นักจิตวิทยาคลินิก เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

นักจิตวิทยาคลินิก มีรายจากอะไรบ้าง

รายได้ของนักจิตวิทยาคลินิกสามารถมาจากแหล่งต่างๆ รวมถึง

 1. การให้บริการทางจิตวิทยา นักจิตวิทยาคลินิกได้รับรายได้จากการให้บริการการปรึกษาทางจิตวิทยาแก่ผู้รับบริการ เช่น การให้คำปรึกษา, การวินิจฉัยอาการ, การจัดการกับปัญหาทางจิตเวช เป็นต้น.
 2. การให้บริการทางสุขภาพจิตในโรงพยาบาล นักจิตวิทยาคลินิกสามารถทำงานในโรงพยาบาลและรับรายได้จากการให้บริการทางสุขภาพจิตแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตเวช เช่น การวินิจฉัย, การรักษา, และการสนับสนุนผู้ป่วยในกระบวนการฟื้นฟู.
 3. การทำงานในสถาบันการศึกษา นักจิตวิทยาคลินิกอาจทำงานในสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน เพื่อให้บริการทางจิตวิทยาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่มีความจำเป็น.
 4. การทำงานในสถานประกอบการ บางนักจิตวิทยาคลินิกทำงานในบริษัทและองค์กรเพื่อให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางจิตวิทยาแก่พนักงาน ที่มีปัญหาทางจิตเวช เช่น การจัดการความเครียดในที่ทำงาน, การจัดการกับปัญหาการทำงาน เป็นต้น.

วิเคราะห์ Swot Analysis นักจิตวิทยาคลินิก

SWOT Analysis เป็นกระบวนการวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจนักจิตวิทยาคลินิก โดยแบ่งออกเป็นสี่ประเภทหลัก ดังนี้

 1. จุดแข็ง (Strengths) ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจนักจิตวิทยาคลินิกมีความแข็งแกร่ง เช่น ความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยและการรักษา, คุณภาพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับผู้รับบริการ, บริการที่หลากหลาย เป็นต้น.

 2. จุดอ่อน (Weaknesses) ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจนักจิตวิทยาคลินิกมีข้อจำกัด เช่น ขาดแคลนแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญ, ความสามารถในการตลาดที่จำกัด, การจัดการทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น.

 3. โอกาส (Opportunities) ปัจจัยที่อาจเกิดโอกาสใหม่ให้กับธุรกิจนักจิตวิทยาคลินิก เช่น ความต้องการในการดูแลสุขภาพจน์เพิ่มขึ้น, การเติบโตของอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพจิต, การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพจิต เป็นต้น.

 4. อุปสรรค (Threats) ปัจจัยที่อาจสร้างอุปสรรคและความเสี่ยงต่อธุรกิจนักจิตวิทยาคลินิก เช่น การแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาด, การเปลี่ยนแปลงในนโยบายสาธารณสุข, ความต้องการในการควบคุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ เป็นต้น.

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ นักจิตวิทยาคลินิก

ธุรกิจนักจิตวิทยาคลินิกเกี่ยวข้องกับอาชีพและสาขางานที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

 1. นักจิตวิทยาคลินิก คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยและรักษาปัญหาทางจิตเวช และให้การปรึกษาทางจิตวิทยาแก่ผู้รับบริการ.

 2. จิตแพทย์ เป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการวินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสุขภาพจิต รวมถึงการใช้ยาและการรักษาอื่นๆ เช่น การฝังเข็ม การฝังเข็มขัด การนวดและการสัมผัส.

 3. นักจิตวิทยาสังคม คือผู้ที่ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัญหาทางจิตสังคม และให้คำแนะนำและการดูแลในเรื่องนี้.

 4. นักจิตวิทยาการศึกษา เป็นผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาและการพัฒนาด้านการเรียนรู้ และมีบทบาทในการวางแผนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การส่งเสริมและการป้องกันปัญหาการเรียนรู้.

 5. นักจิตวิทยาองค์การ เป็นนักจิตวิทยาที่ทำงานในสถาบันองค์กร รวมถึงธุรกิจและบริษัท เพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนทางจิตวิทยาในองค์กร.

คําศัพท์พื้นฐาน นักจิตวิทยาคลินิก ที่ควรรู้

 1. การปรึกษาจิตวิทยา (Psychological counseling) – กระบวนการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาแก่ผู้รับบริการเพื่อช่วยให้เข้าใจและแก้ไขปัญหาทางจิตใจ.
 2. การวินิจฉัย (Diagnosis) – กระบวนการในการระบุหรือตัดสินใจเกี่ยวกับสภาวะทางจิตเวชของผู้รับบริการ.
 3. การรักษา (Treatment) – กระบวนการที่ใช้ในการดูแลและปรับปรุงสภาวะทางจิตใจและสุขภาพจิตของผู้รับบริการ.
 4. โรคจิตเวช (Mental illness) – สภาวะทางจิตที่มีอาการผิดปกติของความคิด ความรู้สึก หรือพฤติกรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของผู้ป่วย.
 5. การปรับตัว (Adaptation) – กระบวนการที่ผู้รับบริการใช้ในการปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการปรับความเครียดหรือสภาวะทางจิตใจ.
 6. การสนับสนุนทางจิตวิทยา (Psychological support) – การให้ความสนับสนุนทางจิตวิทยาและการให้กำลังใจแก่ผู้รับบริการ.
 7. การสังเคราะห์ (Integration) – กระบวนการที่ผู้รับบริการรวมความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรมให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของตนเอง.
 8. การอบรม (Training) – กระบวนการให้ความรู้และทักษะทางจิตวิทยาแก่ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง.
 9. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavioral change) – กระบวนการที่ผู้รับบริการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสียที่ไม่พึงประสงค์เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมและดีต่อสุขภาพจิต.
 10. การฟื้นฟู (Rehabilitation) – กระบวนการให้ความช่วยเหลือในการกู้คืนและปรับคืนสมดุลทางจิตใจแก่ผู้ที่เคยประสบปัญหาทางจิตเวชหรือสภาวะทางจิตอื่นๆ.

จดบริษัท นักจิตวิทยาคลินิก ทำอย่างไร

เมื่อต้องการจดบริษัทนักจิตวิทยาคลินิก คุณต้องทำขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่น.
 2. จัดหาผู้ร่วมบริษัท หาผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทและกำหนดหุ้นส่วนของแต่ละคน.
 3. จัดเตรียมเอกสาร จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น สำเนาบัตรประชาชนผู้ร่วมก่อตั้ง, สำเนาทะเบียนบ้าน, แผนที่ที่ตั้งบริษัท, บันทึกการประชุมผู้ร่วมก่อตั้ง เป็นต้น.
 4. จดทะเบียนบริษัท ยื่นเอกสารที่จัดเตรียมไว้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อจดทะเบียนบริษัท.
 5. ขอใบอนุญาตและการรับรอง ขอใบอนุญาตและการรับรองที่จำเป็นตามกฎหมาย เช่น ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพนักจิตวิทยา, ใบอนุญาตการให้บริการทางสุขภาพจิต เป็นต้น.
 6. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารสำหรับธุรกิจนักจิตวิทยาคลินิก เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินและการธนาคาร.
 7. จัดการธุรกิจ สร้างและจัดการธุรกิจนักจิตวิทยาคลินิก รวมถึงการดูแลลูกค้า การตลาด และการบริหารจัดการทั่วไป.

บริษัท นักจิตวิทยาคลินิก เสียภาษีอะไร

บริษัทนักจิตวิทยาคลินิกอาจต้องเสียภาษีต่างๆ ได้แก่

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นักจิตวิทยาคลินิกที่ทำงานเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายและอัตราภาษีที่รัฐบาลกำหนด เป็นการเสียภาษีจากรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางจิตวิทยา.

 2. ภาษีอากรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากบริษัทนักจิตวิทยาคลินิกเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง จะต้องเสียภาษีอากรที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่.

 3. ภาษีเพิ่มมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากบริษัทนักจิตวิทยาคลินิกมีการให้บริการทางจิตวิทยาแก่ลูกค้า บางครั้งอาจมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มมูลค่าเพิ่มจากลูกค้า และต้องนำเงินภาษีเพิ่มมูลค่าเพิ่มที่ได้รับไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ภาษีตามกฎหมาย.

