จดทะเบียนบริษัท.COM » ความรู้ แบ่งออกเป็น หลายด้าน ตามหลักการ จัดหมวดหมู่?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

บทความความรู้

บทความและความรู้สามารถแบ่งออกเป็นหลายด้านตามหลักการจัดหมวดหมู่ที่แตกต่างกันได้ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของด้านความรู้ที่มักจะพบเห็น

 1. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตร์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เช่น ฟิสิกส์, เคมี,ชีววิทยา, คอมพิวเตอร์วิทยา และเทคโนโลยีต่างๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสื่อสาร, เทคโนโลยีการผลิต และอื่นๆ

 2. ด้านสังคมวิทยา การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์และพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม รวมถึงปรัชญาสังคม สังคมวิวัฒนาการ สังคมวิทยามวลชน เศรษฐศาสตร์ และสังคมวิทยาการเมือง

 3. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ศิลปะ, วรรณคดี, ภาษาศาสตร์, ปรัชญา, ประวัติศาสตร์, ศาสนา, วัฒนธรรมประจำชาติและประเทศ, การสร้างสรรค์ และศิลปะการแสดง

 4. ด้านการเงินและธุรกิจ การเงิน, การบัญชี, การตลาด, การจัดการ, การธุรกิจระหว่างประเทศ, การเศรษฐกิจ, การการเงินส่วนบุคคล, การเงินส่วนราชการ

 5. ด้านสุขภาพและการแพทย์ การแพทย์ทั่วไป, การแพทย์ฉุกเฉิน, การแพทย์ศัลยกรรม, การเวชศาสตร์สาธารณสุข, สุขภาพจิต, การดูแลสุขภาพ, ยาและการบำรุงรักษาสุขภาพ

 6. ด้านการศึกษา ระบบการศึกษา, วิธีการสอนและการเรียนรู้, การอนุรักษ์และการพัฒนาอาชีพ, การศึกษาทางการอาชีพ, การศึกษาสูงสุด, การศึกษาเพื่อผู้ใหญ่, การศึกษาตลอดชีวิต

 7. ด้านภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ทั่วไป, ภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว, ภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม, ภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการแยกแยะทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม

 8. ด้านกีฬาและนันทนาการ กีฬาทั่วไป, กีฬาเฉพาะ, นันทนาการและกิจกรรมต่างๆ เช่น เกมคอมพิวเตอร์, การเล่นเกม, การท่องเที่ยว, ศิลปะการแสดง, อาหารและเครื่องดื่ม

 1. ด้านเทคนิคและวิศวกรรม วิศวกรรมทั่วไป, เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเคมี, เทคโนโลยีการผลิต, การออกแบบผลิตภัณฑ์

 2. ด้านการสื่อสารและสื่อสารมวลชน สื่อมวลชนและสื่อสารมวลชน, การสื่อสารภาษา, การสื่อสารนามธรรม, สื่อสารทางภาพ, การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต, สื่อสารองค์กร

 3. ด้านกฎหมายและความยุติธรรม กฎหมายทั่วไป, กฎหมายแพ่งและตลาด, กฎหมายอาญา, กฎหมายธุรกิจ, ความยุติธรรมและความเท่าเทียม

 4. ด้านการสร้างสรรค์และการออกแบบ การออกแบบกราฟิกและสื่อ, การออกแบบผลิตภัณฑ์, การออกแบบตกแต่งภายใน, การสร้างสรรค์ทางวรรณกรรม, การสร้างสรรค์ทางศิลปะ

 5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป, เทคโนโลยีเว็บและการพัฒนาเว็บ, เทคโนโลยีการสร้างซอฟต์แวร์, ระบบฐานข้อมูล, เทคโนโลยีความปลอดภัยและการรักษาความเป็นส่วนตัวในเทคโนโลยีสารสนเทศ

 6. ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม, การป้องกันและควบคุมมลพิษ, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 7. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการนาทีทางการตลาด การตลาดระหว่างประเทศ, การส่งออกและการนำเข้า, การเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน), การค้าระหว่างประเทศ

 8. ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ทั่วไป, การเงินและการธนาคาร, การเศรษฐกิจพอเพียง, การวิจัยตลาด, การเศรษฐกิจพอเพียง

