จดทะเบียนบริษัท.COM » คอนกรีตผสมเสร็จ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การจำหน่ายคอนกรีตผสม รายได้หลักของธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จมาจากการขายคอนกรีตผสมที่ผลิตให้แก่ลูกค้า ซึ่งอาจเป็นรูปแบบการขายที่กำหนดเวลาหรือการขายแบบไม่กำหนดเวลา ลูกค้าอาจเป็นรายบุคคลหรือบริษัททางก่อสร้าง

 2. การจัดส่งคอนกรีตผสม บางบริษัทคอนกรีตผสมเสร็จยังมีรายได้จากการจัดส่งคอนกรีตผสมถึงสถานที่ก่อสร้าง รายได้นี้อาจจะรวมอยู่ในรายได้จากการขายหรือเป็นรายได้เสริม

 3. บริการบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหา บริษัทคอนกรีตผสมเสร็จสามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องกับคอนกรีตผสม อาทิเช่น บำรุงรักษาสนามหรือเครื่องจักร แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้งานคอนกรีตผสม เป็นต้น รายได้จากบริการเหล่านี้อาจเป็นส่วนใหญ่หรือเสริมเติมในธุรกิจคอนกรีตผสม

 4. การสร้างสินค้าเสริมหรือผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม บางบริษัทคอนกรีตผสมเสร็จสามารถสร้างสินค้าเสริมเช่น คอนกรีตพิเศษหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อเพิ่มรายได้

 5. การให้คำปรึกษาและบริการวิเคราะห์ บางบริษัทคอนกรีตผสมเสร็จสามารถให้คำปรึกษาและบริการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมในการใช้งานคอนกรีตผสม รายได้จากบริการเหล่านี้สามารถรวมอยู่ในรายได้รวมของบริษัท

 6. การให้บริการระบบโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง บางบริษัทคอนกรีตผสมเสร็จสามารถให้บริการระบบโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอนกรีตผสม เช่น การติดตั้งระบบรั้วคอนกรีตหรือโครงสร้างที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รายได้จากบริการเหล่านี้ก็อยู่ในขอบเขตของธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ

จุดแข็ง Strengths

 1. คุณภาพสูงของผลิตภัณฑ์ คอนกรีตผสมเสร็จมักมีคุณภาพสูงและเหมาะสำหรับการใช้งานในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่ต้องการความแข็งแรงและความทนทาน

 2. การผลิตแบบมวล บางธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จสามารถผลิตในปริมาณมากและรวดเร็ว ทำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในระยะเวลาที่สั้นได้

 3. ความสามารถในการปรับตัว การสามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและตลาดเป็นจุดแข็งที่สำคัญในธุรกิจนี้ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงสูตรคอนกรีต

 4. พื้นที่โรงงานและทรัพยากร คอนกรีตผสมเสร็จอาจจะมีโรงงานและทรัพยากรที่มีขนาดใหญ่และมากพอที่จะรองรับการผลิตในมาตรฐานที่สูง

จุดอ่อน Weaknesses

 1. การแข่งขันรุนแรง ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จมีการแข่งขันที่รุนแรง ทำให้มีการกดราคาลงและความกดดันทางธุรกิจ

 2. ขึ้นอยู่กับตลาดก่อสร้าง ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จมักขึ้นอยู่กับภาวะการก่อสร้างในระหว่างเวลา การกระทำของรัฐบาล และโอกาสในตลาดก่อสร้าง

 3. ความยุ่งยากในการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพและความเป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จอาจเป็นปัญหาในบางกรณี

โอกาส Opportunities

 1. การขยายตลาด มีโอกาสในการขยายตลาดไปยังพื้นที่ใหม่หรือลูกค้าใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

 2. ความต้องการในการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่เพิ่งเริ่มต้นหรือโตขึ้นอาจสร้างความต้องการในคอนกรีตผสมเสร็จ

 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดสามารถสร้างโอกาสใหม่ในการขาย

อุปสรรค Threats

 1. การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและกำหนดข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการคอนกรีตผสมเสร็จอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการ

 2. ความผันผวนในราคาวัตถุดิบ ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จอาจมีความผันผวนที่สูง ซึ่งสามารถส่งผลให้มีความยุ่งยากในการควบคุมต้นทุน

