เฟรนฟราย เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเฟรนฟราย มีรายได้จากอะไรบ้าง

ธุรกิจเฟรนฟราย (Franchise) เป็นการทำธุรกิจโดยการให้สิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอก (นักลงทุนที่สนใจธุรกิจ) ที่จะสามารถใช้ชื่อและแบรนด์ทางการค้า รวมถึงระบบการดำเนินธุรกิจที่ได้รับการพัฒนาแล้ว โดยในการเปิดธุรกิจเฟรนฟราย นักลงทุนต้องชำระค่าใช้จ่ายในรูปของค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเริ่มต้น ทำให้ผู้เปิดธุรกิจเฟรนฟรายได้รับความสามารถในการให้บริการและการขายสินค้าหรือบริการตามแบบธุรกิจที่กำหนดโดยบริษัทธุรกิจหลัก (เจ้าของแบรนด์)

 1. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเริ่มต้นธุรกิจเฟรนฟราย เช่น ค่าธรรมเนียมเปิดธุรกิจเฟรนฟราย ค่าอบรม ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ติดตั้งระบบธุรกิจ และค่าบริการอื่นๆ ที่ต้องจ่ายให้กับบริษัทธุรกิจหลัก

 2. ค่าซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบจากบริษัทธุรกิจหลัก เพื่อใช้ในการผลิตหรือให้บริการตามแบบธุรกิจที่กำหนด

 3. ค่าสิทธิ์การใช้ชื่อและแบรนด์ทางการค้า เป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ชื่อและสิทธิ์ในการเปิดธุรกิจในชื่อและตามแบรนด์ของบริษัทธุรกิจหลัก

 4. ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการให้บริการต่างๆ เช่น ค่าบริการการตลาด ค่าโฆษณา ค่าติดตั้งระบบ ค่าบริการหลังการขาย และค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทธุรกิจหลักให้กับเจ้าของธุรกิจเฟรนฟราย

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเฟรนฟราย

การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของธุรกิจเพื่อให้เห็นภาพรวมและความเสี่ยง โอกาส ข้อแข็งข้ออ่อนของธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต

 1. จุดแข็ง Strengths 

  • มีแบรนด์และชื่อเสียงที่น่าเชื่อถือ
  • มีระบบการดำเนินธุรกิจที่เสถียรและได้รับการพัฒนามาตามมาตรฐาน
  • มีความสามารถในการให้คำแนะนำและบริการที่มีคุณภาพ
  • มีฐานลูกค้าที่คงทนและเกิดความสัมพันธ์กับลูกค้า
 2. จุดอ่อน Weaknesses 

  • ค่าใช้จ่ายในการเปิดธุรกิจเฟรนฟรายสูง
  • ข้อจำกัดในการติดตั้งระบบธุรกิจที่ต้องให้กับนักลงทุน
  • ความพยุงในระบบการจัดการและการให้บริการ
  • การแข่งขันกับธุรกิจเฟรนฟรายอื่นๆ ในตลาด
 3. โอกาส Opportunities 

  • ตลาดประกันภัยที่กว้างขวางและมีอาชีพการเปิดธุรกิจเพิ่มขึ้น
  • การเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และสุขภาพ
  • โอกาสในการขยายธุรกิจไปยังพื้นที่ใหม่
 4. จุดเสีย Threats 

  • การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับในตลาดประกันภัย
  • การแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดธุรกิจเฟรนฟราย
  • การเปลี่ยนแปลงในนโยบายของบริษัทธุรกิจหลักที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจเฟรนฟราย

อาชีพ ธุรกิจเฟรนฟราย ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าใช้จ่ายในการซื้อความรู้และการฝึกอบรม นักเฟรนฟรายต้องควบคู่กับความเปลี่ยนแปลงของตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องลงทุนในการซื้อความรู้ อบรม หรือซื้อสิทธิใช้บริการเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในอาชีพนี้

 2. ค่าใช้จ่ายในการสร้างและบำรุงระบบการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจเป็นไปได้ต้องมีระบบงานที่เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ เช่น การสร้างและบำรุงระบบงาน IT, ระบบการเงิน ระบบการตลาด เป็นต้น

