กงสี เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจกงสี มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายสินค้าหรือบริการ (Sales of Goods and Services):

  • รายได้หลักของธุรกิจครอบครัวมาจากการขายสินค้าหรือบริการที่พวกเขา提供 เช่น สินค้าที่ผลิตขึ้น, บริการที่ให้บริการ
 2. การจัดการร้านค้า (Retail Operations):

  • หากธุรกิจครอบครัวเป็นธุรกิจค้าปลีกหรือร้านค้า เราสามารถเพิ่มรายได้โดยการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้า
 3. การนำเข้า-ส่งออก (Import-Export):

  • หากธุรกิจครอบครัวมีการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า รายได้อาจมาจากกำไรที่ได้จากการค้าระหว่างประเทศ
 4. การให้บริการทางการเงิน (Financial Services):

  • บางธุรกิจครอบครัวอาจมีธุรกิจเสริมเช่น การให้บริการทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน, การลงทุน
 5. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Development):

  • ธุรกิจครอบครัวอาจมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรายได้มาจากการขายหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์
 6. การลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ (Investments in Other Businesses):

  • บางครั้งครอบครัวอาจลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ เพื่อเพิ่มรายได้หรือสร้างโอกาสใหม่
 7. การรับสมัครงานหรือค่าแรงงาน (Recruitment or Labor Fees):

  • หากธุรกิจครอบครัวเป็นธุรกิจบริการที่ให้บริการทางการจ้างงาน รายได้อาจมาจากค่าแรงงานหรือค่าบริการ
 8. การให้บริการทางการแพทย์หรือสุขภาพ (Medical or Health Services):

  • บางธุรกิจครอบครัวอาจมีการให้บริการทางการแพทย์หรือสุขภาพ เช่น คลินิกทันตกรรม, คลินิกสุขภาพ
 9. การขายสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ (Licensing and Intellectual Property Sales):

  • รายได้อาจมาจากการขายสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ธุรกิจครอบครัวผลิต

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจกงสี

 1. จุดแข็ง (Strengths):

  • ตัวจำหน่ายเป็นสมาชิกครอบครัวที่มีความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมและค่านิยมของธุรกิจ
  • มีความสามารถในการสร้างความไว้วางใจระหว่างสมาชิกครอบครัวในการทำงานร่วมกัน
  • สามารถดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมท้องถิ่นได้ดีเนื่องจากมีความรู้และความเข้าใจในพื้นที่
 2. จุดอ่อน (Weaknesses):

  • ความไม่สามารถในการแยกเอกสารและการตัดสินใจที่เป็นอยู่เสมอระหว่างสมาชิกครอบครัวแต่ละคน
  • การทำงานในธุรกิจครอบครัวอาจส่งผลให้เกิดข้อขัดแย้งและความขัดแย้งระหว่างสมาชิกครอบครัว
 3. โอกาส (Opportunities):

  • มีโอกาสในการใช้ความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมและค่านิยมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสมกับตลาดท้องถิ่น
  • สามารถสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคงด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพและความซื่อสัตย์ของธุรกิจครอบครัว
 4. อุปสรรค (Threats):

  • ความขัดแย้งและข้อขัดแย้งภายในสมาชิกครอบครัวอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ
  • การแข่งขันจากธุรกิจอื่น ๆ อาจส่งผลให้มีการลดลงของตลาดหรือราค

อาชีพ ธุรกิจกงสี ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ทุนเริ่มต้น (Startup Capital):

  • ทุนเริ่มต้นจะใช้สำหรับการจ่ายค่าใช้จ่ายพื้นฐานเช่น ค่าเช่าสถานที่, ค่าจ้างงาน, ค่าสินค้าต้นทุน, การตลาดและโฆษณา, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 2. สถานที่และอุปกรณ์ (Location and Equipment):

  • หากธุรกิจครอบครัวต้องการพื้นที่การทำงานหรือโกดัง จำเป็นต้องลงทุนในการเช่าหรือซื้อ นอกจากนี้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจเช่น เครื่องจักร อุปกรณ์เขียน เป็นต้น ก็ต้องพิจารณา
 3. การตลาดและโฆษณา (Marketing and Advertising):

  • การโปรโมตและโฆษณาธุรกิจครอบครัวเพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญ การลงทุนในการสร้างแบรนด์, เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, และโปรโมชั่นอื่น ๆ อาจเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน
 4. บุคคลากร (Personnel):

