จดทะเบียนบริษัท.COM » โรงกลึง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

โรงกลึง มีรายจากอะไรบ้าง

รายได้ของโรงกลึงสามารถมาจากหลายแหล่ง ซึ่งมีความหลากหลายตามลักษณะธุรกิจของแต่ละโรงกลึง โดยรายได้สำคัญสามารถมาจาก

 1. การให้บริการโรงกลึง โรงกลึงสามารถให้บริการในการกลึงวัตถุดิบหรือสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งอาจเป็นการกลึงสินค้าเชิงทรัพย์สิน เช่น โลหะ, แร่, วัสดุก่อสร้าง หรือการกลึงสินค้าอุตสาหกรรม เช่น เคมีภัณฑ์, วัตถุเคมี, สารเคมี

 2. การวิจัยและพัฒนา โรงกลึงสามารถมีกลไกในการวิจัยและพัฒนากระบวนการกลึงที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถพัฒนาสินค้าใหม่ๆ หรือนวัตกรรมในการกลึงที่มีความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาด

 3. การบริหารจัดการของโรงกลึง โรงกลึงสามารถจัดการบริหารและให้บริการสำหรับโรงงานอื่นๆ ในการกลึงวัตถุดิบหรือสินค้า ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้

 4. การลงทุนในโครงการกลึง โรงกลึงสามารถลงทุนในโครงการกลึงที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้ได้รับรายได้จากการเช่าพื้นที่หรือให้บริการกลึงให้กับผู้ใช้งาน

วิเคราะห์ Swot Analysis โรงกลึง

การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นกระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือธุรกิจ เพื่อให้สามารถรับมือกับความแข็งแรงและความอ่อนแอขององค์กรได้

SWOT คือ

 • Strengths (จุดแข็ง) คุณสมบัติหรือแลนด์มาร์กที่ทำให้โรงกลึงเหนือคู่แข่ง เช่น การมีเครือข่ายและความชำนาญทางเทคนิค, การให้บริการที่มีคุณภาพ, ทรัพยากรที่มีความเหมาะสม เป็นต้น

 • Weaknesses (จุดอ่อน) ปัญหาหรือข้อจำกัดที่โรงกลึงต้องจัดการ เช่น ความจำเป็นในการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่, ความขาดแคลนแรงงานที่มีความชำนาญ, ข้อจำกัดในขนาดหรือความสามารถในการรองรับปริมาณการกลึงที่มากขึ้น

 • Opportunities (โอกาส) โอกาสที่องค์กรสามารถนำเสนอหรือใช้ประโยชน์ เช่น การเพิ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการการกลึง, การเติบโตของตลาดที่มีความต้องการในการกลึง, การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น เป็นต้น

 • Threats (อุปสรรค) ปัญหาหรืออุปสรรคที่องค์กรต้องรับมือ เช่น การแข่งขันที่เข้มงวดในอุตสาหกรรมการกลึง, การเปลี่ยนแปลงในนโยบายหรือกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ, ปัญหาการสึกกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ เป็นต้น

การวิเคราะห์ SWOT Analysis ช่วยให้โรงกลึงสามารถตรวจสอบและเข้าใจความแข็งแรงและอ่อนแอขององค์กร และใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวางแผนกลยุทธ์ การเตรียมความพร้อม และการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในสภาวะทางธุรกิจ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ โรงกลึง

ธุรกิจโรงกลึงเกี่ยวข้องกับอาชีพและสาขาอาชีพต่างๆ ดังนี้

 1. วิศวกรกลึง (Mechanical Engineer) ผู้ที่รับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนากระบวนการกลึง รวมถึงการตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องมือกลึง

 2. ช่างกลึง (Machinist) ช่างที่มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือกลึง เช่น กลึงเจาะ, กลึงเจาะเจียระดับสูง

 3. ช่างเทคนิคกลึง (CNC Technician) ช่างที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้และบำรุงรักษาเครื่อง CNC (Computer Numerical Control) ในกระบวนการกลึง

 4. วิศวกรไฟฟ้ากลึง (Electrical Engineer) ผู้ที่รับผิดชอบในการออกแบบระบบไฟฟ้าและควบคุมในกระบวนการกลึง รวมถึงการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

 5. พนักงานบริหารงานกลึง (Operations Manager) ผู้ที่รับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมกระบวนการกลึง รวมถึงการจัดการและควบคุมทรัพยากรต่างๆ ในโรงกลึง

 6. นักวิจัยและพัฒนา (Research and Development Specialist) ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนากระบวนการกลึงใหม่ รวมถึงการทดสอบและปรับปรุงเทคโนโลยีในการกลึง

คําศัพท์พื้นฐาน โรงกลึง ที่ควรรู้

 1. โรงกลึง (Manufacturing plant) สถานที่ที่มีเครื่องกลึงและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการกลึงวัตถุดิบหรือสินค้า

