ปูพื้น พื้นไวนิล เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจปูพื้น พื้นไวนิล มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายผลิตภัณฑ์พื้นไวนิล รายได้หลักมาจากการขายพื้นไวนิลตราสารพันธ์ที่ใช้ในการปูพื้น ลูกค้าที่สนใจก็จะซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อใช้ในการตกแต่งพื้นสถานที่ต่าง ๆ เช่น บ้าน, อาคารพาณิชย์, โรงแรม, ร้านค้า เป็นต้น

 2. การบริการติดตั้ง รายได้อาจมาจากการให้บริการติดตั้งพื้นไวนิลให้กับลูกค้า ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามความซับซ้อนของการติดตั้ง

 3. การบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษา หากลูกค้ามีความต้องการในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาพื้นไวนิล เช่น เคลือบสีใหม่, ซ่อมแซมช่องรอย ธุรกิจอาจมีรายได้จากการให้บริการเหล่านี้

 4. การเช่าพื้นไวนิล ธุรกิจอาจเสนอบริการเช่าพื้นไวนิลให้กับลูกค้าตามความต้องการ เช่น ร้านค้าเล็ก ๆ ที่ต้องการตกแต่งพื้นชั่วคราว

 5. การควบคุมคุณภาพ หากบริษัทมีการควบคุมคุณภาพสูงและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า อาจมีรายได้จากการให้คำปรึกษาในด้านการเลือกซื้อและการติดตั้ง

 6. การจัดอบรมและสัมมนา บริษัทอาจจัดอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้งานพื้นไวนิล เพื่อเพิ่มความรู้และความชำนาญของลูกค้า

 7. การขายอุปกรณ์และวัสดุการผลิต บริษัทอาจเสนอขายอุปกรณ์และวัสดุการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งพื้นไวนิล

 8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หากบริษัทสามารถพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์พื้นไวนิลใหม่ที่น่าสนใจ อาจมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจปูพื้น พื้นไวนิล

จุดแข็ง Strengths

 1. คุณภาพสูง สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์พื้นไวนิลที่มีคุณภาพสูงและทนทานต่อการใช้งาน

 2. ความคงทนทาน พื้นไวนิลมีความทนทานต่อการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง ทำให้เหมาะสำหรับสถานที่ต่าง ๆ

 3. กลยุทธ์การตลาด มีกลยุทธ์การตลาดที่เน้นคุณสมบัติของพื้นไวนิลที่ช่วยให้เห็นความแตกต่างกับคู่แข่ง

 4. บริการคลังข้อมูล มีความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งและการดูแลรักษาพื้นไวนิลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ค่าใช้จ่ายสูง การผลิตและติดตั้งพื้นไวนิลอาจมีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้น

 2. ความเข้าใจไม่ชัดเจน ลูกค้าบางครั้งอาจไม่เข้าใจเทคโนโลยีหรือคุณลักษณะของพื้นไวนิลอย่างชัดเจน

โอกาส Opportunities

 1. ตลาดเติบโต ตลาดการตกแต่งพื้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบภายใน

 2. ความเพิ่มขึ้นของสำนักงานที่ใช้พื้นไวนิล การเพิ่มขึ้นของอาคารพาณิชย์และสถานประกอบการที่ใช้พื้นไวนิลเป็นอาคารพื้นที่กว้างขึ้นเป็นโอกาสในการขยายกิจการ

อุปสรรค Threats

 1. คู่แข่งที่แข็งแกร่ง อาจมีคู่แข่งที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดและมีทรัพยากรที่มากกว่า

 2. การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอาจทำให้มีผลกระทบต่อการผลิตและผลิตภัณฑ์

อาชีพ ธุรกิจปูพื้น พื้นไวนิล ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. วัสดุการผลิต ต้องเตรียมวัสดุการผลิตพื้นไวนิลที่มีคุณภาพสูงและมีความหลากหลายในการเลือก เช่น ตราสารพันธ์พื้นไวนิล วัสดุในการผลิตตราสารพันธ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 2. อุปกรณ์และเครื่องมือ การติดตั้งและดูแลรักษาพื้นไวนิลต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสม เช่น เครื่องตัดพื้นไวนิล, เครื่องเป่าลม, อุปกรณ์วัดและเครื่องมือที่ช่วยในกระบวนการติดตั้ง

