จดทะเบียนบริษัท.COM » ออแกไนซ์ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจออแกไนซ์ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายผลิตภัณฑ์ออแกนิก รายได้หลักมาจากการขายผลิตภัณฑ์ออแกนิก เช่น ผลไม้ ผัก และสินค้าที่ผลิตโดยใช้วิธีการเกษตรออแกนิก

 2. การให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านอาหารและร้านกาแฟที่เน้นการใช้วัตถุดิบออแกนิกอาจมีส่วนในการสร้างรายได้

 3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการผ่อนคลาย ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโยคะ มาสา นวด สปา หรือการสร้างสวนส่วนตัวสำหรับกิจกรรมการผ่อนคลาย

 4. การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและความงามออแกนิก สินค้าดูแลสุขภาพและความงามที่ทำจากวัตถุดิบออแกนิก เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารออแกนิก เป็นต้น

 5. การเปิดสอนและให้คำปรึกษาด้านการปลูกสวนออแกนิก ธุรกิจการอบรมผู้คนในการปลูกสวนออแกนิกและวิธีการดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมี

 6. การจัดการทัวร์และการเดินทางออแกนิก การจัดทัวร์ที่เน้นความเป็นธรรมชาติ และการเดินทางที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 7. การจัดกิจกรรมที่เน้นการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลสิ่งแวดล้อมและการใช้วัตถุดิบออแกนิก ธุรกิจที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 8. การให้บริการด้านการท่องเที่ยวและการพักผ่อน โรงแรม รีสอร์ท หรือสถานประกอบการท่องเที่ยวที่เน้นความเป็นออแกนิก

 9. การให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการใช้วัตถุดิบออแกนิก การสร้างเรือนไม้ได้รับความนิยม การผลิตสินค้าจากวัสดุออแกนิก เป็นต้น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจออแกไนซ์

แข็ง Strengths

 • ผลิตภัณฑ์และบริการออแกนิกคุณภาพสูง ธุรกิจออแกนิกมีสินค้าและบริการที่ถูกผลิตหรือดำเนินการโดยใช้วิธีการออแกนิกที่ค่อนข้างปราศจากสารเคมี ซึ่งสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจในสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

 • ความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยน ธุรกิจออแกนิกมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเทรนด์ใหม่ ๆ

 • การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธุรกิจออแกนิกส่งเสริมความสำคัญของการอนุรักษ์และใช้วิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่มีความสำคัญในเรื่องนี้

อ่อน Weaknesses

 • ต้นทุนการผลิตสูง ผลิตภัณฑ์และบริการออแกนิกอาจมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าสินค้าและบริการที่ใช้วิธีการปกติ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้น

 • ความจำเป็นต้องการเวลาในการผลิต การผลิตผลิตภัณฑ์และบริการออแกนิกอาจต้องใช้เวลาในการปลูกและผลิตที่นานกว่าวิธีการปกติ

 • ความลำบากในการเพิ่มขนาด ธุรกิจออแกนิกอาจมีความยากในการขยายขนาดเนื่องจากการผลิตและการบริการที่มีคุณภาพสูงอาจจำเป็นต้องควบคุมอย่างใกล้ชิด

โอกาส Opportunities 

 • เทรนด์การสุขภาพและวิถีชีวิตที่ดีขึ้น ความสนใจในการดูแลสุขภาพและการใช้วิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นที่นิยม ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจออแกนิก

 • ความเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมออแกนิก อุตสาหกรรมออแกนิกเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และเป็นโอกาสที่ธุรกิจออแกนิกสามารถเข้าร่วมได้

 • เปลี่ยนแปลงในนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงในนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอาจสร้างโอกาสใหม่ให้กับธุรกิจออแกนิก

ความเสี่ยง Threats 

 • การแข่งขันจากธุรกิจที่ใช้วิธีการปกติ ธุรกิจออแกนิกมีการแข่งขันจากธุรกิจที่ใช้วิธีการปกติที่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า

 • ความเสี่ยงทางการผลิต การผลิตผลิตภัณฑ์ออแกนิกอาจเจอความเสี่ยงจากปัญหาสภาพอากาศ โรคพืช หรือปัญหาอื่น ๆ ที่อาจส่งผลให้ผลผลิตลดลง

 • ข้อจำกัดในการตลาด ธุรกิจออแกนิกอาจมีข้อจำกัดในการตลาด เนื่องจากสินค้าและบริการมีกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจที่เจาะจง

