จดทะเบียนบริษัท.COM » เต้าหู้นมสด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเต้าหู้นมสด มีรายได้จากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจเต้าหู้นมสดสามารถมีได้จากหลายแหล่ง ได้แก่

 1. รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เต้าหู้นมสด รายได้หลักมาจากการขายผลิตภัณฑ์เต้าหู้นมสดให้กับลูกค้า รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมสร้างรายได้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เห็ดหูหนู หรือเต้าหู้ผง

 2. รายได้จากสินค้าและบริการเสริม การขายสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเต้าหู้นมสด เช่น นมเปรี้ยว ขนม และการให้บริการเสริมสร้างรายได้ เช่น การจัดอาหาร

 3. รายได้จากการส่งออก หากธุรกิจมีการส่งออกผลิตภัณฑ์เต้าหู้นมสดไปยังตลาดต่างประเทศ จะสามารถรับรายได้จากการส่งออกได้

 4. รายได้จากสินทรัพย์และลิขสิทธิ์ หากธุรกิจมีสินทรัพย์หรือลิขสิทธิ์ที่สามารถขายหรือให้เช่าได้ เช่น แบรนด์เต้าหู้นมสด จะสามารถรับรายได้เพิ่มเติมได้

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเต้าหู้นมสด

SWOT Analysis เป็นกระบวนการวิเคราะห์ที่ใช้ในการตรวจสอบความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของธุรกิจเต้าหู้นมสด ความเสี่ยงและโอกาส สามารถสรุปได้ดังนี้

จุดแข็ง Strengths คือประเด็นหรือสิ่งที่เป็นข้อดีหรือแข็งแกร่งของธุรกิจเต้าหู้นมสด อาจมี Strengths เช่น

 • สูตรเต้าหู้นมสดที่ดีและมีคุณภาพ
 • ธุรกิจที่มีชื่อเสียงและความนิยมในตลาด
 • สินค้าที่มีความพิเศษและเป็นที่ต้องการของลูกค้า

จุดอ่อน Weaknesses คือประเด็นหรือสิ่งที่อาจเป็นข้อเสียหายหรืออ่อนแอของธุรกิจเต้าหู้นมสด อาจมี Weaknesses เช่น

 • การแข่งขันกับธุรกิจอื่นในตลาดที่เสียภาษี
 • ค่าใช้จ่ายในการผลิตและจัดจำหน่ายที่สูง
 • ความยากลำบากในการทำให้เป็นที่รู้จักในตลาดระหว่างกับแบรนด์อื่น

โอกาส Opportunities คือประเด็นหรือสิ่งที่อาจสร้างโอกาสหรือเป็นการลงทุนที่มีความมั่นคงในอนาคต อาจมี Opportunities เช่น

 • ตลาดที่กว้างขวางและยังคงเติบโตในอนาคต
 • นวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าเต้าหู้นมสดใหม่
 • โอกาสในการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ

อันตราย Threats คือประเด็นหรือสิ่งที่อาจกระทำให้ธุรกิจเต้าหู้นมสดเสี่ยงเสียหาย อาจมี Threats เช่น

 • การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือนโยบายด้านการผลิตและการจัดจำหน่าย
 • การแข่งขันจากธุรกิจอื่นที่มีนวัตกรรมใหม่ในตลาด
 • ความผันผวนในเศรษฐกิจที่อาจกระทำให้ความต้องการของลูกค้าลดลง

อาชีพ ธุรกิจเต้าหู้นมสด ใช้เงินลงทุนอะไร

การเริ่มต้นธุรกิจเต้าหู้นมสดต้องใช้ทุนลงทุนในหลายด้าน อาจมีการลงทุนในเรื่องต่อไปนี้

 1. การซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ การซื้ออุปกรณ์เต้าหู้นมสดเช่น หม้อทำนม ของใช้ในการแย่งน้ำหม้อ รถยกขนของ และเครื่องดูดนม เป็นต้น

 2. สถานที่และอาคาร การเสียเงินในการสืบทอดสิทธิในการใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นโรงงานหรือสำนักงาน

 3. ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานและฝึกอบรม ค่าเสียจ้างในการจ้างพนักงานทำงานในโรงงานและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะของพนักงาน

 4. การทดลองผลิตและการตลาด ค่าใช้จ่ายในการทดลองผลิตเต้าหู้นมสดและค่าใช้จ่ายในการตลาดเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเต้าหู้นมสด

ธุรกิจเต้าหู้นมสดเกี่ยวข้องกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เต้าหู้นมสด อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเต้าหู้นมสด อาจมีดังนี้

