จดทะเบียนบริษัท.COM » แปล เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจแปล มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การแปลเอกสารทางธุรกิจ รับบริการแปลเอกสารเช่น เอกสารสัญญา, เอกสารการตลาด, รายงานการวิจัย เป็นต้น โดยลูกค้าอาจเป็นบริษัท หน่วยงานธุรกิจหรือรัฐบาล

 2. การแปลเว็บไซต์และเนื้อหาออนไลน์ บริษัทที่มีการทำธุรกิจออนไลน์ต้องการแปลเนื้อหาเว็บไซต์เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ใช้งานที่พูดภาษาต่างประเทศ

 3. การแปลสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา รับบริการแปลโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายที่พูดภาษาต่างประเทศ

 4. การแปลเพื่อการท่องเที่ยวและการแสดง บริษัทท่องเที่ยวหรือธุรกิจที่มีการแสดงงานและกิจกรรมต่าง ๆ ต้องการแปลเพื่อให้สื่อสารกับผู้เข้าชมที่พูดภาษาต่างประเทศ

 5. การแปลภาษีและเอกสารทางกฎหมาย รับบริการแปลเอกสารทางกฎหมาย เอกสารภาษี เพื่อให้ความช่วยเสียงกับลูกค้าที่ต้องการให้บริการด้านกฎหมาย

 6. การแปลงานอบรมและสัมมนา รับบริการแปลเอกสารงานอบรมและสัมมนาเพื่อสื่อสารให้เข้าใจกับผู้เข้าร่วมงานที่พูดภาษาต่างประเทศ

 7. การแปลเอกสารทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ บริษัททางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ต้องการแปลเอกสารทางวิชาการเพื่อการวิจัยและเผยแพร่ความรู้ในระดับนานาชาติ

 8. การแปลเสียงและซับไตเติ้ล ในบริษัทที่มีการผลิตสื่อสันทนาการหรือภาพยนตร์ การแปลเสียงและซับไตเติ้ลเป็นสิ่งสำคัญที่ให้บริการเพื่อเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายที่พูดภาษาต่างประเทศ

 9. การแปลรายงานการวิจัยและบทความวิชาการ ในวงการวิชาการที่มีการวิจัยและเผยแพร่ความรู้การแปลรายงานการวิจัยและบทความวิชาการเป็นสิ่งสำคัญ

 10. การแปลบทความและเนื้อหาสำหรับสื่อสารสังคมออนไลน์ บริษัทที่มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ติดตามทางสังคมต้องการแปลบทความและเนื้อหาเพื่อเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายในชุมชนต่างประเทศ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจแปล

SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของธุรกิจแปล มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ

 1. จุดแข็ง (Strengths) ตัวแปรที่ทำให้ธุรกิจแปลมีความสามารถและประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ เช่น ความชำนาญในการแปลภาษาต่างประเทศ ความรวดเร็วในการส่งมอบงาน มีทีมงานคุณภาพ เป็นต้น

 2. จุดอ่อน (Weaknesses) คือความข้อบกพร่องหรือข้อจำกัดของธุรกิจแปล เช่น ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาที่ต้องการแปล การใช้เทคโนโลยีที่ล้าช้า เป็นต้น

 3. โอกาส (Opportunities) ตัวแปรที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่สามารถส่งผลกระทบให้กับธุรกิจแปล เช่น การขยายตลาดสู่ตลาดใหม่ เปิดตัวแบรนด์ใหม่ เปิดตัวหนังสือเรียนในตลาดต่างประเทศ เป็นต้น

 4. อุปสรรค (Threats) คือความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่อาจส่งผลกระทบให้กับธุรกิจแปล เช่น การแข่งขันที่สูงขึ้น นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลงในการใช้เทคโนโลยีใหม่ เป็นต้น

อาชีพ ธุรกิจแปล ใช้เงินลงทุนอะไร

การเริ่มต้นธุรกิจแปลสามารถลงทุนในด้านต่าง ๆ ได้แก่

 1. ค่าอุปกรณ์และเทคโนโลยี ลงทุนในอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปล เช่น คอมพิวเตอร์ โปรแกรมแปลภาษา ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ

 2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะให้กับทีมงานในการแปลภาษา

 3. การตลาดและโฆษณา ลงทุนในการโฆษณาและการตลาดเพื่อเปิดโอกาสให้กับธุรกิจและเพิ่มยอดขาย

 4. ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในการตั้งสำนักงาน เช่าพื้นที่ ค่าน้ำมันนำเข้าค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย เป็นต้น

