จดทะเบียนบริษัท.COM » การประมง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจการประมง มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายปลาและสัตว์น้ำ รายได้หลักของธุรกิจการประมงมาจากการตีหย่าน้ำและการจับปลาและสัตว์น้ำอื่น ๆ ที่มีค่าตลาด หลายสถานที่ขายปลาและสัตว์น้ำเข้าตลาดสดหรือเข้าแปลงขายให้กับภาคอุตสาหกรรมอาหาร

 2. การส่งออกปลาและผลิตภัณฑ์ทางทะเล บางธุรกิจการประมงส่งออกปลาและผลิตภัณฑ์ทางทะเลไปยังตลาดนานาชาติ ซึ่งสามารถสร้างรายได้มากให้กับประเทศ

 3. การนำเข้าปลาและอุปกรณ์การประมง บางธุรกิจการประมงนำเข้าปลาหรืออุปกรณ์การประมงเพื่อใช้ในการประมง ซึ่งส่งผลให้บริษัทผู้นำเข้าได้รายได้จากการขายสินค้าเหล่านี้ในตลาดภายในประเทศ

 4. การบริการท่องเที่ยวเชิงประมง บางที่มีการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงประมงเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่นี่นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือไปประมงหรือทดลองประมงเองได้ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการอื่น ๆ เช่น การเดินเรือชมประมงและซื้อปลาแห่งบริษัท

 5. การผลิตอาหารสำหรับปลา บางบริษัทมีธุรกิจการผลิตอาหารสำหรับปลาและสัตว์น้ำอื่น ๆ ซึ่งใช้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการประมง

 6. การให้บริการโรงแรมและร้านอาหารที่ตั้งอยู่ที่ชายฝั่ง บางบริษัทขยายธุรกิจการประมงโดยการให้บริการโรงแรมและร้านอาหารที่ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งทะเล ซึ่งสามารถรับนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่

 7. การบริการอบรมและการฝึกอบรม บางบริษัทอาจให้บริการอบรมและการฝึกอบรมให้กับคนที่สนใจในธุรกิจการประมง

 8. การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ บางบริษัทมีการให้บริการการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าประมงเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้า

 9. การค้าปลีก บางบริษัทนำผลผลิตประมงไปขายที่ร้านค้าปลีกส่งผู้บริโภค

 10. การเก็บเงินค่าสิ่งแวดล้อม บางที่มีการเก็บเงินค่าสิ่งแวดล้อมหรือค่าตอบแทนเพื่อช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการประมง

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจการประมง

จุดแข็ง Strengths

 1. ทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ ธุรกิจการประมงมีการเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งของผลผลิตต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง

 2. ตลาดสินค้าที่มีความต้องการสูง ปลาและผลผลิตทางทะเลเป็นอาหารที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง มีตลาดที่มีความต้องการสูงในประเทศและต่างประเทศ

 3. เทคโนโลยีที่ทันสมัย บางธุรกิจการประมงใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อช่วยในกระบวนการการประมงและการจัดการ

 4. ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ บางธุรกิจการประมงมีการร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศในการจัดการและความร่วมมือในการตลาด

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การประมงบางประเภทอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การล่าสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่อาจส่งผลกระทบต่อนิเวศทางทะเล

 2. ขาดแคลนกฎหมายและความคุ้มครอง บางธุรกิจการประมงอาจขาดความเครียดในเรื่องของกฎหมายและความคุ้มครองที่มีต่อคนงานและทรัพยากรทางทะเล

 3. ความขาดแคลนในการบริหารจัดการ บางธุรกิจการประมงอาจขาดความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการตลาด

โอกาส Opportunities

 1. การขยายตลาดสินค้า โดยการส่งออกสินค้าทางทะเลไปยังตลาดต่างประเทศ บริษัทสามารถขยายธุรกิจการประมงของพวกเขาได้

 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางทะเลใหม่ เช่น อาหารทะเลแปรรูป, สุราทะเล, หรืออื่น ๆ สามารถเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจ

 3. ความร่วมมือในการประมง บางประเทศมีโอกาสที่จะร่วมมือกับประเทศอื่นในการจัดการและการประมงในทะเลร่วมกัน

อุปสรรค Threats

 1. ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศไม่คงที่อาจส่งผลกระทบต่อการประมงและการจัดการทางทะเล

 2. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความขัดแย้งระหว่างประเทศอาจส่งผลต่อการขายสินค้าทางทะเลไปยังตลาดต่างประเทศ

 3. ความกังวลเรื่องความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล การประมงที่ไม่รับรองความยั่งยืนอาจทำให้ทรัพยากรทางทะเลลดลงและส่งผลกระทบต่อธุรกิจการประมง

อาชีพ ธุรกิจการประมง ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. อุปกรณ์การประมง คุณจะต้องลงทุนในอุปกรณ์การประมง เช่น เรือ, กล้องสํานักพิมพ์, อุปกรณ์ตีหย่าน้ำ, จุดตัด, อุปกรณ์นำทาง, และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการประมง การลงทุนในอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงและทันสมัยสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประมงและลดความเสี่ยง

