จดทะเบียนบริษัท.COM » MICE เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจMICE มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม ผู้เข้าร่วมงานประชุม สัมมนา หรืองาน MICE อื่น ๆ จะต้องชำระค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

 2. ค่าบัตรเข้าชมแสดงสินค้า ผู้เข้าชมแสดงสินค้าจะต้องชำระค่าซื้อบัตรเข้าชม เพื่อเข้าชมและสำรวจสินค้าต่าง ๆ ที่นำเสนอ

 3. ค่าจองห้องประชุมหรืองาน การจัดงาน MICE ในบริษัทหรือสถานที่จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการจองห้องประชุมหรืองานที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ

 4. ค่าบริการพิเศษ บางครั้งอาจมีบริการพิเศษ เช่น การจัดงานเลี้ยง, การจัดบริการโดยทีมงาน, การจัดส่งสินค้า, และบริการเสริมอื่น ๆ ที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 5. สปอนเซอร์และพันธมิตร บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจเป็นสปอนเซอร์หรือพันธมิตรในงาน MICE ซึ่งมาเสนอสินค้าหรือบริการของพวกเขาในงานนั้น ๆ และช่วยสนับสนุนทางการเงิน

 6. ร้านค้าและสินค้า การจัดงานแสดงสินค้าเป็นโอกาสที่ร้านค้าและบริษัทสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขาให้กับผู้เข้าชมและผู้เข้าร่วมงาน

 7. โครงการอบรมและกิจกรรมเสริม บางครั้งอาจมีโครงการอบรมและกิจกรรมเสริมที่เสนอให้กับผู้เข้าร่วมงาน เพื่อเพิ่มคุณค่าและประสิทธิภาพในการเข้าร่วม

 8. การจัดงานเลี้ยงและคอนเสิร์ต การจัดงานเลี้ยงและคอนเสิร์ตสามารถสร้างรายได้โดยขายบัตรเข้าชมและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจMICE

 1. ความเข้มแข็ง (Strengths)

  • ความชำนาญและความรู้ การมีทีมงานที่ชำนาญในการจัดงาน MICE และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการในสาขานี้
  • สถานที่และอุปกรณ์ การมีสถานที่จัดงานที่เหมาะสมและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดงาน
  • การสร้างประสบการณ์ สามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและมีคุณค่าสำหรับผู้เข้าร่วมงาน
 2. จุดอ่อน (Weaknesses)

  • การจัดการโครงการ การจัดงานใหญ่มีความซับซ้อน จำเป็นต้องมีการวางแผนและการจัดการโครงการอย่างมืออาชีพ
  • ความหลากหลายในบริการ บางครั้งอาจจะมีความหลากหลายในการให้บริการ แต่อาจเป็นปัญหาในการควบคุมคุณภาพ
 3. โอกาส (Opportunities)

  • การขยายตลาด สามารถเปิดตลาดใหม่หรือขยายกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมงาน MICE
  • เทคโนโลยีใหม่ การนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยในการจัดงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
 4. อุปสรรค (Threats)

  • คู่แข่ง การมีคู่แข่งที่มีความชำนาญในการจัดงาน MICE อาจเป็นอุปสรรค
  • สภาพเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม MICE

อาชีพ ธุรกิจMICE ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. สถานที่และอุปกรณ์ การเช่าห้องประชุมหรืออาคารสำหรับจัดกิจกรรม การจัดหาอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น เครื่องเสียง ภาพโปรเจคเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ การจัดการจะมีค่าใช้จ่ายตามความต้องการ

 2. การตลาดและโฆษณา การโฆษณาและการตลาดเพื่อเพิ่มความรู้สึกถึงกิจกรรม MICE และดึงผู้เข้าร่วมงาน

 3. ค่าส่วนแบ่งและค่าบริการ ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการต่างๆ เช่น บริการสร้างแผนการจัดกิจกรรม การจัดการลำดับเวลา การจัดกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น

 4. ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ในการจัดงาน เช่น โรงแรม ห้องประชุม หรือสถานที่จัดแสดง

 5. การจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

 6. ค่าบุคลากร ค่าจ้างงานในการจัดกิจกรรม การจ้างงานแปลภาษา ทีมงานดูแลระหว่างงาน เป็นต้น

 7. การท่องเที่ยวและกิจกรรมพิเศษ การจัดกิจกรรมเสริมเติมให้กับผู้เข้าร่วมงาน เช่น การท่องเที่ยวหลังงาน การจัดกิจกรรมนอกงาน

 8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการจัดงาน เช่น การจัดแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมการบรรยาย การจัดกิจกรรมศิลปะ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจMICE

 1. การวางแผนงาน คนที่รับผิดชอบในการวางแผนและจัดทำรายละเอียดงาน รวมถึงการจัดเตรียมทุกรายละเอียดของงาน MICE

 2. ผู้ประสานงานงาน คนที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานและผู้ให้บริการเพื่อให้งาน MICE ดำเนินไปได้ตามแผน

 3. ผู้จัดการการประชุม คนที่รับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียดการประชุม รวมถึงติดต่อผู้พูดในงานและการจัดเตรียมสถานที่

