จดทะเบียนบริษัท.COM » ขนส่งสินค้า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจขนส่งสินค้า มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าบริการขนส่ง (Transportation Fees) รายได้หลักของธุรกิจขนส่งสินค้ามาจากค่าบริการที่เสียให้กับการขนส่งสินค้า โดยบริษัทจะรับค่าบริการจากลูกค้าตามระยะทางหรือน้ำหนักของสินค้า

 2. ค่าบริการบริหารจัดการ (Management and Handling Fees) บริษัทสามารถรับค่าบริการเพิ่มเติมจากการจัดการและบริหารสินค้าของลูกค้า เช่น บริการบรรทุก/ถอดสินค้า การจัดเก็บสินค้า หรือการตรวจสอบสินค้า

 3. ค่าบริการเสริม (Ancillary Services Fees) บริษัทสามารถรับค่าบริการจากบริการเสริม เช่น บริการตรวจสอบความปลอดภัย บริการประกันความเสียหาย หรือบริการพิเศษอื่น ๆ ที่ลูกค้าขอ

 4. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (Additional Charges) บริษัทสามารถรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อต้องดำเนินการสำหรับกรณีพิเศษ เช่น ค่าพิเศษในการขนส่งสินค้าที่ต้องการการจัดส่งด่วน

 5. ค่าบริการรู้สึก (Surcharge Fees) บริษัทอาจรับค่าบริการเพิ่มเติมในกรณีที่มีการเสนอบริการพิเศษ เช่น บริการขนส่งสินค้าในช่วงเวลาที่มีอุบัติเหตุหรือสภาวะฉุกเฉิน

 6. ค่าบริการลูกค้าพิเศษ (Special Customer Fees) บริษัทสามารถรับค่าบริการเพิ่มเติมจากลูกค้าที่ต้องการบริการพิเศษหรือปรับแต่ง

 7. ค่าความเสียหาย (Damage Charges) บริษัทสามารถรับค่าบริการเมื่อสินค้าเสียหายในระหว่างการขนส่งและต้องดำเนินการประมาณความเสียหาย

 8. ค่าคำนวณราคาตามระยะทางหรือน้ำหนัก (Distance or Weight-based Charges) บริษัทอาจรับค่าบริการตามระยะทางที่ขนส่งหรือน้ำหนักของสินค้า

 9. ค่าบริการคลังสินค้า (Warehousing Fees) ถ้าบริษัทมีบริการคลังสินค้า พวกเขาสามารถรับค่าบริการจากการเก็บ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจขนส่งสินค้า

 1. ความแข็งแกร่ง (Strengths)

  • พื้นที่ความเข้าใจและประสบการณ์ในวงการ ความรู้และประสบการณ์ของทีมงานในการขนส่งสินค้าเป็นข้อได้เปรียบ เนื่องจากมีการทำงานในวงการนี้มาก

  • พื้นฐานอุตสาหกรรมแข็งแกร่ง มีพื้นฐานอุตสาหกรรมขนส่งที่มั่นคงและเสถียรภาพ

  • นวัตกรรมในเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้า

  • ฐานลูกค้าที่แน่นอน มีฐานลูกค้าที่คงที่และมั่นคง

 2. ความอ่อนแอ (Weaknesses)

  • การจัดการสินค้าและขนส่งที่ไม่เหมาะสม ปัญหาในการจัดการสินค้าและการขนส่งที่อาจทำให้เสียเวลาและทรัพยากร

  • ความขาดแคลนในการควบคุมคุณภาพ บางครั้งสินค้าอาจเสียหายในระหว่างการขนส่งเนื่องจากขาดการควบคุมคุณภาพ

  • ขาดทุนทรัพยากรเงินทุน ความจำเป็นในการลงทุนในพาหนะและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาจทำให้บริษัทมีขาดทุนทรัพยากรเงินทุน

  • ค่าใช้จ่ายสูง ค่าใช้จ่ายที่สูงสุดในธุรกิจขนส่งสินค้าอาจทำให้ขาดความคุ้มค่าในการแข่งขัน

 3. โอกาส (Opportunities)

  • การขยายธุรกิจ โอกาสในการขยายธุรกิจไปยังพื้นที่ใหม่หรือการบริการใหม่

  • เทคโนโลยีใหม่ การใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการขนส่ง

  • เสถียรภาพในตลาด ธุรกิจขนส่งสินค้ามีอนาคตสำหรับการเติบโตเนื่องจากเป็นส่วนสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ

  • ความต้องการในตลาด สามารถรองรับความต้องการขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจออนไลน์และการค้าออนไลน์

 4. อุปสรรค (Threats)