อาชีพ ธุรกิจออแกไนซ์ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ค่าจ้างทำสวนและการปลูกพืช การปลูกพืชออแกนิกอาจต้องใช้ค่าจ้างแรงงานในการทำสวนและการดูแลพืช นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการซื้อต้นพันธุ์พืชออแกนิก

 2. ค่าจ้างเชี่ยวชาญ การประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญทางเกษตรออแกนิก หรืออาจารย์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกและการดูแลพืช

 3. ค่าซื้อวัสดุปลูก ค่าซื้อเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก และวัสดุปลูกอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการปลูกพืช

 4. ค่าส่งออกและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออแกนิกไปยังตลาด

 5. ค่าติดตั้งระบบการชลประทาน หากมีการพัฒนาระบบการชลประทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้น้ำฝนในการเพาะปลูก อาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง

 6. ค่าตลาดและโฆษณา การเริ่มต้นธุรกิจต้องมีการโปรโมตและตลาดผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบและพิมพ์โบรชัวร์ การสร้างเว็บไซต์ หรือการจัดงานแสดงสินค้า

 7. ค่าเช่าพื้นที่ ถ้าคุณต้องการเช่าพื้นที่สำหรับการปลูกพืช หรือใช้เป็นฐานการดำเนินธุรกิจ

 8. ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ การซื้อเครื่องมือเพื่อใช้ในการปลูกพืช การจัดการที่ดิน หรือการผลิตผลิตภัณฑ์

 9. ค่าอบรมและการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและอบรมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกออแกนิก และเทรนด์ใหม่ ๆ

 10. ค่าส่วนประกอบอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ถูกกล่าวไปเช่น ค่าบริหารจัดการ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนธุรกิจ หรือค่าประกัน

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจออแกไนซ์

 1. เกษตรกรออแกนิก เกษตรกรที่ปลูกพืชและผลิตภัณฑ์ออแกนิก โดยใช้วิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีการคำนึงถึงความยั่งยืน

 2. ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มออแกนิก ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ใช้วัตถุดิบออแกนิกในกระบวนการผลิต

 3. ส่วนประกอบของร้านอาหารออแกนิก ร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบออแกนิกในการปรุงอาหาร เช่น ร้านอาหารออแกนิก ร้านกาแฟออแกนิก เป็นต้น

 4. ส่วนประกอบของสปาและสุขภาพ สปาและสถานที่ดูแลสุขภาพที่ใช้ผลิตภัณฑ์และวิธีการออแกนิกในการดูแลลูกค้า

 5. การสอนและการอบรมด้านการปลูกออแกนิก การให้คำแนะนำและการอบรมในการปลูกพืชออแกนิกแก่ผู้ที่สนใจ

 6. คอนสวัสดิ์และงานแสดงสินค้าออแกนิก การจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมคอนสวัสดิ์ที่เน้นผลิตภัณฑ์ออแกนิกและวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 7. อาชีพด้านการให้คำปรึกษาและการศึกษา ผู้ให้คำปรึกษาด้านการปลูกพืชและการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแนะนำผลิตภัณฑ์ออแกนิกให้แก่ลูกค้า

 8. คนงานด้านการผลิต การผลิตผลิตภัณฑ์ออแกนิกต้องมีคนงานที่รู้จักวิธีการปลูกและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

 9. บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตออแกนิก อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและการใช้วัตถุดิบออแกนิก เช่น การจัดทัวร์ออแกนิก การจัดงานเลี้ยงอาหารออแกนิก เป็นต้น

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจออแกไนซ์ ที่ควรรู้

 1. ออแกนิก (Organic)

  • ภาษาอังกฤษ Organic
  • คำอธิบาย หมายถึงสิ่งของที่ผลิตโดยใช้วิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่ใช้สารเคมีหรือสารประดิษฐ์ในกระบวนการผลิต
 2. พันธุ์พืชอินทรีย์ (Organic Seeds)

  • ภาษาอังกฤษ Organic Seeds
  • คำอธิบาย เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตโดยใช้วิธีการออแกนิกและไม่ใช้สารเคมีที่ห้ามหรือจำกัดตามมาตรฐาน
 3. ปุ๋ยอินทรีย์ (Organic Fertilizer)

  • ภาษาอังกฤษ Organic Fertilizer
  • คำอธิบาย ปุ๋ยที่ผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก เป็นต้น
 4. การเพาะปลูกอินทรีย์ (Organic Farming)

