จดทะเบียนบริษัท.COM » การขนส่ง เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจการขนส่ง มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. ค่าบริการขนส่ง รายได้หลักของธุรกิจการขนส่งมาจากค่าบริการที่ให้แก่ลูกค้าในการขนส่งสินค้าหรือบริการต่าง ๆ เช่น ค่าขนส่งสินค้าทางบก, ทางน้ำ, ทางอากาศ, หรือการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก

 2. ค่าซื้อบริการส่งสินค้า บางบริษัทการขนส่งมีรายได้จากค่าซื้อบริการส่งสินค้าจากผู้ให้บริการขนส่งอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นรายได้ที่เกิดจากการสั่งซื้อบริการขนส่งทั้งหมดหรือบางส่วนของการขนส่ง

 3. ค่าบริการเพิ่มเติม รายได้อื่น ๆ มาจากการให้บริการเพิ่มเติมแก่ลูกค้า เช่น บริการเก็บเงินปลายทาง, บริการบรรจุและบรรจุภัณฑ์, บริการโอนเงิน, หรือบริการตรวจสอบความปลอดภัย

 4. การจัดส่งด่วน บริษัทการขนส่งบางแห่งมีรายได้มาจากการให้บริการจัดส่งด่วนที่ลูกค้าต้องการในกรณีที่ต้องการส่งสินค้าในเวลาที่จำกัด

 5. ค่าประกัน บางบริษัทการขนส่งให้บริการค่าประกันในกรณีสินค้าสูญหายหรือเสียหายในระหว่างการขนส่ง รายได้จากค่าประกันนี้จะเพิ่มเติมขึ้น

 6. ค่าธรรมเนียมทางทะเล บริษัทการขนส่งที่มีการขนส่งทางทะเลอาจรับค่าธรรมเนียมทางทะเลจากเรือและเจ้าของสินค้า

 7. ค่าเก็บค่าฝากสินค้า บางบริษัทการขนส่งอาจรับค่าฝากสินค้าเพิ่มเติมจากลูกค้าในกรณีที่สินค้าต้องการจัดเก็บในคลังสินค้าหรือโกดังของบริษัท

 8. ค่าบริการเอกสาร บางครั้งมีรายได้จากค่าบริการเอกสาร เช่น การออกใบกำกับภาษี, ใบขนส่ง, หรือเอกสารส่งมอบอื่น ๆ

 9. ค่าสำรวจสินค้า บางบริษัทการขนส่งให้บริการสำรวจสินค้าเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์และสภาพของสินค้า รายได้อาจมาจากค่าบริการสำรวจนี้

 10. รายได้จากค่าปรับและค่าธรรมเนียมสายเสียหาย บางครั้งรายได้มาจากการปรับค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับในกรณีที่การขนส่งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้หรือสินค้าเสียหาย

 11. ค่าบริการการค้าส่งออก-นำเข้า บางบริษัทการขนส่งมีรายได้จากค่าบริการเกี่ยวกับการค้าส่งออกและการค้าส่งนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศ

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจการขนส่ง

 1. จุดแข็ง Strengths

  • โครงสร้างบุคคลกร การขนส่งในธุรกิจมักมีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการการขนส่งและการควบคุมกระบวนการ มีคุณภาพและประสบการณ์ในการจัดการทรัพยากรบุคคลกร

  • พื้นที่คลังสินค้า การครอบครองคลังสินค้าที่ดีและที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับการจัดส่งสินค้า ทำให้มีความสามารถในการจัดการสินค้าและการจัดส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามสินค้าและการจัดการการขนส่งทำให้มีความสามารถในการรับรองความปลอดภัยและความพร้อมในการส่งสินค้า

  • ความสามารถในการขนส่งระหว่างประเทศ การสามารถในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและความคุ้มค่าในการให้บริการการขนส่งข้ามชาติที่ดี

 2. จุดอ่อน Weaknesses

  • ความหนาแน่นของการแข่งขัน ธุรกิจการขนส่งมีการแข่งขันที่รุนแรง ซึ่งอาจส่งผลให้ความกดดันทางราคาและกำไรต่ำ