 3. การเข้ารายการหนี้สูญ การส่งสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าและไม่ได้รับการชำระเงินอาจสร้างความเสี่ยงในการเข้ารายการหนี้สูญ

อาชีพ ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. โรงงานและอุปกรณ์การผลิต คุณจะต้องลงทุนในโรงงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตคอนกรีตผสม เช่น เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องสำหรับเลียนบรรจุคอนกรีต เครื่องทำสี เครื่องทำความสะอาด และอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ

 2. วัตถุดิบและสารเคมี คอนกรีตผสมที่มีคุณภาพต้องใช้วัตถุดิบและสารเคมีที่มีคุณภาพด้วย คุณจะต้องลงทุนในการซื้อและจัดหาวัตถุดิบเหล่านี้ให้มีครบถ้วน

 3. ระบบบริหารจัดการ การบริหารจัดการเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจคอนกรีตผสม เพื่อความประสบความสำเร็จคุณควรลงทุนในระบบบริหารจัดการครบวงจร เช่น ระบบบริหารคุณภาพ ระบบบริหารการเงิน และระบบบริหารสต็อก

 4. พนักงานและความรู้และทักษะ คุณจะต้องลงทุนในการจ้างพนักงานที่มีความรู้และทักษะในการผลิตคอนกรีตผสม และคุณจะอาจต้องให้การอบรมเพิ่มเติมให้แก่พนักงานเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิต

 5. การตลาดและการขาย คุณต้องลงทุนในกิจกรรมตลาดและการขาย เพื่อโฆษณาและสร้างความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมของคุณและเรียกรับลูกค้า

 6. การซื้อประกันความเสี่ยง การลงทุนในประกันความเสี่ยงอาจจะเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องธุรกิจของคุณจากความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างเช่น การสูญเสียวัตถุดิบ การเสียหายของอุปกรณ์ หรือปัญหาทางกฎหมาย

 7. การบริหารการเงิน คุณจะต้องมีการลงทุนเพื่อให้ความสามารถในการบริหารการเงินของธุรกิจ รวมถึงการจัดหาทุนในกรณีที่ต้องการสนับสนุนการขยายธุรกิจ

 8. การซื้ออาคารหรือที่ดิน ถ้าคุณต้องการมีโรงงานหรือสถานที่ผลิตของคุณเอง คุณจะต้องลงทุนในการซื้อหรือเช่าอาคารหรือที่ดิน

 9. การตรวจสอบกฎหมายและการรับรอง คุณจะต้องลงทุนในการตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคอนกรีตผสม เช่น การได้รับการรับรองคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ

 1. วิศวกรก่อสร้าง วิศวกรก่อสร้างมีหน้าที่ออกแบบโครงสร้างและตัวคอนกรีตผสม เพื่อให้มีความแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้งาน พวกเขาทำงานร่วมกับทีมวิศวกรและช่างก่อสร้างเพื่อปรับปรุงแผนการก่อสร้างและสร้างโครงสร้างตามข้อกำหนด

 2. ช่างก่อสร้าง ช่างก่อสร้างมีหน้าที่สร้างโครงสร้างตามแบบและรายละเอียดที่วิศวกรก่อสร้างกำหนด พวกเขาจะต้องทำงานกับคอนกรีตผสมและตัวพื้นที่ก่อสร้างในการสร้างโครงสร้าง

 3. ช่างโครงสร้างคอนกรีต ช่างโครงสร้างคอนกรีตมีความเชี่ยวชาญในการผสมและจัดเตรียมคอนกรีตที่จะใช้ในโครงสร้าง พวกเขาจะทำงานในการผสมสารเคมีและวัตถุดิบเพื่อสร้างคอนกรีตผสมที่มีคุณภาพ

 4. พนักงานโรงงานผลิตคอนกรีต พนักงานในโรงงานผลิตคอนกรีตผสมจะทำงานในกระบวนการผลิตคอนกรีตผสม พวกเขามีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

 5. ผู้บริหารโครงการก่อสร้าง ผู้บริหารโครงการก่อสร้างมีหน้าที่ควบคุมและจัดการโครงการก่อสร้างคอนกรีตผสม พวกเขาต้องวางแผนและควบคุมงาน รวมถึงการควบคุมงบประมาณและการตรวจสอบคุณภาพ

