ผู้รับเหมาช่วง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ผู้รับเหมาช่วง

การเริ่มต้นทำธุรกิจผู้รับเหมาช่วงมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจและเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในระยะยาวและระยะสั้น รวมถึงกำหนดเป้าหมายการเงินและกำหนดแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

 2. ศึกษาตลาด ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดที่เราต้องการเข้าไปทำธุรกิจ รวมถึงการศึกษาคู่แข่งและศักยภาพตลาด ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจเป้าหมายและความต้องการของลูกค้า

 3. วางแผนการเงิน ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจ รวมถึงต้นทุนในการซื้ออุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่และค่าจ้างแรงงาน จากนั้นจึงกำหนดราคาของผลงานหรือบริการของคุณเพื่อให้ได้กำไร

 4. ลงทะเบียนธุรกิจ ตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นในการลงทะเบียนธุรกิจ อาจรวมถึงการขอใบอนุญาตธุรกิจหากเป็นไปตามกฎหมาย

 5. จัดหาอุปกรณ์และทรัพยากร หาแหล่งที่มาของอุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ เช่น เครื่องมือการก่อสร้างหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานบริการ

 6. สร้างทีมงาน สร้างทีมงานที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้อง ในบางกรณีคุณอาจจะต้องจ้างงานรับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

 7. การตลาดและการโฆษณา สร้างแผนการตลาดและโฆษณาเพื่อโปรโมตธุรกิจของคุณ ใช้ช่องทางตลาดที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมโยงกับลูกค้าเป้าหมาย เช่น โซเชียลมีเดีย การตลาดออนไลน์ หรือการโฆษณาทางทีวีและสื่อมวลชนอื่นๆ

 8. เริ่มดำเนินธุรกิจ เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว คุณสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจของคุณได้ ให้ใส่ความสำคัญในการติดตามและปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจของคุณเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การเริ่มต้นทำธุรกิจผู้รับเหมาช่วงอาจมีขั้นตอนเพิ่มเติมหรือปรับแต่งตามสถานการณ์และอุปสงค์ของธุรกิจของคุณ ควรทำการศึกษาและวางแผนอย่างละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ครอบคลุมทุกด้านในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณ

ผู้รับเหมาช่วง มีรายจากอะไรบ้าง

รายได้ของผู้รับเหมาช่วงสามารถมาจากหลายแหล่งต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่รับมอบหมาย และข้อตกลงระหว่างผู้รับเหมาช่วงและลูกค้า นี่คือหลายๆ แหล่งที่ส่งผลให้ได้รายได้สำหรับผู้รับเหมาช่วง

 1. ค่าจ้างแบบตามจำนวนงาน (Lump Sum Payment) ลูกค้าจะชำระเงินให้ผู้รับเหมาช่วงตามราคาที่ตกลงกันไว้สำหรับงานที่กำหนดไว้ นักก่อสร้างหรือช่างบางส่วนอาจได้รับเงินจากงานนี้เมื่อส่งงานเสร็จสิ้นตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่กำหนดไว้

 2. ค่าจ้างแบบวันละจ้าง (Daily Rate) ผู้รับเหมาช่วงอาจได้รับค่าจ้างตามจำนวนวันที่ทำงานจริง ๆ ระหว่างระยะเวลาที่กำหนด ค่าจ้างแบบวันละจ้างอาจถูกตกลงไว้ล่วงหน้าหรือในแต่ละวันของงาน

 3. ค่าจ้างแบบรายชั่วโมง (Hourly Rate) ในบางกรณีที่งานต้องใช้เวลานานและไม่สามารถกำหนดราคาแบบตามจำนวนงานได้ ผู้รับเหมาช่วงอาจได้รับค่าจ้างตามจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการทำงานจริง ๆ

 4. ค่าเสนอราคา (Bid Price) เมื่อมีการประกาศรับเหมางาน ผู้รับเหมาช่วงต้องทำการเสนอราคาเพื่อแข่งขันกับผู้สนใจอื่น ๆ หากผู้รับเหมาช่วงได้รับการเลือกและได้รับสัญญากับลูกค้า ค่าเสนอราคาที่ได้รับจะเป็นรายได้สำหรับงานนั้น

 5. ค่าเสียหายหรือส่วนลด (Penalty or Deduction) ในบางกรณี ถ้าผู้รับเหมาช่วงไม่ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดหรือมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพงาน ลูกค้าอาจหักเงินค่าเสียหายหรือให้ส่วนลดจากเงินที่ตกลงกันไว้

