จดทะเบียนบริษัท.COM » กฎหมาย เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจกฎหมาย มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าปรึกษาและบริการทางกฎหมาย (Legal Consultation and Services Fees):

  • หลักๆ ค่าปรึกษาและบริการทางกฎหมายที่บริษัททำการให้กับลูกค้า เช่น การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย, การดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย, การเตรียมเอกสารทางกฎหมาย เป็นต้น
 2. ค่าใช้จ่ายในกระบวนการทางกฎหมาย (Legal Process Expenses):

  • รายได้ที่ได้จากการบริหารงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย เช่น การเรียกร้อง, การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย, การเจรจาแก้ไขข้อพิพาท เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมและการลงทะเบียน (Filing and Registration Fees):

  • รายได้จากการชำระค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมาย เช่น การลงทะเบียนบริษัท, การลงทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา, การลงทะเบียนสัญญา เป็นต้น
 4. รายได้จากคดีและกระบวนการทางกฎหมาย (Legal Case and Litigation Proceeding Revenues):

  • รายได้จากการรับจ้างกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นคดีต่าง ๆ เช่น การแทนทางในศาล, การฟ้องร้อง, การแก้ไขข้อพิพาท ฯลฯ
 5. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (Business-Related Expenses):

  • รายได้บางส่วนอาจมาจากการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกฎหมาย เช่น การจัดอบรม, การเผยแพร่ข้อมูลทางกฎหมาย, หรือการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 6. ค่าตอบแทนจากการช่วยเหลือทางกฎหมาย (Legal Aid Compensation):

  • หากธุรกิจกฎหมายมีการให้บริการช่วยเหลือทางกฎหมายในรูปแบบของการช่วยเหลือทางกฎหมายฟรีหรือในเครื่องหมายการกำกับสัญญานั้น ส่วนหนึ่งของรายได้อาจมาจากทุนหรือบริจาคทางด้านกฎหมาย

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจกฎหมาย

จุดแข็ง (Strengths):

 1. ความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย: ธุรกิจกฎหมายมีทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานทางกฎหมาย ทำให้สามารถให้คำปรึกษาและบริการทางกฎหมายได้อย่างมืออาชีพ.

 2. ความสามารถในการแก้ไขข้อพิพาท: สามารถช่วยแก้ไขข้อพิพาทและข้อขัดแย้งทางกฎหมายให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นการช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการกับสถานการณ์ทางกฎหมายได้ในทางที่ดี.

 3. ความรู้ความเข้าใจในตลาดและกฎหมาย: การเข้าใจและรับรู้ถึงความต้องการทางกฎหมายของลูกค้า รวมถึงการมีความรู้ในพื้นที่กฎหมายที่เป็นเฉพาะ เช่น กฎหมายแรงงาน, กฎหมายธุรกิจ, และอื่น ๆ.

จุดอ่อน (Weaknesses):

 1. การขาดแคลนบุคลากร: การบริหารจัดการบุคลากรในธุรกิจกฎหมายอาจเป็นอุปสรรค เนื่องจากความเชี่ยวชาญทางกฎหมายมีความต้องการและความสำคัญสูง.

 2. การค้าขายและการตลาด: ธุรกิจกฎหมายบางครั้งอาจมีความยากที่จะประสานงานกับกระบวนการการค้าขายและการตลาด เนื่องจากลักษณะของบริการที่ซับซ้อน.

 3. ความเป็นบริการที่เชื่อมโยงกับผู้กระทำความผิด: บางครั้งธุรกิจกฎหมายอาจต้องให้บริการแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับคดีที่มีการกระทำความผิด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยงทางคดีและความยากลำบาก.

โอกาส (Opportunities):

 1. ความเติบโตในตลาดกฎหมาย: ความเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนาในสังคมอาจส่งผลให้มีความต้องการในบริการทางกฎหมายเพิ่มขึ้น.

 2. การขยายตลาด: ธุรกิจกฎหมายสามารถขยายการให้บริการได้ในหลายสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น การให้บริการทางกฎหมายด้านธุรกิจ, ทรัพย์สินทางปัญญา, และการตลาด.

 3. การพัฒนาเทคโนโลยี: เทคโนโลยีใหม่ๆ อาจช่วยให้ธุรกิจกฎหมายเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน, การจัดเก็บข้อมูล, และการสื่อสารกับลูกค้า.

อุปสรรค (Threats):

 1. ความแข็งแกร่งของคู่แข่ง: มีบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้ในด้านกฎหมายที่แข็งแกร่ง อาจเป็นอุปสรรคที่ส่งผลให้ต้องแข่งขันในตลาดที่เติบโตยิ่งขึ้น.

 2. ความเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและการระบาดของสถานการณ์: การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือสถานการณ์ภายนอก เช่น การระบาดของโรคระบาด อาจมีผลกระทบต่อความต้องการและการให้บริการทางกฎหมาย.

 3. การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของลูกค้า: พฤติกรรมของลูกค้าในการเลือกใช้บริการทางกฎหมายอาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจ, ปัจจัยทางสังคม, หรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี.