 3. พื้นที่ ต้องพิจารณาเรื่องพื้นที่ในการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดทำการผลิต และการจัดเก็บวัสดุและผลิตภัณฑ์

 4. บรรจุภัณฑ์และการขนส่ง ต้องคำนึงถึงการบรรจุภัณฑ์และวิธีการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า ทำให้สินค้าไม่เสียหายระหว่างการขนส่ง

 5. การตลาด ลงทุนในการตลาดเพื่อโปรโมตธุรกิจปูพื้นพื้นไวนิล รวมถึงการสร้างแบรนด์ การออกแบบและพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ

 6. การซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ อาจจำเป็นต้องซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ใช้ในกระบวนการติดตั้ง การปรับปรุงคุณภาพ หรือการดูแลรักษา

 7. บุคลากร ค่าจ้างแรงงานในการติดตั้ง การผลิตและบริการหลายครั้งอาจเป็นค่าใช้จ่ายสำคัญ ต้องพิจารณาจ้างงานที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและการบริการ

 8. ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้น ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งธุรกิจ ได้แก่ ค่าจดทะเบียนธุรกิจ, ค่าโฆษณาและการตลาด, ค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมาย, ค่าซื้ออุปกรณ์พื้นฐาน เป็นต้น

 9. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าพนักงาน, ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ เป็นต้น

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจปูพื้น พื้นไวนิล

 1. ช่างปูพื้น ช่างปูพื้นมีหน้าที่ในการติดตั้งและปูพื้นไวนิลให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า ต้องมีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

 2. ช่างรับเหมาปูพื้น อาชีพนี้เกี่ยวข้องกับการรับเหมางานติดตั้งพื้นไวนิลตามคำสั่งงาน ต้องมีความรู้และทักษะในการปรับปรุงคุณภาพและดูแลรักษาพื้นไวนิล

 3. ผู้จัดการโครงการ ความสำเร็จของการติดตั้งพื้นไวนิลขึ้นอยู่กับการวางแผนและการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดการโครงการมีหน้าที่ในการวางแผน, จัดการทรัพยากร, และควบคุมงาน

 4. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เจ้าหน้าที่ในส่วนนี้มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พื้นไวนิล รับคำสั่งซื้อ และเสนอแนะวิธีการติดตั้งและการดูแลรักษา

 5. เจ้าหน้าที่การตลาด ทำหน้าที่วางแผนและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เช่น การโปรโมตผลิตภัณฑ์, การสร้างความต้องการในตลาด, และการสร้างความนิยมให้กับธุรกิจ

 6. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มีหน้าที่ในการจัดการเรื่องการเงิน, บัญชี, และการรายงานการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 7. วิศวกรก่อสร้าง วิศวกรก่อสร้างมีบทบาทในการวางแผนและควบคุมกระบวนการติดตั้งพื้นไวนิล รวมถึงการควบคุมคุณภาพและการดำเนินการตามแผน

 8. ผู้ออกแบบภายใน อาชีพนี้มีหน้าที่ออกแบบและวางแผนการใช้งานพื้นไวนิลในสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงการคำนึงถึงเรื่องการตกแต่งและความสวยงาม

 9. ผู้ควบคุมคุณภาพ ต้องควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของวัสดุการผลิตพื้นไวนิล และความถูกต้องของกระบวนการติดตั้ง

 10. ผู้ดูแลรักษาสินค้า มีหน้าที่ในการดูแลรักษาสินค้าหลังจากการติดตั้ง เช่น การทำความสะอาด การซ่อมแซม และการบำรุงรักษา

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจปูพื้น พื้นไวนิล ที่ควรรู้

 1. พื้นไวนิล (Vinyl Flooring) ชนิดของพื้นที่ที่ผลิตจากวัสดุพลาสติก PVC และสารประกอบอื่น ๆ มีความทนทานและเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในบ้านและอาคารพาณิชย์