 3. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างแบรนด์และการตลาด การสร้างและเสริมสร้างแบรนด์ที่มีชื่อเสียงให้กับธุรกิจเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในตลาดและการสร้างความน่าสนใจให้กับลูกค้าต้องใช้เงินลงทุนในการตลาดและโฆษณา

 4. ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุสิทธิในธุรกิจเฟรนไชส์ หากธุรกิจเป็นแบรนด์เฟรนไชส์ (Franchise) ต้องมีการต่ออายุสิทธิในการใช้ชื่อและแบรนด์ตามข้อตกลงที่กำหนด ซึ่งอาจต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มเพื่อค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ

 5. ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานและเงินเดือนพนักงาน ธุรกิจเฟรนฟรายที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วจำเป็นต้องมีพนักงานที่พร้อมให้บริการลูกค้า ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนในการจ้างงานและการจ่ายเงินเดือนพนักงาน

 6. ค่าใช้จ่ายในการสร้างสินค้าและบริการ ธุรกิจเฟรนฟรายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าหรือให้บริการต้องใช้เงินลงทุนในการสร้างสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเฟรนฟราย

 1. ที่ปรึกษาการเงิน เป็นนักทำแผนการเงินที่ให้คำแนะนำและวางแผนการเงินให้กับลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีการบริหารเงินทองอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. นักลงทุน เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาดทุนและเสนอแผนการลงทุนให้กับลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีกำไรจากการลงทุน

 3. นักการตลาดและนักขาย เป็นคนที่ให้คำแนะนำในการตลาดและเสนอขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า เช่น การตลาดสินค้าการโฆษณา เป็นต้น

 4. ผู้บริหารธุรกิจ เป็นคนที่บริหารจัดการธุรกิจให้เกิดผลตอบแทนและกำไร โดยควบคู่กับการตัดสินใจในการลงทุนและขายสินค้า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเฟรนฟราย ที่ควรรู้

 1. ธุรกิจเฟรนฟราย (Franchise Business) – การให้สิทธิ์การใช้ชื่อและแบรนด์ทางการค้าแก่ผู้ลงทุนที่สนใจเปิดธุรกิจ รวมถึงระบบการดำเนินธุรกิจที่ได้รับการพัฒนาแล้ว

 2. ค่าธรรมเนียมเปิดธุรกิจเฟรนฟราย (Franchise Fee) – ค่าใช้จ่ายในการเปิดธุรกิจเฟรนฟรายและใช้สิทธิ์การใช้ชื่อและแบรนด์ของบริษัท

 3. ค่าซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ (Product or Raw Material Cost) – ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบสำหรับการผลิตหรือให้บริการ

 4. ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์และติดตั้งระบบธุรกิจ (Setup and Installation Cost) – ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสถานที่และระบบการดำเนินธุรกิจเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ

 5. ค่าฝึกอบรมและคำแนะนำ (Training and Consulting Cost) – ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้และฝึกฝนในระบบการดำเนินธุรกิจและการให้คำแนะนำในการเปิดธุรกิจ

 6. ฐานลูกค้า (Customer Base) – กลุ่มลูกค้าที่เป้าหมายและมีความสัมพันธ์กับธุรกิจ

 7. การแข่งขัน (Competition) – ธุรกิจเฟรนฟรายที่ต้องเผชิญกับคู่แข่งในตลาด

 8. การเติบโต (Growth) – กระบวนการเพิ่มขึ้นของธุรกิจเฟรนฟรายในตลาด

 9. การรับมือกับความเสียหาย (Risk Management) – กระบวนการวางแผนและการดำเนินการเพื่อรับมือกับความเสียหายและอุปสรรคในธุรกิจ

 10. การดำเนินธุรกิจ (Business Operation) – กระบวนการที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจเฟรนฟราย รวมถึงการให้บริการและการขายสินค้า

จดบริษัท ธุรกิจเฟรนฟราย ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท เริ่มต้นด้วยการเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น และตรงกับกฎหมายของประเทศที่คุณจะจดทะเบียนบริษัท ควรตรวจสอบกับสำนักงานทะเบียนค้าและบริษัทในประเทศเพื่อให้แน่ใจว่าชื่อยังไม่ถูกใช้งานแล้ว

