จดทะเบียนบริษัท.COM » เครื่องผลิตน้ำแข็ง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเครื่องผลิตน้ำแข็ง มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายน้ำแข็งสำหรับร้านอาหารและโรงแรม น้ำแข็งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในร้านอาหารและโรงแรม ธุรกิจเครื่องผลิตน้ำแข็งสามารถขายน้ำแข็งให้กับธุรกิจดังกล่าวเพื่อใช้ในการเก็บรักษาอาหารและเครื่องดื่มของลูกค้า

 2. การขายน้ำแข็งสำหรับธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัทที่ผลิตเครื่องดื่มอาจใช้น้ำแข็งในกระบวนการผลิต ธุรกิจเครื่องผลิตน้ำแข็งสามารถจำหน่ายน้ำแข็งให้แก่ธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า

 3. การขายน้ำแข็งสำหรับกิจกรรมและเหตุการณ์ น้ำแข็งมักถูกนำมาใช้ในกิจกรรมและงานเลี้ยงต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานปาร์ตี้ กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นต้น ธุรกิจเครื่องผลิตน้ำแข็งสามารถขายน้ำแข็งให้กับผู้จัดกิจกรรมเหล่านี้

 4. การขายน้ำแข็งสำหรับร้านค้าขายปลีก ร้านค้าขายปลีกอาจใช้น้ำแข็งเพื่อจัดเสริมสินค้าหรือบริการของพวกเขา เช่น ในการขายน้ำดื่มแช่เย็นในร้านขายของชำ

 5. การให้บริการผลิตน้ำแข็งตามสั่ง บางธุรกิจเครื่องผลิตน้ำแข็งอาจให้บริการผลิตน้ำแข็งตามคำสั่งของลูกค้า ซึ่งอาจเป็นธุรกิจเล็ก ๆ ที่ต้องการน้ำแข็งในปริมาณน้อย

 6. การขายเครื่องจักรและอุปกรณ์เกี่ยวกับน้ำแข็ง สำหรับบริษัทที่ผลิตเครื่องผลิตน้ำแข็งอาจขายเครื่องจักรและอุปกรณ์เกี่ยวกับการ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเครื่องผลิตน้ำแข็ง

จุดแข็ง Strengths

 1. ความเชี่ยวชาญในการผลิต ธุรกิจเครื่องผลิตน้ำแข็งมีความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตน้ำแข็ง ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพและปริมาณได้เหมาะสม

 2. พื้นที่โรงงานที่เหมาะสม การเลือกที่ตั้งโรงงานที่เหมาะสมจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตและจัดส่งน้ำแข็ง

 3. การควบคุมคุณภาพ การทดสอบและตรวจสอบคุณภาพของน้ำแข็งเพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณภาพตามมาตรฐาน

 4. พันธมิตรธุรกิจ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย

จุดอ่อน Weaknesses 

 1. ความขาดแคลนทรัพยากร หากมีการเพิ่มปริมาณผลิตน้ำแข็ง อาจเกิดความขาดแคลนแรงงาน วัตถุดิบ หรือพื้นที่เก็บเกี่ยว

 2. ความล่าช้าในการผลิต กระบวนการผลิตน้ำแข็งอาจต้องใช้เวลานาน ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทันที

 3. ความเสี่ยงในการสูญเสียผลผลิต อุปกรณ์เครื่องผลิตหรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ อาจทำให้เสียผลผลิตได้

โอกาส Opportunities 

 1. ตลาดที่เพิ่มขึ้น ตลาดน้ำแข็งอาจมีการเติบโตเนื่องจากความต้องการในภูมิภาคหรือกิจกรรมแต่งงาน

 2. ความต้องการในธุรกิจอื่น ๆ ธุรกิจเครื่องผลิตน้ำแข็งอาจได้รับโอกาสในการผลิตน้ำแข็งสำหรับธุรกิจเครื่องดื่ม ร้านอาหาร หรือกิจกรรมต่าง ๆ

 3. การสร้างแบรนด์ การสร้างแบรนด์ที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้จะช่วยเพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับธุรกิจ

