เช่าซื้อ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

เช่าซื้อ มีรายจากอะไรบ้าง

รายได้จากธุรกิจเช่าซื้อเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บค่าเช่าซื้อสินค้าหรือบริการจากลูกค้าที่เลือกที่จะเช่าซื้อสินค้าในระยะเวลาที่กำหนด รายได้ส่วนใหญ่จะมาจากการเรียกเก็บดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มที่คิดเป็นส่วนหนึ่งของราคาซื้อของสินค้าหรือบริการที่ถูกเช่าซื้อ นอกจากนี้ยังมีรายได้อื่นๆ เช่น ค่าปรับการชำระหนี้ล่าช้า หรือค่าปรับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเช่าซื้อ

วิเคราะห์ Swot Analysis เช่าซื้อ

วิเคราะห์ SWOT เช่าซื้อ เป็นกระบวนการวิเคราะห์สภาพการเช่าซื้อจากมุมมองภายในและภายนอก โดยพิจารณาแรงข้อดี (Strengths), จุดอ่อน (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), และอุปสรรค (Threats) ต่อธุรกิจเช่าซื้อ

 • Strengths (แรงข้อดี) จุดเด่นที่ช่วยให้ธุรกิจเช่าซื้อมีประสิทธิภาพ เช่น ความสามารถในการเสนอสินค้าหรือบริการเช่าซื้อที่หลากหลาย, การเสนอเงื่อนไขการชำระเงินที่ยืดหยุ่น, บริการลูกค้าที่ดี

 • Weaknesses (จุดอ่อน) จุดที่ธุรกิจเช่าซื้ออาจมีข้อจำกัดหรือปัญหา เช่น การติดอันดับเครดิตลูกค้าที่เสี่ยง การดำเนินธุรกิจที่ซับซ้อนและมีความยุ่งยาก, การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงทางการเงิน

 • Opportunities (โอกาส) โอกาสที่อาจเกิดขึ้นที่ธุรกิจเช่าซื้อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การเติบโตของตลาดเช่าซื้อ, โอกาสในการขยายธุรกิจเช่าซื้อไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่, การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่

 • Threats (อุปสรรค) อุปสรรคหรือความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจเช่าซื้อ เช่น การแข่งขันจากธุรกิจอื่น, การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเงิน, การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการเช่าซื้อของลูกค้า

การวิเคราะห์ SWOT analysis เช่าซื้อช่วยให้ธุรกิจเข้าใจและมองเห็นปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจ เพื่อให้สามารถจัดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ เช่าซื้อ

ธุรกิจเช่าซื้อเกี่ยวข้องกับหลายอาชีพและกลุ่มธุรกิจ เช่น

 1. ผู้ประกอบการเช่าซื้อ ผู้ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจเช่าซื้อ

 2. พนักงานขาย บุคคลที่มีหน้าที่ในการขายสินค้าหรือบริการเช่าซื้อแก่ลูกค้า

 3. พนักงานบริการลูกค้า บุคคลที่ให้คำแนะนำและบริการลูกค้าที่มาเช่าซื้อสินค้าหรือบริการ

 4. ผู้จัดการเช่าซื้อ บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการและดำเนินธุรกิจเช่าซื้อ

คําศัพท์พื้นฐาน เช่าซื้อ ที่ควรรู้

 1. เช่าซื้อ (Hire purchase) การชำระเงินเป็นส่วนเป็นส่วนหนึ่งของราคาสินค้าหรือบริการที่เช่าซื้อในระยะเวลาที่กำหนด

 2. ผู้เช่าซื้อ (Hirer) บุคคลหรือหน่วยงานที่เช่าซื้อสินค้าหรือบริการ

 3. ผู้ให้เช่าซื้อ (Hire vendor) บุคคลหรือบริษัทที่ให้บริการเช่าซื้อสินค้าหรือบริการ

 4. สัญญาเช่าซื้อ (Hire purchase agreement) เอกสารที่บอกข้อมูลเกี่ยวกับการเช่าซื้อสินค้าหรือบริการ เช่น เงื่อนไขการชำระเงิน และสิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าซื้อและผู้ให้เช่าซื้อ

 5. ดอกเบี้ย (Interest) เงินที่ผู้เช่าซื้อต้องจ่ายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อใช้บริการเช่าซื้อ

 6. การผ่อนชำระ (Installment) การชำระเงินส่วนเป็นส่วนหนึ่งของราคาสินค้าหรือบริการเช่าซื้อในระยะเวลาที่กำหนด

 7. ตารางผ่อนชำระ (Repayment schedule) ตารางที่แสดงรายละเอียดของการชำระเงินส่วนเป็นส่วนหนึ่งของเงินเช่าซื้อตามรอบการผ่อนชำระที่กำหนด

 8. การชำระล่าช้า (Late payment) การชำระเงินเช่าซื้อที่เกินระยะเวลาที่กำหนด

 9. ค่าปรับ (Penalty) เงินที่ผู้เช่าซื้อต้องชำระเพิ่มเมื่อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าซื้อ

