จดทะเบียนบริษัท.COM » ปั๊มน้ำมัน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจปั๊มน้ำมัน มีรายได้จากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจปั๊มน้ำมันส่วนใหญ่มาจากการขายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับลูกค้า โดยสามารถแบ่งรายได้ได้เป็นหลายข้อดังนี้

 1. รายได้จากการขายน้ำมันเชื้อเพลิง รายได้หลักของธุรกิจปั๊มน้ำมันคือการขายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับลูกค้า ซึ่งอาจเป็นน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล หรือน้ำมันเครื่อง

 2. รายได้จากการบริการเสริม บางสถานีปั๊มน้ำมันยังมีบริการเสริมเพิ่มเติม เช่น บริการล้างรถ บริการเติมลมยาง หรือบริการซ่อมแซมรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งรายได้จากบริการเหล่านี้อาจช่วยเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ

 3. รายได้จากการเปิดร้านสะดวกซื้อ บางสถานีปั๊มน้ำมันอาจมีร้านสะดวกซื้อ (convenience store) ให้บริการพร้อมกับน้ำมัน ซึ่งรายได้จากร้านสะดวกซื้อนี้อาจช่วยเสริมรายได้ให้กับธุรกิจ

 4. รายได้จากการให้บริการอื่นๆ บางสถานีปั๊มน้ำมันอาจมีบริการอื่น ๆ เช่น บริการเติมน้ำยาเบรก (DEF) หรือบริการเติมลมยางให้กับรถบรรทุก เป็นต้น ซึ่งรายได้จากบริการเหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ทั้งหมดของธุรกิจ

 5. รายได้จากการเช่าพื้นที่ บางสถานีปั๊มน้ำมันอาจให้บริการเช่าพื้นที่ในพื้นที่ปั๊มน้ำมันเพื่อให้บริการอื่น ๆ เช่น ร้านค้าหรือธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งรายได้จากการเช่าพื้นที่นี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ทั้งหมดของธุรกิจ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจปั๊มน้ำมัน

SWOT Analysis เป็นกระบวนการวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนและตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจอย่างมีเหตุผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธุรกิจเผชิญกับสภาพแวดล้อมและความเปลี่ยนแปลงที่ตลอดเวลา

 1. จุดแข็ง (Strengths)
 • สถานที่ตั้งที่ดี การตั้งอยู่ในทำเลที่ใกล้ถนนหลัก ทางเข้า-ออกเมือง และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญช่วยเพิ่มโอกาสในการขายน้ำมัน
 • บริการเสริมที่ดี การให้บริการเสริมเช่น บริการล้างรถ บริการเติมน้ำยาเบรก ฯลฯ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจและช่วยเพิ่มลูกค้าซRepeat
 1. จุดอ่อน (Weaknesses)
 • ค่าใช้จ่ายสูง การดำเนินธุรกิจปั๊มน้ำมันอาจเผชิญกับค่าใช้จ่ายสูง เช่น ค่าซื้อน้ำมันจากตัวแทนจำหน่าย
 • ความขัดแย้งทางสิ่งแวดล้อม การประกอบการปั๊มน้ำมันอาจเกิดความขัดแย้งกับสิ่งแวดล้อมเช่น การส่งเสียสู่แหล่งน้ำ การเผาน้ำมันที่ไม่ถูกต้อง ฯลฯ
 1. โอกาส (Opportunities)
 • ความต้องการในตลาด ตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นตลาดที่ใกล้ชิดกับผู้บริโภคทั้งในเมืองและนอกเมือง โอกาสในการขายน้ำมันยังคงสูง
 • การขยายธุรกิจ อาจมีโอกาสในการขยายธุรกิจโดยการตั้งปั๊มน้ำมันใหม่ในสถานที่อื่น ๆ ที่มีความต้องการ
 1. อุปสรรค (Threats)
 • ความแข่งขัน ธุรกิจปั๊มน้ำมันเป็นธุรกิจที่มีความแข่งขันสูง มีปั๊มน้ำมันอยู่มากมายในท้องตลาด และต้องพิจารณาการแข่งขันในราคาและคุณภาพการบริการ
 • นโยบายของรัฐบาล นโยบายด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงของรัฐบาลอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจปั๊มน้ำมัน

อาชีพ ธุรกิจปั๊มน้ำมัน ใช้เงินลงทุนอะไร

การเริ่มต้นธุรกิจปั๊มน้ำมันจำเป็นต้องลงทุนในสิ่งต่างๆ ที่มีความสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจดังนี้

 1. พื้นที่ ต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการตั้งปั๊มน้ำมัน ซึ่งอาจต้องเสียค่าเช่าหรือค่าซื้อที่ดิน

 2. การซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ ต้องลงทุนในการซื้อปั๊มน้ำมัน ถังเก็บน้ำมัน เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เช่น ปั๊มลมยาง หรือเครื่องมือในการบริการรถยนต์เสริม ๆ

 3. สินค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องมีสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า ซึ่งต้องลงทุนในการซื้อน้ำมันจากตัวแทนจำหน่าย

