จดทะเบียนบริษัท.COM » ตัวแทนประกัน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจตัวแทนประกัน มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าคอมมิชชั่นจากการขายประกัน รายได้หลักของธุรกิจตัวแทนประกันเกิดจากค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจากการขายกรมธรรม์ประกันแก่ลูกค้า ค่าคอมมิชชั่นจะแตกต่างกันไปตามประเภทของประกันและมูลค่ากรมธรรม์ที่ขายได้

 2. ค่าคอมมิชชั่นจากการต่อทะเบียนกรมธรรม์ นอกจากการขายประกันแล้ว ตัวแทนประกันยังสามารถรับค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมจากการต่อทะเบียนกรมธรรม์ของลูกค้าที่มีอยู่แล้ว

 3. ค่าบริการแนะนำและให้คำปรึกษา บางตัวแทนประกันอาจมีการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับประกันให้กับลูกค้า ค่าบริการดังกล่าวอาจมาจากค่าใช้จ่ายของลูกค้าหรือจากบริษัทประกันที่ต้องเสียให้ตัวแทน

 4. ค่าบริการหลังการขาย บางตัวแทนประกันอาจมีบริการหลังการขายให้กับลูกค้า เช่น ช่วยในการทำกระบวนการเรียกร้อง หรือการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกรมธรรม์ ค่าบริการดังกล่าวอาจมาจากค่าใช้จ่ายของลูกค้าหรือจากบริษัทประกัน

 5. รายได้จากบริการเสริม บางตัวแทนประกันอาจมีการให้บริการเสริมเกี่ยวกับประกัน เช่น การจัดทำบันทึกสำหรับลูกค้า หรือการอบรมเพิ่มเติมให้กับตัวแทนประกันคนอื่น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจตัวแทนประกัน

SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อแข็ง (Strengths), ข้ออ่อน (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), และอุปสรรค (Threats) ของธุรกิจตัวแทนประกัน ดังนี้

 1. จุดแข็ง (Strengths)

  • ความเชี่ยวชาญในสินค้าและบริการ มีความรู้และความเชี่ยวชาญในสินค้าประกันและบริการที่นำเสนอ ทำให้สามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่ลูกค้าได้
  • ฐานลูกค้าที่มั่นคง มีฐานลูกค้าที่เป็นประจำและมั่นคงที่ให้กำไรในระยะยาว รวมถึงความพร้อมในการขยายธุรกิจผ่านการแนะนำจากลูกค้าที่มีอยู่แล้ว
  • ความน่าเชื่อถือและความน่าเชื่อถือ มีชื่อเสียงที่ดีในวงกว้าง ลูกค้ามักมองว่าตัวแทนประกันเป็นคนที่น่าเชื่อถือและมีความน่าเชื่อถือในการให้บริการ
 2. จุดอ่อน (Weaknesses)

  • ขอบเขตของสินค้าและบริการ อาจจำกัดในการนำเสนอสินค้าและบริการที่ครอบคลุมไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มได้
  • ความเป็นกลาง ตัวแทนประกันอาจไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทประกัน ทำให้ไม่สามารถปรับตัวต่อความต้องการของลูกค้าได้
 3. โอกาส (Opportunities)

  • ตลาดเพิ่มขึ้น ตลาดประกันเป็นอาชีพที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว มีโอกาสในการขยายธุรกิจและเพิ่มรายได้จากลูกค้าใหม่
  • การทำธุรกิจออนไลน์ สามารถใช้เทคโนโลยีและการตลาดออนไลน์เพื่อเปิดตลาดให้กับลูกค้าใหม่และเพิ่มโอกาสในการขายสินค้า
 4. อุปสรรค (Threats)

  • ความแข็งแกร่งของคู่แข่ง ตลาดประกันมีคู่แข่งที่แข็งแกร่งและมีสภาพการเงินมากมาย อาจส่งผลให้ต้องแข่งขันในระดับราคาและความสามารถในการบริการ
  • การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและการอนุญาต การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและกฎระเบียบการประกันอาจส่งผลให้ต้องปรับปรุงกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจตัวแทนประกัน ใช้เงินลงทุนอะไร

การเริ่มต้นธุรกิจตัวแทนประกันไม่ต้องการทุนลงทุนในมูลค่ามากนัก ลงทุนที่จำเป็นมีดังนี้

 1. การศึกษาและการฝึกอบรม ตัวแทนประกันควรมีความรู้และความเข้าใจที่เพียงพอในสินค้าและบริการประกัน การฝึกอบรมและการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายประกันจำเป็นอย่างยิ่ง

 2. การสร้างฐานลูกค้า ควรใช้เวลาและความพยุงยาวในการสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคง โดยการสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าและให้บริการที่ดี

