จดทะเบียนบริษัท.COM » ไก่สด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจไก่สด มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายไก่สด รายได้หลักสำคัญมาจากการขายไก่สดแก่ลูกค้า ราคาขายจะขึ้นอยู่กับตลาดและความต้องการของลูกค้า

 2. ส่งต่อสัตว์ บางธุรกิจไก่สดอาจเป็นตัวกลางในการซื้อขายไก่และส่งต่อให้แก่ธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งสามารถสร้างรายได้จากค่าคอมมิชชั่นหรือค่าบริการ

 3. บริการแปรรูป บางธุรกิจอาจทำการแปรรูปไก่สดเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น อาหารสำเร็จรูป ไก่สับ หรือเนื้อไก่ปิ้งย่าง เพื่อขายในรูปแบบที่แตกต่าง

 4. บริการส่งถึงที่ การให้บริการส่งไก่สดถึงที่ลูกค้าอาจเป็นตัวเสริมรายได้โดยเสียค่าบริการส่งให้กับลูกค้า

 5. ร้านค้าออนไลน์ การขายไก่สดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน สามารถเพิ่มช่องทางการขายและเพิ่มรายได้ได้

 6. การจัดอบรมหรือเสวนา บางธุรกิจอาจจัดอบรมหรือเสวนาเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่สด การดูแลและการแปรรูป และเสียค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วม

 7. การจัดแสดงสินค้าและอีเวนต์ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและอีเวนต์เกี่ยวกับอาหารอาจเป็นโอกาสในการโปรโมตและขายสินค้าไก่สด

 8. การเปิดร้านค้า/ร้านอาหาร บางธุรกิจอาจเลือกขยายธุรกิจโดยการเปิดร้านค้าหรือร้านอาหารที่ขายสินค้าหรือเมนูอาหารที่ใช้ไก่สดเป็นส่วนประกอบ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจไก่สด

 1. ความแข็งแกร่ง (Strengths)

  • คำอธิบาย จุดเด่นหรือแหล่งที่เสริมให้ธุรกิจไก่สดมีความเป็นเลิศมากขึ้น เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความได้เปรียบและทำให้ธุรกิจเป็นที่น่าสนใจในตลาด
  • ตัวอย่าง ความสดใหม่ของไก่, คุณภาพและมาตรฐานที่สูงในการเลี้ยง, สามารถปรับตัวเข้ากับความต้องการของลูกค้าได้
 2. ความอ่อนแอ (Weaknesses)

  • คำอธิบาย จุดที่อาจก่อให้เกิดปัญหาหรือข้อเสียของธุรกิจไก่สด เช่น ข้อจำกัดในการดำเนินการหรือปัญหาในการจัดการ
  • ตัวอย่าง ความไม่เสถียรในการจัดหาสินค้าเพียงพอ, ความเป็นกลางในการแข่งขันในราคา
 3. โอกาส (Opportunities)

  • คำอธิบาย สถานการณ์หรือแนวโน้มที่สามารถใช้ประโยชน์ในการขยายธุรกิจไก่สด ทำให้สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
  • ตัวอย่าง การเพิ่มความต้องการในการบริโภคไก่สด, การเปิดตลาดส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ
 4. อุปสรรค (Threats)

  • คำอธิบาย สถานการณ์หรือปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจไก่สดเช่น การแข่งขันเข้มข้น, การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย, หรือสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน
  • ตัวอย่าง การขาดแคลนวัตถุดิบ, การเปลี่ยนแปลงในนโยบายอาหาร, ความแข็งแกร่งของคู่แข่งในตลาด

อาชีพ ธุรกิจไก่สด ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. พื้นที่และอาคาร การจัดที่ดำเนินธุรกิจไก่สดต้องมีพื้นที่เพียงพอสำหรับเป็นบริเวณเลี้ยงไก่และสำหรับการจัดเตรียมและจัดเก็บสินค้าไก่สด คุณอาจต้องลงทุนในการสืบทอดพื้นที่หรือสร้างอาคาร