 2. เครื่องกลึง (Machine tool) เครื่องจักรหรือเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการกลึงวัตถุดิบหรือสินค้า เช่น กลึง CNC (CNC machine), กลึงเจาะ (Drilling machine), กลึงขัด (Grinding machine)

 3. กระบวนการกลึง (Machining process) ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ใช้ในการกลึงวัตถุดิบหรือสินค้า เช่น เจาะ (Drilling), ขัด (Grinding), กัด (Milling)

 4. ชิ้นงาน (Workpiece) วัตถุดิบหรือสินค้าที่จะถูกกลึงหรือผ่านกระบวนการกลึง

 5. เครื่องจักรกลึงความเร็วสูง (High-speed machining) กระบวนการกลึงที่มีความเร็วการกลึงสูงกว่าเครื่องกลึงปกติ เพื่อลดเวลาในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ

 6. ความแม่นยำ (Precision) ค่าที่บ่งบอกถึงความถูกต้องและแม่นยำในกระบวนการกลึง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่กลึงออกมา

 7. โพรแกรมควบคุมเครื่องกลึง (Machine control software) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมและกำหนดการทำงานของเครื่องกลึง เช่น ภาษา G-code

 8. ความปลอดภัยในโรงกลึง (Safety in the manufacturing plant) มาตรการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานในโรงกลึง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

 9. กฎหมายแรงงาน (Labor laws) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและความปลอดภัยของแรงงานในโรงกลึง เช่น จัดสิทธิและความเป็นธรรมของลูกจ้าง

 10. การจัดการสินค้าเสีย (Waste management) กระบวนการการจัดการและกำจัดสินค้าเสียหรือวัตถุดิบที่เกิดขึ้นในโรงกลึง โดยให้มีการนำไปใช้ประโยชน์หรือทำลายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

จดบริษัท โรงกลึง ทำอย่างไร

เพื่อจดบริษัทโรงกลึงให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่น คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น

 2. จัดทำเอกสาร เตรียมเอกสารที่จำเป็นเช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน, สัญญาก่อสร้างโรงกลึง, แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง, และเอกสารอื่นๆที่กำหนดโดยกฎหมาย

 3. จดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นให้กับหน่วยงานท้องถิ่น เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานทะเบียนการค้าและสมาคม

 4. ขอใบอนุญาตและการรับรอง ขอใบอนุญาตการผลิตในโรงกลึงและใบรับรองคุณภาพ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดโดยหน่วยงานท้องถิ่น

 5. สร้างโครงอจารย์การจัดทำธุรกิจ จัดทำโครงสร้างองค์กร รวมถึงแผนธุรกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ และวิสัยทัศน์ของบริษัทโรงกลึง

 6. ขอรับสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ หากมีการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ในการกลึง คุณอาจต้องขอรับสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์เพื่อปกป้องสิทธิ์ในการใช้งานและการพัฒนา

 7. จัดหาทรัพยากร จัดหาแรงงานที่มีความชำนาญในการกลึง และเครื่องมือกลึงที่เหมาะสมสำหรับโรงกลึงของคุณ

 8. ประกาศให้ทราบ ประกาศการจดทะเบียนของบริษัทโรงกลึงในสถานที่ที่เหมาะสม เช่น บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทหรือในสื่อท้องถิ่น

 9. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด ตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ระเบียบข้อกำหนดความปลอดภัย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงกลึง

 10. ตรวจสอบการดำเนินธุรกิจ ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการการผลิต และความปลอดภัย เพื่อให้โรงกลึงมีประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันในตลาด

บริษัท โรงกลึง เสียภาษีอะไร

บริษัทโรงกลึงจะเสียภาษีตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่ใช้บังคับ ซึ่งอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขและสภาวะของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม นี่คือบางประเภทของภาษีที่บริษัทโรงกลึงอาจเสียในบางสถานการณ์

 1. ภาษีเงินได้ บริษัทโรงกลึงต้องเสียภาษีเงินได้จากกำไรที่ได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายและลดหย่อนตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น และกฎหมายภาษีระดับชาติ

 2. ภาษีอากร บริษัทโรงกลึงอาจต้องเสียภาษีอากรตามกฎหมายท้องถิ่นหรือระดับชาติ เช่น ภาษีขายหรือบริการ (Value Added Tax – VAT), ภาษีนิติบุคคล (Corporate Tax), ภาษีอากรนำเข้าหรือส่งออก (Import or Export Duties)

 3. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หากบริษัทโรงกลึงเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในกิจการ อาจต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามกฎหมายท้องถิ่น

 4. อื่นๆ นอกจากนี้ ยังอาจมีภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่บริษัทโรงกลึงต้องเสียตามกฎหมายท้องถิ่น เช่น ภาษีสุราและแอลกอฮอล์ (Alcohol and Liquor Tax) หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเฉพาะของโรงกลึง

อีกครั้ง ควรตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นในประเทศที่บริษัทโรงกลึงดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำเกี่ยวกับภาษีที่บริษัทต้องเสีย

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.