 6. นักบัญชีและการเงิน ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จต้องการการบริหารจัดการการเงินและบัญชี เพื่อการวางบัญชีและการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง

 7. ผู้ตรวจสอบคุณภาพ ผู้ตรวจสอบคุณภาพมีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีตผสมและโครงสร้างก่อสร้างเพื่อให้มีความแน่ใจว่าตรงตามมาตรฐานและข้อกำหนด

 8. พนักงานบริการลูกค้า พนักงานบริการลูกค้ามีหน้าที่สื่อสารกับลูกค้า เพื่อรับคำสั่งซื้อ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

 9. พนักงานด้านการขายและการตลาด พนักงานด้านการขายและการตลาดมีหน้าที่ทำการตลาดสินค้าคอนกรีตผสมและสร้างโอกาสการขายให้กับลูกค้าใหม่ ๆ

 10. คนงานสำรวจและทดสอบโครงสร้าง คนงานสำรวจและทดสอบโครงสร้างเพื่อตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของโครงสร้างหลังจากการใช้งาน

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ ที่ควรรู้

 1. คอนกรีต (Concrete)

  • คำอธิบายเพิ่ม คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่ประกอบด้วยปูนและกรวดทรายที่ผสมกับน้ำเพื่อสร้างวัสดุที่แข็งแรงและทนทาน มันมีความสามารถที่จะรับน้ำได้ดีและมีคุณสมบัติที่ดีในการกันความเสียหายจากแรงกดที่เกิดขึ้น
 2. คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-Mix Concrete)

  • คำอธิบายเพิ่ม คอนกรีตผสมเสร็จคือคอนกรีตที่ผลิตล่วงหน้าในโรงงานและส่งถึงสถานที่ก่อสร้างในสภาพพร้อมใช้งาน มันสะดวกและลดเวลาในกระบวนการก่อสร้าง
 3. ปูน (Cement)

  • คำอธิบายเพิ่ม ปูนเป็นส่วนหนึ่งของคอนกรีต มันสร้างความแข็งแรงเมื่อผสมกับกรวดทรายและน้ำ ปูนได้จากกระบวนการตีเป็นผงและผสมกับน้ำเพื่อสร้างคอนกรีต
 4. กรวดทราย (Aggregate)

  • คำอธิบายเพิ่ม กรวดทรายคือวัสดุที่ใช้ในการผสมคอนกรีต เรียกย่อๆ ว่า “กรวด” มันมีขนาดและความระดับของการบ่งบอกในการกำหนดคุณสมบัติของคอนกรีต
 5. หมวด (Batch)

  • คำอธิบายเพิ่ม หมวดคือการผสมคอนกรีตโดยรวมวัสดุทั้งหมด รวมถึงปูน กรวดทรายและน้ำในกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ แต่ละหมวดมีปริมาณที่กำหนดล่วงหน้า
 6. หมายเลขกม (Concrete Mix Design)

  • คำอธิบายเพิ่ม หมายเลขกม เป็นการกำหนดสูตรผสมที่ถูกต้องของคอนกรีตเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ต้องการ เช่น ความแข็งแรงและความทนทาน
 7. การบีบอัด (Compaction)

  • คำอธิบายเพิ่ม การบีบอัดคือกระบวนการที่ใช้การกดแน่นคอนกรีตเพื่อลดช่องว่างในผสมและเพิ่มความแข็งแรง
 8. การทดสอบคอนกรีต (Concrete Testing)

  • คำอธิบายเพิ่ม การทดสอบคอนกรีตเป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของคอนกรีต เช่น การทดสอบความแข็งแรงและความทนทานของคอนกรีต
 9. การหยุดการทำงาน (Setting Time)

  • คำอธิบายเพิ่ม การหยุดการทำงานคือเวลาที่ต้องใช้ในกระบวนการตั้งแน่นคอนกรีตหลังจากผสม เมื่อคอนกรีตเริ่มตั้งแน่นและแข็งเป็นระเบียบ
 10. การผสม (Mixing)

