จดทะเบียนบริษัท.COM » แปรรูป เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแปรรูป มีรายได้จากอะไรบ้าง

รายได้ของธุรกิจแปรรูปอาจมาจากหลายแหล่ง แต่ละธุรกิจอาจมีวิธีแปรรูปสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน รายได้ส่วนใหญ่ของธุรกิจแปรรูปมาจากการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับจากกระบวนการแปรรูป ดังนี้

 1. การขายผลิตภัณฑ์แปรรูป ธุรกิจแปรรูปมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการแปรรูป เช่น อาหารแปรรูป, เสื้อผ้าที่ผ่านกระบวนการออกแบบและผลิต, ของเคลื่อนไหวที่ผ่านกระบวนการปรับปรุง เป็นต้น

 2. การให้บริการแปรรูป ธุรกิจแปรรูปอาจให้บริการแปรรูปสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ได้แก่ การตัดเย็บผ้าสำหรับ, การตัดแต่งเสื้อผ้า, การแปรรูปอาหารให้เป็นเมนูสำเร็จรูป เป็นต้น

 3. การผลิตสินค้าแบบ บางธุรกิจแปรรูปอาจให้บริการผลิตสินค้าแบบ OEM ซึ่งหมายถึงการผลิตสินค้าให้กับบริษัทอื่นโดยใช้ชื่อแบรนด์และโลโก้ของบริษัทนั้น

 4. การขายระบบซึ่งมีการผูกขายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า บางธุรกิจแปรรูปอาจมีการขายระบบซึ่งให้บริการผูกขายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งอาจมีรายได้จากค่าบริการในการออกแบบสินค้า หรือการให้คำปรึกษาในการเลือกซื้อสินค้า

 5. การให้บริการสำหรับธุรกิจอื่น บางธุรกิจแปรรูปอาจให้บริการสำหรับธุรกิจอื่น เช่น การจัดทำสิ่งพิมพ์, การผลิตสินค้าโฆษณา, การแพ็คสินค้า เป็นต้น

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแปรรูป

SWOT analysis เป็นกระบวนการวิเคราะห์ธุรกิจที่นิยมใช้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนภายในของธุรกิจ พร้อมทั้งตีความโอกาสและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอก ด้วยการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและเป็นระบบ ธุรกิจสามารถกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการพัฒนาและขยายธุรกิจได้ดีขึ้น

 1. จุดแข็ง (Strengths) จุดแข็งของธุรกิจคือสิ่งที่ธุรกิจทำได้ดีและเก่งกว่าคู่แข่ง อาจเป็นความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าหรือบริการ ความพร้อมในการนำเสนอสินค้าหรือบริการ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าและผู้บริโภค

 2. จุดอ่อน (Weaknesses) จุดอ่อนของธุรกิจคือสิ่งที่ธุรกิจทำได้ไม่ดีเท่าคู่แข่ง อาจเป็นปัญหาในกระบวนการผลิตที่ทำให้สินค้ามีความไม่น่าเชื่อถือ หรือการบริการที่ไม่มีคุณภาพเท่าคู่แข่ง ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้ดีขึ้น

 3. โอกาส (Opportunities) โอกาสคือสิ่งที่อาจเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ เช่น สามารถขยายตลาดสินค้าได้ มีโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ หรือสามารถพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 4. อุปสรรค (Threats) อุปสรรคคือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดปัญหาหรือความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ เช่น คู่แข่งที่มีกลยุทธ์แข่งขันที่ดีกว่า สภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ

อาชีพ ธุรกิจแปรรูป ใช้เงินลงทุนอะไร

การลงทุนในธุรกิจแปรรูปอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ และขั้นตอนกระบวนการในการแปรรูป ดังนี้

 1. สถานที่และอาคาร ค่าเช่าหรือค่าซื้ออาคารหรือที่ดินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงค่าก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารหากจำเป็น

 2. เครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น เครื่องจักร, เครื่องมือ, เครื่องใช้ในกระบวนการผลิตและบริการ ตลอดจนเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการแปรรูป

 3. วัสดุและสินค้าในกระบวนการ ค่าวัสดุและสินค้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต อาจเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตสินค้า

 4. ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณา การตลาดและโฆษณาสำหรับสินค้าหรือบริการที่แปรรูป เพื่อให้ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักและน่าสนใจให้กับลูกค้า

 5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการธุรกิจที่ต้องใช้ในกระบวนการบริหารและดูแลระบบงาน

 6. ค่าใช้จ่ายในด้านกฎหมายและเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร, การจดทะเบียนธุรกิจ, และค่าใช้จ่ายในด้านกฎหมาย

 7. ค่าใช้จ่ายในการซื้อระบบเทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายในการซื้อระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น ระบบ IT, ระบบบัญชี ฯลฯ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแปรรูป

ธุรกิจแปรรูปเกี่ยวข้องกับหลากหลายอาชีพและงานในระบบโลกธุรกิจ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแปรรูปอาจมีดังนี้

