จดทะเบียนบริษัท.COM » หมู่บ้านจัดสรร เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจหมู่บ้านจัดสรร มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายที่ดินหรือหน่วยที่สร้างเสร็จ รายได้หลักของธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรมักมาจากการขายที่ดินหรือหน่วยที่สร้างเสร็จแล้วให้แก่ผู้ซื้อหรือลูกค้า รายได้จะขึ้นอยู่กับราคาขายแต่ละหน่วยและจำนวนหน่วยที่ถูกขาย

 2. ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ บริษัทจัดสรรหมู่บ้านอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการจากผู้ที่อาศัยในหมู่บ้าน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกร่วม เช่น การบำรุงรักษาถนนในหมู่บ้าน, การดูแลสวนสาธารณะ, และการบำรุงรักษาสระว่ายน้ำร่วม เป็นต้น

 3. รายได้จากบริการส่วนกลาง หมู่บ้านจัดสรรอาจมีสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมที่ผู้อาศัยสามารถใช้งาน เช่น สระว่ายน้ำ, ห้องฟิตเนส, สวนสาธารณะ ซึ่งบริษัทสามารถเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายในการใช้งานสิ่งเหล่านี้จากผู้อาศัย

 4. ค่าเช่า หากมีหน่วยที่ไม่ได้ถูกขายแต่ถูกให้เช่า รายได้จะมาจากค่าเช่ารายเดือนที่ผู้เช่าจ่ายให้กับเจ้าของหมู่บ้าน

 5. การขายสิ่งอำนวยความสะดวกในหมู่บ้าน บางหมู่บ้านจัดสรรอาจมีร้านค้าหรือบริการอื่น ๆ ในพื้นที่ของหมู่บ้าน รายได้ส่วนหนึ่งอาจมาจากการขายสิ่งนี้หรือการเรียกเก็บค่าเช่าจากผู้ประกอบการร้านค้าในหมู่บ้าน

 6. รายได้จากกิจกรรมหรืองานสังสรรค์ หมู่บ้านจัดสรรอาจจัดกิจกรรมหรืองานสังสรรค์สำหรับผู้อาศัย เช่น งานเทศกาล, งานกีฬา, หรือกิจกรรมสำหรับเด็ก บริษัทสามารถเรียกเก็บค่าลงทะเบียนหรือค่าเข้าชมในงานเหล่านี้

 7. รายได้จากการจัดสรรพื้นที่ในหมู่บ้าน บางครั้งบริษัทจัดสรรอาจมีโครงการการพัฒนาอื่น ๆ ในพื้นที่ของหมู่บ้าน เช่น การสร้างสนามกอล์ฟ, สวนสาธารณะ, หรือสวนสวยงาม รายได้จากการขายหรือการให้เช่าพื้นที่เหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายได้

 8. การขายสิทธิในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก บางครั้งบริษัทจัดสรรอาจมีสิทธิในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น สิทธิในการใช้เรือหรือโรงแรมในพื้นที่ใกล้เคียง รายได้อาจมาจากการขายสิทธิในการใช้นี้

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจหมู่บ้านจัดสรร

จุดแข็ง Strengths

 1. สิทธิในการใช้ที่ดิน บริษัทหมู่บ้านจัดสรรมีสิทธิในการใช้ที่ดินที่กว้างขวางและมีความหลากหลาย ซึ่งเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักผ่านการขายหน่วยที่สร้างเสร็จแล้วหรือการให้เช่า

 2. สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการส่วนกลาง หมู่บ้านจัดสรรมักมีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการส่วนกลางที่ดี เช่น สระว่ายน้ำ, ห้องฟิตเนส, สวนสาธารณะ, และระบบรักษาความปลอดภัย

 3. การบริหารจัดการที่ดี บางหมู่บ้านจัดสรรมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้ผู้อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งก่อสร้างร่วม

จุดเสีย Weaknesses

 1. ความขาดแคลนในการตลาด บางครั้งหมู่บ้านจัดสรรอาจต้องเผชิญกับความขาดแคลนในการตลาดหรือการขายที่ดินหรือหน่วยที่สร้างเสร็จแล้ว ซึ่งอาจส่งผลให้มีสินค้าที่คงคลังนานเกินไป

 2. การค้าขายและการตลาด บางหมู่บ้านจัดสรรอาจไม่มีกลยุทธ์การค้าขายและการตลาดที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มยอดขายหรือให้ความรู้สึกความต้องการจากตลาด

 3. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางสูง บางครั้งค่าใช้จ่ายส่วนกลางอาจเป็นส่วนใหญ่ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของผู้อาศัย ซึ่งอาจส่งผลให้มีการปรับเพิ่มราคาหน่วยที่จะขายหรือให้เช่า

โอกาส Opportunities

 1. การขยายพื้นที่ หากมีพื้นที่ว่างในหมู่บ้านจัดสรร บริษัทสามารถขยายโครงการและเพิ่มรายได้ได้