  • การแข่งขันแบบรุนแรง ต้องแข่งขันกับบริษัทขนส่งอื่น ๆ ในตลาดที่แข่งขันรุนแรง

  • เสี่ยงในการสูญเสีย ความเสี่ยงในการสูญเสียสินค้าหรือความเสียหายในการขนส่ง

  • ข้อจำกัดทางกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า

  • ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น การเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจเช่น เชื้อเพลิงและค่าจ้างงาน

อาชีพ ธุรกิจขนส่งสินค้า ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. พาหนะขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือเช่าพาหนะขนส่ง เช่น รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ หรือเครื่องบิน การเลือกพาหนะขนส่งขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าที่คุณจะขนส่งและพื้นที่การให้บริการ

 2. สถานที่เก็บสินค้า หากคุณจะให้บริการบรรจุและเก็บสินค้า คุณจะต้องลงทุนในการเช่าหรือซื้อพื้นที่ในการเก็บสินค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบควบคุมสินค้าและระบบความปลอดภัย

 3. เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ การลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการสินค้าและการขนส่ง เช่น ระบบติดตามสินค้า ระบบจัดการคลังสินค้า หรือซอฟต์แวร์บัญชี

 4. การจ้างงาน ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจขนส่ง เช่น คนขับรถ พนักงานคลังสินค้า และพนักงานบริการลูกค้า

 5. การตลาดและโฆษณา การลงทุนในกิจกรรมการตลาดและโฆษณาเพื่อสร้างความรู้และเพิ่มลูกค้า

 6. ทุนทรัพย์หมุนเวียน (Working Capital) ทุนทรัพย์หมุนเวียนใช้ในการจัดหาเงินสดและทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าใช้จ่ายประจำวัน เงินเดือน และการจัดจำหน่าย

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจขนส่งสินค้า

 1. คนขับรถ คนขับรถเป็นบุคคลที่ขับพาหนะขนส่ง เช่น รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ หรือรถขนถ่ายสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง พวกเขามีหน้าที่ในการขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัยและตรงต่อเวลา

 2. พนักงานคลังสินค้า พนักงานคลังสินค้ารับผิดชอบในการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าและการจัดส่งตามคำสั่ง

 3. ผู้จัดการคลังสินค้า ผู้จัดการคลังสินค้ารับผิดชอบในการบริหารจัดการคลังสินค้าโดยรวม รวมถึงการวางแผนการจัดเก็บและการจัดการคลังสินค้าเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

 4. เจ้าของธุรกิจขนส่งสินค้า เจ้าของธุรกิจขนส่งสินค้ารับผิดชอบในการบริหารจัดการทั้งหมดของธุรกิจ รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์การขนส่ง การเลือกหาลูกค้า และการจัดการทรัพยากรที่ใช้ในธุรกิจ

 5. ผู้บริหารและบุคคลากรด้านบริหาร บริษัทขนส่งสินค้ามักมีทีมผู้บริหารและบุคคลากรด้านบริหารที่รับผิดชอบในการบริหารและดูแลธุรกิจโดยรวม รวมถึงการจัดการการเงิน การตลาด และกิจกรรมบริหารทั่วไป

 6. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่ถูกขนส่งเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าถูกจัดส่งให้ลูกค้าตรงตามมาตรฐาน

 7. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนสำคัญในธุรกิจขนส่งสินค้า เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการติดตามและจัดการสินค้า

 8. ทนายความ (Legal Counsel) บริษัทขนส่งสินค้าอาจต้องใช้บริการทนายความเพื่อให้คำปรึกษาและป้องกันตนเองจากความขัดแย้งทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

 9. ผู้ประสานงาน (Logistics Coordinator) บริษัทขนส่งสินค้าอาจจ่ายเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ประสานงานเพื่อดูแลกระบวนการขนส่งและการจัดส่ง

 10. ผู้รับบริการ (Customers) สินค้าของลูกค้ามักถูกขนส่งโดยบริษัทขนส่งสินค้า ลูกค้าเป็นผู้สั่งซื้อบริการและเป็นผู้รับสินค้าที่ถูกส่ง

 11. ภาครัฐและหน่วยงานบริการสาธารณะ บางกรณีธุรกิจขนส่งสินค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของภาครัฐและหน่วยงานบริการสาธารณะ เช่น การขนส่งสินค้าทางถนนต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจร

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจขนส่งสินค้า ที่ควรรู้

 1. การขนส่ง (Transportation)

  • คำอธิบาย กระบวนการขนส่งสินค้าหรือบริการในการย้ายสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยใช้พาหนะหรือวิธีการต่าง ๆ เช่น รถบรรทุก, เรือ, หรือเครื่องบิน
 2. คลังสินค้า (Warehouse)