 2. ตราสารพันธ์ (Flooring Planks/Tiles) ชิ้นส่วนพื้นไวนิลที่มีขนาดและรูปร่างต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการติดตั้งพื้น

 3. เทคโนโลยีปูพื้น (Flooring Installation Techniques) กระบวนการติดตั้งพื้นไวนิลที่มีวิธีและเทคนิคต่าง ๆ เช่น ติดด้วยกาว, ติดด้วยระบบคลิก, หรือติดด้วยระบบที่ใช้รัง

 4. ฐานพื้น (Subfloor) พื้นฐานที่อยู่ต่ำกว่าพื้นไวนิลและใช้เป็นพื้นฐานในกระบวนการติดตั้ง

 5. ค่าเช่าพื้น (Flooring Adhesive) สารกาวที่ใช้ในการติดตั้งพื้นไวนิลลงบนฐานพื้น

 6. รูปแบบการติดตั้ง (Installation Patterns) ลักษณะการวางแบบต่าง ๆ ของตราสารพันธ์ เช่น แบบตามแนวนอน, แนวตั้ง, แบบเฮอร์ริงโบน, หรือแบบผสมผสาน

 7. การบำรุงรักษา (Maintenance) กระบวนการดูแลรักษาพื้นไวนิลเพื่อรักษาความสวยงามและความทนทาน เช่น การทำความสะอาด, การใช้สารทำความสะอาด

 8. ความทนทาน (Durability) คุณลักษณะของพื้นไวนิลที่สามารถทนต่อการใช้งานประจำวันและสภาพแวดล้อมได้นาน

 9. แผนผังพื้น (Floor Plan) แบบแผนที่แสดงการวางแบบและรูปแบบของพื้นไวนิลในพื้นที่ต่าง ๆ

 10. วัสดุฐานรองพื้น (Underlayment Material) วัสดุที่วางบนฐานพื้นเพื่อเพิ่มความสบายในการใช้งาน รวมถึงลดเสียงและระบายความร้อน

จดบริษัท ธุรกิจปูพื้น พื้นไวนิล ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์และแผนธุรกิจของคุณ รวมถึงการวางแผนด้านการเงิน, การตลาด, และดำเนินการทั่วไปของธุรกิจ

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น และเป็นไปตามกฎหมาย

 3. จัดหาทุนเริ่มต้น จัดหาทุนเพื่อใช้ในการก่อตั้งบริษัทและการดำเนินธุรกิจในระยะแรก

 4. จัดเตรียมเอกสาร จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นตามกฎหมาย เช่น สำเนาบัตรประชาชนผู้ก่อตั้ง, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาหนังสือรับรองคุณสมบัติแปลงเลขที่ที่จะใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงาน

 5. จดทะเบียนบริษัท ยื่นใบจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจพื้นที่ หรือจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ (DBD e-filing)

 6. ได้รับหมายเลขประจำบริษัท (TAX ID) ได้รับหมายเลขประจำบริษัทจากกรมสรรพากร

 7. จัดหาที่ตั้งสำนักงาน จัดหาที่ตั้งสำนักงานที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

 8. จัดหาคณะกรรมการและผู้จัดการ กำหนดคณะกรรมการและผู้จัดการให้กับบริษัท

 9. จัดทำพื้นที่ทำงาน จัดทำพื้นที่ทำงานและทำการตกแต่งสำนักงาน

 10. ขอใบอนุญาตธุรกิจ หากธุรกิจของคุณต้องการใบอนุญาตเพิ่มเติม เช่น ใบอนุญาตปูพื้นหรือใบอนุญาตธุรกิจอื่น ๆ ตามกฎหมาย คุณจะต้องยื่นขอใบอนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 11. จัดการเอกสารบัญชี จัดเก็บและบันทึกเอกสารบัญชีต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ

 12. เปิดรับพนักงานและเตรียมการดำเนินธุรกิจ เตรียมการเปิดทำการและเริ่มดำเนินธุรกิจ