 4. ผู้จัดงานแสดงสินค้า คนที่จัดการรายละเอียดการจัดแสดงสินค้าและงานแสดงสินค้า

 5. การตลาดและโฆษณา คนที่รับผิดชอบในการโฆษณาและการตลาดเพื่อเพิ่มความรู้สึกและดึงผู้เข้าร่วมงาน MICE

 6. การจัดการโรงแรมและการบริการ คนที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมสถานที่พักอาศัยและการบริการสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

 7. บริการอาหารและเครื่องดื่ม คนที่จัดการบริการอาหารและเครื่องดื่มในงาน MICE

 8. เทคโนโลยีและบริการเสียงภาพ คนที่จัดการเทคโนโลยีเสียงภาพและการสื่อสารในงาน

 9. นักแปลภาษา คนที่ทำหน้าที่แปลภาษาในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมที่พูดภาษาต่างประเทศ

 10. ล็อจิสติกและการขนส่ง คนที่จัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ในการจัดกิจกรรม

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจMICE ที่ควรรู้

 1. Event Planning (การวางแผนงาน) การวางแผนและจัดการกิจกรรมต่างๆ ในงาน MICE เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความต้องการของลูกค้า

 2. Venue (สถานที่จัดงาน) สถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรม MICE เช่น ห้องประชุม โรงแรม หรือสถานที่แสดงสินค้า

 3. Exhibition (การแสดงสินค้า) การนำสินค้าหรือบริการมาแสดงให้กับผู้เข้าร่วมงาน MICE เพื่อเพิ่มความรู้สึกและความเข้าใจ

 4. Delegate (ผู้เข้าร่วมงาน) บุคคลที่มาเข้าร่วมกิจกรรม MICE โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญมา

 5. Program Agenda (กำหนดการ) รายการกิจกรรมและเวลาที่ตั้งไว้ในงาน MICE

 6. Keynote Speaker (ผู้พูดในงาน) บุคคลที่ถูกเชิญมาพูดในงานเพื่อแสดงความรู้หรือประสบการณ์ที่มีค่าสำหรับผู้เข้าร่วม

 7. Networking (การเชื่อมต่อ) กระบวนการที่ผู้เข้าร่วมใช้ในการสร้างความรู้สึกและเสริมความรู้จากกันและกัน

 8. Experiential Activity (กิจกรรมประสบการณ์) กิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์ที่น่าจดจำ

 9. Sponsorship (การสปอนเซอร์) การให้การสนับสนุนและการเงินในงาน MICE โดยบริษัทหรือองค์กรต่างๆ

 10. Feedback (ข้อเสนอแนะ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม MICE ให้กับผู้จัดงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของงานในอนาคต

จดบริษัท ธุรกิจMICE ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท กำหนดประเภทของบริษัทที่ต้องการจด เช่น บริษัทจัดงาน MICE, บริษัทออกแบบและวางแผนงาน MICE, หรือบริษัทบริหารงาน MICE

 2. เลือกชื่อบริษัท สร้างชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น และตรงกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจ MICE

 3. จัดหาผู้ก่อตั้ง ต้องมีผู้ก่อตั้งบริษัทอย่างน้อย 3 คน

 4. เขียนเอกสารบริษัท จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น สำนักงานบริษัท, บันทึกการประชุมก่อตั้งบริษัท, แผนกำหนดโครงสร้างองค์กร, รายชื่อผู้ก่อตั้ง, และอื่นๆ

 5. จดทะเบียนบริษัท ลงทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 6. เสร็จสิ้นการจดทะเบียน ได้รับหนังสือแจ้งการจดทะเบียนและหมายเลขนิติบุคคล (หรือเลขทะเบียนบริษัท)

 7. ขอหนังสืออนุมัติสถานที่ ถ้าธุรกิจ MICE เกี่ยวข้องกับการจัดงานในสถานที่ที่ไม่ใช่สำนักงาน จำเป็นต้องขอหนังสืออนุมัติจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่รับผิดชอบสถานที่นั้น

 8. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารในชื่อบริษัทเพื่อการธุรกิจ

 9. ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หากธุรกิจ MICE เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมบางประเภท เช่น การประชุมหรือแสดงสินค้า อาจจำเป็นต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ธุรกิจMICE เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทที่จัดงาน MICE ในประเทศที่มีระบบ VAT จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราที่กำหนด โดยจะคิดจากมูลค่าของบริการที่ให้กับลูกค้า

 2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax) บางประเภทของกิจกรรม MICE อาจถูกคิดภาษีเฉพาะตามกฎหมายประเภทนี้ ตัวอย่างเช่น การจัดงานแสดงสินค้า

 3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) หากบริษัทที่จัดงาน MICE ได้รับรายได้จากการดำเนินธุรกิจ จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่กำหนดในกฎหมาย

 4. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) หากบริษัทที่จัดงาน MICE จ่ายเงินให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนในการให้บริการ จะต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากยอดเงินที่จ่ายให้ และส่งเงินเป็นค่าภาษีให้แก่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.