  • การจ้างงานและการฝึกอบรมบุคคลากรให้มีความรู้และทักษะที่ต้องการสำหรับธุรกิจครอบครัว
 5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product or Service Development):

  • หากธุรกิจครอบครัวเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน
 6. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน (Operational Expenses):

  • รวมถึงค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์ และค่าบำรุงรักษา
 7. การสร้างฐานลูกค้า (Customer Acquisition):

  • ลงทุนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายและการสร้างความนิยม เพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าใหม่
 8. การประเมินและการเรียนรู้ (Assessment and Learning):

  • การลงทุนในการประเมินผลงานของธุรกิจ ปรับปรุงการดำเนินงาน และการพัฒนาตนเองเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ
 9. การรับจ้างงานเพิ่มเติม (Outsourcing):

  • การรับบริการจากบุคคลที่สาม หรือบริษัทเพื่อให้บริการที่ธุรกิจครอบครัวไม่สามารถจัดเตรียมเองได้
 10. เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital):

  • สำหรับการจ่ายค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าจ้างงาน, ค่าวัตถุดิบ, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจกงสี

 1. การบริหารจัดการทั่วไป (General Management):

  • สมาชิกครอบครัวสามารถมีบทบาทในการบริหารงานทั่วไปของธุรกิจ และการดำเนินงานประจำวัน
 2. การจัดการการเงิน (Financial Management):

  • สมาชิกครอบครัวที่มีความรู้ด้านการเงินสามารถช่วยในการจัดการและวางแผนการเงินให้กับธุรกิจครอบครัว
 3. การตลาดและการขาย (Marketing and Sales):

  • สมาชิกครอบครัวสามารถมีบทบาทในการพัฒนาและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เช่น การวางแผนการโฆษณา การสร้างความนิยม และการติดต่อลูกค้า
 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product or Service Development):

  • สมาชิกครอบครัวที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management):

  • สมาชิกครอบครัวสามารถมีบทบาทในการจัดการและดูแลความเป็นอยู่ของบุคลากรในบริษัทครอบครัว
 6. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management):

  • การดูแลและความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นส่วนสำคัญในธุรกิจครอบครัว สมาชิกครอบครัวสามารถเป็นส่วนในการสร้างความนิยมและความเชื่อมั่นจากลูกค้า
 7. การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management):

  • สมาชิกครอบครัวสามารถมีบทบาทในการจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อให้มีสินค้าพร้อมจำหน่ายตามความต้องการของลูกค้า
 8. การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning):

  • สมาชิกครอบครัวที่มีความเข้าใจในธุรกิจและกลยุทธ์การเติบโตสามารถมีบทบาทในการวางแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทครอบครัว
 9. การประสานงาน (Coordination):

  • สมาชิกครอบครัวสามารถมีบทบาทในการประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในธุรกิจเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจกงสี ที่ควรรู้

 1. บริษัทครอบครัว (Family Business):

  • ไทย: บริษัทครอบครัว
  • อังกฤษ: Family Business
  • คำอธิบาย: ธุรกิจที่เป็นที่ดำเนินการโดยครอบครัว โดยสมาชิกของครอบครัวส่วนใหญ่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
 2. การสืบทอด (Succession):

  • ไทย: การสืบทอด
  • อังกฤษ: Succession
  • คำอธิบาย: กระบวนการส่งต่อบทบาทในการดำเนินการธุรกิจจากสมาชิกครอบครัวหนึ่งที่ผ่านมาไปยังสมาชิกคนถัดไป
 3. ธุรกิจรองรับชีวิตครอบครัว (Lifestyle Business):

  • ไทย: ธุรกิจรองรับชีวิตครอบครัว
  • อังกฤษ: Lifestyle Business
  • คำอธิบาย: ธุรกิจที่ดำเนินเพื่อรองรับการดำรงชีวิตของครอบครัวและสร้างรายได้เพียงพอ
 4. รักษาความสัมพันธ์ (Relationship Management):

  • ไทย: รักษาความสัมพันธ์
  • อังกฤษ: Relationship Management
  • คำอธิบาย: การบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัวภายในธุรกิจเพื่อรักษาความสอดคล้องและประสบการณ์ที่ดีในการทำงานร่วมกัน
 5. รุ่งเรือง (Success):