 6. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (Additional Expenses) ในบางกรณี ผู้รับเหมาช่วงอาจได้รับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์พิเศษ หรือค่าแรงงานเพิ่มเติมที่จำเป็นตามความต้องการของลูกค้า

หากคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจผู้รับเหมาช่วง ควรให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาและการคำนวณค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้ได้รายได้ที่เหมาะสมและสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้อย่างเหมาะสม

วิเคราะห์ Swot Analysis ผู้รับเหมาช่วง

การวิเคราะห์ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจและประเมินความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของธุรกิจ การทำ SWOT analysis สามารถช่วยให้คุณสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับเสถียรภาพทางธุรกิจ โอกาส และอุปสรรคที่อาจมีผลต่อธุรกิจของคุณได้ดีขึ้น ดังนั้น เราจะวิเคราะห์ SWOT analysis สำหรับผู้รับเหมาช่วงได้ดังนี้

 1. Strengths (จุดแข็ง)
 • ความเชี่ยวชาญและความสามารถทางวิชาชีพที่มีอยู่ในทีมงาน
 • ความรู้และประสบการณ์ทางด้านงานเฉพาะที่ส่งผลให้มีคุณภาพในการดำเนินงาน
 • ความสามารถในการจัดการเวลาและการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ
 • ฐานลูกค้าที่มีความพึงพอใจและประสบความสำเร็จในงานที่ผ่านมา
 1. Weaknesses (จุดอ่อน)
 • ข้อจำกัดทางทรัพยากรที่อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน
 • ความยากลำบากในการควบคุมคุณภาพและการส่งมอบงานตามกำหนด
 • ความผิดพลาดในการประเมินและการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
 • ความขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถที่เพียงพอในงานที่เฉพาะเจาะจง
 1. Opportunities (โอกาส)
 • การเติบโตของตลาดและอุตสาหกรรมที่มีการต่อเนื่อง
 • ความต้องการในการสนับสนุนงานก่อสร้างและบริการในตลาด
 • การเปลี่ยนแปลงในนโยบายของรัฐบาลที่ส่งผลให้เกิดโอกาสใหม่
 • การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ในตลาด
 1. Threats (อุปสรรค)
 • การแข่งขันที่เข้มข้นในตลาด
 • การเปลี่ยนแปลงในนโยบายทางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ
 • ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกที่อาจมีผลต่อการดำเนินงาน เช่น สภาวะภัยพิบัติธรรมชาติ หรือวิกฤตเศรษฐกิจ

การวิเคราะห์ SWOT analysis ช่วยให้คุณมีภาพรวมของธุรกิจของคุณอย่างชัดเจน โดยเน้นให้ความสำคัญกับจุดแข็งของธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์โอกาส และรับมือกับจุดอ่อนและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น การวิเคราะห์ SWOT analysis ช่วยให้คุณสามารถพัฒนาแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างยั่งยืน

คําศัพท์พื้นฐาน ผู้รับเหมาช่วง ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานที่เฉพาะสำหรับบริษัทผู้รับเหมาช่วงที่ควรรู้ พร้อมกับคำอธิบายภาษาไทย

 1. Contractor (ผู้รับเหมา) บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับสัญญาจากลูกค้าในการดำเนินงานหรือให้บริการในรูปแบบของโครงการหรืองานเฉพาะที่กำหนดไว้ โดยรับเงินค่าจ้างตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

 2. Bid (การเสนอราคา) กระบวนการที่ผู้รับเหมาช่วงใช้ในการเสนอราคาสำหรับงานที่ต้องการได้รับ โดยระบุราคาที่ต้องการให้เป็นเจ้าของงาน

 3. Subcontractor (ผู้รับเหมาย่อย) บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับสัญญาจากผู้รับเหมาหลัก (contractor) เพื่อดำเนินงานหรือให้บริการบางส่วนในโครงการหรืองานเฉพาะที่กำหนดไว้

 4. Scope of Work (ขอบเขตงาน) รายละเอียดและกำหนดการของงานที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาระหว่างลูกค้ากับผู้รับเหมาช่วง รวมถึงงานที่ครอบคลุม และงานที่ไม่ได้รับการรวมถึง

 5. Progress Payment (การชำระเงินค่างานแบบรายครั้ง) การชำระเงินให้กับผู้รับเหมาช่วงเป็นส่วนหนึ่งของราคาที่ตกลงไว้ในสัญญา โดยแบ่งชำระตามความคืบหน้าของงานที่ดำเนินการ

