กฎหมาย เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจกฎหมาย มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าปรึกษาและบริการทางกฎหมาย (Legal Consultation and Services Fees):

  • หลักๆ ค่าปรึกษาและบริการทางกฎหมายที่บริษัททำการให้กับลูกค้า เช่น การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย, การดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย, การเตรียมเอกสารทางกฎหมาย เป็นต้น
 2. ค่าใช้จ่ายในกระบวนการทางกฎหมาย (Legal Process Expenses):

  • รายได้ที่ได้จากการบริหารงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย เช่น การเรียกร้อง, การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย, การเจรจาแก้ไขข้อพิพาท เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมและการลงทะเบียน (Filing and Registration Fees):

  • รายได้จากการชำระค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมาย เช่น การลงทะเบียนบริษัท, การลงทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา, การลงทะเบียนสัญญา เป็นต้น
 4. รายได้จากคดีและกระบวนการทางกฎหมาย (Legal Case and Litigation Proceeding Revenues):

  • รายได้จากการรับจ้างกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นคดีต่าง ๆ เช่น การแทนทางในศาล, การฟ้องร้อง, การแก้ไขข้อพิพาท ฯลฯ
 5. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (Business-Related Expenses):

  • รายได้บางส่วนอาจมาจากการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกฎหมาย เช่น การจัดอบรม, การเผยแพร่ข้อมูลทางกฎหมาย, หรือการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 6. ค่าตอบแทนจากการช่วยเหลือทางกฎหมาย (Legal Aid Compensation):

  • หากธุรกิจกฎหมายมีการให้บริการช่วยเหลือทางกฎหมายในรูปแบบของการช่วยเหลือทางกฎหมายฟรีหรือในเครื่องหมายการกำกับสัญญานั้น ส่วนหนึ่งของรายได้อาจมาจากทุนหรือบริจาคทางด้านกฎหมาย

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจกฎหมาย

จุดแข็ง (Strengths):

 1. ความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย: ธุรกิจกฎหมายมีทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานทางกฎหมาย ทำให้สามารถให้คำปรึกษาและบริการทางกฎหมายได้อย่างมืออาชีพ.

 2. ความสามารถในการแก้ไขข้อพิพาท: สามารถช่วยแก้ไขข้อพิพาทและข้อขัดแย้งทางกฎหมายให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นการช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการกับสถานการณ์ทางกฎหมายได้ในทางที่ดี.

 3. ความรู้ความเข้าใจในตลาดและกฎหมาย: การเข้าใจและรับรู้ถึงความต้องการทางกฎหมายของลูกค้า รวมถึงการมีความรู้ในพื้นที่กฎหมายที่เป็นเฉพาะ เช่น กฎหมายแรงงาน, กฎหมายธุรกิจ, และอื่น ๆ.

จุดอ่อน (Weaknesses):

 1. การขาดแคลนบุคลากร: การบริหารจัดการบุคลากรในธุรกิจกฎหมายอาจเป็นอุปสรรค เนื่องจากความเชี่ยวชาญทางกฎหมายมีความต้องการและความสำคัญสูง.

 2. การค้าขายและการตลาด: ธุรกิจกฎหมายบางครั้งอาจมีความยากที่จะประสานงานกับกระบวนการการค้าขายและการตลาด เนื่องจากลักษณะของบริการที่ซับซ้อน.

 3. ความเป็นบริการที่เชื่อมโยงกับผู้กระทำความผิด: บางครั้งธุรกิจกฎหมายอาจต้องให้บริการแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับคดีที่มีการกระทำความผิด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยงทางคดีและความยากลำบาก.

โอกาส (Opportunities):

 1. ความเติบโตในตลาดกฎหมาย: ความเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนาในสังคมอาจส่งผลให้มีความต้องการในบริการทางกฎหมายเพิ่มขึ้น.

 2. การขยายตลาด: ธุรกิจกฎหมายสามารถขยายการให้บริการได้ในหลายสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น การให้บริการทางกฎหมายด้านธุรกิจ, ทรัพย์สินทางปัญญา, และการตลาด.

 3. การพัฒนาเทคโนโลยี: เทคโนโลยีใหม่ๆ อาจช่วยให้ธุรกิจกฎหมายเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน, การจัดเก็บข้อมูล, และการสื่อสารกับลูกค้า.

อุปสรรค (Threats):

 1. ความแข็งแกร่งของคู่แข่ง: มีบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้ในด้านกฎหมายที่แข็งแกร่ง อาจเป็นอุปสรรคที่ส่งผลให้ต้องแข่งขันในตลาดที่เติบโตยิ่งขึ้น.