  • คำอธิบาย สถานที่ที่ใช้ในการจัดเก็บสินค้าก่อนการจัดส่งหรือการกระจายสินค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งอาจมีหลายระดับขึ้นอยู่กับการจัดการและขนาดของธุรกิจ
 3. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

  • คำอธิบาย กระบวนการตรวจสอบและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าหรือบริการเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องและคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
 4. การเช็คสต็อก (Inventory Check)

  • คำอธิบาย การตรวจสอบจำนวนสินค้าในคลังสินค้าเพื่อทราบว่ามีสินค้าเพียงพอในการบริหารความต้องการหรือไม่ และหากต้องการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติม
 5. การจัดส่ง (Delivery)

  • คำอธิบาย กระบวนการส่งสินค้าจากคลังสินค้าหรือจุดสำรองไปยังลูกค้าหรือสถานที่ปลายทาง
 6. หมายเลขติดตาม (Tracking Number)

  • คำอธิบาย หมายเลขที่ให้แก่ลูกค้าหรือผู้ส่งเพื่อให้สามารถติดตามสถานะและตำแหน่งของสินค้าในระหว่างการขนส่ง
 7. ต้นทุนขนส่ง (Shipping Cost)

  • คำอธิบาย จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในการขนส่งสินค้า ซึ่งอาจรวมถึงค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าจ้างพนักงานขนส่ง, และค่าบริการอื่น ๆ
 8. ระยะเวลาการจัดส่ง (Delivery Time)

  • คำอธิบาย ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งสินค้าจากจุดส่งถึงจุดปลายทาง, ซึ่งมีความสำคัญในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

จดบริษัท ธุรกิจขนส่งสินค้า ทำอย่างไร

 1. การเลือกประเภทของบริษัท ก่อนที่คุณจะจดบริษัทขนส่งสินค้า คุณจะต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ตัวอย่างเช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทจดทะเบียน

 2. การเลือกชื่อบริษัท คุณจะต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น ๆ และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทอื่น ๆ ตรวจสอบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าชื่อที่คุณเลือกสามารถใช้ได้หรือไม่

 3. เลือกผู้จัดการบริษัท คุณจะต้องเลือกผู้จัดการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจขนส่งสินค้า และจัดทำสัญญาหรือสัญญาห้ามผู้จัดการที่ได้รับมอบหมาย

 4. จดบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) คุณจะต้องยื่นใบสมัครจดบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาบัตรประชาชนของผู้จัดการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

 5. ชำระค่าจดทะเบียน คุณจะต้องชำระค่าจดทะเบียนบริษัทตามอัตราที่กำหนด โดยค่าจดทะเบียนจะขึ้นอยู่กับมูลค่าที่จดทะเบียนของบริษัท

 6. รับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) หากคุณต้องการที่จะสร้างหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีสำหรับบริษัท คุณจะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ

 7. จดทะเบียนสถานที่ปฏิบัติการ ถ้าคุณมีสถานที่ปฏิบัติการของบริษัท คุณจะต้องจดทะเบียนสถานที่นั้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอหรือเทศบาลท้องถิ่น

 8. รับรายอนุญาตและสิทธิ์ในการขนส่ง แนะนำให้ตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า เพื่อขอรับรายอนุญาตและสิทธิ์ที่จำเป็นตามกฎหมาย เช่น สิทธิ์ในการขนส่งสินค้าทางถนน

 9. จัดทำเอกสารและสัญญา จัดทำเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งสินค้า รวมถึงเงื่อนไขการให้บริการและค่าบริการ

 10. สร้างการตลาดและการโฆษณา การสร้างแผนการตลาดและการโฆษณาเพื่อโปรโมตบริการขนส่งสินค้าของคุณและเพิ่มลูกค้า

บริษัท ธุรกิจขนส่งสินค้า เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บริษัท (Corporate Income Tax) บริษัทที่มีกำไรจากกิจกรรมธุรกิจขนส่งสินค้าจะต้องเสียภาษีเงินได้บริษัทตามอัตราที่กำหนดในกฎหมายของประเทศ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) บางประเทศอาจเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากกิจกรรมการขนส่งสินค้า บริษัทจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากยอดขายของบริการขนส่ง

 3. ภาษีท้องถิ่น (Local Taxes) บางพื้นที่อาจมีการเรียกเก็บภาษีท้องถิ่นหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขนส่งสินค้า

 4. อื่น ๆ บริษัทอาจต้องเสียภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้า ตัวอย่างเช่น ภาษีน้ำมันหรือค่าใช้จ่ายในการรักษาพาหนะขนส่ง

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.