  • ค่าใช้จ่ายสูง การจัดการค่าใช้จ่ายสูงในธุรกิจการขนส่ง เช่น ค่าน้ำมัน, ค่าแรงงาน, และค่าบำรุงรักษารถขนส่ง

  • เสี่ยงด้านสภาพอากาศและการเคลื่อนไหว การขนส่งสินค้ามักมีเสี่ยงจากสภาพอากาศและปัญหาในการเคลื่อนไหว เช่น การจราจรติดขัดและภัยธรรมชาติ

  • ความสามารถในการตอบสนอง บางครั้งการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอาจไม่ครอบคลุมเต็มที่ ซึ่งอาจส่งผลให้ลูกค้าขาดความพึงพอใจ

 3. โอกาส Opportunities

  • การขยายตลาด โอกาสในการขยายธุรกิจการขนส่งไปยังพื้นที่ใหม่หรือการเสนอบริการใหม่เพื่อตรงตามความต้องการของตลาด

  • เทคโนโลยีใหม่ การใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น รถยนต์ไร้คนขับและระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง

  • ความต้องการในการขนส่งสินค้าออนไลน์ การเพิ่มขึ้นของการซื้อสินค้าออนไลน์ส่งผลให้มีความต้องการในการขนส่งสินค้าทางออนไลน์

 4. ความเสี่ยง Threats

  • การแข่งขันที่รุนแรง การแข่งขันที่รุนแรงอาจส่งผลให้การควบคุมราคาและกำไรต่ำ

  • เรื่องร้อนเรื่องที่ ธุรกิจการขนส่งอาจต้องเผชิญกับเรื่องร้อนเรื่องที่ทางรัฐบาลหรือสื่อมวลชนนำเสนอ ที่อาจส่งผลให้มีการกำหนดกฎหมายและข้อกำหนดใหม่

  • เสี่ยงด้านสภาพอากาศและการเคลื่อนไหว การขนส่งสินค้ามีความเสี่ยงจากสภาพอากาศและปัญหาในการเคลื่อนไหว เช่น การจราจรติดขัดและภัยธรรมชาติ

  • ข้อจำกัดในเชิงกฎหมาย ข้อจำกัดในเชิงกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าที่อาจจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลในการดำเนินธุรกิจการขนส่ง

อาชีพ ธุรกิจการขนส่ง ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ยานพาหนะ การลงทุนในยานพาหนะเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจการขนส่ง เลือกซื้อรถบรรทุก, รถไปรษณีย์, รถตู้, รถบัส, หรือรถรับส่งสินค้าตามลักษณะของธุรกิจของคุณ ต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายในการซื้อ, การบำรุงรักษา, และค่าน้ำมัน

 2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ การรวมค่าใช้จ่ายประจำวันที่จำเป็น เช่น ค่าจ้างพนักงาน, ค่านายหน้าขนส่ง, ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, น้ำ, โทรศัพท์), ค่าสำนักงาน, และอื่น ๆ

 3. การจัดสินค้า การจัดสินค้าและส่งสินค้าต้องมีระบบที่มีประสิทธิภาพ การลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องสามารถช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. สิ่งที่จำเป็นในการขนส่ง ต้องจัดหาสิ่งที่จำเป็นสำหรับการขนส่ง เช่น อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวสำหรับคนขับ, อุปกรณ์ขนส่งเสมือน (แม่พิมพ์, ลิฟท์), และบรรจุภัณฑ์

 5. ค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เช่น ค่าธรรมเนียมทางทะเล, ค่าประกัน, ค่าบริการทางบัญชีและการตลาด

 6. การเลือกที่อยู่สำนักงาน ต้องเลือกที่อยู่สำนักงานหรือคลังสินค้าที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจ ค่าเช่าหรือค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องพิจารณาเพื่อความเหมาะสม

 7. การสร้างฐานลูกค้า การลงทุนในการสร้างฐานลูกค้าและการตลาดเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ นี่อาจเป็นการใช้งบประมาณในโฆษณา, การพยายามขาย, หรือการสร้างบรรยากาศการบริการที่ดี

