จดทะเบียนบริษัท.COM » บุคคลธรรมดา รับเหมาก่อสร้าง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจบุคคลธรรมดา รับเหมาก่อสร้าง มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. รายได้จากงานก่อสร้าง รายได้หลักส่วนมาจากการดำเนินกิจกรรมก่อสร้างต่าง ๆ ตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับลูกค้า เช่น การสร้างอาคารที่พัฒนาโดยรับเหมา

 2. รายได้จากงานซ่อมแซม รายได้นี้มาจากงานซ่อมแซมหรือการปรับปรุงโครงสร้างที่มีอยู่แล้ว เช่น การซ่อมแซมอาคารหรือโครงสร้างอื่น ๆ

 3. ค่าบริการเสริม บางบริษัทอาจให้บริการเสริมอื่น ๆ เช่น การให้คำแนะนำทางวิศวกรรมหรือการจัดหาวัสดุสำหรับโครงการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มรายได้

 4. การบริการที่เกี่ยวข้อง บางบริษัทอาจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับก่อสร้างเช่น บริการตรวจสอบโครงสร้างหรือการจัดการโครงการ

 5. ค่าเสื่อมค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ การคิดค่าเสื่อมค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นส่วนหนึ่งของรายได้และรายได้สุทธิคือผลต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย

 6. ค่าใช้จ่าย รายได้สุทธิจะนำไปหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ค่าแรงงาน, วัสดุ, อุปกรณ์, ค่าบริการเสริม, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

 7. รายได้จากสัญญาของลูกค้า รายได้อาจมาจากสัญญาก่อสร้างหรือสัญญาที่ยังคงดำเนินอยู่กับลูกค้าในรอบบัญชี

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจบุคคลธรรมดา รับเหมาก่อสร้าง

จุดแข็ง (Strengths)

 1. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ บริษัทมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานก่อสร้างที่สามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพได้

 2. ความสามารถในการจัดการโครงการ บริษัทมีความสามารถในการจัดการโครงการอย่างมืออาชีพ โดยคำนึงถึงคุณภาพ, เวลา, และงบประมาณ

 3. ความสามารถในการปรับตัว บริษัทสามารถปรับตัวในสภาวะตลาดและต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. ขึ้นอยู่กับลูกค้าในอุตสาหกรรมแนวโน้ม บริษัทมากน้อยขึ้นอยู่กับการรับเหมาจากลูกค้าในอุตสาหกรรมเฉพาะ ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในกรณีที่มีการลดลงในอุตสาหกรรมนี้

 2. ขาดการควบคุมทางการเงิน บางครั้งการจัดการงบประมาณและควบคุมทางการเงินอาจทำได้ไม่ดีพอเพื่อให้สามารถครอบครองโครงการก่อสร้างที่มีบทบาทสำคัญ

โอกาส (Opportunities)

 1. การขยายตลาด โอกาสสำหรับการขยายกิจการไปยังตลาดใหม่หรือเพิ่มบริการเสริมที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติม

 2. การพัฒนาทางเทคโนโลยี โอกาสในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโครงการและสร้างผลงานที่มีคุณภาพ

อุปสรรค (Threats)

 1. ความแข็งแกร่งของคู่แข่ง ความแข็งแกร่งของบริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรมอาจส่งผลให้ความกดดันในราคาและการแข่งขันเพิ่มขึ้น

 2. สภาพแวดล้อมกำหนดขึ้นในการสร้าง การข้อกำหนดและกฎระเบียบในกิจการก่อสร้างอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ ซึ่งอาจมีผลต่อกระบวนการการทำงานและความแข็งแกร่งในงาน

อาชีพ ธุรกิจบุคคลธรรมดา รับเหมาก่อสร้าง ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท, ค่าธรรมเนียม, และค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

 2. ค่าซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับงานก่อสร้าง เช่น เครื่องมือก่อสร้าง, รถและรถบรรทุก, อุปกรณ์ประกอบงาน, หรือเครื่องมือที่ใช้ในงาน

 3. ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานแรงงาน ค่าจ้างแรงงานสำหรับงานก่อสร้าง, รวมถึงค่าจ้างช่าง, คนงานก่อสร้าง, และพนักงานสำนักงาน

 4. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการภายนอก ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น บริการทางกฎหมาย, บริการบัญชี, บริการโฆษณา, หรือบริการทางการเงิน

 5. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุและวัสดุอุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง, วัสดุประกอบงาน, วัสดุที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ, และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 6. ค่าใช้จ่ายในการสืบค้นลูกค้า ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณาเพื่อหาลูกค้าและโครงการก่อสร้าง

 7. เงินสำรอง เงินสำรองสำหรับการดำเนินธุรกิจและการจัดการความเสี่ยง

 8. ค่าใช้จ่ายในการเสริมกำลังงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานและช่าง, การพัฒนาทักษะ, และการเสริมกำลังงาน

 9. ค่าใช้จ่ายในการประกัน ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย, ประกันรถ, และประกันความรับผิดชอบ

 10. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจรายวัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจรายวัน เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์, ค่าเช่าสำนักงาน, ค่าที่ดิน, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบุคคลธรรมดา รับเหมาก่อสร้าง

 1. ผู้ก่อสร้าง (Contractors) ผู้ก่อสร้างเป็นบุคคลหรือบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างโครงการ พวกเขาจัดการแผนการก่อสร้าง, ควบคุมงานก่อสร้าง, และจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 2. วิศวกรก่อสร้าง (Construction Engineers) วิศวกรก่อสร้างมีหน้าที่ออกแบบ, วางแผน, และควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ตามข้อกำหนด

 3. ช่างก่อสร้าง (Construction Workers) ช่างก่อสร้างเป็นคนที่ทำงานที่มีส่วนสำคัญในการก่อสร้างโครงการ โดยทำงานตามแผนงานและคำสั่งงานของผู้ก่อสร้าง

