จดทะเบียนบริษัท.COM » ผู้รับเหมาช่วง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ผู้รับเหมาช่วง

การเริ่มต้นทำธุรกิจผู้รับเหมาช่วงมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจและเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในระยะยาวและระยะสั้น รวมถึงกำหนดเป้าหมายการเงินและกำหนดแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

 2. ศึกษาตลาด ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดที่เราต้องการเข้าไปทำธุรกิจ รวมถึงการศึกษาคู่แข่งและศักยภาพตลาด ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจเป้าหมายและความต้องการของลูกค้า

 3. วางแผนการเงิน ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจ รวมถึงต้นทุนในการซื้ออุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่และค่าจ้างแรงงาน จากนั้นจึงกำหนดราคาของผลงานหรือบริการของคุณเพื่อให้ได้กำไร

 4. ลงทะเบียนธุรกิจ ตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นในการลงทะเบียนธุรกิจ อาจรวมถึงการขอใบอนุญาตธุรกิจหากเป็นไปตามกฎหมาย

 5. จัดหาอุปกรณ์และทรัพยากร หาแหล่งที่มาของอุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ เช่น เครื่องมือการก่อสร้างหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานบริการ

 6. สร้างทีมงาน สร้างทีมงานที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้อง ในบางกรณีคุณอาจจะต้องจ้างงานรับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

 7. การตลาดและการโฆษณา สร้างแผนการตลาดและโฆษณาเพื่อโปรโมตธุรกิจของคุณ ใช้ช่องทางตลาดที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมโยงกับลูกค้าเป้าหมาย เช่น โซเชียลมีเดีย การตลาดออนไลน์ หรือการโฆษณาทางทีวีและสื่อมวลชนอื่นๆ

 8. เริ่มดำเนินธุรกิจ เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว คุณสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจของคุณได้ ให้ใส่ความสำคัญในการติดตามและปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจของคุณเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การเริ่มต้นทำธุรกิจผู้รับเหมาช่วงอาจมีขั้นตอนเพิ่มเติมหรือปรับแต่งตามสถานการณ์และอุปสงค์ของธุรกิจของคุณ ควรทำการศึกษาและวางแผนอย่างละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ครอบคลุมทุกด้านในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณ

ผู้รับเหมาช่วง มีรายจากอะไรบ้าง

รายได้ของผู้รับเหมาช่วงสามารถมาจากหลายแหล่งต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่รับมอบหมาย และข้อตกลงระหว่างผู้รับเหมาช่วงและลูกค้า นี่คือหลายๆ แหล่งที่ส่งผลให้ได้รายได้สำหรับผู้รับเหมาช่วง

 1. ค่าจ้างแบบตามจำนวนงาน (Lump Sum Payment) ลูกค้าจะชำระเงินให้ผู้รับเหมาช่วงตามราคาที่ตกลงกันไว้สำหรับงานที่กำหนดไว้ นักก่อสร้างหรือช่างบางส่วนอาจได้รับเงินจากงานนี้เมื่อส่งงานเสร็จสิ้นตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่กำหนดไว้

 2. ค่าจ้างแบบวันละจ้าง (Daily Rate) ผู้รับเหมาช่วงอาจได้รับค่าจ้างตามจำนวนวันที่ทำงานจริง ๆ ระหว่างระยะเวลาที่กำหนด ค่าจ้างแบบวันละจ้างอาจถูกตกลงไว้ล่วงหน้าหรือในแต่ละวันของงาน

 3. ค่าจ้างแบบรายชั่วโมง (Hourly Rate) ในบางกรณีที่งานต้องใช้เวลานานและไม่สามารถกำหนดราคาแบบตามจำนวนงานได้ ผู้รับเหมาช่วงอาจได้รับค่าจ้างตามจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการทำงานจริง ๆ