 2. ความเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและการระบาดของสถานการณ์: การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือสถานการณ์ภายนอก เช่น การระบาดของโรคระบาด อาจมีผลกระทบต่อความต้องการและการให้บริการทางกฎหมาย.

 3. การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของลูกค้า: พฤติกรรมของลูกค้าในการเลือกใช้บริการทางกฎหมายอาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจ, ปัจจัยทางสังคม, หรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี.

อาชีพ ธุรกิจกฎหมาย ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าซื้อความรู้และการศึกษา: เพื่อเริ่มต้นธุรกิจกฎหมายจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในพื้นที่ทางกฎหมาย ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาเพิ่มเติมหรือการฝึกอบรมในด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นอาจมีมากน้อยตามความเหมาะสม.

 2. ค่าดำเนินธุรกิจและการจ้างงาน: ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ อาจรวมถึงค่าเช่าสำนักงาน, ค่าสื่อสาร, ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์, และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในธุรกิจกฎหมาย นอกจากนี้ การจ้างงานทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในพื้นที่กฎหมายเป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการ.

 3. การตลาดและการโฆษณา: การโฆษณาและการตลาดสำหรับธุรกิจกฎหมายเพื่อเพิ่มการรับรู้และความนิยมในตลาดอาจเป็นสิ่งสำคัญ เช่น เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, การเข้าร่วมงานประชุม, หรือการสร้างความรู้สึกให้กับลูกค้า.

 4. ค่าใช้จ่ายในกระบวนการทางกฎหมาย: ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการเตรียมเอกสารทางกฎหมาย, ค่าธรรมเนียมและค่าจ้างทนาย อาจเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่ต้องพิจารณา.

 5. เทคโนโลยีและอุปกรณ์: การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทางกฎหมาย เช่น คอมพิวเตอร์, โปรแกรมจัดการข้อมูลลูกค้า, อุปกรณ์การสื่อสาร เป็นต้น.

 6. การรักษาความเชื่อมั่นและฐานลูกค้า: การสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าและการรักษาฐานลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้งและแนะนำให้เพื่อนและคนรู้จัก.

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจกฎหมาย

 1. ทนายความ (Lawyer): ทนายความเป็นกลุ่มอาชีพที่มีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและการแทนตัวลูกค้าในกระบวนการทางกฎหมาย.

 2. ที่ปรึกษาทางกฎหมาย (Legal Consultant): ผู้ที่ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้แทนตัวลูกค้าในศาล.

 3. ผู้สื่อข่าวกฎหมาย (Legal Journalist): ผู้ที่เขียนและรายงานข่าวสารทางกฎหมายให้กับสาธารณะ เช่น ข่าวคดีที่กำลังรีวิวหรือข่าวเรื่องกฎหมายที่น่าสนใจ.

 4. เจ้าหน้าที่กฎหมายภาครัฐ (Government Legal Officer): บุคลากรที่ทำงานในหน่วยงานของรัฐเพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมายและดำเนินกระบวนการทางกฎหมายในงานราชการ.

 5. ผู้บริหารที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย (Legal Executive): บุคคลในตำแหน่งบริหารที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทางกฎหมายและใช้ความรู้ดังกล่าวในการดำเนินงานบริหารและการตัดสินใจ.

 6. ผู้จัดการด้านกฎหมายในองค์กร (In-house Legal Manager): บุคคลที่มีความรับผิดชอบในการจัดการและให้คำปรึกษาทางกฎหมายภายในองค์กรหรือบริษัท.

 7. อาจารย์สอนกฎหมาย (Law Professor): ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชากฎหมายและทำหน้าที่สอนนิสิตหรือนักศึกษาในสถาบันการศึกษา.

 8. เจ้าหน้าที่ด้านการปฏิสัมพันธ์ทางกฎหมาย (Legal Public Relations Officer): ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนและประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายขององค์กร.

 9. นักวิจัยด้านกฎหมาย (Legal Researcher): ผู้ที่ดำเนินงานในการวิจัยและวิเคราะห์เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อให้ข้อมูลที่ต้องการในการตัดสินใจหรือการรับรู้สารกฎหมาย.