 4. เจ้าของโครงการ (Project Owners) เจ้าของโครงการเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างและทำการวางแผน, ควบคุม, และจัดการโครงการ

 5. อัญมณีกรก่อสร้าง (Construction Managers) อัญมณีกรก่อสร้างทำหน้าที่ควบคุมและจัดการโครงการก่อสร้างเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผน

 6. ผู้จัดจ้าง (Clients) ผู้จัดจ้างคือผู้ที่จ้างบริษัทหรือผู้ก่อสร้างให้ดำเนินโครงการก่อสร้าง

 7. บริษัทบริการทางกฎหมาย (Legal Services Companies) บริษัททางกฎหมายช่วยในการจัดทำสัญญาและข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อให้โครงการก่อสร้างประสบความสำเร็จ

 8. บริษัทวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ (Environmental Resource Analysis Companies) บริษัทเหล่านี้ช่วยในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างและให้คำแนะนำเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อม

 9. ผู้จัดจ้างสินเชื่อ (Financiers) ผู้จัดจ้างสินเชื่อช่วยในการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง

 10. ผู้ค้าส่งเสริมการขายวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials Suppliers) บริษัทที่จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน, เหล็กรูปพรรณ, คอนกรีต, และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจบุคคลธรรมดา รับเหมาก่อสร้าง ที่ควรรู้

 1. บริษัทรับเหมาก่อสร้าง (Construction Company) – บริษัทที่รับเหมาก่อสร้างโครงการต่าง ๆ และจัดการกระบวนการก่อสร้าง

 2. ผู้ก่อสร้าง (Contractor) – บุคคลหรือบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างและดำเนินงานก่อสร้างตามสัญญา

 3. โครงการก่อสร้าง (Construction Project) – โครงการที่ต้องการการก่อสร้างหรือการสร้างอะไรบางอย่าง เช่น บ้าน, โรงงาน, สะพาน, หรือถนน

 4. สัญญาก่อสร้าง (Construction Contract) – เอกสารทางกฎหมายที่ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการก่อสร้างระหว่างผู้จัดจ้างและผู้ก่อสร้าง

 5. งบประมาณ (Budget) – จำนวนเงินที่จัดสรรสำหรับการก่อสร้างโครงการ

 6. ประกาศรับเหมาก่อสร้าง (Construction Bid) – เอกสารหรือข้อความที่บอกว่าบริษัทหรือผู้รับเหมาได้รับอนุญาตให้ส่งเสนอราคาสำหรับการก่อสร้างโครงการ

 7. วัสดุก่อสร้าง (Construction Materials) – วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเช่น ปูน, เหล็กรูปพรรณ, คอนกรีต, และไม้

 8. งานก่อสร้าง (Construction Work) – งานที่ต้องการความสนใจและทักษะในการก่อสร้าง เช่น ขุด, ติดตั้งโครงสร้าง, หรือระบบไฟฟ้า

 9. ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) – กระบวนการตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่างานถูกต้องและมีคุณภาพ

 10. สหสัมพันธ์สาธารณะ (Public Relations) – กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจจากสาธารณะหรือลูกค้าผ่านการสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท

จดบริษัท ธุรกิจบุคคลธรรมดา รับเหมาก่อสร้าง ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท คุณจะต้องเลือกชื่อบริษัทที่ยังไม่ถูกใช้งานและเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจ หรือกลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สิทธิในการใช้ชื่อนั้นจะถูกจดรับเมื่อคุณจดบริษัทเสร็จสิ้น

 2. กำหนดผู้ก่อตั้งบริษัท คุณจะต้องระบุผู้ก่อตั้งบริษัทและกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อ, ที่อยู่, และสถานะของผู้ก่อตั้ง

 3. กำหนดผู้จัดการบริษัท คุณจะต้องระบุผู้จัดการบริษัทและที่อยู่ปัจจุบันของพวกเขา

 4. จดทุนจดทะเบียน คุณจะต้องกำหนดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่คุณจด

 5. เลือกประเภทของบริษัท ในกรณีนี้คุณจะต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เป็นบริษัทที่รับเหมาก่อสร้าง

 6. เขียนสมควรหรือสมควรมาก (Memorandum of Association) คุณจะต้องเขียนสมควรหรือสมควรมากของบริษัทของคุณและลงนามโดยผู้ก่อตั้ง

 7. จดบริษัท คุณจะต้องจดบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยตามกฎหมายและกำหนดค่าธรรมเนียมจดทะเบียน

 8. ขอใบอนุญาต คุณอาจต้องขอใบอนุญาตหรือใบอนุมัติจากหน่วยงานหรือกรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ตามลักษณะของโครงการของคุณ

 9. ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีผลในประเทศไทย

 10. เสร็จสิ้นงานจดบริษัท หลังจากเราจดบริษัทเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้กำหนดในทะเบียนบริษัทเพื่อรับใบอนุมัติจากหน่วยงานและสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจของคุณได้

บริษัท ธุรกิจบุคคลธรรมดา รับเหมาก่อสร้าง เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทที่ลงทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องเรียกเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากกิจกรรมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทที่มีกำไรจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT) ตามอัตราภาษีที่ระบุในกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล

 3. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากบริษัทครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับธุรกิจก่อสร้าง บริษัทจะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามอัตราภาษีที่เกี่ยวข้อง

 4. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) บริษัทอาจต้องหักภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายจากรายได้ที่จ่ายให้ผู้อื่น โดยปกติหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (WHT) ตามอัตราที่กำหนด

 5. อื่น ๆ บริษัทอาจต้องเสียภาษีอากรอื่น ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและกิจกรรมที่มี

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.