อาชีพ ธุรกิจกฎหมาย ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าซื้อความรู้และการศึกษา: เพื่อเริ่มต้นธุรกิจกฎหมายจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในพื้นที่ทางกฎหมาย ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาเพิ่มเติมหรือการฝึกอบรมในด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นอาจมีมากน้อยตามความเหมาะสม.

 2. ค่าดำเนินธุรกิจและการจ้างงาน: ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ อาจรวมถึงค่าเช่าสำนักงาน, ค่าสื่อสาร, ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์, และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในธุรกิจกฎหมาย นอกจากนี้ การจ้างงานทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในพื้นที่กฎหมายเป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการ.

 3. การตลาดและการโฆษณา: การโฆษณาและการตลาดสำหรับธุรกิจกฎหมายเพื่อเพิ่มการรับรู้และความนิยมในตลาดอาจเป็นสิ่งสำคัญ เช่น เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, การเข้าร่วมงานประชุม, หรือการสร้างความรู้สึกให้กับลูกค้า.

 4. ค่าใช้จ่ายในกระบวนการทางกฎหมาย: ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการเตรียมเอกสารทางกฎหมาย, ค่าธรรมเนียมและค่าจ้างทนาย อาจเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่ต้องพิจารณา.

 5. เทคโนโลยีและอุปกรณ์: การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทางกฎหมาย เช่น คอมพิวเตอร์, โปรแกรมจัดการข้อมูลลูกค้า, อุปกรณ์การสื่อสาร เป็นต้น.

 6. การรักษาความเชื่อมั่นและฐานลูกค้า: การสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าและการรักษาฐานลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้งและแนะนำให้เพื่อนและคนรู้จัก.

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจกฎหมาย

 1. ทนายความ (Lawyer): ทนายความเป็นกลุ่มอาชีพที่มีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและการแทนตัวลูกค้าในกระบวนการทางกฎหมาย.

 2. ที่ปรึกษาทางกฎหมาย (Legal Consultant): ผู้ที่ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้แทนตัวลูกค้าในศาล.

 3. ผู้สื่อข่าวกฎหมาย (Legal Journalist): ผู้ที่เขียนและรายงานข่าวสารทางกฎหมายให้กับสาธารณะ เช่น ข่าวคดีที่กำลังรีวิวหรือข่าวเรื่องกฎหมายที่น่าสนใจ.

 4. เจ้าหน้าที่กฎหมายภาครัฐ (Government Legal Officer): บุคลากรที่ทำงานในหน่วยงานของรัฐเพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมายและดำเนินกระบวนการทางกฎหมายในงานราชการ.

 5. ผู้บริหารที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย (Legal Executive): บุคคลในตำแหน่งบริหารที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทางกฎหมายและใช้ความรู้ดังกล่าวในการดำเนินงานบริหารและการตัดสินใจ.

 6. ผู้จัดการด้านกฎหมายในองค์กร (In-house Legal Manager): บุคคลที่มีความรับผิดชอบในการจัดการและให้คำปรึกษาทางกฎหมายภายในองค์กรหรือบริษัท.

 7. อาจารย์สอนกฎหมาย (Law Professor): ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชากฎหมายและทำหน้าที่สอนนิสิตหรือนักศึกษาในสถาบันการศึกษา.

 8. เจ้าหน้าที่ด้านการปฏิสัมพันธ์ทางกฎหมาย (Legal Public Relations Officer): ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนและประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายขององค์กร.

 9. นักวิจัยด้านกฎหมาย (Legal Researcher): ผู้ที่ดำเนินงานในการวิจัยและวิเคราะห์เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อให้ข้อมูลที่ต้องการในการตัดสินใจหรือการรับรู้สารกฎหมาย.

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจกฎหมาย ที่ควรรู้

 1. ทนายความ (Lawyer)

  • ภาษาอังกฤษ: Lawyer
  • คำอธิบาย: บุคคลที่มีความรู้และความชำนาญในกฎหมายและได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและแทนตัวลูกค้าในกระบวนการทางกฎหมาย.
 2. ที่ปรึกษาทางกฎหมาย (Legal Consultant)

  • ภาษาอังกฤษ: Legal Consultant
  • คำอธิบาย: บุคคลที่ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย โดยไม่ได้รับอนุญาตให้แทนตัวลูกค้าในศาล.
 3. ผู้สื่อข่าวกฎหมาย (Legal Journalist)

  • ภาษาอังกฤษ: Legal Journalist
  • คำอธิบาย: ผู้ที่เขียนและรายงานข่าวสารทางกฎหมายให้กับสาธารณะ เช่น ข่าวคดีที่กำลังรีวิวหรือข่าวเรื่องกฎหมายที่น่าสนใจ.
 4. เจ้าหน้าที่กฎหมายภาครัฐ (Government Legal Officer)

  • ภาษาอังกฤษ: Government Legal Officer
  • คำอธิบาย: บุคคลที่ทำงานในหน่วยงานของรัฐเพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมายและดำเนินกระบวนการทางกฎหมายในงานราชการ.
 5. ผู้บริหารที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย (Legal Executive)