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจกฎหมาย ที่ควรรู้

 1. ทนายความ (Lawyer)

  • ภาษาอังกฤษ: Lawyer
  • คำอธิบาย: บุคคลที่มีความรู้และความชำนาญในกฎหมายและได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและแทนตัวลูกค้าในกระบวนการทางกฎหมาย.
 2. ที่ปรึกษาทางกฎหมาย (Legal Consultant)

  • ภาษาอังกฤษ: Legal Consultant
  • คำอธิบาย: บุคคลที่ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย โดยไม่ได้รับอนุญาตให้แทนตัวลูกค้าในศาล.
 3. ผู้สื่อข่าวกฎหมาย (Legal Journalist)

  • ภาษาอังกฤษ: Legal Journalist
  • คำอธิบาย: ผู้ที่เขียนและรายงานข่าวสารทางกฎหมายให้กับสาธารณะ เช่น ข่าวคดีที่กำลังรีวิวหรือข่าวเรื่องกฎหมายที่น่าสนใจ.
 4. เจ้าหน้าที่กฎหมายภาครัฐ (Government Legal Officer)

  • ภาษาอังกฤษ: Government Legal Officer
  • คำอธิบาย: บุคคลที่ทำงานในหน่วยงานของรัฐเพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมายและดำเนินกระบวนการทางกฎหมายในงานราชการ.
 5. ผู้บริหารที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย (Legal Executive)

  • ภาษาอังกฤษ: Legal Executive
  • คำอธิบาย: บุคคลในตำแหน่งบริหารที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทางกฎหมายและใช้ความรู้ดังกล่าวในการดำเนินงานบริหารและการตัดสินใจ.
 6. ผู้จัดการด้านกฎหมายในองค์กร (In-house Legal Manager)

  • ภาษาอังกฤษ: In-house Legal Manager
  • คำอธิบาย: บุคคลที่มีความรับผิดชอบในการจัดการและให้คำปรึกษาทางกฎหมายภายในองค์กรหรือบริษัท.
 7. นักวิจัยด้านกฎหมาย (Legal Researcher)

  • ภาษาอังกฤษ: Legal Researcher
  • คำอธิบาย: ผู้ที่ดำเนินงานในการวิจัยและวิเคราะห์เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อให้ข้อมูลที่ต้องการในการตัดสินใจหรือการรับรู้สารกฎหมาย.
 8. ทนายความโครงการพิเศษ (Special Project Lawyer)

  • ภาษาอังกฤษ: Special Project Lawyer
  • คำอธิบาย: ทนายความที่มีความเชี่ยวชาญในโครงการพิเศษหรือกลุ่มงานที่มีความซับซ้อนในเชิงกฎหมาย.
 9. ทนายสัญญา (Contract Lawyer)

  • ภาษาอังกฤษ: Contract Lawyer
  • คำอธิบาย: ทนายความที่เชี่ยวชาญในการดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญา รวมถึงการจัดทำและการวิเคราะห์สัญญา.
 10. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายตลาดทุน (Securities Lawyer)

  • ภาษาอังกฤษ: Securities Lawyer
  • คำอธิบาย: ทนายความที่เชี่ยวชาญในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและการลง

จดบริษัท ธุรกิจกฎหมาย ทำอย่างไร

 1. การเลือกประเภทของนิติบุคคล: คุณต้องเลือกประเภทของนิติบุคคลที่ต้องการจดตั้ง เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, บริษัทห้างหุ้นส่วน, หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ.

 2. การตรวจสอบชื่อบริษัท: ตรวจสอบชื่อบริษัทในฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อให้แน่ใจว่าชื่อที่คุณเลือกยังไม่ถูกใช้แล้ว.

 3. การเตรียมเอกสาร: เตรียมเอกสารที่จำเป็นในการจดตั้งบริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ก่อตั้ง, สำเนาทะเบียนบ้าน, แผนการดำเนินธุรกิจ, ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น.

 4. การยื่นเอกสาร: ยื่นเอกสารที่จำเป็นกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อขอจดตั้งบริษัท อาจมีค่าธรรมเนียมในการยื่นเอกสาร.

 5. การรับใบจดทะเบียน: หลังจากผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว คุณจะได้รับใบจดทะเบียนบริษัท เอกสารนี้เป็นหลักฐานว่าบริษัทของคุณได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง.

 6. การขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: หากธุรกิจของคุณต้องมีการเสียภาษี คุณจะต้องขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจากกรมสรรพากร.

 7. การลงทะเบียนสถานประกอบการ: ลงทะเบียนที่อยู่สถานประกอบการของคุณกับเทศบาลเพื่อรับใบอนุญาตที่จำเป็นตามกฎหมาย.

 8. การเปิดบัญชีธนาคาร: เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินของบริษัทคุณต้องเปิดบัญชีธนาคารเฉพาะ.

บริษัท ธุรกิจกฎหมาย เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา: บริษัทที่มีกำไรจากการดำเนินกิจการกฎหมายอาจต้องเสียภาษีเงินได้ตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมาย.

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล: บริษัทที่มีกำไรจากการดำเนินกิจการกฎหมายเป็นนิติบุคคลอาจต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่กำหนด.

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT): บริษัทธุรกิจกฎหมายอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีที่มีการให้บริการหรือจำหน่ายสินค้าที่มีการค้า.

