จดทะเบียนบริษัท.COM » แผนที่ประเทศไทย เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแผนที่ประเทศไทย มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การจำหน่ายแผนที่พื้นฐาน (Basic Maps): รายได้ส่วนใหญ่ในธุรกิจแผนที่มาจากการจำหน่ายแผนที่พื้นฐานที่ใช้ในการนำทางทั่วไปและในการศึกษาแหล่งท่องเที่ยว แผนที่พื้นฐานมีความเรียบง่ายและเป็นที่นิยมในการใช้งานประจำวัน.

 2. แผนที่การท่องเที่ยว (Tourist Maps): การสร้างแผนที่ท่องเที่ยวเพื่อช่วยนักท่องเที่ยวในการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว, ร้านอาหาร, โรงแรม, และข้อมูลท่องเที่ยวอื่น ๆ เป็นที่ต้องการในธุรกิจการท่องเที่ยว.

 3. แผนที่ทางการเดินรถ (Road Maps): แผนที่ทางการเดินรถใช้ในการนำทางสำหรับการขับรถ การเดินทาง หรือการขนส่งสินค้า ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับนักขับรถที่ต้องการความชัดเจนในการนำทาง.

 4. แผนที่สำหรับธุรกิจ (Business Maps): แผนที่ที่ใช้ในธุรกิจเช่น แผนที่ที่แสดงสถานที่ของสถานที่ค้าปลีก, สำนักงาน, โรงงาน, และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ สำหรับธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ

 5. แผนที่ออนไลน์ (Online Maps): รายได้ส่วนใหญ่จากการให้บริการแผนที่ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือ เช่น แผนที่ Google Maps และแผนที่แอปพลิเคชันอื่น ๆ ซึ่งสามารถรายได้จากโฆษณา, บริการพิเศษ, หรือการสมัครสมาชิก.

 6. การออกแบบและพัฒนาแผนที่ (Map Design and Development): รายได้จากการออกแบบและพัฒนาแผนที่ที่ปรับปรุงและปรับเปลี่ยนสถานที่และข้อมูลใหม่ ๆ ลงในแผนที่ เช่น การสร้างแผนที่ที่สอดคล้องกับเทรนด์และความต้องการของลูกค้า.

 7. การจัดแสดงแผนที่ (Map Displays): รายได้จากการจัดแสดงแผนที่ในงานแสดงสินค้าและงานแสดงสินค้าท่องเที่ยว ซึ่งมีการนำแผนที่ไปใช้ในการโฆษณาและการสร้างความตื่นเต้นในผู้เข้าชม.

 8. การจัดอบรมและการสอน (Training and Education): รายได้จากการจัดอบรมและการสอนให้กับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานแผนที่ รวมถึงการอบรมการใช้แผนที่ดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง.

 9. การพัฒนาและการขายซอฟต์แวร์ (Software Development and Sales): บางบริษัทแผนที่พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างและจัดการแผนที่ รายได้อาจมาจากการขายซอฟต์แวร์แผนที่นี้.

 10. การให้บริการคอนซัลแตนติ่งและครัวเครียด (Consulting and Geospatial Services): บริษัทแผนที่อาจให้บริการคอนซัลแตนติ่งและครัวเครียดเพื่อช่วยในการวางแผนที่และการจัดการข้อมูลทางภูมิศาสตร์.

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแผนที่ประเทศไทย

จุดแข็ง Strengths

 1. การเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว: การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยส่งผลให้มีความต้องการในแผนที่ท่องเที่ยวและแผนที่สำหรับผู้ท่องเที่ยว.

 2. ทรัพยากรภูมิศาสตร์: ประเทศไทยมีทรัพยากรภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย ทำให้ต้องการแผนที่เพื่อการใช้งานในหลายภาคและการใช้งานทางภูมิศาสตร์.

 3. พัฒนาเทคโนโลยี: การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการนำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาใช้ในการสร้างแผนที่ดิจิทัลที่มีความแม่นยำและตอบสนองความต้องการของลูกค้า.