 10. ค่าธรรมเนียม (Fee) เงินที่ผู้เช่าซื้อต้องชำระเพื่อใช้บริการเช่าซื้อ นอกจากดอกเบี้ยแล้ว

จดบริษัท เช่าซื้อ ทำอย่างไร

เพื่อจดทะเบียนบริษัทเช่าซื้อในประเทศไทย ต้องทำขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น และเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น

 2. จัดหาผู้รับผิดชอบบริหาร คือผู้มีสิทธิ์แทนบริษัทในการดำเนินการต่างๆ และจัดทำเอกสารที่จำเป็น

 3. จดทะเบียนบริษัท ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทเช่าซื้อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทุน (สำนักงาน SEC)

 4. จดทะเบียนภาษี จัดทำเอกสารและยื่นใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อกับสำนักงานกรมสรรพากร

บริษัท เช่าซื้อ เสียภาษีอะไร

บริษัทเช่าซื้ออาจมีการเสียภาษีตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายประเทศที่ดำเนินธุรกิจ ภาษีที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อได้แก่

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทเช่าซื้อที่มีรายได้เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดต้องลงทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและเสียภาษี VAT ตามอัตราที่กำหนด

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ต้องเสียภาษีเงินได้ตามอัตราที่กำหนดต่อกำไรที่ได้จากธุรกิจ

 3. อื่นๆ อาจมีภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น ภาษีอากรแสตมป์, ภาษีสถานพยาบาล, หรือค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสาธารณูปโภคอื่นๆ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

เครื่องสําอางออนไลน์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เริ่มต้น ขายเครื่องสําอางออนไลน์ รับ เครื่อง สํา อา ง มาขาย จาก ที่ไหน ธุรกิจขายเครื่องสําอาง ออนไลน์ เปิดร้านบิวตี้ ช็อป แฟรนไชส์เครื่องสําอาง 20 บาท ธุรกิจเครื่องสําอาง 2565 ออกแบบร้านเครื่องสําอาง เล็กๆ ขายเครื่องสําอางออนไลน์ pantip

ขายของออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ เริ่ม ขายของออนไลน์ ไม่สต๊อกสินค้า เริ่มต้นขายของออนไลน์ pantip อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี วิธีขายของออนไลน์ให้รวย แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ อยากขายของออนไลน์ ขายอะไรดี

สแปร์ พาร์ท เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

อะไหล่สแปร์พาร์ท สแปร์ อังกฤษ สแปร์ แปลว่า บริษัท ส แป ร์ พาร์ ท 24 จํา กัด สแปพาส สแปร์พาร์ท คืออะไร สแปร์พาส

เครื่องสำอางค์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ทำแบรนด์ งบ 5,000 อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ ต้องมีเงิน เท่า ไหร่ ทำแบรนด์ ราคา หลักพัน สร้างแบรนด์ครีม ลงทุนเท่าไหร่ ผลิตแบรนด์ ตัว เอง สร้างแบรนด์ งบน้อย ทําแบรนด์เครื่องสําอาง pantip อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ครีม ทําไง

เครื่องสําอางเกาหลี เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เปิดร้านบิวตี้ ช็อป ออกแบบร้านเครื่องสําอาง เล็กๆ รับ เครื่อง สํา อา ง มาขาย จาก ที่ไหน แฟรนไชส์เครื่องสําอาง 20 บาท เปิดร้านเครื่องสําอาง ลงทุนเท่าไหร่ เปิดร้านเครื่องสําอาง จดทะเบียน ธุรกิจขายเครื่องสําอาง ออนไลน์ ใกล้ฉัน ออนไลน์

เลี้ยงปลาดุก เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

วิธี เลี้ยงปลาดุก มือใหม่ ต้นทุน เลี้ยงปลาดุก ปลาดุก 500 ตัว ใช้อาหาร กี่ กระสอบ ปลาดุก 10000ตัว ใช้ อาหาร กี่ กระสอบ เลี้ยงปลาดุกขาย ต้นทุน การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ เลี้ยงปลาดุก ตาราง เมตร ละ กี่ตัว ปลาดุก 1,000 ตัว ใช้อาหาร เท่า ไหร่ ออนไลน์

รับดูดวงออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ลักษณะ คนเป็นหมอดู ดูดวงออนไลน์ แม่นๆ ดูดวงออนไลน์ 1900 กรรมของคนเป็นหมอดู วิธีเป็นหมอดู ไพ่ยิปซี อยากเป็นหมอดู ต้องทําอย่างไร โทรดูดวงแม่นๆ ฟรี ดูดวงส่วนตัวฟรี

เวดดิ้งสตูดิโอ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เปิดร้านเวดดิ้ง ลงทุนเท่าไหร่ เปิดร้านเช่าชุดไปคาเฟ่ เปิดร้านเช่าชุด ลงทุนเท่าไหร่ เปิดร้านเช่าชุด ดี ไหม เปิดร้านเช่าชุดแต่งงาน ทํา ร้านเช่าชุด เปิดร้านเช่าชุดออนไลน์ เปิดร้านเช่าชุดไทย ออนไลน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top