จดทะเบียนบริษัท.COM » ขนาดเล็ก เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจขนาดเล็ก มีรายจากอะไรบ้าง

 1. การขายสินค้าหรือบริการ ส่วนใหญ่ของรายได้มาจากการขายสินค้าหรือบริการของธุรกิจ เช่น การขายสินค้าทางร้านค้า, การให้บริการออนไลน์, การให้บริการที่เกี่ยวกับการซ่อมแซม, การให้คำแนะนำทางด้านการเงิน, การคำนวณภาษี, การออกแบบกราฟิก, การสอน, การเช่าพื้นที่ เป็นต้น

 2. การขายสินค้าหรือบริการออนไลน์ หากธุรกิจขนาดเล็กมีการขายสินค้าหรือบริการออนไลน์ รายได้มาจากการขายผ่านเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต, การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์, การขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น ช่องทางการขายออนไลน์ที่พร้อมใช้งาน เช่น Etsy, eBay, Amazon และอื่น ๆ

 3. การค้าส่งหรือจัดจำหน่าย บางธุรกิจขนาดเล็กมากจะมีรายได้จากการค้าส่งสินค้าหรือจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่ร้านค้าหรือธุรกิจอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่อาจเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าหรือผลิตสินค้าเอง

 4. รายได้จากการลงทุน บางธุรกิจขนาดเล็กอาจมีรายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์, ธุรกิจร่วมลงทุน, หรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

 5. การรับทำโครงการหรืองานพิเศษ บางธุรกิจอาจมีรายได้จากการรับทำโครงการหรืองานพิเศษ เช่น การออกแบบเว็บไซต์พิเศษ, การจัดงานแต่งงาน, การทำงานออกแบบโฆษณา, การจัดงานสัมมนา, การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และอื่น ๆ

 6. การสร้างรายได้จากค่าบริการหรือค่าธรรมเนียม บางธุรกิจอาจมีรายได้จากการเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมเพื่อให้บริการพิเศษ เช่น ค่าธรรมเนียมสำหรับการให้คำแนะนำทางการเงิน, ค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดงาน, ค่าบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ

 7. การขายสิทธิ์ในสิ่งที่สร้าง บางธุรกิจขนาดเล็กสามารถสร้างรายได้โดยการขายสิทธิ์ในสิ่งที่สร้าง เช่น สิทธิ์ในภาพถ่าย, งานศิลปะ, หรือสิ่งประดิษฐ์

 8. การรับบริจาคหรือการจัดทำกิจกรรมกำกับทางสังคม บางธุรกิจขนาดเล็กอาจมีรายได้จากการรับบริจาคหรือการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสังคม หรือการทำงานกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจขนาดเล็ก

ความแข็งแกร่ง (Strengths)

 1. ความคล่องตัวขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดเล็กมักมีความคล่องตัวและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ง่ายกว่าบริษัทขนาดใหญ่
 2. ความเชี่ยวชาญ ธุรกิจขนาดเล็กมักมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เฉพาะเจาะจงและสามารถให้บริการที่มีคุณภาพสูงได้
 3. ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ ธุรกิจขนาดเล็กมักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสามารถให้บริการลูกค้าในลักษณะที่เป็นกันเองและยืดหยุ่น

ความอ่อนแอ (Weaknesses)

 1. ขีดจำกัดทางการเงิน ธุรกิจขนาดเล็กอาจมีขีดจำกัดทางการเงินและทรัพยากรที่จำกัดสำหรับการขยายธุรกิจ
 2. ความขาดแคลนทรัพยากรบุคคล การสรรหาและรักษาคนที่มีความสามารถสำหรับธุรกิจขนาดเล็กอาจเป็นความท้าทาย
 3. การแข่งขันกับบริษัทใหญ่ ธุรกิจขนาดเล็กอาจต้องแข่งขันกับบริษัทใหญ่ที่มีทรัพยากรมากขึ้น

โอกาส (Opportunities)

 1. การขยายตลาด ธุรกิจขนาดเล็กสามารถขยายตลาดได้โดยการเปิดสาขาใหม่, การติดต่อกับลูกค้าใหม่, หรือการขยายผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 2. การใช้เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำธุรกิจ
 3. การเข้าถึงตลาดระหว่างประเทศ ธุรกิจขนาดเล็กสามารถพิจารณาการขายสินค้าหรือบริการของพวกเขาในตลาดระหว่างประเทศ

อุปสรรค (Threats)

