จดทะเบียนบริษัท.COM » แบรนด์เสื้อผ้า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้า มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายเสื้อผ้า รายได้หลักของธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้ามาจากการขายเสื้อผ้าในรูปแบบต่างๆ เช่น เสื้อเท้า, เสื้อกล้ามเนื้อ, เสื้อโปโล, เสื้อยืด และอื่นๆ

 2. การเปิดร้านค้า รายได้อาจมาจากการเปิดร้านค้าของแบรนด์เสื้อผ้าที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือที่ใจกลางเมือง

 3. การขายออนไลน์ รายได้อาจมาจากการขายเสื้อผ้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มการขายออนไลน์อื่นๆ เช่น เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ, โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันขายของ

 4. การจำหน่ายส่ง รายได้อาจมาจากการจำหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าอื่นๆ ที่ทำธุรกิจในสายงานเสื้อผ้า

 5. รายได้จากสิทธิ์แบรนด์ หากธุรกิจมีโครงการสร้างแบรนด์เสื้อผ้าแบบฟรานไชส์ รายได้อาจมาจากการขายสิทธิ์แบรนด์ให้กับผู้ที่สนใจเปิดร้านค้าในพื้นที่ต่างๆ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้า

วิเคราะห์ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในธุรกิจเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ ดังนี้

 1. จุดแข็ง (Strengths)

  • แบรนด์ที่มีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในตลาด
  • คุณภาพและการออกแบบที่น่าสนใจของเสื้อผ้า
  • การตลาดและการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ
  • การเสนอสินค้าผ่านช่องทางการขายหลากหลาย
 2. จุดอ่อน (Weaknesses)

  • ความขาดแคลนทรัพยากรทางการเงินหรือบุคคล
  • ระบบการบริหารจัดการที่ไม่เพียงพอ
  • ข้อจำกัดในการทำการตลาดและการเสนอขายสินค้าออนไลน์
  • ความสามารถในการแข่งขันที่ต่ำกว่าคู่แข่ง
 3. โอกาส (Opportunities)

  • ตลาดเสื้อผ้าที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
  • การขยายตลาดสินค้าไปยังภูมิภาคหรือต่างประเทศ
  • ส่วนแบ่งตลาดที่มีอยู่ในกลุ่มเป้าหมาย
  • ความนิยมของแบรนด์เสื้อผ้าที่สามารถสร้างความสนใจใหม่ในตลาด
 4. อุปสรรค (Threats)

  • การแข่งขันที่สูงในตลาดเสื้อผ้า
  • สภาพความเสี่ยงในเชิงการเมืองหรือเศรษฐกิจ
  • การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มและความต้องการของลูกค้า
  • การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขในตลาดส่งออก

อาชีพ ธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้า ใช้เงินลงทุนอะไร

การลงทุนในธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้าสามารถแบ่งออกเป็นหลายส่วน อาทิ

 1. การออกแบบและพัฒนาสินค้า ลงทุนในการออกแบบและพัฒนาเสื้อผ้าให้มีความน่าสนใจและตอบสนองความต้องการของตลาด

 2. การซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ ลงทุนในการซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้า ในราคาที่เหมาะสมและคุณภาพที่ดี

 3. การตลาดและโฆษณา ลงทุนในกิจกรรมตลาดและโฆษณาเพื่อโปรโมตและเสริมสร้างความรู้จักให้กับแบรนด์เสื้อผ้า

 4. การเปิดร้านค้า ลงทุนในการเช่าหรือซื้อพื้นที่ในการเปิดร้านค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ามาชมและซื้อสินค้าได้

 5. การสร้างแบรนด์ ลงทุนในกิจกรรมการสร้างและพัฒนาแบรนด์เสื้อผ้า เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือและมีความสำเร็จในตลาด

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้า

ธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้าเกี่ยวข้องกับอาชีพต่างๆ อาทิ

 1. ออกแบบเสื้อผ้า นักออกแบบเสื้อผ้าจะมีหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาเสื้อผ้าให้มีความน่าสนใจและเป็นที่ต้องการในตลาด

 2. การผลิตเสื้อผ้า ช่างเย็บเสื้อผ้าและผู้ทำงานในโรงงานผลิตเสื้อผ้าจะรับผิดชอบในกระบวนการผลิตและนำเสื้อผ้าออกสู่ตลาด

