แบบใหม่ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแบบใหม่ มีรายได้จากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจแบบใหม่สามารถมาจากหลากหลายแหล่ง ขึ้นอยู่กับลักษณะและโครงสร้างของธุรกิจนั้นๆ โดยรายได้ส่วนใหญ่มักจะมาจากดังนี้

 1. การขายสินค้าหรือบริการ รายได้หลักของธุรกิจคือรายได้ที่มาจากการขายสินค้าหรือบริการที่ธุรกิจนั้น提供 อาจเป็นสินค้าหรือบริการใหม่ที่มีตลาดต้องการหรือเป็นนวัตกรรมที่ทำให้มีความแตกต่างจากธุรกิจที่มีอยู่แล้วในตลาด

 2. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ธุรกิจแบบใหม่อาจมีรายได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการจากลูกค้า เช่น ค่าธรรมเนียมในการใช้แอพพลิเคชั่น ค่าบริการสอนออนไลน์ เป็นต้น

 3. รายได้จากการโฆษณา ธุรกิจแบบใหม่อาจมีรายได้จากการลงโฆษณาสินค้าหรือบริการของบริษัทอื่น ๆ บนแพลตฟอร์มหรือสื่อต่าง ๆ เช่น การลงโฆษณาในสื่อออนไลน์ โฆษณาบนโทรทัศน์ เป็นต้น

 4. รายได้จากพันธบัตร อาจมีรายได้จากการขายหรือจำหน่ายพันธบัตรสินค้าหรือบริการของธุรกิจนั้น ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีมูลค่าและส่วนลดที่มากกว่ามูลค่าของพันธบัตร คือลูกค้าซื้อพันธบัตรมาใช้สำหรับสินค้าหรือบริการของธุรกิจ

 5. รายได้จากการทำธุรกิจร่วมกับคู่ค้า ธุรกิจแบบใหม่อาจมีรายได้จากการทำธุรกิจร่วมกับคู่ค้าหรือบริษัทที่มีอยู่แล้ว เช่น ค่าคอมมิชชั่น หรือรายได้ที่มาจากการจัดการทำธุรกิจร่วมกัน

 6. การระดมทุน (Fundraising) หากเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่ อาจมีรายได้มาจากการระดมทุนจากนักลงทุนหรือผู้ให้กู้

 7. อื่นๆ รายได้อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมธุรกิจแบบใหม่ อาจเป็นการขายสิทธิ์การใช้งาน ลิขสิทธิ์ หรือสินทรัพย์ทางปัญญาของธุรกิจ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแบบใหม่

SWOT Analysis เป็นกระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของธุรกิจ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการพัฒนายุทธการและแนวทางของธุรกิจ การวิเคราะห์ SWOT จะทำโดยการพิจารณาความแข็งแกร่ง (Strengths) ของธุรกิจ, จุดอ่อน (Weaknesses) ของธุรกิจ, โอกาส (Opportunities) ที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมภายนอก, และอุปสรรค (Threats) ที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อให้เติบโตและประสบความสำเร็จในตลาด

 1. ความแข็งแกร่ง (Strengths) คือประเด็นที่ทำให้ธุรกิจของคุณเป็นที่น่าสนใจและแข็งแกร่งที่สุด อาจเป็นความสามารถในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แตกต่างกัน การควบคุมต้นทุน ความชำนาญของทีมงาน หรือแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ

 2. จุดอ่อน (Weaknesses) คือประเด็นที่อาจทำให้ธุรกิจของคุณมีข้อจำกัดหรือปัญหา เช่น ความไม่แข็งแกร่งในการตลาด ขาดทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ความไม่คล่องตัวในการเร่งขยายธุรกิจ

 3. โอกาส (Opportunities) คือประเด็นที่อาจเป็นโอกาสใหม่ในตลาดที่ธุรกิจของคุณสามารถนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ อาจเป็นโอกาสในการเปิดตลาดใหม่ การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง หรือการนำเสนอนวัตกรรมใหม่