  • ภาษาอังกฤษ Organic Farming
  • คำอธิบาย วิธีการปลูกและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี และใช้วิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 5. กิจกรรมประเภทสิ่งแวดล้อม (Environmental Activities)

  • ภาษาอังกฤษ Environmental Activities
  • คำอธิบาย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
 6. การกระจายสินค้า (Distribution)

  • ภาษาอังกฤษ Distribution
  • คำอธิบาย กระบวนการจัดส่งผลิตภัณฑ์จากจุดผลิตหรือจุดจัดจำหน่ายไปยังลูกค้า
 7. กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Regulations and Standards)

  • ภาษาอังกฤษ Regulations and Standards
  • คำอธิบาย กฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดข้อกำหนดและมาตรการในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออแกนิก
 8. การปรับปรุงดิน (Soil Enrichment)

  • ภาษาอังกฤษ Soil Enrichment
  • คำอธิบาย กระบวนการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินโดยใช้วิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 9. การรักษาสิ่งแวดล้อม (Environmental Conservation)

  • ภาษาอังกฤษ Environmental Conservation
  • คำอธิบาย กิจกรรมหรือมาตรการที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
 10. การจัดการกับสารเคมี (Chemical Management)

  • ภาษาอังกฤษ Chemical Management
  • คำอธิบาย กระบวนการบริหารจัดการและใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

จดบริษัท ธุรกิจออแกไนซ์ ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจออแกนิก และกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการเลือกประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการผลิตและจำหน่าย

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจออแกนิกของคุณ ตรวจสอบในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีชื่อบริษัทที่ซ้ำกันหรือเครื่องหมายการค้าหรือไม่

 3. ลงทะเบียนและจดทะเบียนบริษัท ลงทะเบียนบริษัทกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัทของประเทศที่คุณต้องการดำเนินธุรกิจ คุณอาจต้องกรอกแบบฟอร์มและจ่ายค่าธรรมเนียม

 4. เสนอผู้ถือหุ้น (สำหรับบริษัทที่มีผู้ถือหุ้น) ถ้าบริษัทมีผู้ถือหุ้นหลายคน คุณจะต้องเสนอหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยกำหนดราคาและจำนวนหุ้นที่มีให้

 5. เปิดบัญชีธุรกิจ เปิดบัญชีธุรกิจในธนาคารเพื่อดำเนินกิจการการเงินของธุรกิจ และใช้ในการรับเงินจากลูกค้าและการจ่ายเงินให้กับผู้ส่งสินค้าหรือผู้ให้บริการ

 6. ประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัย พิจารณาความเสี่ยงทางธุรกิจและตรวจสอบว่าคุณมีมาตรการป้องกันและความปลอดภัยเพียงพอต่อบริษัทและลูกค้า

 7. เป็นคนงานหรือจ้างงาน ตัดสินใจว่าคุณจะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบที่เป็นของคุณเองหรือจะจ้างงานบุคคลอื่นในการดำเนินงาน

 8. เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการออแกนิกตามแผนที่คุณกำหนด และเริ่มการจัดจำหน่าย

 9. ตลาดและโปรโมตธุรกิจ สร้างแผนการตลาดเพื่อเพิ่มการรู้จักและขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงการใช้สื่อออนไลน์และออฟไลน์ในการโปรโมต

 10. ปรับปรุงและพัฒนา ติดตามผลงานของธุรกิจ และปรับปรุงกระบวนการการผลิต การจัดการ และผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัท ธุรกิจออแกไนซ์ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ถ้าคุณเป็นบริษัทเอกชนที่เป็นหน่วยงานแยกต่างหากจากผู้จัดตั้งหรือผู้ถือหุ้น คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลสำหรับผู้จัดตั้งหรือผู้ถือหุ้นเมื่อได้รับรายได้จากธุรกิจ

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทอาจต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อบังคับของแต่ละประเทศ

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) บริษัทอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามรายได้ที่ได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

 4. ภาษีอื่น ๆ บางประเทศอาจมีภาษีอื่น ๆ เช่น ภาษีที่ดิน หรือภาษีอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาจแตกต่างไป

 5. สิ่งแวดล้อมและการผลิตออแกนิก บางประเทศอาจมีข้อยกเว้นหรือการส่งเสริมให้กับธุรกิจออแกนิกในทางภาษี เพื่อส่งเสริมการใช้วิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืน

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.