 4. บริการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: การสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ยังคงเป็นหลักในประเทศไทยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เติบโตเร็วมีความต้องการในการใช้งานแผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ.

จุดอ่อน Weaknesses

 1. คู่แข่งในตลาด: ตลาดแผนที่ในประเทศไทยมีการแข่งขันที่รุนแรง ด้วยบริษัทใหญ่ๆ และแผนที่ออนไลน์ที่มีชื่อเสียงร่วมแข่งขัน.

 2. ความสอดคล้องกับเทคโนโลยี: บางบริษัทอาจไม่มีทรัพยากรหรือความสามารถในการทำการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีแผนที่ดิจิทัลที่ตามเทรนด์.

 3. ข้อจำกัดในการทำงานกับข้อมูล: การสะสมและประมวลผลข้อมูลที่มีปริมาณมากเพื่อสร้างแผนที่อาจมีความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายสูง.

โอกาส Opportunities

 1. การขยายตลาดต่างประเทศ: บริษัทแผนที่ในประเทศไทยสามารถขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศที่มีความต้องการในแผนที่และการจัดการทางภูมิศาสตร์.

 2. การใช้งานแผนที่ในธุรกิจอื่น ๆ: การใช้งานแผนที่สามารถนำเข้าไปในธุรกิจอื่น ๆ เช่น การใช้งานแผนที่ในธุรกิจขนส่ง, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม.

 3. การพัฒนาแผนที่ที่มีความคล้ายคลึงกับเทรนด์: การพัฒนาแผนที่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, การท่องเที่ยวที่ยังคงมีคุณภาพ, และการใช้งานแผนที่ในเชิงธุรกิจ.

อุปสรรค Threats

 1. การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี: เทคโนโลยีในการสร้างแผนที่อาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องการการปรับปรุงและการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ติดตามเทรนด์.

 2. ความเสี่ยงในการขายออนไลน์: การแข่งขันในการขายแผนที่ออนไลน์มีความรุนแรง และบริษัทอื่น ๆ อาจมีระบบแผนที่ที่มีความแม่นยำและความสะดวกสบายมากขึ้น.

 3. ปัญหาที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง: ปัญหาทางสังคมและการเมืองที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและการใช้งานแผนที่ในประเทศ.

อาชีพ ธุรกิจแผนที่ประเทศไทย ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. เทคโนโลยีและอุปกรณ์: คุณจะต้องลงทุนในอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการสร้างแผนที่ นี่อาจเป็นซอฟต์แวร์สำหรับสร้างแผนที่, คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ GPS, และอุปกรณ์สำรวจภูมิศาสตร์อื่น ๆ รวมถึงการสนับสนุนการสร้างแผนที่ดิจิทัล.

 2. ข้อมูลและทรัพยากร: คุณจะต้องมีการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสร้างแผนที่ เช่น ข้อมูลภูมิศาสตร์, แผนที่ฐาน, ข้อมูลการท่องเที่ยว, และข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือซื้อสิทธิ์ในการเข้าถึง.

 3. บุคคลากร: คุณอาจต้องจ้างคนที่มีความสามารถในการสร้างแผนที่, โปรแกรมเมอร์, นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลภูมิศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อช่วยในการสร้างแผนที่และการวิเคราะห์ข้อมูล.

 4. การตลาดและการโฆษณา: คุณต้องลงทุนในการตลาดและการโฆษณาเพื่อเผยแพร่ธุรกิจของคุณและดึงดูดลูกค้าใหม่.

 5. การปรับปรุงและการพัฒนา: การสร้างแผนที่และเทคโนโลยีในธุรกิจแผนที่ต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาตลอดเวลา เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเทรนด์ใหม่ ๆ คุณจะต้องลงทุนเพิ่มเติมในการพัฒนานวัตกรรมและการปรับปรุงสินค้าหรือบริการของคุณ.

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแผนที่ประเทศไทย

 1. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลภูมิศาสตร์ (Geographic Information Scientists): นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลภูมิศาสตร์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เขาใช้เทคโนโลยี GIS (Geographic Information Systems) เพื่อสร้างแผนที่และข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ในธุรกิจแผนที่.

