จดทะเบียนบริษัท.COM » เห็ดนางฟ้า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเห็ดนางฟ้า มีรายได้จากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจเห็ดนางฟ้าสามารถมาจากหลายแหล่ง โดยอาจแบ่งออกเป็นข้อดังนี้

 1. การขายเห็ดสด ธุรกิจเห็ดนางฟ้าสามารถขายเห็ดสดให้กับตลาดส่งหรือตลาดประชาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้สำคัญของธุรกิจนี้

 2. การขายเห็ดแห้ง การแปรรูปเห็ดเป็นรูปแบบของเห็ดแห้งสามารถนำไปขายในร้านสะดวกซื้อ ร้านขายของที่ตลาด หรือออนไลน์

 3. การขายเห็ดปรุงแต่งอาหาร เห็ดนางฟ้าสามารถนำไปใช้ปรุงแต่งอาหารและเสิร์ฟในร้านอาหารหรือร้านกาแฟ

 4. การขายผลิตภัณฑ์จากเห็ด เห็ดนางฟ้าสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เช่น เครื่องปรุงรส เครื่องดื่ม หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และขายในร้านค้าหรือออนไลน์

 5. การส่งออก หากมีความต้องการจากตลาดต่างประเทศ ธุรกิจเห็ดนางฟ้าสามารถส่งออกเห็ดไปขายในตลาดต่างประเทศและสร้างรายได้จากการส่งออก

 6. ธุรกิจบริการ สามารถมีธุรกิจเสริมในด้านการให้คำแนะนำ หรือการเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดหรือการนำเสนอสูตรอาหารที่ใช้เห็ดเป็นส่วนประกอบ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเห็ดนางฟ้า

วิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ธุรกิจทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) เพื่อนำไปใช้ในการวางกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจในอนาคต ดังนี้

 1. จุดแข็ง Strengths

  • ความสามารถในการเพาะเห็ดนางฟ้าอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
  • ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการธุรกิจเห็ด
  • ความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากเห็ดและเสริมอาหาร
  • ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เพื่อการเพาะเห็ด
 2. จุดอ่อน Weaknesses

  • การควบคุมเทคโนโลยีและกระบวนการที่ไม่เพียงพอ
  • ข้อจำกัดในการขยายกิจการเนื่องจากข้อจำกัดทางทรัพยากร
  • ความไม่แน่นอนในการตลาดและความต้านทานจากตลาด
 3. โอกาส Opportunities

  • ตลาดที่กำลังขยายอย่างรวดเร็วสำหรับผลิตภัณฑ์เห็ดที่ดีต่อสุขภาพ
  • ความต้องการในตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์จากเห็ด
  • โอกาสในการเปิดตลาดส่งออกเพื่อขยายกลุ่มลูกค้า
 4. อุปสรรค Threats 

  • การแข่งขันที่เข้มงวดในตลาดธุรกิจเห็ด
  • สภาพภูมิอากาศที่ผันผวนและภัยธรรมชาติที่อาจกระทำต่อการเพาะเห็ด
  • นโยบายและกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจเห็ดนางฟ้า ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. พื้นที่และสถานที่ ต้องมีการลงทุนในการเช่าหรือซื้อพื้นที่หรือสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเพาะเห็ดนางฟ้า เช่น โรงเรือนหรือครั้งในเพื่อป้องกันภาวะอากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

 2. อุปกรณ์และเครื่องมือ ต้องมีการลงทุนในอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการเพาะเห็ดนางฟ้า เช่น ชั้นวางเห็ด ถังหมักเห็ด พัดลม ระบบควบคุมอุณหภูมิ และควบคุมความชื้นอื่นๆ

 3. เมล็ดเห็ด ต้องมีการลงทุนในการซื้อเมล็ดเห็ดที่เหมาะสมและมีคุณภาพ

 4. น้ำหมักเห็ด ต้องมีการลงทุนในการนำเสนอน้ำหมักเห็ดที่ใช้ในกระบวนการเพาะเห็ดนางฟ้า

 5. ภาชนะเพาะเห็ด ต้องมีการลงทุนในภาชนะที่ใช้ในกระบวนการเพาะเห็ด เช่น ถุงพลาสติกหรือภาชนะที่ใช้ในการเพาะเห็ดนางฟ้า

 6. ค่าแรงงาน ต้องมีการลงทุนในค่าแรงงานที่จ้างในกระบวนการเพาะเห็ดนางฟ้า

 7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและบำรุงรักษาเห็ดนางฟ้า เช่น ค่าน้ำค่าไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์และสิ่งอื่นๆ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเห็ดนางฟ้า

ธุรกิจเห็ดนางฟ้าเกี่ยวข้องกับอาชีพดังนี้

 1. ผู้ประกอบการเพาะเห็ด ผู้ที่จัดการธุรกิจเพาะเห็ดและดูแลกระบวนการเพาะเห็ด

 2. นักเกษตรกร นักเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเห็ดและการดูแลเห็ดนางฟ้าในระหว่างกระบวนการเพาะเห็ด