 8. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง การต้องพร้อมที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดและเทคโนโลยี เช่น การลงทุนในซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีใหม่

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการขนส่ง

 1. คนขับรถบรรทุก คนขับรถบรรทุกมีหน้าที่ขับรถเพื่อขนส่งสินค้าไปยังปลายทาง ทั้งนี้รวมถึงการควบคุมและบริหารงานในระหว่างการขนส่ง

 2. พนักงานที่ดูแลและบริหารฐานลูกค้า พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อลูกค้า, การรับรายการส่ง, และการจัดส่งสินค้าตามคำสั่ง

 3. คนที่ดูแลซ่อมบำรุงยานพาหนะ ช่างรถหรือคนที่รับผิดชอบดูแลและซ่อมบำรุงยานพาหนะเพื่อให้ยานพาหนะใช้งานได้ตลอดเวลา

 4. ผู้บริหารและผู้ดำเนินธุรกิจ ผู้บริหารมีบทบาทในการวางแผนธุรกิจ, การตัดสินใจกลยุทธ์, การบริหารความเสี่ยง, และการดำเนินธุรกิจโดยรวม

 5. พนักงานด้านบัญชีและการเงิน พนักงานด้านบัญชีจัดการกับการเงินและบัญชีของธุรกิจ รวมถึงการตรวจสอบรายได้, ค่าใช้จ่าย, และรายงานการเงิน

 6. ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของการขนส่ง เช่น การตรวจสอบการบรรทุกและการยืนยันความปลอดภัยของสินค้า

 7. นักวางแผนการจัดส่ง คนที่รับผิดชอบในการวางแผนและสร้างเส้นทางการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

 8. ผู้ทำการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ผู้ที่รับผิดชอบการตลาด, การเสนอบริการใหม่, และพัฒนาธุรกิจเพื่อขยายฐานลูกค้า

 9. พนักงานที่ดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่างเทคนิคและผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรับรองความปลอดภัยและความพร้อมในการขนส่ง

 10. นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการและการบริการในธุรกิจการขนส่ง

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจการขนส่ง ที่ควรรู้

 1. Freight สินค้าหรือสิ่งของที่ถูกขนส่งหรือนำเข้า

  คำอธิบาย (ภาษาไทย) สินค้าหรือสิ่งของ

 2. Logistics กระบวนการการบริหารและการจัดการการขนส่งและสินค้าในการจัดส่ง

  คำอธิบาย (ภาษาไทย) การจัดการโลจิสติกส์

 3. Carrier บริษัทหรือบุคคลที่ให้บริการการขนส่ง

  คำอธิบาย (ภาษาไทย) ผู้ให้บริการการขนส่ง

 4. Shipment การส่งสินค้าหรือส่งของ

  คำอธิบาย (ภาษาไทย) การส่งสินค้า

 5. Cargo สินค้าหรือสิ่งของที่ถูกขนส่งโดยทางอากาศ, ทางน้ำ, หรือทางบก

  คำอธิบาย (ภาษาไทย) สินค้าหรือสิ่งของ

 6. Fleet ชุดรถหรือยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งของบริษัท

  คำอธิบาย (ภาษาไทย) ชุดรถหรือยานพาหนะ

 7. Invoice เอกสารที่แสดงรายละเอียดการชำระเงินสำหรับบริการการขนส่ง

  คำอธิบาย (ภาษาไทย) ใบแจ้งหนี้

 8. Warehousing กระบวนการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้า

  คำอธิบาย (ภาษาไทย) กระบวนการในการเก็บรักษาสินค้า

 9. Customs หน่วยงานที่ควบคุมนโยบายภาษีและการนำเข้า-ส่งออกของสินค้าที่ข้ามแดน

  คำอธิบาย (ภาษาไทย) ศุลกากร

 10. Pallet แผ่นไม้หรือโลหะที่ใช้ในการจัดเก็บและขนส่งสินค้า

  คำอธิบาย (ภาษาไทย) พาเลท

จดบริษัท ธุรกิจการขนส่ง ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ ก่อนที่คุณจะจดบริษัท, ควรวางแผนธุรกิจของคุณโดยรอบ เป็นการกำหนดความเป้าหมายของธุรกิจ, รูปแบบการบริการ, ตลาดเป้าหมาย, และการจัดการทางการเงิน