 4. ค่าเสนอราคา (Bid Price) เมื่อมีการประกาศรับเหมางาน ผู้รับเหมาช่วงต้องทำการเสนอราคาเพื่อแข่งขันกับผู้สนใจอื่น ๆ หากผู้รับเหมาช่วงได้รับการเลือกและได้รับสัญญากับลูกค้า ค่าเสนอราคาที่ได้รับจะเป็นรายได้สำหรับงานนั้น

 5. ค่าเสียหายหรือส่วนลด (Penalty or Deduction) ในบางกรณี ถ้าผู้รับเหมาช่วงไม่ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดหรือมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพงาน ลูกค้าอาจหักเงินค่าเสียหายหรือให้ส่วนลดจากเงินที่ตกลงกันไว้

 6. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (Additional Expenses) ในบางกรณี ผู้รับเหมาช่วงอาจได้รับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์พิเศษ หรือค่าแรงงานเพิ่มเติมที่จำเป็นตามความต้องการของลูกค้า

หากคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจผู้รับเหมาช่วง ควรให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาและการคำนวณค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้ได้รายได้ที่เหมาะสมและสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้อย่างเหมาะสม

วิเคราะห์ Swot Analysis ผู้รับเหมาช่วง

การวิเคราะห์ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจและประเมินความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของธุรกิจ การทำ SWOT analysis สามารถช่วยให้คุณสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับเสถียรภาพทางธุรกิจ โอกาส และอุปสรรคที่อาจมีผลต่อธุรกิจของคุณได้ดีขึ้น ดังนั้น เราจะวิเคราะห์ SWOT analysis สำหรับผู้รับเหมาช่วงได้ดังนี้

 1. Strengths (จุดแข็ง)
 • ความเชี่ยวชาญและความสามารถทางวิชาชีพที่มีอยู่ในทีมงาน
 • ความรู้และประสบการณ์ทางด้านงานเฉพาะที่ส่งผลให้มีคุณภาพในการดำเนินงาน
 • ความสามารถในการจัดการเวลาและการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ
 • ฐานลูกค้าที่มีความพึงพอใจและประสบความสำเร็จในงานที่ผ่านมา
 1. Weaknesses (จุดอ่อน)
 • ข้อจำกัดทางทรัพยากรที่อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน
 • ความยากลำบากในการควบคุมคุณภาพและการส่งมอบงานตามกำหนด
 • ความผิดพลาดในการประเมินและการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
 • ความขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถที่เพียงพอในงานที่เฉพาะเจาะจง
 1. Opportunities (โอกาส)
 • การเติบโตของตลาดและอุตสาหกรรมที่มีการต่อเนื่อง
 • ความต้องการในการสนับสนุนงานก่อสร้างและบริการในตลาด
 • การเปลี่ยนแปลงในนโยบายของรัฐบาลที่ส่งผลให้เกิดโอกาสใหม่
 • การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ในตลาด
 1. Threats (อุปสรรค)
 • การแข่งขันที่เข้มข้นในตลาด
 • การเปลี่ยนแปลงในนโยบายทางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ
 • ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกที่อาจมีผลต่อการดำเนินงาน เช่น สภาวะภัยพิบัติธรรมชาติ หรือวิกฤตเศรษฐกิจ

การวิเคราะห์ SWOT analysis ช่วยให้คุณมีภาพรวมของธุรกิจของคุณอย่างชัดเจน โดยเน้นให้ความสำคัญกับจุดแข็งของธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์โอกาส และรับมือกับจุดอ่อนและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น การวิเคราะห์ SWOT analysis ช่วยให้คุณสามารถพัฒนาแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างยั่งยืน

คําศัพท์พื้นฐาน ผู้รับเหมาช่วง ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานที่เฉพาะสำหรับบริษัทผู้รับเหมาช่วงที่ควรรู้ พร้อมกับคำอธิบายภาษาไทย

 1. Contractor (ผู้รับเหมา) บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับสัญญาจากลูกค้าในการดำเนินงานหรือให้บริการในรูปแบบของโครงการหรืองานเฉพาะที่กำหนดไว้ โดยรับเงินค่าจ้างตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