 1. การแข่งขันรุนแรง การแข่งขันที่รุนแรงจากบริษัทอื่น ๆ อาจทำให้มีความยากลำบากในการรักษาความสำเร็จในตลาด
 2. ความเปลี่ยนแปลงในตลาด ความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้าหรือการเปลี่ยนแปลงในสภาวะตลาดอาจมีผลต่อธุรกิจขนาดเล็ก
 3. ข้อกำหนดทางกฎหมายและระเบียบ ข้อกำหนดทางกฎหมายและระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขนาดเล็ก

อาชีพ ธุรกิจขนาดเล็ก ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. การสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ การลงทุนในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการขาย เช่น การซื้อวัสดุและอุปกรณ์, การเช่าพื้นที่, และค่าแรงงาน

 2. การตลาดและโฆษณา การลงทุนในกิจกรรมตลาดและโฆษณาเพื่อสร้างความรู้และความนิยมของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

 3. การจัดหาทุน หากคุณไม่สามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยทุนของตัวเองได้ คุณอาจต้องสร้างแผนธุรกิจและค้นหาทุนจากผู้ลงทุนหรือสถาบันการเงิน

 4. การบริหารการเงิน การจัดการเงินให้มีประสิทธิภาพและการวางแผนการเงินในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินไปได้

 5. การตรวจสอบกฎหมายและระเบียบ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ เช่น การจดทะเบียนธุรกิจ

 6. การศึกษาและอบรม การพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ เช่น การอบรมในเรื่องการบริหารธุรกิจ

 7. การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยี การลงทุนในเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการข้อมูลและกระบวนการทำงาน

 8. การสร้างฐานลูกค้า การลงทุนในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างฐานลูกค้า เช่น การจัดกิจกรรมตลาดและโปรโมชั่น

 9. การจัดการความเสี่ยง การลงทุนในบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจ

 10. การทำงาน การวางแผนเรื่องการจ้างงาน, การสรรหา, และการฝึกฝนพนักงาน

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจขนาดเล็ก

 1. ผู้ประกอบการ คนที่มีความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นที่จะก่อตั้งและดำเนินธุรกิจขนาดเล็กของตนเอง

 2. พ่อค้าและแม่ค้า ผู้ที่เป็นเจ้าของและดำเนินการร้านค้าหรือร้านค้าขนาดเล็กเพื่อขายสินค้าหรือบริการ

 3. ช่าง ช่างฝีมือที่มีทักษะในการประกอบอาชีพหรือการบริการแบบพิเศษ เช่น ช่างไม้, ช่างชื่นชำนาญ, หรือช่างซ่อมบำรุง

 4. เกษตรกร คนที่ปลูกผัก, ผลไม้, หรือพืชอื่นๆ และขายผลผลิตได้

 5. นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบที่สร้างผลงานกราฟิกและดีไซน์สื่อต่างๆ สำหรับลูกค้า

 6. โปรแกรมเมอร์ คนที่พัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์

 7. ผู้ให้บริการอาหาร คนที่ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, หรือร้านอาหารขนาดเล็ก

 8. สอนพิเศษ ครูสอนพิเศษหรือผู้ที่ให้บริการการสอนและพัฒนาทักษะ

 9. นักแสดงและนักดนตรี ศิลปินและนักดนตรีที่ประสบความสำเร็จในการแสดงสื่อต่างๆ

 10. ผู้ให้บริการที่พัฒนา ผู้ให้บริการด้านการพัฒนาทักษะและความรู้ เช่น โค้ชส่วนตัว, ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ, หรือที่ปรึกษาการตลาด

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจขนาดเล็ก ที่ควรรู้

 1. ธุรกิจขนาดเล็ก (Small Business)

  • คำอธิบาย ธุรกิจที่มีขนาดเล็กและมีจำนวนพนักงานน้อยกว่ากำหนดของหน่วยงานรัฐบาลหรือมาตรฐานท้องถิ่น
 2. ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)

  • คำอธิบาย บุคคลที่ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจขนาดเล็กหรือสตาร์ตอัพธุรกิจเพื่อทำกำไร
 3. การระดมทุน (Funding)

  • คำอธิบาย กระบวนการหาเงินทุนเพื่อใช้ในธุรกิจ, รวมถึงการกู้ยืมเงิน, การระดมทุนจากนักลงทุน, หรือการลงทุนส่วนตัว
 4. การตลาด (Marketing)

  • คำอธิบาย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อดึงดูดลูกค้าและเพิ่มยอดขาย
 5. กำไร (Profit)

  • คำอธิบาย ส่วนต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายในธุรกิจ, ที่บ่งบอกถึงกำไรหรือขาดทุน
 6. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

  • คำอธิบาย กระบวนการการบริหารจัดการพนักงานในองค์กร, รวมถึงการสรรหา, การฝึกอบรม, และการบริหารงาน
 7. สินทรัพย์ (Assets)