 2. สถานที่ทำงาน คุณจะต้องมีสถานที่ทำงานที่เหมาะสมสำหรับการประมงและการจัดการสินค้าทางทะเล รวมถึงสถานที่เก็บเครื่องมือและการประมง

 3. การซื้อปลาและเครื่องมือ ถ้าคุณไม่ได้มีทรัพยากรทางทะเลของคุณเอง คุณจะต้องลงทุนในการซื้อปลาและเครื่องมือการประมง โดยการซื้อปลาหรือสัตว์น้ำที่มีคุณภาพสูงสามารถช่วยให้คุณมีสินค้าที่มีคุณค่าสูง

 4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารจัดการ คุณจะต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงค่าจ้างคนงาน, ค่าน้ำมันเรือ, ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเรือ, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมง

 5. การค้าปลีกหรือการตลาด คุณอาจต้องลงทุนในการตลาดและการค้าปลีกของผลผลิตประมงของคุณ รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับร้านค้า, โรงแรม, ร้านอาหาร, หรือตลาดสัตว์น้ำ

 6. การรักษาความปลอดภัยและความยั่งยืน การลงทุนในการรักษาความปลอดภัยของเรือและคนงานทางทะเล เช่น การให้คว training การใช้เครื่องมือการประมงอย่างถูกวิธีและการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลให้คงอยู่ในระดับยั่งยืน

 7. การประกันภัย การลงทุนในการประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินทรัพย์และคนงานในกรณีฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในการประมง

 8. การวางแผนการจัดเก็บสินค้า ถ้าคุณไม่สามารถขายผลผลิตทางทะเลได้ทันที คุณจะต้องลงทุนในการจัดเก็บสินค้าทางทะเลให้ได้รับการบริการที่เหมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพ

 9. การวางแผนการเงิน คุณจะต้องมีการวางแผนการเงินและงบประมาณให้เหมาะสมสำหรับธุรกิจการประมง เพื่อให้มีความยั่งยืนในระยะยาว

 10. การท่องเที่ยวการประมง ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยว คุณอาจต้องลงทุนในการท่องเที่ยวการประมงเพื่อเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยว

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการประมง

 1. นักประมง นักประมงคือผู้ที่อาศัยอยู่บนเรือหรือแพลทฟอร์มการประมงและมีหน้าที่ล่าสัตว์น้ำ การทำงานในฝ่ายประมงต้องใช้ความคาดคะเนและทักษะในการหาปลาและสัตว์น้ำอื่น ๆ โดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อาวุธการประมงและเครื่องมือต่าง ๆ

 2. เรือประมง การประมงส่วนใหญ่จะใช้เรือที่ออกไปในทะเลหรือแม้กระทั่งสายน้ำแม่น้ำ เรือประมงจะต้องมีความทนทานและความปลอดภัยเพื่อให้นักประมงทำงานได้อย่างปลอดภัย

 3. การตลาดและการค้าปลีก การตลาดและการค้าปลีกคือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายผลผลิตประมงและสินค้าทางทะเลไปยังตลาด ซึ่งอาจเป็นการขายสดหรือการแปรรูปผลผลิตเป็นสินค้าที่สามารถจำหน่ายในตลาด

 4. การตรวจสอบความปลอดภัยทางทะเล อาชีพนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความปลอดภัยทางทะเลและประเมินความเสี่ยง เพื่อให้รักษาความปลอดภัยสำหรับนักประมงและบริบททางทะเล

 5. การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือ การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเรือประมงเพื่อให้เรือสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 6. การวิจัยและพัฒนา อาชีพนี้อาจเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการประมง และการศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์การเกษตรทางทะเลและสภาพภูมิอากาศ

 7. การผลิตและการประมงแปรรูป การผลิตสินค้าทางทะเลและการประมงแปรรูปเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมการประมง คนงานในกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปผลผลิตประมงเพื่อนำสินค้าออกสู่ตลาด

 8. การควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล การควบคุมและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลเพื่อรักษาความยั่งยืนและป้องกันการละเมิดทางทะเลเป็นส่วนสำคัญของอาชีพนี้

 9. นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลทำงานในการวิจัยและศึกษาประมงทางทะเล, นิเวศวิทยาทางทะเล, และสิ่งแวดล้อมทางทะเลเพื่อเข้าใจและรักษาทรัพยากรทางทะเล

 10. ผู้บริหารและผู้จัดการ อาชีพนี้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจการประมง การวางแผนยุทธศาสตร์, การเงิน, และการดำเนินงานประมงในทุกด้าน

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจการประมง ที่ควรรู้

 1. ประมง (Fishing)

  • คำอธิบาย (ไทย) กิจกรรมการล่าสัตว์น้ำที่อาจมีการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อจับสัตว์น้ำที่มีค่าเช่น ปลา
 2. เรือประมง (Fishing Vessel)