 5. ค่าใช้จ่ายในการสร้างแบรนด์ การสร้างแบรนด์และตราสัญลักษณ์เพื่อก่อให้เกิดความไว้วางใจจากลูกค้า

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจแปล

ธุรกิจแปลเกี่ยวข้องกับอาชีพด้านภาษาและการแปล เช่น

 1. นักแปล ผู้ที่มีความชำนาญในการแปลภาษาต่างประเทศเป็นภาษาท้องถิ่นและใช้เทคโนโลยีในการส่งมอบงาน

 2. ล่าม คือผู้ที่ช่วยในการแปลภาษาตั้งแต่บุคคลส่วนบุคคลไปจนถึงกิจกรรมขององค์กร หน่วยงาน หรือการประชุม

 3. ทีมนำและผู้บริหาร ผู้ที่ดูแลในด้านบริหารและการเก็บรวบรวมงานแปลต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจแปล

 4. นักการตลาดและการโฆษณา ทำหน้าที่เสนอแนะให้กับลูกค้าในการเลือกใช้บริการแปลและจัดการการโฆษณาเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจแปล ที่ควรรู้

 1. แปลภาษา (Translation) กระบวนการแปลข้อความหรือเนื้อหาจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง

 2. นิวาส (Transcription) กระบวนการเปลี่ยนเนื้อหาจากสื่อเสียงเป็นข้อความเขียน

 3. ความถูกต้อง (Accuracy) ความเป็นจริงและถูกต้องในกระบวนการแปลและสื่อสาร

 4. สัญญาณเสียง (Voice-over) การเพิ่มเสียงพูดและคำอธิบายเพิ่มเติมบริเตนคลิปวิดีโอหรือภาพยนตร์

 5. บริษัทนักแปล (Translation Company) ธุรกิจที่ให้บริการแปลภาษาต่างประเทศและภาษาท้องถิ่น

 6. ภาษาปลายทาง (Target Language) ภาษาที่กำหนดให้แปลข้อความหรือเนื้อหาเป็น

 7. ภาษาต้นทาง (Source Language) ภาษาเดิมของข้อความหรือเนื้อหาที่ต้องการแปล

 8. คำศัพท์ (Vocabulary) คำศัพท์หรือคำที่ใช้ในภาษา

 9. สัญญา (Contract) เอกสารที่บอกข้อกำหนดและเงื่อนไขของการทำธุรกิจ

 10. ประสบการณ์ (Experience) ความรู้และความเชี่ยวชาญในการแปลและการทำธุรกิจแปลภาษา

จดบริษัท ธุรกิจแปล ทำอย่างไร

การจดบริษัทธุรกิจแปลนั้นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการที่กำหนดโดยกฎหมายของประเทศที่คุณต้องการจดบริษัท ธุรกิจแปล ขั้นตอนทั่วไปสำหรับการจดบริษัทประกอบด้วย

 1. กำหนดชื่อบริษัท เลือกชื่อธุรกิจที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของประเทศที่คุณจดบริษัท

 2. ยื่นคำขอจดทะเบียน ส่งคำขอจดทะเบียนบริษัทที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ อาจเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรมการค้านอกประเทศของประเทศนั้น รายละเอียดของคำขอจดทะเบียนต่างๆ ขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศ

 3. ชำระค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัทต้องชำระตามกฎหมายของประเทศที่จดบริษัท

 4. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ของประเทศที่จดบริษัท เช่น การแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี การเปิดบัญชีธนาคาร เป็นต้น

 5. ได้รับหนังสือรับรอง หลังจากส่งคำขอจดทะเบียนบริษัทแล้ว รับรองว่าบริษัทได้ถูกจดทะเบียนในสาขาการค้านั้น

บริษัท ธุรกิจแปล เสียภาษีอะไร

การเสียภาษีของบริษัทธุรกิจแปลจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบของประเทศที่บริษัทเปิดทำธุรกิจ ซึ่งภาษีที่บริษัทอาจต้องเสียสามารถรวมถึง

 1. ภาษีรายได้บริษัท บริษัทแปลอาจต้องเสียภาษีรายได้จากกำไรที่สะสมได้รับ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แบบเก็บภาษีที่เพิ่มมูลค่า (VAT) อาจต้องเสียกับบริษัทแปลเมื่อให้บริการแปลภาษาในประเทศที่บริษัทตั้งอยู่

 3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ถ้าบริษัทแปลได้รับรายได้จากการให้บริการในต่างประเทศ อาจต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในประเทศที่ได้รับบริการนั้น

 4. ภาษีอื่นๆ อื่น ๆ อาจมีการเสียภาษีเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแปล ขึ้นอยู่กับกฎหมายและเงื่อนไขของประเทศนั้น

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.