จดทะเบียนบริษัท.COM » เน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้ง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้ง มีรายได้จากอะไรบ้าง

ธุรกิจเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้ง สามารถมีรายได้จากหลายแหล่ง โดยอาจมาจากดังนี้

 1. ค่าบริการ การให้บริการเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้งให้กับลูกค้า โดยคิดค่าบริการตามช่วงเวลาหรือขนาดของโครงข่ายที่ลูกค้าต้องการใช้งาน

 2. ค่าอุปกรณ์ การขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้ง เช่น เครื่องมือตรวจสอบเคเบิล อุปกรณ์เครือข่าย เป็นต้น

 3. บริการประกันและซ่อมบำรุง การให้บริการประกันและซ่อมบำรุงเนื่องจากเกิดความเสียหายหรืออาจมีความจำเป็นในการปรับปรุงระบบในภายหลัง

 4. ค่าใช้จ่ายการดำเนินธุรกิจ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจเช่น ค่าเช่าสำนักงาน ค่าพนักงาน ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

 5. รายได้จากการพัฒนาและดูแลระบบ หากธุรกิจเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้งมีการพัฒนาระบบใหม่หรือให้บริการดูแลระบบให้กับลูกค้า อาจมีรายได้เสริมจากนี้ด้วย

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้ง

การวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการที่ช่วยในการประเมินข้อแข็งและข้ออ่อนของธุรกิจ (Strengths and Weaknesses) พร้อมกับการตรวจสอบโอกาสและอุปสรรคที่อาจกระทำต่อธุรกิจ (Opportunities and Threats) โดยสามารถสรุปดังนี้

จุดแข็ง (Strengths)

 • มีการสร้างระบบเน็ตเวิร์คที่มีความเสถียรและประสิทธิภาพสูง
 • บริการลูกค้าอย่างเต็มที่และการสนับสนุนที่ดี
 • ทีมงานที่มีความชำนาญและความรู้ในด้านเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้ง
 • พร้อมให้บริการที่หลากหลายและครอบคลุมทั้งก่อนและหลังการขาย

จุดอ่อน (Weaknesses)

 • การแข่งขันในตลาดที่เปิดเผยต่อสาธารณะและมีคู่แข่งที่มีขนาดใหญ่
 • ระบบเน็ตเวิร์คที่ยังไม่เสถียรหรือเกิดปัญหาบ่อยครั้ง
 • ฐานลูกค้าที่ยังไม่มากพอหรือยังไม่เสถียรพอ
 • ข้อจำกัดในทรัพยากรทางการเงินและบุคคลากร

โอกาส (Opportunities)

 • ตลาดการให้บริการเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้งที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
 • การพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีโอกาสในการขยายตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ความต้องการใช้งานเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้งจากธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม
 • โอกาสในการขยายตลาดในพื้นที่ใหม่หรือต่างประเทศ

อุปสรรค (Threats)

 • ความเปลี่ยนแปลงในวงจรการเชื่อมต่อและเทคโนโลยีใหม่ที่อาจทำให้ระบบเก่าหมดสภาพ
 • ความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยและการโจมตีทางไซเบอร์
 • การแข่งขันจากธุรกิจเดียวกันหรือธุรกิจในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน
 • สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและนโยบายของรัฐบาลที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ

อาชีพ ธุรกิจเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้ง ใช้เงินลงทุนอะไร

ธุรกิจเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้งมีความหลากหลายในทางอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินงาน การลงทุนในธุรกิจนี้อาจแบ่งออกเป็นหลายส่วน โดยอาจรวมถึง

 1. อุปกรณ์และเทคโนโลยี การลงทุนในอุปกรณ์เน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้ง เช่น อุปกรณ์เครือข่าย กล้องวงจรปิด อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

 2. โครงสร้างพื้นฐาน การสร้างหรือพัฒนาระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับการให้บริการเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้ง

 3. การบริหารจัดการ การลงทุนในระบบบริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จ

 4. การตลาดและโฆษณา การลงทุนในการตลาดและโฆษณาเพื่อเสริมสร้างการรับรู้และสร้างความน่าเชื่อถือในตลาด

การลงทุนในธุรกิจเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้งมีความหลากหลายและขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ การสำรวจและวางแผนการลงทุนให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ธุรกิจมีความสำเร็จในระยะยาว

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้ง

 1. ตัวแทนจำหน่าย (Distributor) คือบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทให้กับลูกค้า ซึ่งตัวแทนจำหน่ายจะมีบทบาทในการส่งเสริมและขายผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นให้กับลูกค้า

 2. ลีดเดอร์ (Leader) คือบุคคลที่มีระดับสูงในระบบของธุรกิจเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้ง ซึ่งเป็นผู้นำและส่งเสริมให้กับทีมงานในการทำธุรกิจ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในการสร้างธุรกิจสำเร็จ

