จดทะเบียนบริษัท.COM » แบบใหม่ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแบบใหม่ มีรายได้จากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจแบบใหม่สามารถมาจากหลากหลายแหล่ง ขึ้นอยู่กับลักษณะและโครงสร้างของธุรกิจนั้นๆ โดยรายได้ส่วนใหญ่มักจะมาจากดังนี้

 1. การขายสินค้าหรือบริการ รายได้หลักของธุรกิจคือรายได้ที่มาจากการขายสินค้าหรือบริการที่ธุรกิจนั้น提供 อาจเป็นสินค้าหรือบริการใหม่ที่มีตลาดต้องการหรือเป็นนวัตกรรมที่ทำให้มีความแตกต่างจากธุรกิจที่มีอยู่แล้วในตลาด

 2. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ธุรกิจแบบใหม่อาจมีรายได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการจากลูกค้า เช่น ค่าธรรมเนียมในการใช้แอพพลิเคชั่น ค่าบริการสอนออนไลน์ เป็นต้น

 3. รายได้จากการโฆษณา ธุรกิจแบบใหม่อาจมีรายได้จากการลงโฆษณาสินค้าหรือบริการของบริษัทอื่น ๆ บนแพลตฟอร์มหรือสื่อต่าง ๆ เช่น การลงโฆษณาในสื่อออนไลน์ โฆษณาบนโทรทัศน์ เป็นต้น

 4. รายได้จากพันธบัตร อาจมีรายได้จากการขายหรือจำหน่ายพันธบัตรสินค้าหรือบริการของธุรกิจนั้น ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีมูลค่าและส่วนลดที่มากกว่ามูลค่าของพันธบัตร คือลูกค้าซื้อพันธบัตรมาใช้สำหรับสินค้าหรือบริการของธุรกิจ

 5. รายได้จากการทำธุรกิจร่วมกับคู่ค้า ธุรกิจแบบใหม่อาจมีรายได้จากการทำธุรกิจร่วมกับคู่ค้าหรือบริษัทที่มีอยู่แล้ว เช่น ค่าคอมมิชชั่น หรือรายได้ที่มาจากการจัดการทำธุรกิจร่วมกัน

 6. การระดมทุน (Fundraising) หากเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่ อาจมีรายได้มาจากการระดมทุนจากนักลงทุนหรือผู้ให้กู้

 7. อื่นๆ รายได้อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมธุรกิจแบบใหม่ อาจเป็นการขายสิทธิ์การใช้งาน ลิขสิทธิ์ หรือสินทรัพย์ทางปัญญาของธุรกิจ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแบบใหม่

SWOT Analysis เป็นกระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของธุรกิจ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการพัฒนายุทธการและแนวทางของธุรกิจ การวิเคราะห์ SWOT จะทำโดยการพิจารณาความแข็งแกร่ง (Strengths) ของธุรกิจ, จุดอ่อน (Weaknesses) ของธุรกิจ, โอกาส (Opportunities) ที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมภายนอก, และอุปสรรค (Threats) ที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อให้เติบโตและประสบความสำเร็จในตลาด

 1. ความแข็งแกร่ง (Strengths) คือประเด็นที่ทำให้ธุรกิจของคุณเป็นที่น่าสนใจและแข็งแกร่งที่สุด อาจเป็นความสามารถในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แตกต่างกัน การควบคุมต้นทุน ความชำนาญของทีมงาน หรือแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ

 2. จุดอ่อน (Weaknesses) คือประเด็นที่อาจทำให้ธุรกิจของคุณมีข้อจำกัดหรือปัญหา เช่น ความไม่แข็งแกร่งในการตลาด ขาดทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ความไม่คล่องตัวในการเร่งขยายธุรกิจ

 3. โอกาส (Opportunities) คือประเด็นที่อาจเป็นโอกาสใหม่ในตลาดที่ธุรกิจของคุณสามารถนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ อาจเป็นโอกาสในการเปิดตลาดใหม่ การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง หรือการนำเสนอนวัตกรรมใหม่

 4. อุปสรรค (Threats) คือประเด็นที่อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ อาจเป็นการแข่งขันที่สูงขึ้น สภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย หรือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ

อาชีพ ธุรกิจแบบใหม่ ใช้เงินลงทุนอะไร

การลงทุนในธุรกิจแบบใหม่จะขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของธุรกิจ แต่ละธุรกิจอาจมีระดับความยุ่งยากและทุนที่ต้องลงทุนต่างกัน โดยรวมแล้ว การลงทุนเบื้องต้นในธุรกิจแบบใหม่อาจรวมถึง

 1. ค่าเช่าพื้นที่ ค่าเช่าพื้นที่ที่ใช้เปิดธุรกิจ สำหรับร้านค้าหรือสำนักงาน เป็นต้น

 2. ค่าซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ หากธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจผลิตหรือขายสินค้า คุณจำเป็นต้องลงทุนในการซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

 3. ค่าโฆษณาและการตลาด เพื่อทำให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักและน่าสนใจต่อลูกค้า ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการตลาดเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนเริ่มต้น

 4. ค่าติดตั้งและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ POS (Point of Sale) เป็นต้น

 5. ค่าซื้อระบบเทคโนโลยี หากธุรกิจของคุณเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี คุณอาจต้องลงทุนในการซื้อระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนั้น ๆ

 6. ค่าทำสัญญาและการรับรอง ค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาและการรับรองเกี่ยวกับธุรกิจ เช่น ค่าทนายควบคุม เป็นต้น

 7. ค่าส่วนแบ่งและค่าจ้างงาน หากคุณต้องการทำงานร่วมกับคนอื่น คุณจำเป็นต้องจ่ายค่าส่วนแบ่งหรือค่าจ้างงานให้กับพนักงานหรือคู่ค้า

 8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถรวมอยู่ในหมวดข้างต้น อาจเป็นค่าอาหาร ค่าเช่าอุปกรณ์เสริม เป็นต้น

ควรทำการวิเคราะห์เพื่อกำหนดงบประมาณการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจแบบใหม่ของคุณ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแบบใหม่

ธุรกิจแบบใหม่สามารถเกี่ยวข้องกับอาชีพที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจนั้นๆ ซึ่งอาจเป็นดังนี้

 1. ผู้ประกอบการ/ธุรกิจเจ้าของ คุณอาจเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจแบบใหม่ที่ทำการตลาด ขายสินค้าหรือบริการ และบริหารจัดการธุรกิจ

 2. นักการตลาดและนักขาย หากธุรกิจของคุณเกี่ยวข้องกับการตลาดและการขาย คุณอาจต้องมีนักการตลาดและนักขายที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างแผนกลยุทธ์การตลาด และขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า

 3. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี หากธุรกิจของคุณเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี คุณอาจต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่มีความรู้และความชำนาญในการพัฒนาและบริหารงานเทคโนโลยี

 4. นักออกแบบและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ หากธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจผลิตหรือขายสินค้า คุณอาจต้องมีนักออกแบบและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้สินค้าของคุณมีความน่าสนใจและแข่งขันได้ในตลาด

 5. ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการบัญชี หากธุรกิจของคุณต้องมีการจัดการเรื่องการเงินและบัญชี คุณอาจต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการบัญชีที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นอย่างเป็นระเบียบและประหยัดต้นทุน

 6. นักพัฒนาธุรกิจและนักวางแผนธุรกิจ คุณอาจต้องมีนักพัฒนาธุรกิจและนักวางแผนธุรกิจที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณมีแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมและมีโอกาสประสบความสำเร็จในตลาด

 7. คนงานในการผลิต หากธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจผลิต คุณอาจต้องมีคนงานในการผลิตที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแบบใหม่ ที่ควรรู้

 1. ธุรกิจ (Business) กิจกรรมการทำกำไร หรือการสร้างรายได้ด้วยการให้บริการหรือขายสินค้า

 2. สตาร์ตอัพ (Startup) ธุรกิจที่มีต้นทุนน้อยและมีการเริ่มต้นใหม่ในตลาดที่มีความเสี่ยงสูง