 1. ผู้ผลิตเต้าหู้นมสด คือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตนมสดและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การนำนมมาทำเป็นเต้าหู้นมสดและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 2. พนักงานจัดจำหน่าย คือพนักงานที่มีหน้าที่ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เต้าหู้นมสดไปยังตลาดและลูกค้า

 3. พนักงานประสานงานการขนส่ง คือพนักงานที่มีหน้าที่ในการประสานงานเพื่อให้สินค้าถูกส่งถึงลูกค้าทันเวลา

 4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและโฆษณา คือบุคคลที่มีหน้าที่ในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและโฆษณาเพื่อเสริมสร้างยอดขายและความน่าสนใจให้กับสินค้าเต้าหู้นมสด

 5. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา คือบุคคลที่มีหน้าที่ในการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้นมสดใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเต้าหู้นมสด ที่ควรรู้

 1. เต้าหู้นมสด (Fresh tofu) – ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดน้ำเชื้อถั่วเขียวให้แข็งตัว
 2. นมถั่วเขียว (Soy milk) – น้ำเชื้อถั่วเขียวที่สกัดออกมา
 3. โรงงานผลิตเต้าหู้นมสด (Tofu factory) – สถานที่ผลิตเต้าหู้นมสด
 4. นักวิจัยผลิตภัณฑ์เต้าหู้นมสด (Tofu product researcher) – นักวิจัยที่ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้นมสด
 5. สูตรเต้าหู้นมสด (Tofu recipe) – ขั้นตอนการทำเต้าหู้นมสดตามสูตรที่กำหนด
 6. การทดลองผลิต (Production trial) – การทดสอบและผลิตเต้าหู้นมสดเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการผลิต
 7. ลูกค้าเป้าหมาย (Target customers) – กลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายในการทำการตลาด
 8. ร้านค้า (Convenience store) – ร้านค้าที่ขายสินค้าเบ็ดเตล็ดที่เปิดบริการตลอดเวลา
 9. ผลิตภัณฑ์เสริม (Complementary product) – ผลิตภัณฑ์ที่เสริมสร้างความต้องการให้กับเต้าหู้นมสด เช่น นมเปรี้ยว
 10. ความยั่งยืน (Sustainability) – ความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้ยืนยาว

จดบริษัท ธุรกิจเต้าหู้นมสด ทำอย่างไร

การจดทะเบียนบริษัทธุรกิจเต้าหู้นมสดควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อธุรกิจที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นและเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศ

 2. จดทะเบียนบริษัท ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทที่สำนักงานพาณิชย์ในประเทศ ระบุรายละเอียดของธุรกิจ เช่น ชื่อบริษัท ที่อยู่ กำหนดการ เป็นต้น

 3. ตั้งคณะกรรมการบริษัท ระบุชื่อผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัท

 4. เตรียมเอกสารและข้อมูลที่จำเป็น ต้องเตรียมเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นตามกฎหมาย ได้แก่ บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รายชื่อผู้บริหาร เป็นต้น

 5. ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท ยื่นคำขอตามกฎหมายที่รับรองการจดทะเบียนบริษัทที่สำนักงานพาณิชย์ในประเทศ

 6. ชำระค่าบริการ ชำระค่าบริการตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อการจดทะเบียนบริษัท

 7. รับใบสำคัญจดทะเบียนบริษัท รับใบสำคัญที่แสดงว่าบริษัทได้จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

บริษัท ธุรกิจเต้าหู้นมสด เสียภาษีอะไร

ธุรกิจเต้าหู้นมสดอาจต้องเสียภาษีตามกฎหมายและระเบียบของประเทศที่คุณตั้งกิจการ การเสียภาษีขึ้นอยู่กับรูปแบบของธุรกิจ รายได้ และกฎหมายที่ใช้บังคับ บางประเทศอาจมีระบบเสียภาษีเฉพาะสำหรับธุรกิจทางอาหาร หรืออาจเสียภาษีตามกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในประเทศนั้นๆ

 1. ภาษีอากรรับเข้า (Income Tax) ค่าภาษีที่เสียจากรายได้ของธุรกิจ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีที่คิดจากการขายสินค้าหรือบริการ

 3. อื่นๆ อาจมีภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือภาษีส่วนเกิน

หากคุณต้องการข้อมูลที่เป็นเอกสารแนะนำสำหรับความเสี่ยงในการเสียภาษีต่างๆ ควรพิจารณาเสมอกับที่ปรึกษาภาษีของคุณ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและระเบียบของประเทศในอนาคต ควรตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันก่อนดำเนินการต่างๆ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.