 3. ผู้ส่งเสริมการขาย (Sales Promoter) คือบุคคลที่มีหน้าที่ส่งเสริมและโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้า โดยใช้เครื่องมือการตลาดต่าง ๆ เช่น การโฆษณา การแนะนำสินค้า หรือการจัดโปรโมชั่น

 4. ธุรกิจเจ้าของ (Business Owner) บุคคลที่ก่อตั้งธุรกิจเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้งและควบคุมการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้บริหารและจัดการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจเจริญเติบโต

 5. ทีมงานขาย (Sales Team) คือกลุ่มคนที่ทำงานร่วมกันในการขายและส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและส่งเสริมการซื้อสินค้า

 6. ลูกค้า (Customers) คือกลุ่มคนที่เป้าหมายในการซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้ง

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้ง ที่ควรรู้

 1. ผลิตภัณฑ์ (Product)

  • คำอธิบาย สิ่งของหรือบริการที่บริษัทเน้นในการตลาดและขายให้กับลูกค้า
 2. ตัวแทนจำหน่าย (Distributor)

  • คำอธิบาย บุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้า
 3. กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)

  • คำอธิบาย กลุ่มคนที่บริษัทมีเป้าหมายในการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้เหมาะสมและน่าสนใจ
 4. แผนการตลาด (Marketing Plan)

  • คำอธิบาย แผนการดำเนินการทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายและสร้างความต้องการให้กับผลิตภัณฑ์
 5. ระบบค่าตอบแทน (Compensation Plan)

  • คำอธิบาย ระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้กับตัวแทนจำหน่ายซึ่งเป็นเครื่องหมายสำคัญในธุรกิจเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้ง
 6. รูปแบบการสร้างเครือข่าย (Networking Format)

  • คำอธิบาย รูปแบบหรือวิธีการในการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมธุรกิจ
 7. ลีดเดอร์ (Leader)

  • คำอธิบาย บุคคลที่มีระดับสูงในระบบธุรกิจและมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาทีมงาน
 8. ระบบอัตโนมัติ (Automation System)

  • คำอธิบาย การใช้เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติเพื่อให้กระบวนการธุรกิจเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
 9. ธุรกิจหลังการขาย (After Sales Service)

  • คำอธิบาย การให้บริการหลังการขายให้กับลูกค้าเพื่อเพิ่มความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์
 10. โอกาสในการสร้างรายได้ (Income Opportunity)

  • คำอธิบาย โอกาสในการสร้างรายได้และความเป็นอิสระในการทำธุรกิจเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้ง

จดบริษัท ธุรกิจเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้ง ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดแผนธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเน้น รวมถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณต้องการเสนอแก่ลูกค้า

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อที่เหมาะสมและไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นๆ ที่มีอยู่ ตรวจสอบกับกรมการค้าว่าชื่อที่คุณเลือกสามารถใช้ได้หรือไม่

 3. จัดหานักกฎหมาย ควรให้ความสำคัญในการเรียกร้องทนายความที่ชำนาญด้านกฎหมายและการจดทะเบียนบริษัทเพื่อให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย

 4. จดทะเบียนบริษัท เสนอชื่อบริษัทและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรมการค้า เพื่อขอจดทะเบียนบริษัท

 5. ออกใบอนุญาตการทำธุรกิจ เมื่อคุณได้รับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คุณก็สามารถเริ่มต้นทำธุรกิจได้

 6. ขอใบอนุญาตเสียภาษี อาจต้องขอใบอนุญาตเสียภาษีที่อยู่อาศัยหากคุณต้องการเสียภาษีกับกรมสรรพากร

 7. เปิดบัญชีธนาคาร คุณอาจต้องเปิดบัญชีธนาคารในชื่อของบริษัทเพื่อดำเนินการทางการเงิน

บริษัท ธุรกิจเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้ง เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท เป็นภาษีที่บริษัทต้องเสียตามรายได้ที่ได้รับ และมีอัตราภาษีที่ต่างกันในแต่ละประเทศ

 2. ภาษีอากรสแตมป์ เป็นภาษีที่ต้องชำระเมื่อทำธุรกรรมบางประเภท เช่น การทำสัญญาหรือการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน

 3. ภาษีค่าเพิ่มมูลค่า (VAT) ถ้าบริษัทของคุณมีกิจกรรมการขายสินค้าหรือบริการ อาจต้องเสียภาษี VAT ตามรายได้ที่ได้รับ

 4. ภาษีอื่นๆ อาจมีภาษีอื่นๆ ที่ต้องเสียตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ อยู่ขึ้นอยู่กับสถานะและกิจกรรมของบริษัท

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.