 4. อุปสรรค (Threats) คือประเด็นที่อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ อาจเป็นการแข่งขันที่สูงขึ้น สภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย หรือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ

อาชีพ ธุรกิจแบบใหม่ ใช้เงินลงทุนอะไร

การลงทุนในธุรกิจแบบใหม่จะขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของธุรกิจ แต่ละธุรกิจอาจมีระดับความยุ่งยากและทุนที่ต้องลงทุนต่างกัน โดยรวมแล้ว การลงทุนเบื้องต้นในธุรกิจแบบใหม่อาจรวมถึง

 1. ค่าเช่าพื้นที่ ค่าเช่าพื้นที่ที่ใช้เปิดธุรกิจ สำหรับร้านค้าหรือสำนักงาน เป็นต้น

 2. ค่าซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ หากธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจผลิตหรือขายสินค้า คุณจำเป็นต้องลงทุนในการซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

 3. ค่าโฆษณาและการตลาด เพื่อทำให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักและน่าสนใจต่อลูกค้า ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการตลาดเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนเริ่มต้น

 4. ค่าติดตั้งและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ POS (Point of Sale) เป็นต้น

 5. ค่าซื้อระบบเทคโนโลยี หากธุรกิจของคุณเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี คุณอาจต้องลงทุนในการซื้อระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนั้น ๆ

 6. ค่าทำสัญญาและการรับรอง ค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาและการรับรองเกี่ยวกับธุรกิจ เช่น ค่าทนายควบคุม เป็นต้น

 7. ค่าส่วนแบ่งและค่าจ้างงาน หากคุณต้องการทำงานร่วมกับคนอื่น คุณจำเป็นต้องจ่ายค่าส่วนแบ่งหรือค่าจ้างงานให้กับพนักงานหรือคู่ค้า

 8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถรวมอยู่ในหมวดข้างต้น อาจเป็นค่าอาหาร ค่าเช่าอุปกรณ์เสริม เป็นต้น

ควรทำการวิเคราะห์เพื่อกำหนดงบประมาณการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจแบบใหม่ของคุณ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแบบใหม่

ธุรกิจแบบใหม่สามารถเกี่ยวข้องกับอาชีพที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจนั้นๆ ซึ่งอาจเป็นดังนี้

 1. ผู้ประกอบการ/ธุรกิจเจ้าของ คุณอาจเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจแบบใหม่ที่ทำการตลาด ขายสินค้าหรือบริการ และบริหารจัดการธุรกิจ

 2. นักการตลาดและนักขาย หากธุรกิจของคุณเกี่ยวข้องกับการตลาดและการขาย คุณอาจต้องมีนักการตลาดและนักขายที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างแผนกลยุทธ์การตลาด และขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า

 3. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี หากธุรกิจของคุณเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี คุณอาจต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่มีความรู้และความชำนาญในการพัฒนาและบริหารงานเทคโนโลยี

 4. นักออกแบบและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ หากธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจผลิตหรือขายสินค้า คุณอาจต้องมีนักออกแบบและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้สินค้าของคุณมีความน่าสนใจและแข่งขันได้ในตลาด

 5. ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการบัญชี หากธุรกิจของคุณต้องมีการจัดการเรื่องการเงินและบัญชี คุณอาจต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการบัญชีที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นอย่างเป็นระเบียบและประหยัดต้นทุน

 6. นักพัฒนาธุรกิจและนักวางแผนธุรกิจ คุณอาจต้องมีนักพัฒนาธุรกิจและนักวางแผนธุรกิจที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณมีแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมและมีโอกาสประสบความสำเร็จในตลาด

 7. คนงานในการผลิต หากธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจผลิต คุณอาจต้องมีคนงานในการผลิตที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแบบใหม่ ที่ควรรู้

