รับทำบัญชี
ยื่นภาษีอากร

จดทะเบียนบริษัท.COM » แบรนด์เสื้อผ้า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้า มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายเสื้อผ้า รายได้หลักของธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้ามาจากการขายเสื้อผ้าในรูปแบบต่างๆ เช่น เสื้อเท้า, เสื้อกล้ามเนื้อ, เสื้อโปโล, เสื้อยืด และอื่นๆ

 2. การเปิดร้านค้า รายได้อาจมาจากการเปิดร้านค้าของแบรนด์เสื้อผ้าที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือที่ใจกลางเมือง

 3. การขายออนไลน์ รายได้อาจมาจากการขายเสื้อผ้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มการขายออนไลน์อื่นๆ เช่น เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ, โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันขายของ

 4. การจำหน่ายส่ง รายได้อาจมาจากการจำหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าอื่นๆ ที่ทำธุรกิจในสายงานเสื้อผ้า

 5. รายได้จากสิทธิ์แบรนด์ หากธุรกิจมีโครงการสร้างแบรนด์เสื้อผ้าแบบฟรานไชส์ รายได้อาจมาจากการขายสิทธิ์แบรนด์ให้กับผู้ที่สนใจเปิดร้านค้าในพื้นที่ต่างๆ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้า

วิเคราะห์ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในธุรกิจเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ ดังนี้

 1. จุดแข็ง (Strengths)

  • แบรนด์ที่มีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในตลาด
  • คุณภาพและการออกแบบที่น่าสนใจของเสื้อผ้า
  • การตลาดและการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ
  • การเสนอสินค้าผ่านช่องทางการขายหลากหลาย
 2. จุดอ่อน (Weaknesses)

  • ความขาดแคลนทรัพยากรทางการเงินหรือบุคคล
  • ระบบการบริหารจัดการที่ไม่เพียงพอ
  • ข้อจำกัดในการทำการตลาดและการเสนอขายสินค้าออนไลน์
  • ความสามารถในการแข่งขันที่ต่ำกว่าคู่แข่ง
 3. โอกาส (Opportunities)

  • ตลาดเสื้อผ้าที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
  • การขยายตลาดสินค้าไปยังภูมิภาคหรือต่างประเทศ
  • ส่วนแบ่งตลาดที่มีอยู่ในกลุ่มเป้าหมาย
  • ความนิยมของแบรนด์เสื้อผ้าที่สามารถสร้างความสนใจใหม่ในตลาด
 4. อุปสรรค (Threats)

  • การแข่งขันที่สูงในตลาดเสื้อผ้า
  • สภาพความเสี่ยงในเชิงการเมืองหรือเศรษฐกิจ
  • การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มและความต้องการของลูกค้า
  • การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขในตลาดส่งออก

อาชีพ ธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้า ใช้เงินลงทุนอะไร

การลงทุนในธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้าสามารถแบ่งออกเป็นหลายส่วน อาทิ

 1. การออกแบบและพัฒนาสินค้า ลงทุนในการออกแบบและพัฒนาเสื้อผ้าให้มีความน่าสนใจและตอบสนองความต้องการของตลาด

 2. การซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ ลงทุนในการซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้า ในราคาที่เหมาะสมและคุณภาพที่ดี

 3. การตลาดและโฆษณา ลงทุนในกิจกรรมตลาดและโฆษณาเพื่อโปรโมตและเสริมสร้างความรู้จักให้กับแบรนด์เสื้อผ้า

 4. การเปิดร้านค้า ลงทุนในการเช่าหรือซื้อพื้นที่ในการเปิดร้านค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ามาชมและซื้อสินค้าได้

 5. การสร้างแบรนด์ ลงทุนในกิจกรรมการสร้างและพัฒนาแบรนด์เสื้อผ้า เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือและมีความสำเร็จในตลาด

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้า

ธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้าเกี่ยวข้องกับอาชีพต่างๆ อาทิ

 1. ออกแบบเสื้อผ้า นักออกแบบเสื้อผ้าจะมีหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาเสื้อผ้าให้มีความน่าสนใจและเป็นที่ต้องการในตลาด

 2. การผลิตเสื้อผ้า ช่างเย็บเสื้อผ้าและผู้ทำงานในโรงงานผลิตเสื้อผ้าจะรับผิดชอบในกระบวนการผลิตและนำเสื้อผ้าออกสู่ตลาด