 2. อุปกรณ์และเครื่องมือ การเลี้ยงไก่สดต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสม เช่น กรงเลี้ยง, ฟีดเดอร์, ระบบรักษาความอุ่น, ระบบน้ำดื่ม เป็นต้น

 3. วัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตไก่สด เช่น ไก่พันธุ์, อาหารเป็นต้นเป็นส่วนสำคัญของการเริ่มต้นธุรกิจ

 4. พนักงาน คุณอาจต้องการบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดูแลและเลี้ยงไก่สด รวมถึงพนักงานในส่วนของการจัดการและการขาย

 5. การตลาดและโปรโมชั่น ในระหว่างเริ่มต้นธุรกิจคุณอาจต้องลงทุนในการตลาดและโปรโมชั่นเพื่อเสริมสร้างการรับรู้และความนิยมในตลาด

 6. การเปิดร้านค้า/ร้านอาหาร (ตามความเหมาะสม) หากคุณต้องการขายไก่สดโดยตรงในที่ร้าน คุณอาจต้องลงทุนในการเช่าหรือซื้อพื้นที่ร้านค้าและอุปกรณ์

 7. สื่อสารและเว็บไซต์ออนไลน์ การสร้างการรับรู้ในตลาดสามารถทำได้ผ่านช่องทางออนไลน์ คุณอาจต้องลงทุนในการสร้างเว็บไซต์และการโฆษณาออนไลน์

 8. การตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการ การดูแลและปรับปรุงกระบวนการเลี้ยงและผลิตไก่สดเป็นส่วนสำคัญ เพื่อให้มีคุณภาพสูงและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

 9. บริหารจัดการและบัญชี การจัดการและบัญชีธุรกิจเป็นส่วนสำคัญในการติดตามผลกำไรขาดทุนและการดำเนินธุรกิจทั่วไป

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจไก่สด

 1. เจ้าของธุรกิจ เป็นบุคคลหรือกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจไก่สด ด้วยการบริหารจัดการและการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 2. เจ้าหน้าที่ดูแลการเลี้ยง คือบุคคลที่รับผิดชอบในการดูแลและเลี้ยงไก่เพื่อให้ได้เนื้อไก่สดคุณภาพสูง รวมถึงการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของไก่

 3. พนักงานในการผลิต คือบุคคลที่มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตไก่สด เช่น การจัดหาวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ และการปฏิบัติงานตามกระบวนการผลิต

 4. พนักงานขายและการตลาด เป็นบุคคลที่รับผิดชอบในการตลาดและขายสินค้าไก่สด รวมถึงการหาลูกค้าใหม่และความรับรู้ในตลาด

 5. ช่างซ่อมบำรุงและเทคนิค เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ

 6. คีย์ช่าง ในบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจในมาตรฐานขนาดใหญ่ อาจจ้างคีย์ช่างเพื่อดูแลระบบเทคนิคและเครื่องจักร

 7. พนักงานบัญชีและการเงิน คือบุคคลที่รับผิดชอบในการบันทึกบัญชีการเงินและการจัดการเรื่องทางการเงินของธุรกิจ

 8. คลังสินค้าและวางแผนการจัดส่ง เป็นบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดเก็บสินค้าไก่สดให้มีความพร้อมในการจัดส่งตามคำสั่งลูกค้า

 9. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด นักวิจัยและพัฒนาจะมีบทบาทในการดำเนินกระบวนการนี้

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจไก่สด ที่ควรรู้

 1. ไก่สด (Fresh Chicken)

  • ไทย ไก่ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการประมวลผลหรือแช่แข็ง
  • อังกฤษ Fresh chicken that has not undergone processing or freezing
 2. เลี้ยงไก่ (Poultry Farming)