 2. โปรแกรมเมอร์และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ (Programmers and Software Developers): นักพัฒนาซอฟต์แวร์เข้ามาเสริมแผนที่ดิจิทัลและระบบ GIS ในธุรกิจแผนที่ พวกเขาพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างและจัดการแผนที่ออนไลน์.

 3. นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designers): นักออกแบบกราฟิกทำงานในการออกแบบแผนที่และการแสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ให้มีความน่าสนใจและมีความสวยงาม.

 4. นักการตลาดและการโฆษณา (Marketers and Advertisers): นักการตลาดและการโฆษณาเป็นผู้รับผิดชอบในการตลาดแผนที่และบริการที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ พวกเขาช่วยในการสร้างแบรนด์แผนที่และการโฆษณาเพื่อดึงดูดลูกค้า.

 5. นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysts): นักวิเคราะห์ข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์เพื่อสร้างข้อมูลแผนที่และเรียกใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ.

 6. นักท่องเที่ยวและการท่องเที่ยว (Tourism Professionals): ธุรกิจแผนที่ท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผู้ที่มีความรู้ในด้านการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวสามารถมีบทบาทสำคัญในการใช้งานแผนที่ท่องเที่ยว.

 7. ผู้จัดการโครงการและผู้บริหาร (Project Managers and Executives): ผู้บริหารและผู้จัดการโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการนำเสนอแผนที่และข้อมูลทางภูมิศาสตร์ให้กับลูกค้า และควบคุมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแผนที่.

 8. นักประชาสัมพันธ์ (Public Relations Professionals): ผู้จัดการประชาสัมพันธ์ที่คอยสร้างความติดตามและความเข้าใจในธุรกิจแผนที่ระหว่างบริษัทและประชาชน.

 9. นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysts): นักวิเคราะห์ธุรกิจที่ช่วยในการวิเคราะห์ตลาดและธุรกิจในด้านการทำแผนที่และข้อมูลทางภูมิศาสตร์.

 10. นักวางแผนและการบริหารสถานที่ (Planners and Facility Managers): ในธุรกิจแผนที่ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนที่ที่ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวหรือการใช้งานพื้นที่มีประสิทธิภาพ เช่น วางแผนที่การจัดการการแสดงและงานแสดง.

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแผนที่ประเทศไทย ที่ควรรู้

 1. GIS (Geographic Information System) – ระบบข้อมูลภูมิศาสตร์

  • คำอธิบาย: ระบบที่ใช้ในการจัดเก็บและการจัดการข้อมูลทางภูมิศาสตร์เพื่อสร้างแผนที่และการวิเคราะห์ข้อมูล.
 2. แผนที่ดิจิทัล (Digital Map) – แผนที่ที่ถูกสร้างด้วยคอมพิวเตอร์และสามารถแสดงผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้

  • คำอธิบาย: แผนที่ที่ถูกแสดงในรูปแบบดิจิทัลและสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์.
 3. ประเภทแผนที่ (Map Type) – ลักษณะหรือประเภทของแผนที่ เช่น แผนที่ถนน, แผนที่ภูมิศาสตร์, แผนที่ที่ดำเนินงานผ่านอินเตอร์เน็ต, แผนที่ท่องเที่ยว เป็นต้น.

 4. ความแม่นยำ (Accuracy) – ระดับความถูกต้องของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในแผนที่

  • คำอธิบาย: การวัดความใกล้เคียงของข้อมูลแผนที่กับข้อมูลจริงในโลกภายนอก.
 5. การปรับปรุงข้อมูล (Data Updating) – กระบวนการการอัพเดทข้อมูลแผนที่เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

  • คำอธิบาย: การปรับปรุงข้อมูลแผนที่เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและสะท้อนสภาพปัจจุบัน.
 6. เส้นทางการเดินทาง (Routing) – กระบวนการคำนวณเส้นทางที่สั้นที่สุดหรือสะดวกที่สุดเมื่อเราต้องการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งในแผนที่.