  • คำอธิบายเพิ่ม การผสมคอนกรีตคือกระบวนการผสมปูน กรวดทราย และน้ำในรถผสมคอนกรีตหรือในโรงงานเพื่อสร้างคอนกรีตผสมเสร็จที่พร้อมใช้งาน

จดบริษัท ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ ทำอย่างไร

 1. การเลือกประเภทของบริษัท ก่อนที่คุณจะจดบริษัท คุณควรเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จของคุณ ในกรณีนี้ อาจจะเลือกบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของธุรกิจ

 2. จดบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คุณจะต้องยื่นคำขอจดบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) หรือสำนักงานพาณิชย์ในพื้นที่ที่คุณต้องการสร้างธุรกิจของคุณ คำขอจะต้องระบุรายละเอียดของบริษัท เช่น ชื่อบริษัท สาขาที่อยู่ และประเภทของธุรกิจที่คุณจะดำเนินการ

 3. จดทะเบียนทุนจดทะเบียนสถานประกอบการ คุณจะต้องจดทะเบียนทุนจดทะเบียนสถานประกอบการของบริษัท เพื่อระบุจำนวนทุนจดทะเบียนที่คุณจะลงทุนในบริษัท นี่เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการจดบริษัท

 4. จัดทำบันทึกส่วนบุคคลของผู้ก่อตั้งบริษัท คุณจะต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ก่อตั้งบริษัท รวมถึงชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน และสัญญาว่าไม่เป็นผู้ถูกห้ามสมาชิกตามกฎหมาย

 5. จดทะเบียนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ (Commencement of Business Registration) หลังจากจดบริษัทเสร็จสิ้น คุณจะต้องทำการจดทะเบียนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นี่คือขั้นตอนที่คุณยืนยันว่าบริษัทของคุณเปิดให้บริการแล้ว

 6. รายงานการเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลงในบริษัท เช่น การเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน คุณจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงนี้ให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 7. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ คุณควรปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องภาษี และการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

 8. คำร้องขอใบอนุญาตการก่อสร้าง (Construction License) หากธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จมีการก่อสร้างโครงสร้างหรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ คุณอาจต้องยื่นคำร้องขอใบอนุญาตการก่อสร้างให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ก่อสร้างได้ถูกต้องและตามกฎหมาย

 9. บริหารธุรกิจอย่างเหมาะสม คุณควรมีการบริหารธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จอย่างเหมาะสม รวมถึงการบริหารการเงิน การจัดการโครงการ และการดูแลลูกค้าให้มีความพึงพอใจ

 10. การประกาศและการตลาด การโฆษณาและการตลาดคือสิ่งสำคัญในการสร้างความรู้สึกในตลาดและเพิ่มรายได้ของธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ คุณควรวางแผนกลยุทธ์การตลาดและโฆษณาสินค้าของคุณ

บริษัท ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีบริษัท บริษัทจะต้องเสียภาษีรายได้ของบริษัทตามรายได้ที่ได้รับจากกิจการคอนกรีตผสมเสร็จ ภาษีบริษัทมักจะคำนวณจากกำไรสุทธิและมีอัตราภาษีที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม หากประเทศที่ธุรกิจดำเนินการมีระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทจะต้องเสียภาษี VAT ในการขายสินค้าหรือบริการ และจะต้องคำนวณและเรียกเก็บภาษี VAT จากลูกค้าแล้วส่งให้กับหน่วยงานภาษี

 3. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากบริษัทคอนกรีตผสมเสร็จครอบจักรวาลและเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง บริษัทจะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายในพื้นที่ที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่

 4. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากบริษัทเป็นบริษัทจำกัดหรือมหาชน ผู้ถือหุ้นที่ก่อตั้งบริษัทอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากรายได้ที่ได้รับจากการถือหุ้น

 5. ภาษีสถานประกอบการ บางประเทศอาจเรียกเก็บภาษีสถานประกอบการจากธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งมักคำนวณจากเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าที่ระบุในทุนจดทะเบียนของบริษัท

 6. ภาษีอื่น ๆ ภาษีอื่น ๆ อาจจะมีตามกฎหมายและข้อบังคับในแต่ละประเทศ และขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและสถานที่ที่ธุรกิจดำเนินการ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.