 1. ผู้ประกอบการ คือ บุคคลหรือกลุ่มคนที่ดำเนินธุรกิจแปรรูป ซึ่งมีหน้าที่ในการตัดสินใจและบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจเป็นไปได้ดีและมีกำไร

 2. ช่างทำอาหารและเสื้อผ้า ช่างทำอาหารและเสื้อผ้าเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการแปรรูปวัตถุดิบเป็นอาหารและเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้

 3. ช่างทำสินค้าหรือส่วนประกอบ ช่างทำสินค้าหรือส่วนประกอบเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าหรือส่วนประกอบที่ใช้ในกระบวนการผลิต

 4. ผู้จัดการโรงงานและกระบวนการผลิต ผู้จัดการโรงงานและกระบวนการผลิตมีหน้าที่ในการกำหนดและดูแลกระบวนการในการผลิตสินค้า

 5. นักการตลาดและการขาย นักการตลาดและการขายมีหน้าที่ในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการขายสินค้าหรือบริการ

 6. วิศวกรและนักออกแบบ วิศวกรและนักออกแบบเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบสินค้าและกระบวนการผลิต

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแปรรูป ที่ควรรู้

 1. สินค้าหลัก (Main Product) สินค้าหลักคือผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทแปรรูปและขายในตลาด

 2. วัตถุดิบ (Raw Material) วัตถุดิบคือส่วนประกอบหรือวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า

 3. กระบวนการผลิต (Production Process) กระบวนการผลิตคือขั้นตอนการแปรรูปวัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

 4. ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ควบคุมคุณภาพคือกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้าในกระบวนการผลิต

 5. ภาคผนวก (Additive) ภาคผนวกคือสารที่ใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มความเข้มข้นหรือความหล่อของสินค้า

 6. ผลิตภัณฑ์รอง (By-Product) ผลิตภัณฑ์รองคือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากกระบวนการผลิตสินค้าหลักแต่ไม่ใช่สินค้าหลักของบริษัท

 7. วิธีการแปรรูป (Processing Method) วิธีการแปรรูปคือขั้นตอนและวิธีในการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ

 8. สัญญาณการผลิต (Production Signal) สัญญาณการผลิตคือสัญญาณที่ใช้ในการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการผลิตในโรงงาน

 9. ลูกค้าประเภทตัวแทน (Intermediary Customer) ลูกค้าประเภทตัวแทนคือลูกค้าที่ซื้อสินค้ามาขายต่อในตลาด

 10. อะไรดิบ (Semi-Finished Goods) อะไรดิบคือสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตบางส่วนและต้องผ่านกระบวนการผลิตต่อเพื่อให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป

จดบริษัท ธุรกิจแปรรูป ทำอย่างไร

การจดทะเบียนบริษัทธุรกิจแปรรูปทำได้โดยต้องดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้

 1. การเลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น และไม่ขัดกันกับกฎหมาย ตรวจสอบชื่อบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 2. สร้างเอกสารจดทะเบียน เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่น หนังสือมอบอำนาจ, การยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท แบบฟอร์ม ฯลฯ

 3. จดทะเบียนบริษัท ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทที่ DBD หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชำระค่าธรรมเนียม

 4. ขอรับใบอนุญาตการทำธุรกิจ (ถ้ามีความจำเป็น) ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจและกฎหมายของประเทศ บางธุรกิจอาจต้องขอรับใบอนุญาตเพิ่มเติม เช่น สินค้าที่เป็นอาหารหรือยา

 5. ตรวจสอบข้อกำหนดและกฎหมาย ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแปรรูป เช่น ข้อกำหนดในการผลิตสินค้าหรือการจำหน่ายในตลาด

 6. ขอใบอนุญาตสถานประกอบการ (ถ้ามีความจำเป็น) บางธุรกิจอาจต้องขอใบอนุญาตสถานประกอบการเพิ่มเติม ตามกฎหมายประเภทของธุรกิจ

 7. ขอรับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขอรับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในกรณีที่บริษัทมีรายได้และต้องเสียภาษี

บริษัท ธุรกิจแปรรูป เสียภาษีอะไร

บริษัทธุรกิจแปรรูปจำเป็นต้องเสียภาษีตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งอาจรวมถึง

 1. ภาษีอากรมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีอากรมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่เสียตามข้อกำหนดของกฎหมายในการซื้อขายสินค้าและบริการ บริษัทธุรกิจแปรรูปที่มีรายได้เกินกว่าที่กำหนดต้องลงทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและต้องเสียภาษีที่ได้รับจากการขายสินค้าและบริการ

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทธุรกิจแปรรูปจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่กำหนดของกฎหมาย ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัท

 3. อื่นๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจและกฎหมายของแต่ละประเทศ บริษัทธุรกิจแปรรูปอาจต้องเสียภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีอากรท้องถิ่น ภาษีส่วนท้องถิ่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ ฯลฯ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.