  • ไทย: รุ่งเรือง
  • อังกฤษ: Success
  • คำอธิบาย: ความสำเร็จที่บริษัทครอบครัวเรียกร้องหรือสามารถบ่งชี้ได้ว่ามีความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
 6. อัตราส่วนหุ้น (Equity Ownership):

  • ไทย: อัตราส่วนหุ้น
  • อังกฤษ: Equity Ownership
  • คำอธิบาย: สัดส่วนการเป็นเจ้าของหุ้นในบริษัทครอบครัว แสดงถึงส่วนแบ่งของแต่ละสมาชิกครอบครัวในการครอบครองธุรกิจ
 7. การวางแผนส่งต่อ (Succession Planning):

  • ไทย: การวางแผนส่งต่อ
  • อังกฤษ: Succession Planning
  • คำอธิบาย: กระบวนการวางแผนการสืบทอดทรัพย์สินและความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจหรือบริษัทครอบครัว
 8. การเผยแพร่มาตรฐาน (Transparency):

  • ไทย: การเผยแพร่มาตรฐาน
  • อังกฤษ: Transparency
  • คำอธิบาย: การแสดงข้อมูลและข่าวสารในบริษัทอย่างโปร่งใสและตรงไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 9. กฎหมายบริษัทครอบครัว (Family Business Law):

  • ไทย: กฎหมายบริษัทครอบครัว
  • อังกฤษ: Family Business Law
  • คำอธิบาย: กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดกฎระเบียบและการทำงานในบริษัทครอบครัว
 10. การบริหารการเงินครอบครัว (Family Financial Management):

  • ไทย: การบริหารการเงินครอบครัว
  • อังกฤษ: Family Financial Management
  • คำอธิบาย: กระบวนการวางแผนการบริหารการเงินทั้งในระดับบริษัทและระดับครอบครัวเพื่อให้มีการบริหารการเงินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

จดบริษัท ธุรกิจกงสี ทำอย่างไร

 1. เลือกประเภทของบริษัท:

  • คุณต้องเลือกประเภทของบริษัทที่ต้องการจด อาจเป็นบริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือร้านหน้าร้าน.
 2. เลือกชื่อบริษัท:

  • ตรวจสอบความเป็นไปได้ของชื่อบริษัทที่คุณต้องการ และตรวจสอบว่ามีชื่อเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับบริษัทอื่นอยู่หรือไม่.
 3. จัดหาผู้ก่อตั้ง (Promoters):

  • คุณต้องมีผู้ก่อตั้งบริษัทอย่างน้อย 3 คนสำหรับบริษัทจำกัด และ 15 คนสำหรับบริษัทมหาชน.
 4. จัดทำหนังสือสำคัญ (Memorandum of Association):

  • เอกสารที่ระบุวัตถุประสงค์และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัท เช่น ลักษณะธุรกิจ, ทุนจดทะเบียน, และชื่อผู้ก่อตั้ง.
 5. จัดทำเอกสารสมัครจดทะเบียน (Articles of Association):

  • เอกสารที่กำหนดกฎเกณฑ์และกระบวนการทำงานภายในบริษัท รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น.
 6. กรอกแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท:

  • กรอกแบบฟอร์มที่มีให้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) โดยระบุข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท, ผู้ก่อตั้ง, ผู้บริหาร, และข้อมูลอื่น ๆ.
 7. เสนอและจ่ายทุนจดทะเบียน:

  • คุณต้องจ่ายทุนจดทะเบียนตามที่กำหนดไว้ในหนังสือสำคัญ และเสนอเอกสารต่าง ๆ พร้อมกับค่าบริการ.
 8. ยื่นเอกสารและการจดทะเบียน:

  • ยื่นเอกสารและแบบฟอร์มที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) พร้อมค่าบริการ และจ่ายค่าจดทะเบียน.
 9. รับหนังสือรับรองจดทะเบียน:

  • เมื่อขั้นตอนทั้งหมดผ่านการตรวจสอบและอนุมัติ คุณจะได้รับหนังสือรับรองจดทะเบียน (Certificate of Registration) ซึ่งเป็นหลักฐานว่าบริษัทของคุณได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว.
 10. ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID):

  • ขั้นตอนสุดท้ายคือการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรจากกรมสรรพากร เพื่อใช้ในการรายงานภาษีและการดำเนินกิจการทางการเงิน.