 3. การตลาดและโฆษณา ต้องมีการลงทุนในการตลาดและโฆษณาเพื่อเปิดตลาดให้กับตัวแทนประกันและสินค้าประกัน

 4. เครื่องมือและเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจสามารถช่วยให้ตัวแทนประกันมีประสิทธิภาพในการทำงาน อย่างเช่น ระบบบริหารจัดการลูกค้า (CRM) เป็นต้น

 5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าเช่าสำนักงาน ค่าบริการซอฟต์แวร์ เป็นต้น

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจตัวแทนประกัน

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจตัวแทนประกัน ที่ควรรู้

 1. ประกันภัย (Insurance) – การคุ้มครองตัวและทรัพย์สินของบุคคลหรือองค์กรจากความเสี่ยงต่างๆ ในลักษณะการชำระเงินเป็นค่าเบี้ยประกัน
 2. ตัวแทนประกัน (Insurance Agent) – บุคคลที่ตั้งใจในการขายและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยแก่ลูกค้า
 3. กรมธรรม์ (Policy) – เอกสารที่เป็นสัญญาและระบุรายละเอียดการคุ้มครองที่ถูกต้องของประกันภัย
 4. ค่าเบี้ยประกัน (Premium) – จำนวนเงินที่ต้องชำระในการซื้อประกันภัย
 5. ส่วนลด (Discount) – การลดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงน้อย
 6. ความคุ้มครอง (Coverage) – รายการความคุ้มครองที่รวมอยู่ในกรมธรรม์ของประกันภัย
 7. อายุกรมธรรม์ (Policy Term) – ระยะเวลาที่ระบุในกรมธรรม์ที่บอกถึงช่วงเวลาของการคุ้มครอง
 8. การเคลม (Claim) – กระบวนการที่ลูกค้าเรียกร้องความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยเมื่อเกิดเหตุภัยหรืออุบัติเหตุ
 9. ส่วนแยก (Deductible) – จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระเองเมื่อมีการเคลมประกันภัย
 10. ความคุ้มครองเบื้องต้น (Basic Coverage) – การคุ้มครองที่รวมถึงความเสี่ยงพื้นฐานที่สำคัญของกรมธรรม์ประกันภัย

จดบริษัท ธุรกิจตัวแทนประกัน ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ (Business Planning) กำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตัวแทนประกัน รวมถึงกำหนดช่วงเวลาและเป้าหมายทางธุรกิจ

 2. เลือกชื่อบริษัท (Choose a Company Name) ต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นๆ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 3. จัดหาทุนจดทะเบียนบริษัท (Raise Capital for Registration) ต้องมีทุนจดทะเบียนตามกฎหมายที่กำหนดในประเทศที่ต้องการจดทะเบียนบริษัท

 4. จดทะเบียนบริษัท (Register the Company) ต้องยื่นเอกสารและขอจดทะเบียนบริษัทที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศที่ต้องการจดทะเบียนบริษัท

 5. ขอใบอนุญาต (Apply for License) หลังจากจดทะเบียนบริษัทแล้ว ต้องขอใบอนุญาตในการเป็นตัวแทนประกันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 6. คัดเลือกและฝึกอบรมพนักงาน (Recruit and Train Employees) ต้องคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในด้านการขายและบริการลูกค้า และฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกัน

 7. ก่อตั้งสำนักงาน (Establish Office) จัดหาสถานที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานในการดำเนินธุรกิจตัวแทนประกัน

 8. ตลาดสินค้า (Market the Products) ต้องดำเนินการตลาดสินค้าประกันภัยและขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า

 9. ให้บริการลูกค้า (Provide Customer Service) ให้บริการให้กับลูกค้าที่ใช้สินค้าประกันภัยของบริษัท

 10. ประเมินผลและพัฒนาธุรกิจ (Evaluate and Improve the Business) ต้องประเมินผลการดำเนินธุรกิจและพัฒนาธุรกิจเพื่อเติบโตและเพิ่มกำไรในอนาคต

บริษัท ธุรกิจตัวแทนประกัน เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ภาษีที่ต้องเสียจากกำไรที่ก่อให้เกิดกับเจ้าของธุรกิจตัวแทนประกัน

 2. ภาษีบริษัท (Corporate Income Tax) ภาษีที่บริษัทต้องเสียจากกำไรที่ก่อให้เกิด

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) ภาษีที่เสียจากการขายหรือให้บริการ ซึ่งอยู่ในลักษณะของภาษีที่เรียกเก็บที่ทำให้ราคาสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้น

 4. ภาษีอากรศุลกากร (Customs Duty) หากธุรกิจตัวแทนประกันมีการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสุขภาพของประชาชน

 5. อื่นๆ ภาษีอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจตัวแทนประกันขึ้นอยู่กับกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศที่ตั้งบริษัท

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.