวช (Mental illness) – สภาวะทางจิตที่มีอาการผิดปกติของความคิด ความรู้สึก หรือพฤติกรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของผู้ป่วย.
 5. การปรับตัว (Adaptation) – กระบวนการที่ผู้รับบริการใช้ในการปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการปรับความเครียดหรือสภาวะทางจิตใจ.
 6. การสนับสนุนทางจิตวิทยา (Psychological support) – การให้ความสนับสนุนทางจิตวิทยาและการให้กำลังใจแก่ผู้รับบริการ.
 7. การสังเคราะห์ (Integration) – กระบวนการที่ผู้รับบริการรวมความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรมให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของตนเอง.
 8. การอบรม (Training) – กระบวนการให้ความรู้และทักษะทางจิตวิทยาแก่ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง.
 9. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavioral change) – กระบวนการที่ผู้รับบริการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสียที่ไม่พึงประสงค์เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมและดีต่อสุขภาพจิต.
 10. การฟื้นฟู (Rehabilitation) – กระบวนการให้ความช่วยเหลือในการกู้คืนและปรับคืนสมดุลทางจิตใจแก่ผู้ที่เคยประสบปัญหาทางจิตเวชหรือสภาวะทางจิตอื่นๆ.

จดบริษัท นักจิตวิทยาคลินิก ทำอย่างไร

เมื่อต้องการจดบริษัทนักจิตวิทยาคลินิก คุณต้องทำขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่น.
 2. จัดหาผู้ร่วมบริษัท หาผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทและกำหนดหุ้นส่วนของแต่ละคน.
 3. จัดเตรียมเอกสาร จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น สำเนาบัตรประชาชนผู้ร่วมก่อตั้ง, สำเนาทะเบียนบ้าน, แผนที่ที่ตั้งบริษัท, บันทึกการประชุมผู้ร่วมก่อตั้ง เป็นต้น.
 4. จดทะเบียนบริษัท ยื่นเอกสารที่จัดเตรียมไว้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อจดทะเบียนบริษัท.
 5. ขอใบอนุญาตและการรับรอง ขอใบอนุญาตและการรับรองที่จำเป็นตามกฎหมาย เช่น ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพนักจิตวิทยา, ใบอนุญาตการให้บริการทางสุขภาพจิต เป็นต้น.
 6. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารสำหรับธุรกิจนักจิตวิทยาคลินิก เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินและการธนาคาร.
 7. จัดการธุรกิจ สร้างและจัดการธุรกิจนักจิตวิทยาคลินิก รวมถึงการดูแลลูกค้า การตลาด และการบริหารจัดการทั่วไป.

บริษัท นักจิตวิทยาคลินิก เสียภาษีอะไร

บริษัทนักจิตวิทยาคลินิกอาจต้องเสียภาษีต่างๆ ได้แก่

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นักจิตวิทยาคลินิกที่ทำงานเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายและอัตราภาษีที่รัฐบาลกำหนด เป็นการเสียภาษีจากรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางจิตวิทยา.

 2. ภาษีอากรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากบริษัทนักจิตวิทยาคลินิกเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง จะต้องเสียภาษีอากรที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่.

 3. ภาษีเพิ่มมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากบริษัทนักจิตวิทยาคลินิกมีการให้บริการทางจิตวิทยาแก่ลูกค้า บางครั้งอาจมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มมูลค่าเพิ่มจากลูกค้า และต้องนำเงินภาษีเพิ่มมูลค่าเพิ่มที่ได้รับไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ภาษีตามกฎหมาย.

 4. ภาษีอื่นๆ บริษัทนักจิตวิทยาคลินิกอาจต้องเสียภาษีอื่นๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีสถานประกอบการ หรือภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีและการประเมินภาษี แนะนำให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางภาษีหรือติดต่อกรมสรรพากรในแต่ละประเทศเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและปรึกษาคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของบริษัทของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.