 2. Bid (การเสนอราคา) กระบวนการที่ผู้รับเหมาช่วงใช้ในการเสนอราคาสำหรับงานที่ต้องการได้รับ โดยระบุราคาที่ต้องการให้เป็นเจ้าของงาน

 3. Subcontractor (ผู้รับเหมาย่อย) บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับสัญญาจากผู้รับเหมาหลัก (contractor) เพื่อดำเนินงานหรือให้บริการบางส่วนในโครงการหรืองานเฉพาะที่กำหนดไว้

 4. Scope of Work (ขอบเขตงาน) รายละเอียดและกำหนดการของงานที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาระหว่างลูกค้ากับผู้รับเหมาช่วง รวมถึงงานที่ครอบคลุม และงานที่ไม่ได้รับการรวมถึง

 5. Progress Payment (การชำระเงินค่างานแบบรายครั้ง) การชำระเงินให้กับผู้รับเหมาช่วงเป็นส่วนหนึ่งของราคาที่ตกลงไว้ในสัญญา โดยแบ่งชำระตามความคืบหน้าของงานที่ดำเนินการ

 6. Change Order (การเปลี่ยนแปลงคำสั่ง) คำสั่งการเปลี่ยนแปลงงานหรือรายละเอียดในสัญญาเดิม ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนหรือแก้ไขรายละเอียดในการดำเนินงาน

 7. Retention (การยึดเงินค่าประกัน) เป็นเงินที่ลูกค้าจัดเก็บไว้จากเงินชำระเงินค่างานของผู้รับเหมาช่วง เป็นการประกันในกรณีที่ผู้รับเหมาช่วงไม่สามารถปฏิบัติงานตามสัญญาได้

 8. Warranty (การรับประกัน) การรับประกันคุณภาพงานหลังจากการส่งมอบงานเสร็จสิ้น ซึ่งผู้รับเหมาช่วงจะรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาหรือความเสียหายที่เกี่ยวข้อง

 9. Performance Bond (พันธบัตรการปฏิบัติงาน) เอกสารที่ผู้รับเหมาช่วงจะต้องจัดเตรียมและส่งให้ลูกค้าเพื่อยืนยันว่าจะปฏิบัติงานตามสัญญาและรับผิดชอบในการส่งมอบงาน

 10. Liquidated Damages (ค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า) ค่าเสียหายที่ผู้รับเหมาช่วงต้องชำระให้กับลูกค้าเมื่อไม่สามารถส่งมอบงานตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นวิธีการแก้ไขความผิดสัญญาทางการเงิน

**หมายเหตุ คำศัพท์ที่อธิบายภาษาไทยอาจมีการปรับแปลงเนอกเหนือจากคำอธิบายข้างต้น ควรระบุว่าคำศัพท์เหล่านี้ใช้ในบริบทของธุรกิจผู้รับเหมาช่วงและอาจมีความหมายและการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงได้ในประเทศไทย คำแปลเป็นภาษาไทยที่ให้ไว้เป็นเพียงคำอธิบายเบื้องต้นและอาจต้องพิจารณาความหมายและการใช้งานในบริบทที่แน่นอนของธุรกิจเพื่อใช้ในการสื่อสารที่ถูกต้องและแม่นยำกับผู้รับเหมาช่วงในประเทศไทย

จดบริษัท ผู้รับเหมาช่วง ทำอย่างไร

การจดทะเบียนบริษัทผู้รับเหมาช่วงเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้ธุรกิจของคุณเป็นที่สองของกฎหมายและสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ด้านล่างนี้เป็นขั้นตอนหลักในการจดทะเบียนบริษัทผู้รับเหมาช่วง

 1. เลือกประเภทของธุรกิจ กำหนดประเภทของธุรกิจที่คุณต้องการจดทะเบียน เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยขึ้นอยู่กับลักษณะการดำเนินงานและการจัดการที่คุณต้องการ

 2. เลือกชื่อบริษัท ค้นหาและเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น และตรงกับกฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับการตั้งชื่อบริษัท ตรวจสอบความเหมาะสมของชื่อบริษัทในทางธุรกิจและการตลาด