บริษัท ธุรกิจกงสี เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax):

  • คนที่มีรายได้จากธุรกิจกงสีอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราที่กำหนดโดยรัฐบาล เงื่อนไขและอัตราภาษีอาจแตกต่างไปตามกฎหมายในแต่ละประเทศ
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT):

  • บริษัทที่ผลิตและจำหน่ายกงสีอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามระบบภาษีของแต่ละประเทศ เป็นภาษีที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มมูลค่าในแต่ละขั้นของโภคภัณฑ์และบริการ
 3. ภาษีนิติบุคคล (Corporate Income Tax):

  • บริษัทที่มีกำไรจากธุรกิจกงสีอาจต้องเสียภาษีนิติบุคคลตามระบบภาษีของแต่ละประเทศ เป็นภาษีที่เสียจากกำไรที่บริษัทได้นับเป็นรายได้
 4. ภาษีอากรสรรพสินค้าและบริการ (Excise Tax):

  • บริษัทที่ผลิตและจำหน่ายสินค้ากงสีอาจต้องเสียภาษีอากรสรรพสินค้าและบริการตามประเภทของสินค้าและอัตราภาษีที่กำหนดโดยรัฐบาล
 5. ภาษีธุรกิจ (Business Tax):

  • บางประเทศอาจจะกำหนดภาษีธุรกิจสำหรับกลุ่มธุรกิจหรือกิจกรรมทางธุรกิจบางประเภท ซึ่งอัตราภาษีและเงื่อนไขอาจแตกต่างไปตามที่รัฐบาลกำหนด
 6. อื่น ๆ:

  • อื่น ๆ อาจมีภาษีหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจกงสีได้ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศ

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

MICE เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจ mice มีอะไรบ้าง ธุรกิจไมซ์ในประเทศไทยมีอะไรบ้าง ธุรกิจ mice ย่อมาจาก ธุรกิจ mice หมายถึง ธุรกิจ mice กับการท่องเที่ยว ธุรกิจ MICE องค์ประกอบของธุรกิจไมซ์ ประโยชน์ของธุรกิจไมซ์ ออนไลน์

แม่ค้าออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ เริ่มต้นขายของออนไลน์ pantip วิธีสมัครขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี เริ่มต้นขายของ อาชีพแม่ค้าออนไลน์

ร้านทอง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เปิดร้านทอง แฟรนไชส์ แฟ รน ไช ส์ ร้านทอง ฮั่ ว เซ่ง เฮง เปิดร้านทองลงทุนกี่บาท ธุรกิจร้านทอง  แฟรนไชส์ร้านทอง หลักสูตรเปิดร้านทอง ความเสี่ยง ธุรกิจร้านทอง  ออนไลน์

ร้านอาหารไทย เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ไอเดียเปิดร้านอาหารเล็กๆ ขั้นตอนการเปิดร้านใหม่ เปิดร้านอาหาร คนเดียว เปิดร้านอาหารอะไรดี คู่มือเปิดร้านอาหาร ธุรกิจร้านอาหาร มีอะไรบ้าง สร้างร้านอาหารแบบประหยัด เปิดร้านอาหาร วันแรก

ไก่เนื้อ เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

แผนธุรกิจฟาร์มไก่เนื้อ ต้นทุนการเลี้ยงไก่เนื้อ 100 ตัว เลี้ยงไก่เนื้อ cp ลงทุนเท่าไหร่ ต้นทุน การเลี้ยงไก่เนื้อ 1,000 ตัว เลี้ยงไก่เนื้อ บริษัทไหนดี เลี้ยงไก่เนื้อ ลงทุนเท่าไหร่ ต้นทุน การเลี้ยงไก่เนื้อ 10,000 ตัว ค่าก่อสร้าง โรงเรือน เลี้ยงไก่เนื้อ ออนไลน์

รับดูแลแฟนเพจเฟซบุ๊ก เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

รับดูแลเพจ รายเดือน แพ็คเกจ ดูแลเพจ รับดูแลเพจ facebook ราคาถูก รับดูแลเพจครบวงจร รับดูแลเพจ ยิงแอด แอดมินดูแลเพจ เงินเดือน รับดูแลเพจ pantip รับสมัครแอดมินตอบลูกค้า

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top