  • ไทย การเลี้ยงและดูแลไก่เพื่อผลิตเนื้อไก่
  • อังกฤษ Raising and caring for chickens for meat production
 3. กรงเลี้ยง (Chicken Coop)

  • ไทย สถานที่หรือพื้นที่ที่ใช้ในการเลี้ยงไก่
  • อังกฤษ An enclosure or space used for raising chickens
 4. การเลี้ยงไก่ในระบบปิด (Broiler Farming)

  • ไทย การเลี้ยงไก่เพื่อผลิตเนื้อไก่ในสภาวะที่ปิดกั้นและควบคุมองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น แสงไฟ อากาศ และอาหาร
  • อังกฤษ Raising chickens for meat production in a controlled environment with regulated factors such as light, air, and food
 5. ระบบปรับอุณหภูมิ (Temperature Control System)

  • ไทย การควบคุมและปรับอุณหภูมิในการเลี้ยงไก่เพื่อให้เงื่อนไขที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
  • อังกฤษ Controlling and adjusting the temperature in chicken farming to provide suitable conditions for growth
 6. อาหารสัตว์ (Animal Feed)

  • ไทย อาหารที่ให้กับสัตว์เพื่อเติบโตและพัฒนา
  • อังกฤษ Food provided to animals for their growth and development
 7. โรคไก่ (Chicken Diseases)

  • ไทย ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นกับไก่เช่น โรคต่าง ๆ
  • อังกฤษ Health issues that affect chickens, such as various diseases
 8. การคัดเลือกพันธุ์ไก่ (Chicken Breeding)

  • ไทย กระบวนการเลือกคัดและผสมพันธุ์ไก่เพื่อสร้างพันธุ์ที่มีคุณสมบัติที่ดี
  • อังกฤษ The process of selecting and mating chickens to create breeds with desirable traits
 9. น้ำหนักสด (Live Weight)

  • ไทย น้ำหนักของไก่ที่ยังไม่ได้ถูกประมวลผลหรือตากแห้ง
  • อังกฤษ The weight of chickens before processing or drying
 10. ส่งออกไก่สด (Export of Fresh Chicken)

  • ไทย การส่งสินค้าไก่สดไปยังต่างประเทศเพื่อการค้า
  • อังกฤษ Sending fresh chicken products to foreign countries for trade

จดบริษัท ธุรกิจไก่สด ทำอย่างไร

 1. การเลือกประเภทของบริษัท ต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจไก่สด เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทห้ามจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือ บริษัทห้ามมหาชน

 2. การเลือกชื่อบริษัท ต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น และเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น และรัฐบาล

 3. การจัดเตรียมเอกสาร จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นตามกฎหมาย เช่น สำเนาบัตรประชาชนของผู้จัดตั้ง, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาหนังสือรับรองผู้ก่อตั้ง, สำเนาสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคาร (หากมี), และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 4. การยื่นคำขอจดทะเบียน ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมกับเอกสารที่จัดเตรียมไว้

 5. การชำระค่าจดทะเบียน ต้องชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนตามจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท

 6. รอการตรวจสอบและการอนุมัติ หลังจากยื่นคำขอแล้ว จะมีการตรวจสอบเอกสาร และหากคำขอผ่านการตรวจสอบ จะได้รับการอนุมัติให้จดทะเบียนบริษัท

บริษัท ธุรกิจไก่สด เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) บริษัทและเจ้าของบริษัทอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจ รายได้จะนับเป็นรายได้ส่วนบุคคลของเจ้าของบริษัทและต้องเสียภาษีตามอัตราภาษีที่กำหนดโดยกฎหมาย

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรที่ได้รับจากธุรกิจ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจะต่างกันตามประเทศและกฎหมายของแต่ละท้องถิ่น

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) บริษัทอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าหรือบริการ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มและการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียภาษีจะขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่น

 4. อื่น ๆ ภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง บริษัทอาจต้องเสียภาษีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น ภาษีสถานที่พาณิชย์

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.