 9. ด้านความมั่นคงและการป้องกัน ความมั่นคงทั่วไป, การรักษาความมั่นคงในระบบสารสนเทศ, การรักษาความมั่นคงในระบบเครือข่าย, การป้องกันการรั่วไหลข้อมูล

 1. ด้านการบริหารจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล, การบริหารธุรกิจ, การบริหารโครงการ, การบริหารสถาบันการศึกษา, การบริหารรัฐศาสตร์

 2. ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะ การพัฒนาบุคลิกภาพ, การพัฒนาทักษะการสื่อสาร, การพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน, การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

 3. ด้านการศึกษาด้านอุตสาหกรรม การศึกษาด้านเทคนิคอุตสาหกรรม, การศึกษาด้านการผลิตและการจัดการโรงงาน, การศึกษาด้านการบริการและการจัดการโรงแรม

 4. ด้านกฎและการปกครอง กฎหมายและการยุติธรรม, การปกครองและการเมือง, การกำกับดูแลองค์กร

 5. ด้านสุขภาพจิตและการจิตวิทยา จิตวิทยาทั่วไป, การปรึกษาจิตวิทยา, สุขภาพจิตและการสร้างสุขภาวะทางจิต

 6. ด้านวัฒนธรรมและความหลากหลาย วัฒนธรรมทั่วไป, การสร้างสรรค์วัฒนธรรม, การบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม

 7. ด้านการพัฒนาอาชีพและการสมัครงาน การวางแผนอาชีพ, การพัฒนาทักษะอาชีพ, การเตรียมตัวในการสมัครงาน, การสร้างทักษะการจัดการงาน

 8. ด้านนวัตกรรมและการสร้างความเปลี่ยนแปลง การนวัตกรรมทางธุรกิจ, การนวัตกรรมทางเทคโนโลยี, การสร้างความเปลี่ยนแปลงทางองค์กร

 1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น การสนับสนุนและการสร้างโอกาสในชุมชนท้องถิ่น, การสร้างสรรค์ธุรกิจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น, การบูรณาการทางเศรษฐกิจท้องถิ่น

 2. ด้านการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ, การประกันภัยทั่วไป, การประกันภัยทางสุขภาพ, การประกันภัยทางการเงิน

 3. ด้านการพัฒนาท้องถิ่นและการบริการสาธารณสุข การพัฒนาและบริการสาธารณสุขในพื้นที่ท้องถิ่น, การวางแผนและการพัฒนาโรงพยาบาลและสถานพยาบาล

 4. ด้านศิลปะและการออกแบบสภาพแวดล้อม ศิลปะสถาปัตยกรรม, การออกแบบที่ยั่งยืนและที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การใช้ศิลปะเพื่อการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม

 5. ด้านการเมืองและการควบคุม การเมืองและการปกครอง, การเมืองสาธารณะ, การควบคุมและการตรวจสอบ

 6. ด้านการเกษตรและการอาหาร การเกษตรทั่วไป, การผลิตอาหาร, การจัดการทรัพยากรทางการเกษตร, การป้องกันการระบาดของโรคพืชและสัตว์

 7. ด้านการวิจัยและวิทยาศาสตร์ วิจัยทางการวิทยาศาสตร์, การวิจัยทางการแพทย์, การวิจัยทางสังคมศาสตร์, การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่

 8. ด้านการบริการธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การบริการทั่วไป, การบริการท่องเที่ยวและการโรงแรม, การเป็นผู้ประกอบการและการริเริ่มธุรกิจ

 9. ด้านการแสวงหางานและการพัฒนาอาชีพ การสร้างโอกาสในการทำงาน, การพัฒนาทักษะอาชีพ, การวางแผนอาชีพและการสร้างสรรค์ชีวิตอาชีพ

 10. ด้านการนำเสนอและการสื่อสาร การนำเสนอทางธุรกิจ, การสื่อสารบริหารงาน, การสื่อสารเชิงบวก

สิ่งที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อแสดงถึงความหลากหลายของด้านความรู้และความสามารถที่มีอยู่ ความรู้เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นเราสามารถต่อเนื่องในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองในหลายด้านตามความสนใจและเป้าหมายของเราได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.