  • คำอธิบาย: การค้นหาเส้นทางการเดินทางที่เหมาะสมสำหรับการเคลื่อนย้าย.
 7. จุดที่สนใจ (Points of Interest – POI) – สถานที่หรือสิ่งสำคัญในแผนที่ เช่น ร้านอาหาร, โรงแรม, สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น.

  • คำอธิบาย: สถานที่หรือสิ่งของที่สนใจบนแผนที่.
 8. ข้อมูลภูมิศาสตร์ (Geospatial Data) – ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของวัตถุหรือสถานที่

  • คำอธิบาย: ข้อมูลที่อธิบายการกระจายตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในพื้นที่.
 9. การสร้างแผนที่ (Cartography) – ศาสตร์และศิลปะในการสร้างแผนที่

  • คำอธิบาย: กระบวนการการออกแบบและสร้างแผนที่.
 10. ชั้นข้อมูล (Layer) – ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่แสดงบนแผนที่ในรูปแบบของชั้นเรียงกัน

  • คำอธิบาย: การแบ่งข้อมูลแผนที่เป็นชั้นเพื่อความเรียงรายละเอียดและการแสดงผล.

จดบริษัท ธุรกิจแผนที่ประเทศไทย ทำอย่างไร

 1. วิจัยและการเตรียมความพร้อม (Research and Preparation):

  • ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดเพื่อให้เข้าใจความต้องการของตลาดและความแข็งแกร่งแห่งคู่แข่ง.
  • วางแผนธุรกิจและกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ.
  • จัดทำรายละเอียดการดำเนินธุรกิจแผนที่ รวมถึงการระบุที่ตั้งของบริษัท.
 2. สร้างบริษัท (Incorporation):

  • ลงทะเบียนบริษัทที่สร้างขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและส่งออก (สรก.) โดยสร้างสำเนาเอกสารที่จำเป็น เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ก่อตั้งบริษัทและสำเนาสมุดทะเบียนบ้าน.
 3. ได้รับหมายจับหมายเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Registration):

  • ลงทะเบียนเพื่อจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับกรมสรรพากร.
 4. จัดหาที่ตั้งและออฟฟิศ (Acquire Location and Office):

  • จัดหาที่ตั้งสำหรับธุรกิจแผนที่และเช่าหรือซื้อออฟฟิศตามความเหมาะสม.
 5. สร้างระบบทำงาน (Operational Setup):

  • จัดทำระบบทำงานภายในบริษัท เช่น ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (IT), การบริหารจัดการ, การตลาดและการขาย, การจัดการบัญชีและการเงิน, และการบริหารทรัพยากรบุคคล.
 6. เปิดใช้งานแผนที่และบริการ (Launch Services):

  • เริ่มให้บริการแผนที่และบริการที่แตกต่างกันตามแผนธุรกิจของคุณ.

บริษัท ธุรกิจแผนที่ประเทศไทย เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT): บริษัทธุรกิจแผนที่ที่ลงทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จะต้องเสียภาษี VAT ในการซื้อขายสินค้าและบริการตามกฎหมาย การยื่นรายงาน VAT และชำระภาษีตามกำหนดเวลาเป็นสิ่งสำคัญ.

 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax): ถ้าบริษัทธุรกิจแผนที่จ่ายเงินเดือนหรือรายได้ให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่คนไทย บริษัทจะต้องหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราร้อยละที่กำหนดและส่งเงินภาษีให้กับกรมสรรพากร.

 3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax): บริษัทธุรกิจแผนที่ต้องรับผิดชอบในการรายงานรายได้ของพวกเขาและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายที่กำหนด.

 4. อื่น ๆ ภาษีและค่าใช้จ่าย: บางบริษัทอาจต้องจ่ายค่าใช้จ่ายหรือภาษีอื่น ๆ ตามลักษณะการดำเนินธุรกิจของพวกเขา และอาจรวมถึงภาษีอสังหาริมทรัพย์ (Property Tax) หรือภาษีประกันสังคม (Social Security Tax) ในกรณีที่มีพนักงาน.

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.