 2. การตรวจสอบชื่อบริษัท คุณต้องตรวจสอบว่าชื่อบริษัทที่คุณต้องการใช้มีอยู่หรือไม่ โดยใช้เครื่องมือออนไลน์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้

 3. จัดหาเอกสารและเอกสารความถูกต้อง คุณต้องจัดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองนิติบุคคล, สัญญาหรือข้อตกลงบริษัท, บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ก่อตั้ง, แผนที่สำนักงาน, และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 4. การจดทะเบียนบริษัท คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัทและนำเอกสารเข้าสู่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนตามที่กำหนด

 5. ขึ้นทะเบียนภาษี หลังจากจดทะเบียนบริษัท, คุณจะต้องขึ้นทะเบียนในสำนักงานสรรพากร เพื่อรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

 6. ทำการเปิดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีธนาคารในชื่อของบริษัทเพื่อการทำธุรกรรมทางการเงินของธุรกิจของคุณ

 7. การขอใบอนุญาต บางธุรกิจการขนส่งอาจต้องขอใบอนุญาตเพิ่มเติมจากหน่วยงานหรือกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การขนส่งสินค้าและสินค้าทางอากาศ

 8. สร้างระบบบัญชีและการตรวจสอบ การจัดการระบบบัญชีและการตรวจสอบเป็นส่วนสำคัญในการบริหารธุรกิจขนส่ง คุณควรสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพในการบันทึกธุรกรรมการขนส่งและการเงิน

 9. การจ้างงานและการอบรม คุณจะต้องจ้างพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและอบรมพวกเขาให้เข้าใจกระบวนการและนโยบายของบริษัท

 10. การประกาศและการตลาด หลังจากที่คุณจดบริษัทแล้ว, คุณควรทำการประกาศและการตลาดเพื่อเริ่มก่อตั้งลูกค้าและความรู้จักชื่อของบริษัทของคุณ

บริษัท ธุรกิจการขนส่ง เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทที่ขายบริการการขนส่งในประเทศที่มีระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จะต้องเสียภาษี VAT ในอัตราที่กำหนดโดยกฎหมาย บริษัทอาจถูกเรียกเสียภาษี VAT เมื่อออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT) ตามรายได้ที่ได้รับจากการขนส่งและกิจกรรมธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัท อัตราภาษี CIT จะแตกต่างกันตามกฎหมายและมูลค่ารายได้

 3. ภาษีสิ่งแวดล้อม (Environmental Tax) บางประเทศอาจเริ่มนำแนวคิดภาษีสิ่งแวดล้อมมาใช้กับธุรกิจการขนส่งเพื่อสนับสนุนการลดปริมาณมลพิษและการใช้พลังงานที่ยั่งยืน

 4. ภาษีทางทะเล (Maritime Tax) บริษัทที่มีกิจกรรมการขนส่งทางทะเลอาจต้องเสียภาษีทางทะเลตามกฎหมายท้องถิ่นและระเบียบการควบคุมทางทะเล

 5. ภาษีน้ำมัน (Fuel Tax) บริษัทที่ใช้น้ำมันเป็นพลังงานสำหรับยานพาหนะขนส่งอาจต้องเสียภาษีน้ำมันตามระเบียบในประเทศที่กำหนด

 6. ภาษีถนน (Road Tax) บางประเทศอาจเรียกเสียภาษีถนนสำหรับยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งบนถนน

 7. ภาษีซื้อขาย (Sales Tax) บางประเทศอาจเรียกเสียภาษีซื้อขายหรือภาษีการสอนหน่วยความจำในบางกรณี

 8. ภาษีศุลกากร (Customs Duty) บริษัทที่มีกิจกรรมขนส่งข้ามแดนหรือการนำเข้า-ส่งออกสินค้าจะต้องจ่ายภาษีศุลกากรตามกฎหมายศุลกากรของประเทศที่เกี่ยวข้อง

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.