 3. ผู้ค้าส่งหรือนักตลาด ผู้ที่ซื้อเห็ดนางฟ้าจากเกษตรกรหรือธุรกิจเพาะเห็ดและขายต่อให้กับตลาดส่งหรือตลาดประชาชน

 4. ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากเห็ด ผู้ที่นำเห็ดนางฟ้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ

 5. นักการตลาดและโฆษณา ผู้ที่มีหน้าที่วางแผนการตลาดและโฆษณาสินค้าเห็ดนางฟ้าในตลาดและสร้างความต้องการ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเห็ดนางฟ้า ที่ควรรู้

 1. เห็ดนางฟ้า (Oyster Mushroom) ชื่อวิทยาศาสตร์ Pleurotus ostreatus คือเห็ดที่ใช้ประโยชน์ในธุรกิจและมีลักษณะเป็นก้อนเห็ดขนาดเล็กๆ หรือก้อนใหญ่กว่า สีของเห็ดนางฟ้าอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ

 2. เพาะเห็ด (Mushroom Cultivation) กระบวนการปลูกเห็ดนางฟ้าที่นำเสนอมาในรูปแบบของก้อนเห็ดหรือการปลูกเห็ดในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

 3. ผลิตภัณฑ์เห็ด (Mushroom Products) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากเห็ดนางฟ้า เช่น เห็ดแห้ง เห็ดทอด หรือเครื่องปรุงรสที่ใส่เห็ด

 4. ตลาดเห็ด (Mushroom Market) ตลาดที่จำหน่ายเห็ดนางฟ้าในรูปแบบของสดหรือแปรรูป

 5. น้ำหมักเห็ด (Mushroom Marinade) น้ำจิ้มที่ใช้ในการหมักเห็ดนางฟ้าหรือเครื่องปรุงรส

 6. สปอร์ (Spore) เมล็ดเห็ดที่สามารถเจริญเติบโตเป็นเห็ดได้ หรือที่ใช้ในกระบวนการขยายพันธุ์เห็ด

 7. ภาชนะเพาะเห็ด (Mushroom Substrate) วัสดุที่ใช้ในกระบวนการเพาะเห็ด เช่น ฟางข้าว ซากถั่วเหลือง หรือวัสดุที่มีอัตราส่วนความชื้นและสารอาหารที่เหมาะสม

 8. นักเพาะเห็ด (Mushroom Grower) ผู้ที่มีความชำนาญในการเพาะเห็ดและดูแลกระบวนการเพาะเห็ดนางฟ้า

 9. การตลาด (Marketing) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการนำสินค้าเห็ดนางฟ้าไปจำหน่ายในตลาดและสร้างความต้องการ

 10. การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) การนำเสนอและขายผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย

จดบริษัท ธุรกิจเห็ดนางฟ้า ทำอย่างไร

เมื่อต้องการจดบริษัทธุรกิจเห็ดนางฟ้า สิ่งที่ต้องทำคือ

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นๆ และไม่ใช้ชื่อที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

 2. สร้างเอกสารจดทะเบียน เตรียมเอกสารที่จำเป็นในการจดทะเบียนบริษัท เช่น หนังสือรับรองจากธนาคาร สัญญาหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 3. นัดหมายคนไทยที่เป็นนักกฎหมาย ให้คนไทยที่เป็นนักกฎหมายทำหน้าที่ในการติดต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อจดทะเบียนบริษัท

 4. ยื่นเอกสารและค่าธรรมเนียม ยื่นเอกสารและเสนอค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัทให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 5. รอการอนุมัติ รอการอนุมัติและรับหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลังจากส่งเอกสารและค่าธรรมเนียม

บริษัท ธุรกิจเห็ดนางฟ้า เสียภาษีอะไร

บริษัทธุรกิจเห็ดนางฟ้าต้องเสียภาษีอากรตามกฎหมายและระเบียบของประเทศที่ดำเนินธุรกิจ ภาษีที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจเห็ดนางฟ้าได้แก่

 1. ภาษีเงินได้บริษัท ภาษีที่ต้องเสียจากกำไรที่บริษัททำได้ ภาษีนี้จะคำนวณจากกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายและหักส่วนลดต่างๆ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและบริการที่ต้องเสียกับกรมสรรพากร

 3. ส่วนลดภาษี อาจมีสิทธิ์ในการขอส่วนลดภาษีสำหรับธุรกิจเห็ดนางฟ้าที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล

 4. อื่นๆ อาจมีภาษีอื่นๆ เช่น อากรส่วนภูมิภาค อากรสิ่งแวดล้อม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเห็ดนางฟ้าในบางประเทศ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.