 4. การให้บริการเสริม หากต้องการให้บริการเสริม เช่น บริการล้างรถ บริการเติมน้ำยาเบรก ฯลฯ ต้องมีการลงทุนในอุปกรณ์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

 5. การตลาดและโฆษณา ต้องมีการลงทุนในการตลาดและโฆษณาเพื่อโปรโมตธุรกิจและดึงดูดลูกค้าใหม่

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจปั๊มน้ำมัน

ธุรกิจปั๊มน้ำมันเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชีพและธุรกิจต่อไปนี้

 1. อาชีพการขนส่ง ปั๊มน้ำมันเป็นสถานที่ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ยานพาหนะ รถบรรทุก และยานพาหนะอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชีพการขนส่ง

 2. อุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิง ธุรกิจปั๊มน้ำมันเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดำเนินการใหญ่ในประเทศ

 3. บริการรถยนต์ บริการเสริมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปั๊มน้ำมัน เช่น บริการล้างรถ บริการเติมน้ำยาเบรก ฯลฯ

 4. อาชีพการค้าขาย ธุรกิจปั๊มน้ำมันเป็นอีกหนึ่งส่วนในธุรกิจการค้าขายและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

 5. อาชีพการบริการ การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปั๊มน้ำมัน เช่น บริการล้างรถ ซึ่งเป็นอาชีพการบริการ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจปั๊มน้ำมัน ที่ควรรู้

 1. ปั๊มน้ำมัน (Fuel Pump) เครื่องกำเนิดน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับยานพาหนะหรืออุปกรณ์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นพลังงาน

 2. น้ำมันเบนซิน (Gasoline/Petrol) น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้เครื่องยนต์ภายในเบนซิน

 3. น้ำมันดีเซล (Diesel) น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้เครื่องยนต์ภายในดีเซล

 4. สถานีปั๊มน้ำมัน (Gas Station/Petrol Station) สถานที่ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ยานพาหนะและยานพาหนะอื่น ๆ

 5. ถังเก็บน้ำมัน (Fuel Tank) ถังใช้เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงในยานพาหนะหรืออุปกรณ์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

 6. ปั๊มลมยาง (Air Pump/Tire Inflator) เครื่องปั้มลมใช้ในการเติมลมยางยานพาหนะ

 7. ค่าเช่าที่ดิน (Land Lease Fee) ค่าเช่าที่ต้องชำระให้กับเจ้าของที่ดินหรือที่ตั้งปั๊มน้ำมัน

 8. บริการล้างรถ (Car Wash Service) การให้บริการล้างและทำความสะอาดรถยนต์ให้กับลูกค้า

 9. บริการเติมน้ำยาเบรก (DEF Filling Service) บริการเติมน้ำยาเบรก (Diesel Exhaust Fluid) ให้กับรถยนต์หรือรถบรรทุกที่ใช้ระบบ SCR (Selective Catalytic Reduction)

 10. บริการซ่อมแซมรถยนต์ (Car Repair Service) การให้บริการซ่อมแซมรถยนต์และบำรุงรักษารถยนต์ให้กับลูกค้า

จดบริษัท ธุรกิจปั๊มน้ำมัน ทำอย่างไร

เมื่อต้องการจดบริษัทธุรกิจปั๊มน้ำมัน คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น ๆ และเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด

 2. ขอจดทะเบียนบริษัท ติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อขอจดทะเบียนบริษัท

 3. จัดหาทุนเริ่มต้น กำหนดงบประมาณและจัดหาทุนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ โดยรวมถึงทุนในการซื้ออุปกรณ์และสินค้าน้ำมัน

 4. ขอใบอนุญาตปั๊มน้ำมัน ติดต่อสำนักงานปิโตรเลียมและเคมีเคลือบควบคุม สำหรับการขอใบอนุญาตปั๊มน้ำมัน

 5. สร้างและจัดหาสถานที่ สร้างหรือจัดหาสถานที่สำหรับตั้งปั๊มน้ำมัน

 6. ติดตั้งอุปกรณ์และสินค้าน้ำมัน ติดตั้งปั๊มน้ำมันและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง และจัดหาสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิงในครอบครอง

 7. ประกาศเปิดให้บริการ ประกาศเปิดให้บริการและเริ่มทำธุรกิจ

 8. ประกาศให้ประชาชนรู้จัก ประกาศให้ประชาชนรู้จักการเปิดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่

บริษัท ธุรกิจปั๊มน้ำมัน เสียภาษีอะไร

บริษัทธุรกิจปั๊มน้ำมันต้องเสียภาษีตามกฎหมายและเกณฑ์ที่กำหนดในประเทศที่ตั้ง ซึ่งอาจรวมถึง

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีที่บริษัทต้องเสียตามกำหนดของรายได้ที่ได้รับจากกิจการ

 2. ภาษีเพิ่มมูลค่า (VAT) เป็นภาษีที่เสียตามกำหนดของมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในการขายสินค้าและบริการ

 3. อากรน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นอัตราอากรที่เสียตามกำหนดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้าหรือผลิตในประเทศ

 4. อื่นๆ การเสียภาษีอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับกฎหมายและเกณฑ์ของประเทศที่ตั้งธุรกิจ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.