อุปสรรค Threats 

 1. การแข่งขัน อาจมีธุรกิจเครื่องผลิตน้ำแข็งอื่น ๆ ที่แข่งขันในตลาดเดียวกัน

 2. การเปลี่ยนแปลงในนโยบายรัฐบาล นโยบายทางการเมืองหรือการกำหนดมาตรฐานใหม่อาจมีผลกระทบต่อการผลิตและการทำธุรกิจ

 3. ความผันผวนในราคาวัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงในราคาวัตถุดิบสามารถส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น

อาชีพ ธุรกิจเครื่องผลิตน้ำแข็ง ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. อุปกรณ์และเครื่องมือ การซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตน้ำแข็ง เช่น เครื่องทำน้ำแข็ง ถังแช่แข็ง อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น

 2. พื้นที่โรงงาน การเช่าหรือซื้อพื้นที่โรงงานสำหรับการผลิตน้ำแข็ง รวมถึงพื้นที่เก็บเกี่ยวน้ำแข็งและวัตถุดิบ

 3. วัตถุดิบ การจัดหาวัตถุดิบสำหรับการผลิตน้ำแข็ง เช่น น้ำสะอาดหรือน้ำประปาที่ผ่านกระบวนการที่เหมาะสม

 4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือนพนักงาน ค่าจัดส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

 5. การตลาดและการโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการตลาดเพื่อสร้างความรู้จักและเป็นที่รู้จักในตลาด

 6. ทุนหมุนเวียน ทุนที่ใช้ในการดำเนินกิจการประจำวัน เช่น ค่าสาวก ค่าวัสดุ ค่าอื่น ๆ

 7. ค่าธรรมเนียมและการอนุญาต ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทและการขออนุญาตในการผลิตน้ำแข็ง

 8. การเงินหรือสินเชื่อ หากคุณไม่มีเงินทุนเพียงพอ คุณอาจต้องพิจารณาการขอสินเชื่อจากธนาคารหรือหน่วยงานทางการเงิน

 9. การจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายน้ำแข็งถึงผู้บริโภคหรือลูกค้า

 10. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเครื่องผลิตน้ำแข็ง

 1. วิศวกรเครื่องกล ทำหน้าที่ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องกลและระบบที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำแข็ง เช่น การออกแบบเครื่องทำน้ำแข็ง การทดสอบและปรับปรุงระบบ เป็นต้น

 2. ช่างเทคนิค ผู้ประกอบการต้องใช้ช่างเทคนิคในการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องกลในโรงงาน รวมถึงการซ่อมแซมหากเครื่องมีปัญหา

 3. ผู้จัดการผลิต ผู้จัดการผลิตมีหน้าที่ควบคุมกระบวนการผลิต ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวางแผนการผลิต

 4. พนักงานผลิต มีหน้าที่ในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์น้ำแข็ง ซึ่งอาจประกอบด้วยการเตรียมวัตถุดิบ การเปิดเครื่อง การควบคุมอุณหภูมิ การบรรจุภัณฑ์ และการตรวจสอบคุณภาพ

 5. ผู้ประกอบการ เป็นคนที่มีบทบาทในการบริหารจัดการธุรกิจโดยรวม ตั้งแต่การวางแผนก่อนเริ่มธุรกิจ จนถึงการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจในระยะยาว

 6. การตลาดและขาย การตลาดและการขายน้ำแข็งเกี่ยวข้องกับการสร้างความต้องการในตลาด และการจัดหาลูกค้าในสายธุรกิจน้ำแข็ง

 7. ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น การสรรหาและบรรจุความรู้ให้กับพนักงาน

 8. ผู้บริหารและการเงิน ผู้บริหารและการเงินมีหน้าที่ในการติดตามความก้าวหน้าทางธุรกิจ จัดการงบประมาณ และการเงินต่าง ๆ

 9. นักวางแผนธุรกิจ คอยวางแผนการพัฒนาธุรกิจในระยะยาวและสร้างกลยุทธ์ที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

 10. ผู้ประกอบการในสายอุตสาหกรรมและการผลิต บางครั้งผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในสายอุตสาหกรรมและการผลิตอาจมีบทบาทในการสนับสนุนธุรกิจเครื่องผลิตน้ำแข็งด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตและกระบวนการอื่น ๆ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเครื่องผลิตน้ำแข็ง ที่ควรรู้

 1. น้ำแข็ง (Ice)