 1. ธุรกิจ (Business) กิจกรรมการทำกำไร หรือการสร้างรายได้ด้วยการให้บริการหรือขายสินค้า

 2. สตาร์ตอัพ (Startup) ธุรกิจที่มีต้นทุนน้อยและมีการเริ่มต้นใหม่ในตลาดที่มีความเสี่ยงสูง

 3. นวัตกรรม (Innovation) การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือแนวทางใหม่ในธุรกิจเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร

 4. ระบบธุรกิจ (Business Model) โครงสร้างและกระบวนการของธุรกิจที่ใช้ในการสร้างรายได้และกำไร

 5. การระดมทุน (Fundraising) กระบวนการที่ใช้ในการหาเงินทุนสำหรับธุรกิจเพื่อให้สามารถขยายตัวและเติบโต

 6. ภูมิภาค (Market Segment) กลุ่มลูกค้าหรือตลาดที่ธุรกิจเน้นในการตลาดสินค้าหรือบริการ

 7. การตลาด (Marketing) กิจกรรมในการโปรโมตและขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า

 8. การขาย (Sales) กิจกรรมในการนำสินค้าหรือบริการไปขายให้กับลูกค้า

 9. พันธมิตรธุรกิจ (Business Partnership) ความร่วมมือระหว่างธุรกิจสองรายเพื่อพัฒนาและเติบโตในธุรกิจ

 10. การบริหารจัดการ (Management) กระบวนการในการนำกลุ่มงานและทรัพยากรในองค์กรเพื่อให้ธุรกิจเติบโตและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

จดบริษัท ธุรกิจแบบใหม่ ทำอย่างไร

การจดทะเบียนบริษัทและเริ่มต้นธุรกิจแบบใหม่ต้องทำขั้นตอนต่อไปนี้

 1. วางแผนธุรกิจ วางแผนธุรกิจและศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการศึกษาตลาดและคู่แข่งในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและอยู่ในข้อกำหนดของกฎหมาย

 3. จดทะเบียนบริษัท ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทที่สำนักงานคณะกรรมการกฎหมายและพาณิชย์ และต้องประกาศในหนังสือพิมพ์ในระหว่าง 15-30 วัน

 4. ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีบุคคลธุรกิจที่สำนักงานกรมสรรพากร

 5. ขอใบอนุญาตธุรกิจ ขอใบอนุญาตธุรกิจที่ต้องใช้ก่อนดำเนินธุรกิจ เช่น ใบอนุญาตอาหาร ใบอนุญาตเกม หรือใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 6. เปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารเพื่อใช้ในการธุรกิจและการทำธุรกรรมทางการเงิน

 7. รับจ้างงานและจ้างงาน หากคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กคุณอาจต้องรับจ้างงานเพื่อเริ่มต้นให้กับธุรกิจของคุณและรับผู้คนมาทำงานให้กับคุณ

 8. ประกาศที่อยู่ ประกาศที่อยู่สำนักงานของบริษัท

 9. ประกาศในสำนักงานคณะกรรมการการค้าและธุรกิจต่างประเทศ ประกาศการเปิดทำธุรกิจในสำนักงานคณะกรรมการการค้าและธุรกิจต่างประเทศ

บริษัท ธุรกิจแบบใหม่ เสียภาษีอะไร

ธุรกิจแบบใหม่อาจต้องเสียภาษีหลายประเภทขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจและกฎหมายในแต่ละประเทศ อาจมีภาษีดังนี้

 1. ภาษีเงินได้บริษัท ธุรกิจที่มีกำไรต้องเสียภาษีเงินได้บริษัทตามอัตราภาษีที่กำหนดในประเทศที่เกิดธุรกิจ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีขาย ธุรกิจที่ดำเนินการขายสินค้าหรือบริการอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายที่เกิดจากการขายสินค้าหรือบริการในประเทศที่เกิดธุรกิจ