  • ภาษาอังกฤษ: Legal Executive
  • คำอธิบาย: บุคคลในตำแหน่งบริหารที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทางกฎหมายและใช้ความรู้ดังกล่าวในการดำเนินงานบริหารและการตัดสินใจ.
 6. ผู้จัดการด้านกฎหมายในองค์กร (In-house Legal Manager)

  • ภาษาอังกฤษ: In-house Legal Manager
  • คำอธิบาย: บุคคลที่มีความรับผิดชอบในการจัดการและให้คำปรึกษาทางกฎหมายภายในองค์กรหรือบริษัท.
 7. นักวิจัยด้านกฎหมาย (Legal Researcher)

  • ภาษาอังกฤษ: Legal Researcher
  • คำอธิบาย: ผู้ที่ดำเนินงานในการวิจัยและวิเคราะห์เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อให้ข้อมูลที่ต้องการในการตัดสินใจหรือการรับรู้สารกฎหมาย.
 8. ทนายความโครงการพิเศษ (Special Project Lawyer)

  • ภาษาอังกฤษ: Special Project Lawyer
  • คำอธิบาย: ทนายความที่มีความเชี่ยวชาญในโครงการพิเศษหรือกลุ่มงานที่มีความซับซ้อนในเชิงกฎหมาย.
 9. ทนายสัญญา (Contract Lawyer)

  • ภาษาอังกฤษ: Contract Lawyer
  • คำอธิบาย: ทนายความที่เชี่ยวชาญในการดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญา รวมถึงการจัดทำและการวิเคราะห์สัญญา.
 10. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายตลาดทุน (Securities Lawyer)

  • ภาษาอังกฤษ: Securities Lawyer
  • คำอธิบาย: ทนายความที่เชี่ยวชาญในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและการลง

จดบริษัท ธุรกิจกฎหมาย ทำอย่างไร

 1. การเลือกประเภทของนิติบุคคล: คุณต้องเลือกประเภทของนิติบุคคลที่ต้องการจดตั้ง เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, บริษัทห้างหุ้นส่วน, หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ.

 2. การตรวจสอบชื่อบริษัท: ตรวจสอบชื่อบริษัทในฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อให้แน่ใจว่าชื่อที่คุณเลือกยังไม่ถูกใช้แล้ว.

 3. การเตรียมเอกสาร: เตรียมเอกสารที่จำเป็นในการจดตั้งบริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ก่อตั้ง, สำเนาทะเบียนบ้าน, แผนการดำเนินธุรกิจ, ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น.

 4. การยื่นเอกสาร: ยื่นเอกสารที่จำเป็นกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อขอจดตั้งบริษัท อาจมีค่าธรรมเนียมในการยื่นเอกสาร.

 5. การรับใบจดทะเบียน: หลังจากผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว คุณจะได้รับใบจดทะเบียนบริษัท เอกสารนี้เป็นหลักฐานว่าบริษัทของคุณได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง.

 6. การขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: หากธุรกิจของคุณต้องมีการเสียภาษี คุณจะต้องขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจากกรมสรรพากร.

 7. การลงทะเบียนสถานประกอบการ: ลงทะเบียนที่อยู่สถานประกอบการของคุณกับเทศบาลเพื่อรับใบอนุญาตที่จำเป็นตามกฎหมาย.

 8. การเปิดบัญชีธนาคาร: เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินของบริษัทคุณต้องเปิดบัญชีธนาคารเฉพาะ.

บริษัท ธุรกิจกฎหมาย เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา: บริษัทที่มีกำไรจากการดำเนินกิจการกฎหมายอาจต้องเสียภาษีเงินได้ตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมาย.

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล: บริษัทที่มีกำไรจากการดำเนินกิจการกฎหมายเป็นนิติบุคคลอาจต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่กำหนด.

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT): บริษัทธุรกิจกฎหมายอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีที่มีการให้บริการหรือจำหน่ายสินค้าที่มีการค้า.

 4. ภาษีอากรขาย (Sales Tax): กฎหมายในบางประเทศอาจกำหนดให้บริษัทเสียภาษีอากรขายในกรณีที่มีการขายสินค้าหรือบริการ.

 5. ภาษีอากรทางการเงิน: ในบางกรณี บริษัทธุรกิจกฎหมายอาจต้องเสียภาษีอากรเมื่อมีการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น ดอกเบี้ย, ผลประโยชน์ทางการเงิน, ธุรกรรมตลาดทุน เป็นต้น.

 6. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง: หากบริษัทครอบครัวเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น สำนักงานที่ใช้ในธุรกิจ อาจต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.

 7. อื่น ๆ: ขึ้นอยู่กับกฎหมายและนโยบายที่ใช้ในแต่ละประเทศ บริษัทธุรกิจกฎหมายอาจเสียภาษีอื่น ๆ เช่น ภาษีหุ้นส่วน, อากรสรรพสิ่ง, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, และอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและข้อกำหนดของรัฐบาล.

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.