 2. การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม บางหมู่บ้านจัดสรรอาจมีโอกาสพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเช่น การสร้างสวนสาธารณะหรือสิ่งก่อสร้างร่วมใหม่

 3. การตลาดและการโฆษณา บริษัทสามารถใช้กลยุทธ์การตลาดและการโฆษณาเพื่อเพิ่มการรับรู้และยอดขาย

อุปสรรค Threats

 1. ความขาดคุณสมบัติที่มีคุณค่า บางครั้งตลาดอาจมีความขาดคุณสมบัติที่มีคุณค่าที่สูง ทำให้ต้องพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

 2. ความเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสิ้นสุดสัญญาการให้สิทธิในการใช้ที่ดินหรือการดำเนินธุรกิจอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ

 3. การเงินและเศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงในสภาวะเศรษฐกิจหรืออัตราดอกเบี้ยสามารถมีผลกระทบต่อความต้องการในทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์

อาชีพ ธุรกิจหมู่บ้านจัดสรร ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. ทุนระยะสั้น ควรมีทุนระยะสั้นในการดำเนินธุรกิจแบบหมู่บ้านจัดสรร เพื่อใช้ในการดำเนินการตลาด, การเจรจาซื้อขายที่ดินหรือหน่วยที่สร้างเสร็จแล้ว, และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการรายวัน

 2. ทุนและเงินทุนสำรอง ต้องมีทุนหรือเงินทุนสำรองเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ ซึ่งรวมถึงการซื้อที่ดิน, การสร้างหน่วยที่สร้างเสร็จแล้ว, และการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมในหมู่บ้าน

 3. เงินกู้ บางรายอาจต้องกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อมีทุนเพิ่มเติมในการดำเนินธุรกิจหมู่บ้านจัดสรร การขอสินเชื่อหรือสัญญากู้สามารถช่วยให้มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการลงทุนในโครงการ

 4. การพัฒนาแผนธุรกิจ ควรลงทุนในการพัฒนาแผนธุรกิจที่รอบคอบ เพื่อให้มีการวางแผนการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมและมีโอกาสสำเร็จ การพัฒนาแผนธุรกิจรวมถึงการศึกษาตลาดและการวิเคราะห์ SWOT ที่อธิบายไว้ข้างต้น

 5. ค่าใช้จ่ายในการประสานงาน การเริ่มต้นธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรอาจต้องการค่าใช้จ่ายในการประสานงานกับผู้รับเหมา, ทนายความ, นิติกรรม, และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในกระบวนการพัฒนาโครงการ

 6. ค่าใช้จ่ายในการประกาศและการตลาด เพื่อเรียกรับความสนใจจากลูกค้าหรือผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมาย ควรมีการลงทุนในกิจกรรมการตลาดและโฆษณา

 7. การรักษาและบำรุงรักษา ควรจัดการค่าใช้จ่ายในการรักษาและบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมในหมู่บ้านเพื่อให้สภาพดีและความปลอดภัยสำหรับผู้อาศัย

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจหมู่บ้านจัดสรร

 1. การส่งเสริมการขายและการตลาด การส่งเสริมการขายและการตลาดเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจหมู่บ้านจัดสรร เอกชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องในธุรกิจนี้ต้องมีทักษะในการตลาดและการสื่อสารเพื่อเสริมโอกาสในการขายที่ดินหรือหน่วยที่สร้างเสร็จแล้วให้แก่ลูกค้าหรือผู้ซื้อที่เป้าหมาย

 2. การจัดการอสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ เช่น การดูแลรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในหมู่บ้าน, การจัดการค่าใช้จ่ายส่วนกลาง, การบริหารจัดการกับผู้เช่าหรือเจ้าของหน่วยที่ให้เช่า เป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจนี้

 3. นิติกรรมและทรัพยากรทางกฎหมาย นิติกรรมอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจนี้ เจ้าของหมู่บ้านจัดสรรต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การทำสัญญาการขายหรือการเช่าที่ดิน

 4. การพัฒนาแผนการเงินและการเงิน การควบคุมการเงินและการวางแผนการเงินเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาโครงการ รวมถึงการจัดหาทุนสำหรับการลงทุนในโครงการหรือการขยายพื้นที่

 5. สถาปนิกและวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรมีบทบาทในการออกแบบและวางแผนโครงการ รวมถึงการตรวจสอบความเป็นไปได้ทางเทคนิคของโครงการที่กำลังจะพัฒนา

 6. การบริการสาธารณะ การบริการสาธารณะเช่น การบำรุงรักษาถนน, การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ, การจัดการกับสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมในหมู่บ้าน เป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการต่อผู้อาศัย

 7. สถาปนิกที่ปรึกษาและความรู้ทางเทคนิค การใช้ความรู้ทางเทคนิคและความเชี่ยวชาญของสถาปนิกที่ปรึกษาเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนและการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจหมู่บ้านจัดสรร ที่ควรรู้

