จดทะเบียนบริษัท.COM » แบบเศรษฐกิจพอเพียง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายสินค้าหรือบริการ ธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียงมักจะผลิตหรือนำเข้าสินค้าที่ต้องการใช้ในชีวิตประจำวันของคนในชุมชน และมีการขายสินค้าหรือบริการนี้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

 2. การผลิตสินค้าหรือบริการ ธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียงอาจผลิตสินค้าหรือบริการที่ต้องการในชุมชนเอง ซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นในการนำเข้าสินค้าหรือบริการจากภายนอก

 3. การให้บริการหรือควบคู่กับธุรกิจอื่น ธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียงอาจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าหรือบริการในชุมชน หรือควบคู่กับธุรกิจอื่นที่มีในพื้นที่ใกล้เคียง

 4. การเกษตรและประมง ในบางพื้นที่ ธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียงอาจเกี่ยวข้องกับการเกษตรและประมง โดยการผลิตผลผลิตทางการเกษตรหรือสินค้าจากทะเล และขายให้แก่ประชาชนในพื้นที่เดียวกัน

 5. บริการชุมชน ธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียงอาจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับชุมชน เช่น บริการด้านสุขภาพ การศึกษา การขนส่ง ฯลฯ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียง

การวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการที่ช่วยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคำอธิบายดังนี้

 1. จุดแข็ง (Strengths) คือปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีความสามารถและเป็นข้อได้เปรียบกว่าธุรกิจอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ความเชี่ยวชาญในการผลิต สินค้าที่มีความต้องการสูง และความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

 2. จุดอ่อน (Weaknesses) คือปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีข้อจำกัดและเสียหายในการแข่งขันกับธุรกิจอื่น ๆ ในตลาด เช่น การขาดแคลนทรัพยากร ข้อจำกัดในการผลิต และการขาย และความไม่สามารถในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้า

 3. โอกาส (Opportunities) คือปัจจัยที่อาจเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจและเพิ่มรายได้ เช่น การเพิ่มความหลากหลายในผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตลาดที่กำลังเติบโต และโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกับธุรกิจอื่น

 4. อุปสรรค (Threats) คือปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือข้อเสียในธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การแข่งขันกับธุรกิจอื่นที่มีข้อได้เปรียบกว่า ตลาดที่หดหาย และการเปลี่ยนแปลงในนโยบายภาครัฐ

อาชีพ ธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. วัสดุและอุปกรณ์พื้นฐาน การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการผลิตสินค้าหรือบริการ โดยในบางครั้งอาจใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย

 2. ค่าแสดงสินค้าหรือบริการ การสร้างและนำเสนอสินค้าหรือบริการให้เกิดความน่าสนใจให้กับลูกค้าโดยการนำเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การสร้างสินค้าหรือบริการที่มีความเป็นเอกลักษณ์ การให้บริการที่ดี เป็นต้น

 3. ค่าเช่าพื้นที่ การเช่าพื้นที่ในการเปิดที่ตั้งธุรกิจ อาจใช้ที่ทำงานที่มีอยู่แล้วหรือใช้พื้นที่ในบ้านเพื่อลดค่าใช้จ่าย

 4. ค่าโฆษณาและการตลาด การโฆษณาและการตลาดสำหรับการเสนอสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า อาจใช้สื่อต่าง ๆ เช่น โซเชียลมีเดีย การตลาดออนไลน์ โบรชัวร์ เป็นต้น

 5. ค่าการติดต่อลูกค้า การค้างคาวลูกค้าโดยการติดต่อหากลูกค้าต้องการสินค้าหรือบริการ

 6. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น การใช้โปรแกรมในการบัญชี การสำรวจตลาด การเสนอผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียง

 1. ผู้ผลิตหรือเกษตรกร ธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการผลิตสินค้าทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

 2. ช่างหรือช่างทำความสะอาด บริการด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสิ่งของ การซ่อมบำรุงรักษาสายไฟฟ้า ส่วนตัว หรือเครื่องกล เป็นต้น

 3. การค้าขายหรือการบริการ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายสินค้าหรือบริการต่าง ๆ เช่น การค้าขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านขายอาหาร ร้านซ่อมรถ เป็นต้น

 4. นักท่องเที่ยวหรือการบริการท่องเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในด้านการท่องเที่ยว การแสดงสิ่งที่น่าสนใจ และการบริการในด้านการท่องเที่ยว

 5. การให้บริการในชุมชน ธุรกิจที่ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการในชุมชน เช่น การให้บริการด้านการศึกษา การให้บริการด้านสุขภาพ และการให้บริการด้านสังคม

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่ควรรู้

 1. ธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียง (Sustainable business) ธุรกิจที่มุ่งหวังที่จะสร้างรายได้และส่วนแบ่งให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น โดยให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม

 2. ชุมชน (Community) กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันและมีความเกี่ยวข้องกัน

 3. ความยั่งยืน (Sustainability) การพัฒนาที่สามารถรอดรอดในระยะยาวโดยไม่เสื่อมโทรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 4. อุปสรรค (Barrier) ปัจจัยที่อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานหรือในการขยายธุรกิจ

 5. โอกาส (Opportunity) ปัจจัยที่อาจเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจหรือเพิ่มรายได้

 6. รายได้ (Income) จำนวนเงินที่ธุรกิจรับเข้ามาจากการขายสินค้าหรือบริการ

 7. กลุ่มเป้าหมาย (Target group) กลุ่มคนที่เป็นเป้าหมายในการส่งเสริมสินค้าหรือบริการ

 8. ส่วนแบ่ง (Dividend) ส่วนแบ่งหรือเงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

 9. ธุรกิจเพื่อสังคม (Social enterprise) ธุรกิจที่มุ่งหวังที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

 10. นโยบายภาครัฐ (Government policy) แนวทางหรือกฎหมายที่ภาครัฐกำหนดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่น

จดบริษัท ธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียง ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ ศึกษาและวางแผนธุรกิจให้รอบคอบ เพื่อรับมือกับความต้องการและท้าทายในการทำธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียง

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่น ๆ และเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดในประเทศที่ต้องการจด

 3. จัดทำเอกสาร จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อการจดทะเบียนบริษัท เช่น พาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนของผู้ก่อตั้ง สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาใบรับรองการสำเนาถูกต้อง

 4. ทำการจดทะเบียนบริษัท ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัท ในบางประเทศอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน

 5. ก่อตั้งสำนักงาน ก่อตั้งสำนักงานหรือที่ตั้งของบริษัทและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาเช่าสำนักงาน

บริษัท ธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียง เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้ เป็นภาษีที่บริษัทต้องเสียตามรายได้ที่ได้รับ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการ ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

 3. ภาษีสถานที่ เป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ตั้งของธุรกิจ ซึ่งอาจแตกต่างกันตามท้องถิ่น

 4. อากรสรรพสิ่งและบริการ (ศอบ.) เป็นอากรที่คิดคำนวณจากการใช้พลังงานหรือแหล่งพลังงานต่าง ๆ

 5. อื่นๆ อาจมีภาษีอื่น ๆ ที่ต้องเสียตามกฎหมายของแต่ละประเทศ อย่างเช่น ภาษีที่ดิน และอื่น ๆ อีกมากมาย

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.