 3. จัดหาผู้สมัครผู้จัดการ บริษัทจำเป็นต้องมีผู้จัดการซึ่งจะเป็นตัวแทนของบริษัทและมีความรับผิดชอบต่อกระทรวงพาณิชย์ คุณสามารถจ้างผู้สมัครผู้จัดการหรือเลือกเป็นตัวคุณเองในบางกรณี

 4. จัดหาผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย สำหรับการจดทะเบียนบริษัท คุณอาจต้องใช้บริการของทนายความที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ ทนายความจะช่วยให้คุณเตรียมเอกสารที่จำเป็นและช่วยในกระบวนการจดทะเบียน

 5. เตรียมเอกสารที่จำเป็น จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับกระบวนการจดทะเบียน เช่น หนังสือรับรองผู้จัดการ, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการและผู้ถือหุ้น, แบบฟอร์มสมัครจดทะเบียน, และเอกสารอื่นๆที่จำเป็นตามกฎหมายท้องถิ่น

 6. สร้างพันธสัญญาหุ้นส่วน (Shareholders Agreement) หากมีผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งคน คุณอาจต้องจัดทำพันธสัญญาหุ้นส่วนเพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น

 7. จดทะเบียนบริษัท ยื่นเอกสารการจดทะเบียนบริษัทและค่าบริการที่กรมพัฒนาธุรกิจพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด และดำเนินการตามขั้นตอนการจดทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 8. ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับกิจการที่ต้องเสียภาษีอากร คุณต้องขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรจากกรมสรรพากร

 9. จัดทำพระราชบัญญัติอาคารสถานที่ หากธุรกิจของคุณเป็นการก่อสร้างอาคารหรือบริการในอาคาร คุณจำเป็นต้องจัดทำพระราชบัญญัติอาคารสถานที่จากเทศบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 10. ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจของคุณ คุณอาจต้องขอใบอนุญาตหรือใบอนุญาตพิเศษจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตการก่อสร้าง ใบอนุญาตด้านการค้า เป็นต้น

คำแนะนำที่ดีคือติดต่อหน่วยงานท้องถิ่น หรือทนายความที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจเพื่อขอคำปรึกษาและความช่วยเหลือในกระบวนการจดทะเบียนบริษัทผู้รับเหมาช่วง การทำคำร้องขอและการจัดเตรียมเอกสารที่เหมาะสมสำหรับบริษัทของคุณ

บริษัท ผู้รับเหมาช่วง เสียภาษีอะไร

บริษัทผู้รับเหมาช่วงอาจมีการเสียภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท ต่อไปนี้คือรายการภาษีที่บริษัทผู้รับเหมาช่วงอาจต้องเสีย

 1. ภาษีเงินได้บริษัท บริษัทผู้รับเหมาช่วงต้องรายงานรายได้ที่ได้รับจากการทำงานและชำระภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ระบุโดยกฎหมายของแต่ละประเทศ ภาษีเงินได้บริษัทสามารถเก็บเป็นรายปีหรือเป็นรายเดือน ขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากธุรกิจของบริษัทผู้รับเหมาช่วงเข้าอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับเหมา

 3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หากบริษัทผู้รับเหมาช่วงจ่ายเงินให้กับบุคคลภายนอก เช่น ผู้รับเหมาย่อย บริษัทอื่น ๆ หรือพนักงานที่ได้รับค่าจ้าง อาจต้องหักภาษีที่จ่ายออกมาและนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่ภาษี

 4. ภาษีอื่น ๆ อื่น ๆ อาจมีการเสียภาษีเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีท้องถิ่น เช่น อากรหมายเลขสถานประกอบการ (สรป.) หรืออื่น ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายในแต่ละประเทศ

ควรปรึกษาที่ทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีเพื่อตรวจสอบและประเมินภาระภาษีที่บริษัทผู้รับเหมาช่วงต้องเสียในกรณีแต่ละบริษัท ภาษีที่เสียขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น ประเภทธุรกิจ รายได้ ต้นทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.