จดทะเบียนบริษัท.COM » กงสี เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจกงสี มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายสินค้าหรือบริการ (Sales of Goods and Services):

  • รายได้หลักของธุรกิจครอบครัวมาจากการขายสินค้าหรือบริการที่พวกเขา提供 เช่น สินค้าที่ผลิตขึ้น, บริการที่ให้บริการ
 2. การจัดการร้านค้า (Retail Operations):

  • หากธุรกิจครอบครัวเป็นธุรกิจค้าปลีกหรือร้านค้า เราสามารถเพิ่มรายได้โดยการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้า
 3. การนำเข้า-ส่งออก (Import-Export):

  • หากธุรกิจครอบครัวมีการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า รายได้อาจมาจากกำไรที่ได้จากการค้าระหว่างประเทศ
 4. การให้บริการทางการเงิน (Financial Services):

  • บางธุรกิจครอบครัวอาจมีธุรกิจเสริมเช่น การให้บริการทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน, การลงทุน
 5. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Development):

  • ธุรกิจครอบครัวอาจมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรายได้มาจากการขายหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์
 6. การลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ (Investments in Other Businesses):

  • บางครั้งครอบครัวอาจลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ เพื่อเพิ่มรายได้หรือสร้างโอกาสใหม่
 7. การรับสมัครงานหรือค่าแรงงาน (Recruitment or Labor Fees):

  • หากธุรกิจครอบครัวเป็นธุรกิจบริการที่ให้บริการทางการจ้างงาน รายได้อาจมาจากค่าแรงงานหรือค่าบริการ
 8. การให้บริการทางการแพทย์หรือสุขภาพ (Medical or Health Services):

  • บางธุรกิจครอบครัวอาจมีการให้บริการทางการแพทย์หรือสุขภาพ เช่น คลินิกทันตกรรม, คลินิกสุขภาพ
 9. การขายสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ (Licensing and Intellectual Property Sales):

  • รายได้อาจมาจากการขายสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ธุรกิจครอบครัวผลิต

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจกงสี

 1. จุดแข็ง (Strengths):

  • ตัวจำหน่ายเป็นสมาชิกครอบครัวที่มีความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมและค่านิยมของธุรกิจ
  • มีความสามารถในการสร้างความไว้วางใจระหว่างสมาชิกครอบครัวในการทำงานร่วมกัน
  • สามารถดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมท้องถิ่นได้ดีเนื่องจากมีความรู้และความเข้าใจในพื้นที่
 2. จุดอ่อน (Weaknesses):

  • ความไม่สามารถในการแยกเอกสารและการตัดสินใจที่เป็นอยู่เสมอระหว่างสมาชิกครอบครัวแต่ละคน
  • การทำงานในธุรกิจครอบครัวอาจส่งผลให้เกิดข้อขัดแย้งและความขัดแย้งระหว่างสมาชิกครอบครัว
 3. โอกาส (Opportunities):

  • มีโอกาสในการใช้ความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมและค่านิยมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสมกับตลาดท้องถิ่น
  • สามารถสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคงด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพและความซื่อสัตย์ของธุรกิจครอบครัว
 4. อุปสรรค (Threats):

  • ความขัดแย้งและข้อขัดแย้งภายในสมาชิกครอบครัวอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ
  • การแข่งขันจากธุรกิจอื่น ๆ อาจส่งผลให้มีการลดลงของตลาดหรือราค

อาชีพ ธุรกิจกงสี ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ทุนเริ่มต้น (Startup Capital):

  • ทุนเริ่มต้นจะใช้สำหรับการจ่ายค่าใช้จ่ายพื้นฐานเช่น ค่าเช่าสถานที่, ค่าจ้างงาน, ค่าสินค้าต้นทุน, การตลาดและโฆษณา, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 2. สถานที่และอุปกรณ์ (Location and Equipment):

  • หากธุรกิจครอบครัวต้องการพื้นที่การทำงานหรือโกดัง จำเป็นต้องลงทุนในการเช่าหรือซื้อ นอกจากนี้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจเช่น เครื่องจักร อุปกรณ์เขียน เป็นต้น ก็ต้องพิจารณา
 3. การตลาดและโฆษณา (Marketing and Advertising):

  • การโปรโมตและโฆษณาธุรกิจครอบครัวเพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญ การลงทุนในการสร้างแบรนด์, เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, และโปรโมชั่นอื่น ๆ อาจเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน
 4. บุคคลากร (Personnel):

  • การจ้างงานและการฝึกอบรมบุคคลากรให้มีความรู้และทักษะที่ต้องการสำหรับธุรกิจครอบครัว
 5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product or Service Development):

  • หากธุรกิจครอบครัวเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน
 6. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน (Operational Expenses):

  • รวมถึงค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์ และค่าบำรุงรักษา
 7. การสร้างฐานลูกค้า (Customer Acquisition):

  • ลงทุนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายและการสร้างความนิยม เพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าใหม่
 8. การประเมินและการเรียนรู้ (Assessment and Learning):

  • การลงทุนในการประเมินผลงานของธุรกิจ ปรับปรุงการดำเนินงาน และการพัฒนาตนเองเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ
 9. การรับจ้างงานเพิ่มเติม (Outsourcing):

  • การรับบริการจากบุคคลที่สาม หรือบริษัทเพื่อให้บริการที่ธุรกิจครอบครัวไม่สามารถจัดเตรียมเองได้
 10. เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital):

  • สำหรับการจ่ายค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าจ้างงาน, ค่าวัตถุดิบ, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจกงสี

 1. การบริหารจัดการทั่วไป (General Management):

  • สมาชิกครอบครัวสามารถมีบทบาทในการบริหารงานทั่วไปของธุรกิจ และการดำเนินงานประจำวัน
 2. การจัดการการเงิน (Financial Management):

  • สมาชิกครอบครัวที่มีความรู้ด้านการเงินสามารถช่วยในการจัดการและวางแผนการเงินให้กับธุรกิจครอบครัว
 3. การตลาดและการขาย (Marketing and Sales):

  • สมาชิกครอบครัวสามารถมีบทบาทในการพัฒนาและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เช่น การวางแผนการโฆษณา การสร้างความนิยม และการติดต่อลูกค้า
 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product or Service Development):

  • สมาชิกครอบครัวที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management):

  • สมาชิกครอบครัวสามารถมีบทบาทในการจัดการและดูแลความเป็นอยู่ของบุคลากรในบริษัทครอบครัว
 6. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management):

  • การดูแลและความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นส่วนสำคัญในธุรกิจครอบครัว สมาชิกครอบครัวสามารถเป็นส่วนในการสร้างความนิยมและความเชื่อมั่นจากลูกค้า
 7. การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management):

  • สมาชิกครอบครัวสามารถมีบทบาทในการจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อให้มีสินค้าพร้อมจำหน่ายตามความต้องการของลูกค้า
 8. การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning):

  • สมาชิกครอบครัวที่มีความเข้าใจในธุรกิจและกลยุทธ์การเติบโตสามารถมีบทบาทในการวางแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทครอบครัว
 9. การประสานงาน (Coordination):

  • สมาชิกครอบครัวสามารถมีบทบาทในการประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในธุรกิจเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจกงสี ที่ควรรู้

 1. บริษัทครอบครัว (Family Business):

  • ไทย: บริษัทครอบครัว
  • อังกฤษ: Family Business
  • คำอธิบาย: ธุรกิจที่เป็นที่ดำเนินการโดยครอบครัว โดยสมาชิกของครอบครัวส่วนใหญ่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
 2. การสืบทอด (Succession):

  • ไทย: การสืบทอด
  • อังกฤษ: Succession
  • คำอธิบาย: กระบวนการส่งต่อบทบาทในการดำเนินการธุรกิจจากสมาชิกครอบครัวหนึ่งที่ผ่านมาไปยังสมาชิกคนถัดไป
 3. ธุรกิจรองรับชีวิตครอบครัว (Lifestyle Business):

  • ไทย: ธุรกิจรองรับชีวิตครอบครัว
  • อังกฤษ: Lifestyle Business
  • คำอธิบาย: ธุรกิจที่ดำเนินเพื่อรองรับการดำรงชีวิตของครอบครัวและสร้างรายได้เพียงพอ
 4. รักษาความสัมพันธ์ (Relationship Management):

  • ไทย: รักษาความสัมพันธ์
  • อังกฤษ: Relationship Management
  • คำอธิบาย: การบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัวภายในธุรกิจเพื่อรักษาความสอดคล้องและประสบการณ์ที่ดีในการทำงานร่วมกัน
 5. รุ่งเรือง (Success):

  • ไทย: รุ่งเรือง
  • อังกฤษ: Success
  • คำอธิบาย: ความสำเร็จที่บริษัทครอบครัวเรียกร้องหรือสามารถบ่งชี้ได้ว่ามีความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
 6. อัตราส่วนหุ้น (Equity Ownership):

  • ไทย: อัตราส่วนหุ้น
  • อังกฤษ: Equity Ownership
  • คำอธิบาย: สัดส่วนการเป็นเจ้าของหุ้นในบริษัทครอบครัว แสดงถึงส่วนแบ่งของแต่ละสมาชิกครอบครัวในการครอบครองธุรกิจ
 7. การวางแผนส่งต่อ (Succession Planning):

  • ไทย: การวางแผนส่งต่อ
  • อังกฤษ: Succession Planning
  • คำอธิบาย: กระบวนการวางแผนการสืบทอดทรัพย์สินและความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจหรือบริษัทครอบครัว
 8. การเผยแพร่มาตรฐาน (Transparency):