  • คำอธิบาย ทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของในธุรกิจ เช่น เงินสด, อสังหาริมทรัพย์, หรืออุปกรณ์
 8. ลูกค้า (Customers)

  • คำอธิบาย บุคคลหรือองค์กรที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจ
 9. ธุรกิจครอบครัว (Family Business)

  • คำอธิบาย ธุรกิจที่เป็นทรัพย์สินของครอบครัวและถูกจัดการโดยสมาชิกของครอบครัว
 10. ธุรกิจรายย่อย (Subsidiary)

  • คำอธิบาย บริษัทหรือธุรกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทหลักและอยู่ใต้การควบคุมและการดูแลของบริษัทหลัก

จดบริษัท ธุรกิจขนาดเล็ก ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของธุรกิจ

  • ก่อนที่คุณจะจดบริษัท, คุณควรเลือกประเภทของธุรกิจที่คุณต้องการจด เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทใหม่
 2. เลือกชื่อบริษัท

  • คุณจะต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นๆ และปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนชื่อ
 3. จัดทำเอกสารบริษัท

  • คุณจะต้องจัดทำเอกสารบริษัทต่างๆ ที่จำเป็น เช่น พาสปอร์ตของผู้ก่อตั้ง, ที่อยู่สำหรับที่ตั้งสำนักงาน, แผนการจัดทำธุรกิจ, รายชื่อผู้ถือหุ้น, และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. จดทะเบียนบริษัท

  • คุณจะต้องส่งเอกสารและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทที่หน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัท
 5. จัดทำสัญญาสมาชิกหรือหุ้นส่วน

  • หากคุณมีผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกในบริษัท, คุณควรจัดทำสัญญาหรือเอกสารที่กำหนดความรับผิดชอบของพวกเขา
 6. เสนอเรื่องเปิดบัญชีธนาคาร

  • คุณจะต้องเปิดบัญชีธนาคารสำหรับบริษัทของคุณเพื่อรับเงินจากลูกค้าและทำธุรกรรมการเงินอื่นๆ
 7. ทำงานกับทนายความ

  • การทำงานกับทนายความเป็นสิ่งสำคัญเมื่อจดบริษัท เพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมายและช่วยในกระบวนการจดทะเบียน
 8. จดทะเบียนสิทธิบัตรและการเสียภาษี

  • บางธุรกิจอาจต้องจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือการเสียภาษีในกิจการของพวกเขา ตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม
 9. สร้างโครงสร้างองค์กร

  • คุณจะต้องกำหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัท, รวมถึงการกำหนดตำแหน่งและหน้าที่ของพนักงาน
 10. เริ่มกิจการ

  • หลังจากจดบริษัทและทำขั้นตอนอื่นๆ คุณสามารถเริ่มกิจการและเริ่มทำธุรกิจของคุณได้

บริษัท ธุรกิจขนาดเล็ก เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีรายได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)

  • ภาษีรายได้นิติบุคคลเป็นภาษีที่บริษัทต้องเสียตามกำไรที่ได้รับจากกิจการ อัตราภาษีรายได้นิติบุคคลและข้อกำหนดเกี่ยวกับภาษีนี้จะแตกต่างกันตามประเทศและกฎหมายภาษีท้องถิ่น
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT)

  • บางประเทศอาจมีระบบภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัทต้องเสียเมื่อทำการขายสินค้าหรือบริการ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มและวิธีการเสียภาษีอาจแตกต่างกันตามประเทศ
 3. ภาษีอื่นๆ (Other Taxes)

  • นอกเหนือจากภาษีรายได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม, บริษัทอาจต้องเสียภาษีอื่นๆ อย่างเช่น ภาษีเงินเดือน, ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, หรือภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและท้องถิ่น
 4. ค่าภาษีหุ้น (Stock Taxes)

  • บางประเทศอาจเรียกเก็บค่าภาษีหุ้นหรือค่าภาษีการแลกเปลี่ยนหุ้นเมื่อมีการซื้อขายหุ้น
 5. ภาษีอากร (Customs Duties)

  • หากบริษัทนำเข้าหรือส่งออกสินค้า, อาจต้องเสียภาษีอากรตามกฎหมายสรรพสินค้าและบริการ
 6. ภาษีบัตร (License Tax)

  • บางจังหวัดหรือเทศบาลอาจเรียกเก็บภาษีบัตรจากธุรกิจท้องถิ่น ซึ่งต้องการการจ่ายเงินเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจ
 7. ค่าภาษีเงินเดือน (Payroll Taxes)

  • ธุรกิจที่มีพนักงานอาจต้องหักค่าภาษีเงินเดือนและส่งเงินให้หน่วยงานภาษี

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.