  • คำอธิบาย น้ำแข็งเป็นสารที่แข็งตัวจากน้ำและมีความเย็น เป็นผลิตภัณฑ์หลักในธุรกิจเครื่องผลิตน้ำแข็ง
 2. เครื่องผลิตน้ำแข็ง (Ice Making Machine)

  • คำอธิบาย เครื่องที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำแข็งโดยการทำให้น้ำเย็นจนแข็งตัว
 3. น้ำประปา (Tap Water)

  • คำอธิบาย น้ำที่มาจากระบบประปา ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำแข็ง
 4. ธุรกิจเครื่องผลิตน้ำแข็ง (Ice Manufacturing Business)

  • คำอธิบาย ธุรกิจที่มีการผลิตและจำหน่ายน้ำแข็งให้กับลูกค้า
 5. ความเย็น (Coolness)

  • คำอธิบาย สภาวะที่มีอุณหภูมิต่ำ มักถูกนำมาใช้ในการทำน้ำแข็ง
 6. บรรจุภัณฑ์ (Packaging)

  • คำอธิบาย วัสดุหรือภาชนะที่ใช้ในการห่อและเก็บรักษาน้ำแข็ง เพื่อให้สามารถจำหน่ายและขนส่งได้อย่างปลอดภัย
 7. ลูกค้า (Customers)

  • คำอธิบาย บุคคลหรือองค์กรที่ซื้อน้ำแข็งเพื่อใช้ในการเก็บสินค้าหรือในการอัดเย็น
 8. การตลาด (Marketing)

  • คำอธิบาย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมตและส่งเสริมการขายน้ำแข็ง เช่น การโฆษณาและการสร้างความตอบรับจากลูกค้า
 9. การบริหารจัดการ (Management)

  • คำอธิบาย กระบวนการในการวางแผนและดำเนินการธุรกิจเครื่องผลิตน้ำแข็งให้เป็นไปตามเป้าหมายและเพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานที่เหมาะสม
 10. ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System)

  • คำอธิบาย ระบบที่ใช้ในการควบคุมและดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำแข็ง เพื่อให้ได้มาตรฐานและความพึงพอใจสูงสุดจากลูกค้า
 

จดบริษัท ธุรกิจเครื่องผลิตน้ำแข็ง ทำอย่างไร

 1. การเลือกประเภทของบริษัท กำหนดว่าจะจดเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน และเลือกประเภทกิจการตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติกำหนดการทะเบียนกิจการ พ.ศ. 2551

 2. การเลือกชื่อบริษัท ต้องเลือกชื่อบริษัทที่ยังไม่ถูกใช้และไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น และต้องมีความเชื่อมโยงกับกิจการ

 3. การจัดทำเอกสาร จัดทำเอกสารสำคัญที่จำเป็นตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติกำหนดการทะเบียนกิจการ พ.ศ. 2551, พร้อมบัญชีการรับ-จ่ายเงิน และรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งบริษัท

 4. การจดทะเบียนบริษัท ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)

 5. การได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียน เมื่อคำขอได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ จะได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

 6. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจต้องขอใบอนุญาตเพิ่มเติมก่อนเริ่มกิจการ

 7. การจัดทำประกาศเปิดกิจการ จัดทำประกาศเปิดกิจการในสำนักทะเบียนธุรกิจ แจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้จดทะเบียนแล้ว

 8. การขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคลจากกรมสรรพากร

 9. การเปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีเพื่อใช้ในการทำธุรกิจและการดำเนินกิจการ

 10. การปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการตลอดเวลา

บริษัท ธุรกิจเครื่องผลิตน้ำแข็ง เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ภาษีที่ต้องเสียจากรายได้ที่ได้รับจากกิจการของบุคคลที่มีสิทธิเป็นผู้ครอบครองหรือมีส่วนได้เสียในบริษัท

 2. ภาษีนิติบุคคล (Corporate Income Tax) ภาษีที่บริษัทต้องเสียจากรายได้ที่ได้รับจากกิจการ

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) ภาษีที่ถูกเพิ่มเข้ามาในราคาขายของสินค้าและบริการ เมื่อถูกนำไปใช้งานหรือบริโภค

 4. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและพรบ. เฉพาะ บางรายการเช่น ภาษีสิ่งแวดล้อม การอนุญาตใช้น้ำ การใช้พื้นที่ ฯลฯ อาจต้องเสียภาษีอื่นๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.