 3. การขายและการตลาด พนักงานขายและการตลาดจะเป็นผู้ส่งเสริมการขายและโปรโมตแบรนด์เสื้อผ้าให้กับลูกค้า

 4. การบริหารจัดการธุรกิจ ผู้จัดการและเจ้าของธุรกิจจะมีหน้าที่ในการบริหารและดูแลระบบการทำงานในธุรกิจเสื้อผ้า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้า ที่ควรรู้

 1. แบรนด์ (Brand) ชื่อหรือสัญลักษณ์เฉพาะที่ใช้แสดงถึงสินค้าหรือบริการของบริษัทและเป็นเครื่องหมายที่แยกแยะกันจากสินค้าหรือบริการคู่แข่งในตลาด

 2. เสื้อผ้า (Apparel) เครื่องนุ่งห่มหรือเสื้อหนังที่ใส่แต่งกาย

 3. การออกแบบ (Design) กระบวนการสร้างและวางแผนการสร้างสิ่งของที่มีความสวยงามและเป็นประโยชน์

 4. โมเดล (Model) บุคคลที่ได้รับหน้าที่แสดงสินค้าหรือเสื้อผ้าในการโฆษณาหรือการแสดงสินค้า

 5. การประกาศ (Advertisement) กิจกรรมที่นำสินค้าหรือบริการไปโชว์ในสื่อต่างๆ เพื่อโปรโมตและเสริมสร้างความรู้จักให้กับลูกค้า

 6. การตลาด (Marketing) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตลาดและการสร้างความต้องการให้กับสินค้าหรือบริการ

 7. ราคา (Price) จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ

 8. ร้านค้า (Store) สถานที่ที่เสื้อผ้าหรือสินค้าของบริษัทถูกนำไปจำหน่ายหรือให้บริการ

 9. รูปแบบการขาย (Sales Channel) ช่องทางการขายสินค้าหรือบริการเช่น ร้านค้า, ออนไลน์, การขายส่ง เป็นต้น

 10. ลูกค้า (Customer) บุคคลหรือกลุ่มที่มีความต้องการในสินค้าหรือบริการของบริษัท

จดบริษัท ธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้า ทำอย่างไร

การจดทะเบียนบริษัท ธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้าทำได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

 1. เลือกประเภทของบริษัท ก่อนที่จะจดบริษัท คุณต้องเลือกประเภทของบริษัทที่คุณต้องการจด เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, ห้างหุ้นส่วน, บริษัทจำกัดควบคู่ เป็นต้น

 2. เลือกชื่อบริษัท คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและเป็นไปตามกฎหมาย คุณสามารถตรวจสอบชื่อบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) หรือผ่านเว็บไซต์ของ DBD

 3. จดทะเบียนบริษัท คุณต้องเสนอชื่อบริษัทที่ต้องการจดพร้อมกับเอกสารประกอบตามกฎหมายที่ได้กำหนด จากนั้นให้นำเอกสารไปยื่นที่สำนักงานทะเบียนการค้า (DBD) เพื่อดำเนินการจดทะเบียนบริษัท

 4. ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (TIN) หลังจากที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรจากกรมสรรพากร คุณจะสามารถเปิดบัญชีธนาคารและดำเนินกิจการทางการเงินได้

บริษัท ธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้า เสียภาษีอะไร

บริษัทธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้าเสียภาษีตามกฎหมายที่กำหนดของประเทศที่ก่อตั้ง ภาษีที่ต้องเสียอาจจะประกอบด้วย

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีที่บริษัทต้องเสียตามรายได้ที่ได้รับจากกิจการ เงินได้ที่ได้รับหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำมาคำนวณเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคล

 2. ภาษีอากรสินค้าและบริการ (VAT) เป็นภาษีที่เกิดจากการซื้อขายสินค้าหรือบริการ บริษัทจะเสียภาษี VAT ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดและต้องรายงานและส่งภาษีให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 3. อากรส่วนท้องถิ่น อาจมีการเสียภาษีส่วนท้องถิ่นหากมีการจำหน่ายสินค้าหรือบริการในพื้นที่ท้องถิ่นของประเทศที่บริษัทตั้ง

 4. อื่นๆ อาจมีภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง ภาษีธุรกิจเฉพาะ ฯลฯ ขึ้นอยู่กับกฎหมายและนโยบายของแต่ละประเทศ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.