จดทะเบียนบริษัท.COM » เฟรนฟราย เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเฟรนฟราย มีรายได้จากอะไรบ้าง

ธุรกิจเฟรนฟราย (Franchise) เป็นการทำธุรกิจโดยการให้สิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอก (นักลงทุนที่สนใจธุรกิจ) ที่จะสามารถใช้ชื่อและแบรนด์ทางการค้า รวมถึงระบบการดำเนินธุรกิจที่ได้รับการพัฒนาแล้ว โดยในการเปิดธุรกิจเฟรนฟราย นักลงทุนต้องชำระค่าใช้จ่ายในรูปของค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเริ่มต้น ทำให้ผู้เปิดธุรกิจเฟรนฟรายได้รับความสามารถในการให้บริการและการขายสินค้าหรือบริการตามแบบธุรกิจที่กำหนดโดยบริษัทธุรกิจหลัก (เจ้าของแบรนด์)

 1. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเริ่มต้นธุรกิจเฟรนฟราย เช่น ค่าธรรมเนียมเปิดธุรกิจเฟรนฟราย ค่าอบรม ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ติดตั้งระบบธุรกิจ และค่าบริการอื่นๆ ที่ต้องจ่ายให้กับบริษัทธุรกิจหลัก

 2. ค่าซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบจากบริษัทธุรกิจหลัก เพื่อใช้ในการผลิตหรือให้บริการตามแบบธุรกิจที่กำหนด

 3. ค่าสิทธิ์การใช้ชื่อและแบรนด์ทางการค้า เป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ชื่อและสิทธิ์ในการเปิดธุรกิจในชื่อและตามแบรนด์ของบริษัทธุรกิจหลัก

 4. ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการให้บริการต่างๆ เช่น ค่าบริการการตลาด ค่าโฆษณา ค่าติดตั้งระบบ ค่าบริการหลังการขาย และค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทธุรกิจหลักให้กับเจ้าของธุรกิจเฟรนฟราย

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเฟรนฟราย

การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของธุรกิจเพื่อให้เห็นภาพรวมและความเสี่ยง โอกาส ข้อแข็งข้ออ่อนของธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต

 1. จุดแข็ง Strengths 

  • มีแบรนด์และชื่อเสียงที่น่าเชื่อถือ
  • มีระบบการดำเนินธุรกิจที่เสถียรและได้รับการพัฒนามาตามมาตรฐาน
  • มีความสามารถในการให้คำแนะนำและบริการที่มีคุณภาพ
  • มีฐานลูกค้าที่คงทนและเกิดความสัมพันธ์กับลูกค้า
 2. จุดอ่อน Weaknesses 

  • ค่าใช้จ่ายในการเปิดธุรกิจเฟรนฟรายสูง
  • ข้อจำกัดในการติดตั้งระบบธุรกิจที่ต้องให้กับนักลงทุน
  • ความพยุงในระบบการจัดการและการให้บริการ
  • การแข่งขันกับธุรกิจเฟรนฟรายอื่นๆ ในตลาด
 3. โอกาส Opportunities 

  • ตลาดประกันภัยที่กว้างขวางและมีอาชีพการเปิดธุรกิจเพิ่มขึ้น
  • การเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และสุขภาพ
  • โอกาสในการขยายธุรกิจไปยังพื้นที่ใหม่
 4. จุดเสีย Threats 

  • การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับในตลาดประกันภัย
  • การแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดธุรกิจเฟรนฟราย
  • การเปลี่ยนแปลงในนโยบายของบริษัทธุรกิจหลักที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจเฟรนฟราย

อาชีพ ธุรกิจเฟรนฟราย ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าใช้จ่ายในการซื้อความรู้และการฝึกอบรม นักเฟรนฟรายต้องควบคู่กับความเปลี่ยนแปลงของตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องลงทุนในการซื้อความรู้ อบรม หรือซื้อสิทธิใช้บริการเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในอาชีพนี้

 2. ค่าใช้จ่ายในการสร้างและบำรุงระบบการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจเป็นไปได้ต้องมีระบบงานที่เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ เช่น การสร้างและบำรุงระบบงาน IT, ระบบการเงิน ระบบการตลาด เป็นต้น

 3. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างแบรนด์และการตลาด การสร้างและเสริมสร้างแบรนด์ที่มีชื่อเสียงให้กับธุรกิจเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในตลาดและการสร้างความน่าสนใจให้กับลูกค้าต้องใช้เงินลงทุนในการตลาดและโฆษณา

 4. ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุสิทธิในธุรกิจเฟรนไชส์ หากธุรกิจเป็นแบรนด์เฟรนไชส์ (Franchise) ต้องมีการต่ออายุสิทธิในการใช้ชื่อและแบรนด์ตามข้อตกลงที่กำหนด ซึ่งอาจต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มเพื่อค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ

 5. ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานและเงินเดือนพนักงาน ธุรกิจเฟรนฟรายที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วจำเป็นต้องมีพนักงานที่พร้อมให้บริการลูกค้า ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนในการจ้างงานและการจ่ายเงินเดือนพนักงาน