  • คำอธิบาย (ไทย) ยานที่ใช้ในการประมงที่สามารถสํารวจทะเลและส่งนักประมงไปยังสถานที่การประมง
 3. การประมงอุรุกวัย (Aquaculture)

  • คำอธิบาย (ไทย) กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการผลิตและการค้า โดยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงให้เหมาะสม
 4. สภาพภูมิอากาศ (Weather Conditions)

  • คำอธิบาย (ไทย) สถานการณ์และสภาพอากาศในระหว่างการประมงที่สามารถมีผลกระทบต่อการล่าสัตว์น้ำ
 5. ราคาปลา (Fish Price)

  • คำอธิบาย (ไทย) ราคาที่ปลาขายในตลาดหรือในการค้าปลีก
 6. การจัดการทรัพยากรทางทะเล (Marine Resource Management)

  • คำอธิบาย (ไทย) กิจกรรมการควบคุมและรักษาทรัพยากรทางทะเลเพื่อรักษาความยั่งยืนและการป้องกันการละเมิดทางทะเล
 7. การซื้อปลา (Fish Purchase)

  • คำอธิบาย (ไทย) กระบวนการการซื้อปลาจากนักประมงหรือผู้ประมงอื่น ๆ
 8. การประมงที่ยั่งยืน (Sustainable Fishing)

  • คำอธิบาย (ไทย) การประมงที่ไม่เป็นอันตรายต่อทรัพยากรทางทะเลและสภาพแวดล้อมทางทะเล
 9. การส่งออกสินค้าทางทะเล (Seafood Export)

  • คำอธิบาย (ไทย) การขายสินค้าทางทะเลไปยังตลาดต่างประเทศ
 10. อุปกรณ์การประมง (Fishing Gear)

  • คำอธิบาย (ไทย) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่นักประมงใช้ในการล่าสัตว์น้ำ เช่น อาวุธการประมงและกลุ่มต่าง ๆ

จดบริษัท ธุรกิจการประมง ทำอย่างไร

 1. การวางแผนและการศึกษาเบื้องต้น

  • ก่อนที่คุณจะจดบริษัท, ควรวางแผนและศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจการประมงที่คุณต้องการทำ รวมถึงการศึกษากฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประมงในประเทศของคุณ
 2. เลือกชื่อบริษัท

  • เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับในประเทศของคุณ
 3. เลือกสถานที่ลงทะเบียน

  • ต้องเลือกสถานที่ที่คุณต้องการจดบริษัท เช่น ในประเทศของคุณหรือในสถานที่อื่น ๆ ที่คุณพิจารณาเหมาะสม
 4. จัดเตรียมเอกสาร

  • จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดบริษัท เช่น สมุดบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น, ข้อมูลผู้ถือหุ้น, และเอกสารบริษัทอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 5. ยื่นคำขอจดบริษัท

  • ยื่นคำขอจดบริษัทที่หน่วยงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศของคุณ และรอการอนุมัติ
 6. การจดบริษัท

  • เมื่อคำขอของคุณได้รับอนุมัติและค่าธรรมเนียมจดบริษัทได้ชำระครบถ้วน บริษัทของคุณจะถูกจดลงในทะเบียนบริษัท และคุณจะได้รับหนังสือรับรองการจดบริษัท
 7. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

  • หลังจากจดบริษัทแล้ว, คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการประมงในประเทศของคุณ
 8. บริหารจัดการบริษัท

  • จัดการกิจกรรมธุรกิจการประมงของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมการเงิน, การสร้างรายได้, การดูแลลูกค้า, และกิจกรรมประมง
 9. ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย

  • อย่าลืมตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทางประมงที่มีผลในธุรกิจของคุณ
 10. การรายงานและการชำระภาษี

  • คุณจะต้องส่งรายงานและชำระภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการประมง

บริษัท ธุรกิจการประมง เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ถ้าบริษัทมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือส่วนแบ่งที่เป็นบุคคลธรรมดา กำไรหรือรายได้จากกิจกรรมธุรกิจการประมงอาจมีการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 2. ภาษีเงินได้บริษัท (Corporate Income Tax) บริษัทธุรกิจการประมงจะต้องเสียภาษีเงินได้บริษัทตามอัตราภาษีและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในประเทศที่บริษัทจดตั้งและดำเนินกิจกรรม

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) บางประเทศอาจมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากการขายสินค้าทางทะเล และบริการที่เกี่ยวข้องกับการประมง

 4. ภาษีเกินการผลิต (Excise Tax) บางประเทศอาจเรียกเก็บภาษีเกินการผลิตจากสินค้าทางทะเลบางประเภท เช่น สินค้าประมงที่มีการผลิตเกินจากข้อกำหนดที่กำหนดไว้

 5. ภาษีอื่น ๆ (Other Taxes) ขึ้นอยู่กับประเทศและพื้นที่ อาจมีภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ต้องเสียตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.