 1. บริษัทหมู่บ้านจัดสรร (Property Development Company)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) บริษัทที่มีธุรกิจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการหมู่บ้าน อาคารชุด หรือโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ และจัดสรรหน่วยที่สร้างเสร็จแล้วให้แก่ลูกค้าหรือผู้ซื้อ
 2. ที่ดิน (Land)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) พื้นที่ที่ยังไม่มีโครงสร้างหรือสิ่งก่อสร้างอยู่ ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้
 3. หน่วยที่สร้างเสร็จแล้ว (Completed Unit)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) หน่วยอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างเสร็จและพร้อมให้เช่าหรือขายแก่ลูกค้าหรือผู้ซื้อ
 4. การตลาดอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Marketing)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายหรือการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยการตลาด
 5. สัญญาการขาย (Sales Agreement)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) เอกสารที่ระบุรายละเอียดการซื้อขายหน่วยที่สร้างเสร็จแล้วระหว่างลูกค้าหรือผู้ซื้อกับบริษัทหมู่บ้านจัดสรร
 6. การปรับปรุงหรือรีโนเวท (Renovation)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) การทำการปรับปรุงหรือรีโนเวทหน่วยที่สร้างเสร็จแล้วเพื่อปรับปรุงคุณภาพหรือเพิ่มมูลค่า
 7. ทนายความที่เชี่ยวชาญด้านที่ดิน (Real Estate Attorney)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) ทนายความที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ เช่น การทำสัญญาการขายหรือการเช่า
 8. การบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก (Maintenance of Amenities)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในหมู่บ้านจัดสรร เช่น สระว่ายน้ำ, สวนสาธารณะ, ห้องฟิตเนส, และสนามเด็กเล่น
 9. กำไรขาดทุน (Profit and Loss)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) รายงานทางการเงินที่แสดงผลกำไรหรือขาดทุนของบริษัทหมู่บ้านจัดสรรในรอบการดำเนินธุรกิจ
 10. การจัดหาเงินทุน (Capital Procurement)

  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) กระบวนการหาทุนหรือการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการหรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

จดบริษัท ธุรกิจหมู่บ้านจัดสรร ทำอย่างไร

 1. เลือกชื่อบริษัท

  • คุณต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นในฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่กำหนดไว้
 2. จัดเตรียมเอกสารและเลือกประเภทของบริษัท

  • ก่อนจดบริษัทคุณต้องจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น รวมถึงเลือกประเภทของบริษัทที่คุณต้องการจด เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทห้ามแบ่งปัน, หรือบริษัทมหาชน เอกสารที่จำเป็นประกอบด้วย
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ก่อตั้งบริษัท
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ก่อตั้งบริษัท
  • บันทึกการประชุมผู้ก่อตั้งบริษัท
  • สัญญาหรือบันทึกคำตอบรับหุ้น (ถ้ามี)
  • แผนที่ตำแหน่งของโครงการ (ถ้ามี)
 3. ยื่นคำขอจดบริษัท

  • คุณต้องยื่นคำขอจดบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมาย
  • หลังจากยื่นคำขอ คุณจะต้องรอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอนุมัติคำขอ
 4. ชำระค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัทจะต้องชำระตามอัตราที่กำหนดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 5. รับใบอนุญาต

  • หลังจากที่คำขอของคุณได้รับการอนุมัติและค่าธรรมเนียมได้ชำระครบถ้วน คุณจะได้รับใบอนุญาตจดบริษัทและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 6. จดทะเบียนบริษัท

  • หลังจากได้รับใบอนุญาต คุณต้องนำเอกสารไปจดทะเบียนบริษัทที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องระบุที่อยู่ที่จดทะเบียนบริษัทในเอกสารที่เป็นไปตามกฎหมาย
 7. แจ้งการจดทะเบียนและการเปลี่ยนแปลง

  • หลังจากจดทะเบียนบริษัทเสร็จสิ้น คุณต้องแจ้งการจดทะเบียนและการเปลี่ยนแปลงในบริษัทที่หน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมาย เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหาร

บริษัท ธุรกิจหมู่บ้านจัดสรร เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรที่มีกำไรจะต้องชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราภาษีที่มีให้คำนวณตามกำหนดของกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย

 2. ภาษีอสังหาริมทรัพย์ บริษัทธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรที่ครอบครองหรือจัดเก็บอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะที่ไม่ใช่ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างอาจต้องชำระภาษีอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายภาษีอสังหาริมทรัพย์ท้องถิ่น

 3. ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน เมื่อบริษัทธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรโอนที่ดินหรือหน่วยที่สร้างเสร็จแล้วให้แก่ลูกค้าหรือผู้ซื้อ อาจต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายภาษีโอนที่ดิน

 4. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หากบริษัทครอบครองที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาจต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างของท้องถิ่น

 5. ค่าธรรมเนียมสร้างสรรค์และบำรุงรักษา บริษัทธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรอาจต้องรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมสร้างสรรค์และบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในหมู่บ้านที่พวกเขาจัดสรร

 6. ภาษีอากร บริษัทธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรอาจต้องชำระภาษีอากรตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกำไรหรือรายได้ของพวกเขา

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.