 6. ค่าใช้จ่ายในการสร้างสินค้าและบริการ ธุรกิจเฟรนฟรายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าหรือให้บริการต้องใช้เงินลงทุนในการสร้างสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเฟรนฟราย

 1. ที่ปรึกษาการเงิน เป็นนักทำแผนการเงินที่ให้คำแนะนำและวางแผนการเงินให้กับลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีการบริหารเงินทองอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. นักลงทุน เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาดทุนและเสนอแผนการลงทุนให้กับลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีกำไรจากการลงทุน

 3. นักการตลาดและนักขาย เป็นคนที่ให้คำแนะนำในการตลาดและเสนอขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า เช่น การตลาดสินค้าการโฆษณา เป็นต้น

 4. ผู้บริหารธุรกิจ เป็นคนที่บริหารจัดการธุรกิจให้เกิดผลตอบแทนและกำไร โดยควบคู่กับการตัดสินใจในการลงทุนและขายสินค้า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเฟรนฟราย ที่ควรรู้

 1. ธุรกิจเฟรนฟราย (Franchise Business) – การให้สิทธิ์การใช้ชื่อและแบรนด์ทางการค้าแก่ผู้ลงทุนที่สนใจเปิดธุรกิจ รวมถึงระบบการดำเนินธุรกิจที่ได้รับการพัฒนาแล้ว

 2. ค่าธรรมเนียมเปิดธุรกิจเฟรนฟราย (Franchise Fee) – ค่าใช้จ่ายในการเปิดธุรกิจเฟรนฟรายและใช้สิทธิ์การใช้ชื่อและแบรนด์ของบริษัท

 3. ค่าซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ (Product or Raw Material Cost) – ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบสำหรับการผลิตหรือให้บริการ

 4. ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์และติดตั้งระบบธุรกิจ (Setup and Installation Cost) – ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสถานที่และระบบการดำเนินธุรกิจเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ

 5. ค่าฝึกอบรมและคำแนะนำ (Training and Consulting Cost) – ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้และฝึกฝนในระบบการดำเนินธุรกิจและการให้คำแนะนำในการเปิดธุรกิจ

 6. ฐานลูกค้า (Customer Base) – กลุ่มลูกค้าที่เป้าหมายและมีความสัมพันธ์กับธุรกิจ

 7. การแข่งขัน (Competition) – ธุรกิจเฟรนฟรายที่ต้องเผชิญกับคู่แข่งในตลาด

 8. การเติบโต (Growth) – กระบวนการเพิ่มขึ้นของธุรกิจเฟรนฟรายในตลาด

 9. การรับมือกับความเสียหาย (Risk Management) – กระบวนการวางแผนและการดำเนินการเพื่อรับมือกับความเสียหายและอุปสรรคในธุรกิจ

 10. การดำเนินธุรกิจ (Business Operation) – กระบวนการที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจเฟรนฟราย รวมถึงการให้บริการและการขายสินค้า

จดบริษัท ธุรกิจเฟรนฟราย ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เริ่มต้นด้วยการเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น และตรงกับกฎหมายของประเทศที่คุณจะจดทะเบียนบริษัท ควรตรวจสอบกับสำนักงานทะเบียนค้าและบริษัทในประเทศเพื่อให้แน่ใจว่าชื่อยังไม่ถูกใช้งานแล้ว

 2. กำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัท ระบุวัตถุประสงค์ของธุรกิจที่คุณต้องการจดทะเบียน เช่น การให้บริการเฟรนฟราย การค้าส่งสินค้า หรือการนำเข้า-ส่งออกสินค้า

 3. เลือกประเภทของบริษัท ตัดสินใจว่าจะจดทะเบียนบริษัทเป็นบริษัทมหาชน (public limited company) หรือบริษัทจำกัด (private limited company) ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของกฎหมายในประเทศนั้น

 4. กำหนดผู้ถือหุ้น กำหนดจำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ร่วมทุนในบริษัท

 5. จัดทำเอกสารและกระดาษที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารและเอกสารในการจดทะเบียนบริษัทเฟรนฟราย เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือรับรองความเป็นชนชาติ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นแต่ละคน

 6. ลงทะเบียนบริษัท นำเอกสารและกระดาษที่เกี่ยวข้องไปลงทะเบียนที่สำนักงานทะเบียนค้าและบริษัทในประเทศที่คุณต้องการจดทะเบียน

 7. รับรองบริษัท หลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องรับรองบริษัทเพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัท ธุรกิจเฟรนฟราย เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท เป็นภาษีที่เกิดจากรายได้ที่ธุรกิจเฟรนฟรายได้รับ รวมถึงกำไรสุทธิ ต้องคำนวณจากยอดรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนคำนวณภาษี

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากธุรกิจเฟรนฟรายขายสินค้าหรือให้บริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องเสียภาษี VAT ตามอัตราที่กำหนดในประเทศนั้น

 3. ภาษีส่วนท้องถิ่น ธุรกิจเฟรนฟรายอาจต้องเสียภาษีส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายของเขตพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่

 4. ภาษีธุรกิจ บางประเภทของธุรกิจเฟรนฟรายอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเพิ่มเติมที่ต้องการให้แยกย่อยจากภาษีเงินได้บริษัท

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.