 4. ภาษีอื่นๆ บริษัทนักจิตวิทยาคลินิกอาจต้องเสียภาษีอื่นๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีสถานประกอบการ หรือภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีและการประเมินภาษี แนะนำให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางภาษีหรือติดต่อกรมสรรพากรในแต่ละประเทศเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและปรึกษาคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของบริษัทของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

ปูพื้น พื้นไวนิล เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

พื้น ไว้ นิล SPC พื้น ไว้ นิล ลา มิ เนต แบบ ค ลิ๊ ก ล็อก กระเบื้อง พลาสติก ปูพื้น ปูพื้นกระเบื้องยางราคา พื้น ยางปู ห้อง เปลี่ยนพื้น ลา มิ เนต เป็น SPC แผ่น พื้น ไว นิล แบบคลิ๊กล็อค หนา 4 ม ม แผ่นปูพื้นห้องนอน ออนไลน์

ขายของเบ็ดเตล็ด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เปิดร้านขาย ของชำ กับ แม็คโคร เปิดร้านขายของในหมู่บ้าน ขออนุญาต เปิดร้านขาย ของชำ ทำอย่างไร สร้างร้านขายของเล็กๆ เปิดร้านขายของชําเล็กๆ ลงทุนเท่าไหร่ สร้างร้านขายของ งบน้อย เปิดร้านขายของส่ง ลงทุนเท่าไหร่ ร้านขาย ของชำ สมัยใหม่ ออนไลน์

คาเฟ่อเมซอน เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

แฟรนไชส์อเมซอน ราคา แชร์ประสบการณ์ เปิดร้านกาแฟ อ. เม ซอน แฟรนไชส์อเมซอน คืนทุนกี่ปี แบบ โครงสร้าง ร้านกาแฟ อ เม ซอน เปิดร้านกาแฟ อ เม ซ่อน รับสร้างร้านกาแฟอเมซอน แฟรนไชส์อเมซอน รายได้

แฮนเมด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

สินค้า แฮนด์ เมด ที่ต่างชาตินิยม งานแฮนด์เมด ที่ฝรั่งชอบ เริ่ม ต้น ธุรกิจ แฮนด์เมด งานแฮนด์เมด ของขวัญ งานฝีมือสร้างรายได้ ทําที่บ้าน ร้านขาย ของ handmade ของแฮนเมด ทําง่ายๆ งานแฮนด์เมด สร้างรายได้ ออนไลน์

ส่งออกสินค้า เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ธุรกิจส่งออก มีอะไรบ้าง ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ อะไรดี ธุรกิจส่งออกสินค้า รายชื่อบริษัท ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ สินค้าไทยส่งออกต่างประเทศ มีอะไรบ้าง ธุรกิจส่งออกต่างประเทศ มีอะไรบ้าง ตัวแทนส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ วิธีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

ขายเครื่องปรับอากาศ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แผนธุรกิจร้านแอร์ เปิดร้านแอร์ ต้อง จดทะเบียน อะไรบ้าง เปิดร้านขายอะไหล่แอร์บ้าน แฟรนไชส์ร้านแอร์ สมัคร ตัวแทน จำหน่าย แอร์บ้าน วิธี หาลูกค้า ล้างแอร์ ภาษี ร้านแอร์ เปิดร้านล้างแอร์

Influencer เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

อยากเป็น influencer pantip อยากเป็น influencer ต้องทํายังไง อาชีพอินฟลูเอนเซอร์ รายได้ influencer คือใคร Influencer คือ influencer มีใครบ้าง อาชีพ Influencer คือ การเป็น Influencer ที่ดี

โรงน้ำแข็ง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แนวโน้มธุรกิจโรงน้ำแข็ง แผนธุรกิจ โรงน้ำแข็ง แฟรนไชส์ โรงน้ำแข็ง SME โรงน้ำแข็ง ต้นทุน การ ทำ โรงงาน น้ำแข็ง การ ขออนุญาต ตั้ง โรงงาน ผลิตน้ำแข็ง เซ้ง กิจการ โรงน้ำแข็ง ออนไลน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top