 3. นวัตกรรม (Innovation) การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือแนวทางใหม่ในธุรกิจเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร

 4. ระบบธุรกิจ (Business Model) โครงสร้างและกระบวนการของธุรกิจที่ใช้ในการสร้างรายได้และกำไร

 5. การระดมทุน (Fundraising) กระบวนการที่ใช้ในการหาเงินทุนสำหรับธุรกิจเพื่อให้สามารถขยายตัวและเติบโต

 6. ภูมิภาค (Market Segment) กลุ่มลูกค้าหรือตลาดที่ธุรกิจเน้นในการตลาดสินค้าหรือบริการ

 7. การตลาด (Marketing) กิจกรรมในการโปรโมตและขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า

 8. การขาย (Sales) กิจกรรมในการนำสินค้าหรือบริการไปขายให้กับลูกค้า

 9. พันธมิตรธุรกิจ (Business Partnership) ความร่วมมือระหว่างธุรกิจสองรายเพื่อพัฒนาและเติบโตในธุรกิจ

 10. การบริหารจัดการ (Management) กระบวนการในการนำกลุ่มงานและทรัพยากรในองค์กรเพื่อให้ธุรกิจเติบโตและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

จดบริษัท ธุรกิจแบบใหม่ ทำอย่างไร

การจดทะเบียนบริษัทและเริ่มต้นธุรกิจแบบใหม่ต้องทำขั้นตอนต่อไปนี้

 1. วางแผนธุรกิจ วางแผนธุรกิจและศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการศึกษาตลาดและคู่แข่งในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและอยู่ในข้อกำหนดของกฎหมาย

 3. จดทะเบียนบริษัท ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทที่สำนักงานคณะกรรมการกฎหมายและพาณิชย์ และต้องประกาศในหนังสือพิมพ์ในระหว่าง 15-30 วัน

 4. ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีบุคคลธุรกิจที่สำนักงานกรมสรรพากร

 5. ขอใบอนุญาตธุรกิจ ขอใบอนุญาตธุรกิจที่ต้องใช้ก่อนดำเนินธุรกิจ เช่น ใบอนุญาตอาหาร ใบอนุญาตเกม หรือใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 6. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารเพื่อใช้ในการธุรกิจและการทำธุรกรรมทางการเงิน

 7. รับจ้างงานและจ้างงาน หากคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กคุณอาจต้องรับจ้างงานเพื่อเริ่มต้นให้กับธุรกิจของคุณและรับผู้คนมาทำงานให้กับคุณ

 8. ประกาศที่อยู่ ประกาศที่อยู่สำนักงานของบริษัท

 9. ประกาศในสำนักงานคณะกรรมการการค้าและธุรกิจต่างประเทศ ประกาศการเปิดทำธุรกิจในสำนักงานคณะกรรมการการค้าและธุรกิจต่างประเทศ

บริษัท ธุรกิจแบบใหม่ เสียภาษีอะไร

ธุรกิจแบบใหม่อาจต้องเสียภาษีหลายประเภทขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจและกฎหมายในแต่ละประเทศ อาจมีภาษีดังนี้

 1. ภาษีเงินได้บริษัท ธุรกิจที่มีกำไรต้องเสียภาษีเงินได้บริษัทตามอัตราภาษีที่กำหนดในประเทศที่เกิดธุรกิจ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีขาย ธุรกิจที่ดำเนินการขายสินค้าหรือบริการอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายที่เกิดจากการขายสินค้าหรือบริการในประเทศที่เกิดธุรกิจ

 3. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หากธุรกิจครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างอาจต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามกฎหมายในแต่ละประเทศ

 4. ภาษีพิเศษ บางประเภทของธุรกิจอาจต้องเสียภาษีพิเศษที่กำหนดเฉพาะในแต่ละประเทศ

 5. ภาษีรถ หากธุรกิจครอบครองรถหรือรถบรรทุกอาจต้องเสียภาษีรถตามกฎหมายในแต่ละประเทศ

 6. ภาษีธุรกิจใหม่ บางประเภทของธุรกิจใหม่อาจได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีจากภาครัฐในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.