 4. ภาษีอากรขาย (Sales Tax): กฎหมายในบางประเทศอาจกำหนดให้บริษัทเสียภาษีอากรขายในกรณีที่มีการขายสินค้าหรือบริการ.

 5. ภาษีอากรทางการเงิน: ในบางกรณี บริษัทธุรกิจกฎหมายอาจต้องเสียภาษีอากรเมื่อมีการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น ดอกเบี้ย, ผลประโยชน์ทางการเงิน, ธุรกรรมตลาดทุน เป็นต้น.

 6. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง: หากบริษัทครอบครัวเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น สำนักงานที่ใช้ในธุรกิจ อาจต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.

 7. อื่น ๆ: ขึ้นอยู่กับกฎหมายและนโยบายที่ใช้ในแต่ละประเทศ บริษัทธุรกิจกฎหมายอาจเสียภาษีอื่น ๆ เช่น ภาษีหุ้นส่วน, อากรสรรพสิ่ง, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, และอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและข้อกำหนดของรัฐบาล.

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

ขนมอบ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เปิดร้านเบเกอรี่ ลงทุนเท่าไหร่ ตัวอย่างธุรกิจร้านเบเกอรี่ ธุรกิจเบเกอรี่โฮมเมด ไอเดียร้านเบเกอรี่เล็กๆ เปิดร้านเบเกอรี่ รายได้ อยากเปิดร้านเบเกอรี่ ต้องทําไง เปิดร้านเบเกอรี่เล็กๆ ใช้ทุนเท่าไหร่ เปิดร้านเบเกอรี่ อุปกรณ์ ใกล้ฉัน ออนไลน์

เครื่องคิดเลข เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

สูตรหาทุน กําไร วิธี หา กำไรจากราคาขาย สูตรหากําไร ขาดทุน วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ ยอดขาย เป้า วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ จากยอดขาย วิธีคิดกําไร ต้นทุน วิธีคิดกําไร สินค้า วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ ต้นทุน ใกล้ฉัน ออนไลน์

ฟรีแลนซ์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ฟรี แลน ซ์ หางานจากไหน งานฟรีแลนซ์ ทําที่บ้าน มีอะไรบ้าง อาชีพฟรีแลนซ์ คุณสมบัติ หางาน ฟรี แลน ซ์ ทํา ที่บ้าน งานฟรีแลนซ์ ทําที่บ้าน งานฟรีแลนซ์ พิมพ์งาน งานฟรีแลนซ์ คือ งานฟรีแลนซ์ ทําที่บ้าน pantip

เหล็กดัด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เหล็กดัดหน้าต่าง โม เดิ ร์ น. ราคา เหล็กดัดหน้าต่างบานเลื่อน เหล็กดัด สําเร็จรูป เหล็กดัดหน้าต่างราคาถูก เหล็กดัดหน้าต่าง โมเดิร์น เหล็กดัด ไทวัสดุ เหล็กดัดหน้าต่างสําเร็จรูป ไทวัสดุ เหล็กดัดหน้าต่างไม้ ราคา ออนไลน์

รถสไลด์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจรถสไลด์  กฎหมาย รถสไลด์ ค่า จดทะเบียน รถสไลด์ รถสไลด์ ค่าบริการ ราคารถสไลด์ รับ ทำ รถสไลด์ กระบะ ทํา รถสไลด์ ราคา วิธี หางาน รถสไลด์ ออนไลน์

คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ เงินเดือน คอนเทนต์ครีเอเตอร์ มีอะไรบ้าง ครีเอเตอร์ดิจิทัล เฟสบุ๊ค คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ คืออะไร อาชีพครีเอเตอร์ คืออะไร Content Creator คุณสมบัติ content creator จบอะไร ครีเอเตอร์ดิจิทัล คือ

ร้านอาหารไทย เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ไอเดียเปิดร้านอาหารเล็กๆ ขั้นตอนการเปิดร้านใหม่ เปิดร้านอาหาร คนเดียว เปิดร้านอาหารอะไรดี คู่มือเปิดร้านอาหาร ธุรกิจร้านอาหาร มีอะไรบ้าง สร้างร้านอาหารแบบประหยัด เปิดร้านอาหาร วันแรก

สนามกอล์ฟ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แผนธุรกิจสนามกอล์ฟ สร้างสนามไดร์ฟกอล์ฟ ราคา ทํา สนามกอล์ฟในบ้าน รับสร้างสนามกอล์ฟ สนามไดร์ฟกอล์ฟ ทํา เอง สร้างสนามกอล์ฟ ราคา สนามไดร์ฟกอล์ฟ ขนาดมาตรฐาน ขายสนามไดร์ฟกอล์ฟ ออนไลน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top