 2. กำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัท ระบุวัตถุประสงค์ของธุรกิจที่คุณต้องการจดทะเบียน เช่น การให้บริการเฟรนฟราย การค้าส่งสินค้า หรือการนำเข้า-ส่งออกสินค้า

 3. เลือกประเภทของบริษัท ตัดสินใจว่าจะจดทะเบียนบริษัทเป็นบริษัทมหาชน (public limited company) หรือบริษัทจำกัด (private limited company) ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของกฎหมายในประเทศนั้น

 4. กำหนดผู้ถือหุ้น กำหนดจำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ร่วมทุนในบริษัท

 5. จัดทำเอกสารและกระดาษที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารและเอกสารในการจดทะเบียนบริษัทเฟรนฟราย เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือรับรองความเป็นชนชาติ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นแต่ละคน

 6. ลงทะเบียนบริษัท นำเอกสารและกระดาษที่เกี่ยวข้องไปลงทะเบียนที่สำนักงานทะเบียนค้าและบริษัทในประเทศที่คุณต้องการจดทะเบียน

 7. รับรองบริษัท หลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องรับรองบริษัทเพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัท ธุรกิจเฟรนฟราย เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท เป็นภาษีที่เกิดจากรายได้ที่ธุรกิจเฟรนฟรายได้รับ รวมถึงกำไรสุทธิ ต้องคำนวณจากยอดรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนคำนวณภาษี

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากธุรกิจเฟรนฟรายขายสินค้าหรือให้บริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องเสียภาษี VAT ตามอัตราที่กำหนดในประเทศนั้น

 3. ภาษีส่วนท้องถิ่น ธุรกิจเฟรนฟรายอาจต้องเสียภาษีส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายของเขตพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่

 4. ภาษีธุรกิจ บางประเภทของธุรกิจเฟรนฟรายอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเพิ่มเติมที่ต้องการให้แยกย่อยจากภาษีเงินได้บริษัท

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

แบรนด์เสื้อผ้า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

สร้างแบรนด์เสื้อผ้า ลงทุนเท่าไหร่ ทําแบรนด์เสื้อผ้า ต้องรู้อะไรบ้าง ทํา แบรนด์เสื้อผ้า จากจีน รับผลิตเสื้อผ้า แบรนด์ตัวเอง รับสร้างแบรนด์เสื้อผ้า ไม่มี ขั้นต่ำ ทําแบรนด์เสื้อผ้า เริ่มต้น โรงงาน ทํา แบรนด์เสื้อผ้า ทําแบรนด์เสื้อผ้า ออนไลน์

การค้าขายออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ เริ่มต้นขายของ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี การขายออนไลน์ในปัจจุบัน เริ่มต้นขายของออนไลน์ pantip แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ เริ่ม ขายของออนไลน์ ไม่สต๊อกสินค้า

เช่าซื้อ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

พ.ร.ฎ. กำกับธุรกิจเช่าซื้อรถและลีสซิ่ง แนวโน้มธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจเช่าซื้อ คือ ภาพรวมธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ ธุรกิจลิสซิ่ง กฎหมาย ส่วนแบ่งตลาด สินเชื่อ รถยนต์

แม่ค้าออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ เริ่มต้นขายของออนไลน์ pantip วิธีสมัครขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี เริ่มต้นขายของ อาชีพแม่ค้าออนไลน์

ธุรกิจกับเทคโนโลยี เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ยกตัวอย่างธุรกิจ startup ธุรกิจที่น่าสนใจในอนาคต ธุรกิจเล็กๆ สำหรับวัยรุ่น ธุรกิจสตาร์ทอัพ มีอะไรบ้าง ธุรกิจ startup หมายถึง ธุรกิจรวยเงียบ ไอเดียธุรกิจใหม่ๆ ธุรกิจ Startup ออนไลน์

กล้วยตาก เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

โครงงานกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ วิธีทํา กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ 7-11 สินค้า otop กล้วยตาก กล้วยตากจิราพร กล้วยตากจิราพร ประวัติ กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ ไร่ทับทิมสยาม โรงงานกล้วยตาก ออนไลน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top