 3. การขายและการตลาด พนักงานขายและการตลาดจะเป็นผู้ส่งเสริมการขายและโปรโมตแบรนด์เสื้อผ้าให้กับลูกค้า

 4. การบริหารจัดการธุรกิจ ผู้จัดการและเจ้าของธุรกิจจะมีหน้าที่ในการบริหารและดูแลระบบการทำงานในธุรกิจเสื้อผ้า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้า ที่ควรรู้

 1. แบรนด์ (Brand) ชื่อหรือสัญลักษณ์เฉพาะที่ใช้แสดงถึงสินค้าหรือบริการของบริษัทและเป็นเครื่องหมายที่แยกแยะกันจากสินค้าหรือบริการคู่แข่งในตลาด

 2. เสื้อผ้า (Apparel) เครื่องนุ่งห่มหรือเสื้อหนังที่ใส่แต่งกาย

 3. การออกแบบ (Design) กระบวนการสร้างและวางแผนการสร้างสิ่งของที่มีความสวยงามและเป็นประโยชน์

 4. โมเดล (Model) บุคคลที่ได้รับหน้าที่แสดงสินค้าหรือเสื้อผ้าในการโฆษณาหรือการแสดงสินค้า

 5. การประกาศ (Advertisement) กิจกรรมที่นำสินค้าหรือบริการไปโชว์ในสื่อต่างๆ เพื่อโปรโมตและเสริมสร้างความรู้จักให้กับลูกค้า

 6. การตลาด (Marketing) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตลาดและการสร้างความต้องการให้กับสินค้าหรือบริการ

 7. ราคา (Price) จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ

 8. ร้านค้า (Store) สถานที่ที่เสื้อผ้าหรือสินค้าของบริษัทถูกนำไปจำหน่ายหรือให้บริการ

 9. รูปแบบการขาย (Sales Channel) ช่องทางการขายสินค้าหรือบริการเช่น ร้านค้า, ออนไลน์, การขายส่ง เป็นต้น

 10. ลูกค้า (Customer) บุคคลหรือกลุ่มที่มีความต้องการในสินค้าหรือบริการของบริษัท

จดบริษัท ธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้า ทำอย่างไร

การจดทะเบียนบริษัท ธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้าทำได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

 1. เลือกประเภทของบริษัท ก่อนที่จะจดบริษัท คุณต้องเลือกประเภทของบริษัทที่คุณต้องการจด เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, ห้างหุ้นส่วน, บริษัทจำกัดควบคู่ เป็นต้น

 2. เลือกชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและเป็นไปตามกฎหมาย คุณสามารถตรวจสอบชื่อบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) หรือผ่านเว็บไซต์ของ DBD

 3. จดทะเบียนบริษัท คุณต้องเสนอชื่อบริษัทที่ต้องการจดพร้อมกับเอกสารประกอบตามกฎหมายที่ได้กำหนด จากนั้นให้นำเอกสารไปยื่นที่สำนักงานทะเบียนการค้า (DBD) เพื่อดำเนินการจดทะเบียนบริษัท

 4. ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (TIN) หลังจากที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรจากกรมสรรพากร คุณจะสามารถเปิดบัญชีธนาคารและดำเนินกิจการทางการเงินได้

บริษัท ธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้า เสียภาษีอะไร

บริษัทธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้าเสียภาษีตามกฎหมายที่กำหนดของประเทศที่ก่อตั้ง ภาษีที่ต้องเสียอาจจะประกอบด้วย

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีที่บริษัทต้องเสียตามรายได้ที่ได้รับจากกิจการ เงินได้ที่ได้รับหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำมาคำนวณเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคล

 2. ภาษีอากรสินค้าและบริการ (VAT) เป็นภาษีที่เกิดจากการซื้อขายสินค้าหรือบริการ บริษัทจะเสียภาษี VAT ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดและต้องรายงานและส่งภาษีให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 3. อากรส่วนท้องถิ่น อาจมีการเสียภาษีส่วนท้องถิ่นหากมีการจำหน่ายสินค้าหรือบริการในพื้นที่ท้องถิ่นของประเทศที่บริษัทตั้ง

 4. อื่นๆ อาจมีภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง ภาษีธุรกิจเฉพาะ ฯลฯ ขึ้นอยู่กับกฎหมายและนโยบายของแต่ละประเทศ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com