 6. Change Order (การเปลี่ยนแปลงคำสั่ง) คำสั่งการเปลี่ยนแปลงงานหรือรายละเอียดในสัญญาเดิม ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนหรือแก้ไขรายละเอียดในการดำเนินงาน

 7. Retention (การยึดเงินค่าประกัน) เป็นเงินที่ลูกค้าจัดเก็บไว้จากเงินชำระเงินค่างานของผู้รับเหมาช่วง เป็นการประกันในกรณีที่ผู้รับเหมาช่วงไม่สามารถปฏิบัติงานตามสัญญาได้

 8. Warranty (การรับประกัน) การรับประกันคุณภาพงานหลังจากการส่งมอบงานเสร็จสิ้น ซึ่งผู้รับเหมาช่วงจะรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาหรือความเสียหายที่เกี่ยวข้อง

 9. Performance Bond (พันธบัตรการปฏิบัติงาน) เอกสารที่ผู้รับเหมาช่วงจะต้องจัดเตรียมและส่งให้ลูกค้าเพื่อยืนยันว่าจะปฏิบัติงานตามสัญญาและรับผิดชอบในการส่งมอบงาน

 10. Liquidated Damages (ค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า) ค่าเสียหายที่ผู้รับเหมาช่วงต้องชำระให้กับลูกค้าเมื่อไม่สามารถส่งมอบงานตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นวิธีการแก้ไขความผิดสัญญาทางการเงิน

**หมายเหตุ คำศัพท์ที่อธิบายภาษาไทยอาจมีการปรับแปลงเนอกเหนือจากคำอธิบายข้างต้น ควรระบุว่าคำศัพท์เหล่านี้ใช้ในบริบทของธุรกิจผู้รับเหมาช่วงและอาจมีความหมายและการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงได้ในประเทศไทย คำแปลเป็นภาษาไทยที่ให้ไว้เป็นเพียงคำอธิบายเบื้องต้นและอาจต้องพิจารณาความหมายและการใช้งานในบริบทที่แน่นอนของธุรกิจเพื่อใช้ในการสื่อสารที่ถูกต้องและแม่นยำกับผู้รับเหมาช่วงในประเทศไทย

จดบริษัท ผู้รับเหมาช่วง ทำอย่างไร

การจดทะเบียนบริษัทผู้รับเหมาช่วงเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้ธุรกิจของคุณเป็นที่สองของกฎหมายและสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ด้านล่างนี้เป็นขั้นตอนหลักในการจดทะเบียนบริษัทผู้รับเหมาช่วง

 1. เลือกประเภทของธุรกิจ กำหนดประเภทของธุรกิจที่คุณต้องการจดทะเบียน เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยขึ้นอยู่กับลักษณะการดำเนินงานและการจัดการที่คุณต้องการ

 2. เลือกชื่อบริษัท ค้นหาและเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น และตรงกับกฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับการตั้งชื่อบริษัท ตรวจสอบความเหมาะสมของชื่อบริษัทในทางธุรกิจและการตลาด

 3. จัดหาผู้สมัครผู้จัดการ บริษัทจำเป็นต้องมีผู้จัดการซึ่งจะเป็นตัวแทนของบริษัทและมีความรับผิดชอบต่อกระทรวงพาณิชย์ คุณสามารถจ้างผู้สมัครผู้จัดการหรือเลือกเป็นตัวคุณเองในบางกรณี

 4. จัดหาผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย สำหรับการจดทะเบียนบริษัท คุณอาจต้องใช้บริการของทนายความที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ ทนายความจะช่วยให้คุณเตรียมเอกสารที่จำเป็นและช่วยในกระบวนการจดทะเบียน

 5. เตรียมเอกสารที่จำเป็น จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับกระบวนการจดทะเบียน เช่น หนังสือรับรองผู้จัดการ, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการและผู้ถือหุ้น, แบบฟอร์มสมัครจดทะเบียน, และเอกสารอื่นๆที่จำเป็นตามกฎหมายท้องถิ่น

 6. สร้างพันธสัญญาหุ้นส่วน (Shareholders Agreement) หากมีผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งคน คุณอาจต้องจัดทำพันธสัญญาหุ้นส่วนเพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น

 7. จดทะเบียนบริษัท ยื่นเอกสารการจดทะเบียนบริษัทและค่าบริการที่กรมพัฒนาธุรกิจพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด และดำเนินการตามขั้นตอนการจดทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 8. ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับกิจการที่ต้องเสียภาษีอากร คุณต้องขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรจากกรมสรรพากร

 9. จัดทำพระราชบัญญัติอาคารสถานที่ หากธุรกิจของคุณเป็นการก่อสร้างอาคารหรือบริการในอาคาร คุณจำเป็นต้องจัดทำพระราชบัญญัติอาคารสถานที่จากเทศบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 10. ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจของคุณ คุณอาจต้องขอใบอนุญาตหรือใบอนุญาตพิเศษจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตการก่อสร้าง ใบอนุญาตด้านการค้า เป็นต้น

คำแนะนำที่ดีคือติดต่อหน่วยงานท้องถิ่น หรือทนายความที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจเพื่อขอคำปรึกษาและความช่วยเหลือในกระบวนการจดทะเบียนบริษัทผู้รับเหมาช่วง การทำคำร้องขอและการจัดเตรียมเอกสารที่เหมาะสมสำหรับบริษัทของคุณ

บริษัท ผู้รับเหมาช่วง เสียภาษีอะไร

บริษัทผู้รับเหมาช่วงอาจมีการเสียภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท ต่อไปนี้คือรายการภาษีที่บริษัทผู้รับเหมาช่วงอาจต้องเสีย

 1. ภาษีเงินได้บริษัท บริษัทผู้รับเหมาช่วงต้องรายงานรายได้ที่ได้รับจากการทำงานและชำระภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ระบุโดยกฎหมายของแต่ละประเทศ ภาษีเงินได้บริษัทสามารถเก็บเป็นรายปีหรือเป็นรายเดือน ขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากธุรกิจของบริษัทผู้รับเหมาช่วงเข้าอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับเหมา

 3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หากบริษัทผู้รับเหมาช่วงจ่ายเงินให้กับบุคคลภายนอก เช่น ผู้รับเหมาย่อย บริษัทอื่น ๆ หรือพนักงานที่ได้รับค่าจ้าง อาจต้องหักภาษีที่จ่ายออกมาและนำส่งให้กับเจ้าหน้าที่ภาษี

 4. ภาษีอื่น ๆ อื่น ๆ อาจมีการเสียภาษีเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีท้องถิ่น เช่น อากรหมายเลขสถานประกอบการ (สรป.) หรืออื่น ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายในแต่ละประเทศ

ควรปรึกษาที่ทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีเพื่อตรวจสอบและประเมินภาระภาษีที่บริษัทผู้รับเหมาช่วงต้องเสียในกรณีแต่ละบริษัท ภาษีที่เสียขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น ประเภทธุรกิจ รายได้ ต้นทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

แบรนด์เสื้อผ้า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

สร้างแบรนด์เสื้อผ้า ลงทุนเท่าไหร่ ทําแบรนด์เสื้อผ้า ต้องรู้อะไรบ้าง ทํา แบรนด์เสื้อผ้า จากจีน รับผลิตเสื้อผ้า แบรนด์ตัวเอง รับสร้างแบรนด์เสื้อผ้า ไม่มี ขั้นต่ำ ทําแบรนด์เสื้อผ้า เริ่มต้น โรงงาน ทํา แบรนด์เสื้อผ้า ทําแบรนด์เสื้อผ้า ออนไลน์

การค้าขายออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ เริ่มต้นขายของ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี การขายออนไลน์ในปัจจุบัน เริ่มต้นขายของออนไลน์ pantip แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ เริ่ม ขายของออนไลน์ ไม่สต๊อกสินค้า

เช่าซื้อ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

พ.ร.ฎ. กำกับธุรกิจเช่าซื้อรถและลีสซิ่ง แนวโน้มธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจเช่าซื้อ คือ ภาพรวมธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ ธุรกิจลิสซิ่ง กฎหมาย ส่วนแบ่งตลาด สินเชื่อ รถยนต์

แม่ค้าออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ เริ่มต้นขายของออนไลน์ pantip วิธีสมัครขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี เริ่มต้นขายของ อาชีพแม่ค้าออนไลน์

ธุรกิจกับเทคโนโลยี เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ยกตัวอย่างธุรกิจ startup ธุรกิจที่น่าสนใจในอนาคต ธุรกิจเล็กๆ สำหรับวัยรุ่น ธุรกิจสตาร์ทอัพ มีอะไรบ้าง ธุรกิจ startup หมายถึง ธุรกิจรวยเงียบ ไอเดียธุรกิจใหม่ๆ ธุรกิจ Startup ออนไลน์

กล้วยตาก เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

โครงงานกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ วิธีทํา กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ 7-11 สินค้า otop กล้วยตาก กล้วยตากจิราพร กล้วยตากจิราพร ประวัติ กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ ไร่ทับทิมสยาม โรงงานกล้วยตาก ออนไลน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top