 3. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หากธุรกิจครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างอาจต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามกฎหมายในแต่ละประเทศ

 4. ภาษีพิเศษ บางประเภทของธุรกิจอาจต้องเสียภาษีพิเศษที่กำหนดเฉพาะในแต่ละประเทศ

 5. ภาษีรถ หากธุรกิจครอบครองรถหรือรถบรรทุกอาจต้องเสียภาษีรถตามกฎหมายในแต่ละประเทศ

 6. ภาษีธุรกิจใหม่ บางประเภทของธุรกิจใหม่อาจได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีจากภาครัฐในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

10 วิธีสร้าง จัดการทีมงานประสบความสำเร็จ

ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบ4อย่างคือ หลักการทํางานร่วมกัน มีอะไรบ้าง 5 แนวทาง ในการ ทำงาน เป็นทีม การทํางานเป็นทีม pdf ตัวอย่างการสร้างทีมงาน ทฤษฎี การทํางานเป็นทีม ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ คือ หลักการ ทำงาน เป็นทีม อย่างมีความสุข

คลินิกสุขภาพฟัน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เปิดคลินิกทําฟัน ลงทุนเท่าไหร่ เปิดคลินิกทันตกรรม รายได้ แผนธุรกิจคลินิก ทันต กรรม เปิดคลินิกทันตกรรม pantip ขออนุญาตเปิดคลินิกทันตกรรม อุปกรณ์เปิดคลินิกทันตกรรม เปิดคลินิก ใช้เงิน เท่า ไหร่ เริ่ม ต้น เปิดคลินิก

รับรีวิวสินค้า เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

อาชีพ รับรีวิวสินค้า  งานรีวิวสินค้าได้เงิน แอ พ หางานรีวิวสินค้า รับรีวิวสินค้าฟรี เรทราคารับรีวิวสินค้า สมัครงานรีวิวสินค้า งานรีวิวสินค้า shopee รับรีวิวสินค้า ig

ธุรกิจเล็กๆที่น่าลงทุน เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจเล็กๆ สำหรับวัยรุ่น ธุรกิจ เล็ก ๆ ทํา ที่บ้าน อยากเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆ ธุรกิจรวยเงียบ ธุรกิจเล็กๆ ลงทุนน้อย ธุรกิจแปลก ใหม่ น่าสนใจ อยาก ทํา ธุรกิจส่วนตัวแต่ ไม่รู้ จะ ทํา อะไร ออนไลน์

ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหาร เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

การเริ่มต้นทําธุรกิจ startup มือใหม่ แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจ วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี การเริ่มต้นธุรกิจควรเริ่มอย่างไร เจ้าของธุรกิจ กับ เจ้าของกิจการ แนวทาง การทำธุรกิจ เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรดี อาชีพ เจ้าของกิจการส่วนตัว

ขนส่ง โลจิสติกส์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจโลจิสติกส์ มีอะไรบ้าง ธุรกิจโลจิสติกส์ในไทย โลจิสติกส์ ทํางานอะไร แนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจโลจิสติกส์ มีกี่ประเภท ธุรกิจโลจิสติกส์คืออะไร ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ โลจิสติกส์ เงินเดือน ออนไลน์

คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ เงินเดือน คอนเทนต์ครีเอเตอร์ มีอะไรบ้าง ครีเอเตอร์ดิจิทัล เฟสบุ๊ค คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ คืออะไร อาชีพครีเอเตอร์ คืออะไร Content Creator คุณสมบัติ content creator จบอะไร ครีเอเตอร์ดิจิทัล คือ

เฟอร์นิเจอร์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์  แนวโน้มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ แผนธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ธุรกิจขายเฟอร์นิเจอร์ แฟรนไชส์ เฟอร์นิเจอร์ เปิดร้านขายเฟอร์นิเจอร์ อยากขายเฟอร์นิเจอร์มือสอง ใบอนุญาต ขายเฟอร์นิเจอร์ ออนไลน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top