  • ไทย: การเผยแพร่มาตรฐาน
  • อังกฤษ: Transparency
  • คำอธิบาย: การแสดงข้อมูลและข่าวสารในบริษัทอย่างโปร่งใสและตรงไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 9. กฎหมายบริษัทครอบครัว (Family Business Law):

  • ไทย: กฎหมายบริษัทครอบครัว
  • อังกฤษ: Family Business Law
  • คำอธิบาย: กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดกฎระเบียบและการทำงานในบริษัทครอบครัว
 10. การบริหารการเงินครอบครัว (Family Financial Management):

  • ไทย: การบริหารการเงินครอบครัว
  • อังกฤษ: Family Financial Management
  • คำอธิบาย: กระบวนการวางแผนการบริหารการเงินทั้งในระดับบริษัทและระดับครอบครัวเพื่อให้มีการบริหารการเงินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

จดบริษัท ธุรกิจกงสี ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท:

  • คุณต้องเลือกประเภทของบริษัทที่ต้องการจด อาจเป็นบริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือร้านหน้าร้าน.
 2. เลือกชื่อบริษัท:

  • ตรวจสอบความเป็นไปได้ของชื่อบริษัทที่คุณต้องการ และตรวจสอบว่ามีชื่อเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับบริษัทอื่นอยู่หรือไม่.
 3. จัดหาผู้ก่อตั้ง (Promoters):

  • คุณต้องมีผู้ก่อตั้งบริษัทอย่างน้อย 3 คนสำหรับบริษัทจำกัด และ 15 คนสำหรับบริษัทมหาชน.
 4. จัดทำหนังสือสำคัญ (Memorandum of Association):

  • เอกสารที่ระบุวัตถุประสงค์และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัท เช่น ลักษณะธุรกิจ, ทุนจดทะเบียน, และชื่อผู้ก่อตั้ง.
 5. จัดทำเอกสารสมัครจดทะเบียน (Articles of Association):

  • เอกสารที่กำหนดกฎเกณฑ์และกระบวนการทำงานภายในบริษัท รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น.
 6. กรอกแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท:

  • กรอกแบบฟอร์มที่มีให้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) โดยระบุข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท, ผู้ก่อตั้ง, ผู้บริหาร, และข้อมูลอื่น ๆ.
 7. เสนอและจ่ายทุนจดทะเบียน:

  • คุณต้องจ่ายทุนจดทะเบียนตามที่กำหนดไว้ในหนังสือสำคัญ และเสนอเอกสารต่าง ๆ พร้อมกับค่าบริการ.
 8. ยื่นเอกสารและการจดทะเบียน:

  • ยื่นเอกสารและแบบฟอร์มที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) พร้อมค่าบริการ และจ่ายค่าจดทะเบียน.
 9. รับหนังสือรับรองจดทะเบียน:

  • เมื่อขั้นตอนทั้งหมดผ่านการตรวจสอบและอนุมัติ คุณจะได้รับหนังสือรับรองจดทะเบียน (Certificate of Registration) ซึ่งเป็นหลักฐานว่าบริษัทของคุณได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว.
 10. ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID):

  • ขั้นตอนสุดท้ายคือการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรจากกรมสรรพากร เพื่อใช้ในการรายงานภาษีและการดำเนินกิจการทางการเงิน.

บริษัท ธุรกิจกงสี เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax):

  • คนที่มีรายได้จากธุรกิจกงสีอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราที่กำหนดโดยรัฐบาล เงื่อนไขและอัตราภาษีอาจแตกต่างไปตามกฎหมายในแต่ละประเทศ
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT):

  • บริษัทที่ผลิตและจำหน่ายกงสีอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามระบบภาษีของแต่ละประเทศ เป็นภาษีที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มมูลค่าในแต่ละขั้นของโภคภัณฑ์และบริการ
 3. ภาษีนิติบุคคล (Corporate Income Tax):

  • บริษัทที่มีกำไรจากธุรกิจกงสีอาจต้องเสียภาษีนิติบุคคลตามระบบภาษีของแต่ละประเทศ เป็นภาษีที่เสียจากกำไรที่บริษัทได้นับเป็นรายได้
 4. ภาษีอากรสรรพสินค้าและบริการ (Excise Tax):

  • บริษัทที่ผลิตและจำหน่ายสินค้ากงสีอาจต้องเสียภาษีอากรสรรพสินค้าและบริการตามประเภทของสินค้าและอัตราภาษีที่กำหนดโดยรัฐบาล
 5. ภาษีธุรกิจ (Business Tax):

  • บางประเทศอาจจะกำหนดภาษีธุรกิจสำหรับกลุ่มธุรกิจหรือกิจกรรมทางธุรกิจบางประเภท ซึ่งอัตราภาษีและเงื่อนไขอาจแตกต่างไปตามที่รัฐบาลกำหนด
 6. อื่น ๆ:

  • อื่น ๆ อาจมีภาษีหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจกงสีได้ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.