บริษัท ธุรกิจปูพื้น พื้นไวนิล เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิที่ได้หลังหักค่าใช้จ่ายและลดหย่อนตามกฎหมาย อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลมีการปรับตามปีงบประมาณและประเภทธุรกิจ โดยปกติแล้วอัตราภาษีเริ่มต้นที่ 20% ของกำไรสุทธิ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) หากบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการที่มีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทจะต้องเสียภาษี VAT ตามอัตราที่กำหนด

 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax) บางธุรกิจอาจถูกกำหนดให้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เช่น ธุรกิจการพนักงานบริการ, การพนักงานโรงแรมและร้านอาหาร และอื่น ๆ อัตราภาษีและวิธีการคำนวณจะขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจนั้น

 4. ภาษีทรัพย์สิน (Property Tax) หากบริษัทครอบครองทรัพย์สิน เช่น อาคารหรือที่ดิน อาจมีการเสียภาษีทรัพย์สินตามอัตราที่กำหนด

 5. อื่น ๆ อาจมีภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น ส่วนลดเบี้ยประกันสังคม, สาธารณูปโภค, ภาษีป้าย และอื่น ๆ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

ของเก่า เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

ธุรกิจรับซื้อของเก่า แนวโน้มธุรกิจรับซื้อของเก่า ความเสี่ยง ธุรกิจรับซื้อ ของเก่า แผนธุรกิจร้านรับซื้อ ของเก่า การขออนุญาต เปิดร้านรับซื้อ ของเก่า เปิดร้านรับซื้อของเก่า ลงทุนเท่าไร เปิดร้านรับซื้อของเก่า เปิดร้านรับซื้อ ของเก่า ดีไหม ใกล้ฉัน ออนไลน์

นักจิตวิทยาออนไลน์ เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ปรึกษานักจิตวิทยา ออนไลน์ ฟรี นักจิตบําบัด เรียนออนไลน์ เรียนจิตวิทยา ออนไลน์ จุฬา เรียน จิตวิทยา ออนไลน์ฟรี 2566 แอพปรึกษาจิตแพทย์ ฟรี คอร์สเรียนจิตวิทยาออนไลน์ ฟรี เรียน ป.ตรี จิตวิทยา ออนไลน์ ปรึกษานักจิตวิทยา ฟรี

ขายของเบ็ดเตล็ด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

เปิดร้านขาย ของชำ กับ แม็คโคร เปิดร้านขายของในหมู่บ้าน ขออนุญาต เปิดร้านขาย ของชำ ทำอย่างไร สร้างร้านขายของเล็กๆ เปิดร้านขายของชําเล็กๆ ลงทุนเท่าไหร่ สร้างร้านขายของ งบน้อย เปิดร้านขายของส่ง ลงทุนเท่าไหร่ ร้านขาย ของชำ สมัยใหม่ ออนไลน์

คาเฟ่อเมซอน เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

แฟรนไชส์อเมซอน ราคา แชร์ประสบการณ์ เปิดร้านกาแฟ อ. เม ซอน แฟรนไชส์อเมซอน คืนทุนกี่ปี แบบ โครงสร้าง ร้านกาแฟ อ เม ซอน เปิดร้านกาแฟ อ เม ซ่อน รับสร้างร้านกาแฟอเมซอน แฟรนไชส์อเมซอน รายได้

ปูพื้น พื้นไวนิล เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

พื้น ไว้ นิล SPC พื้น ไว้ นิล ลา มิ เนต แบบ ค ลิ๊ ก ล็อก กระเบื้อง พลาสติก ปูพื้น ปูพื้นกระเบื้องยางราคา พื้น ยางปู ห้อง เปลี่ยนพื้น ลา มิ เนต เป็น SPC แผ่น พื้น ไว นิล แบบคลิ๊กล็อค หนา 4 ม ม แผ่นปูพื้นห้องนอน ออนไลน์

แฮนเมด เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล !

สินค้า แฮนด์ เมด ที่ต่างชาตินิยม งานแฮนด์เมด ที่ฝรั่งชอบ เริ่ม ต้น ธุรกิจ แฮนด์เมด งานแฮนด์เมด ของขวัญ งานฝีมือสร้างรายได้ ทําที่บ้าน ร้านขาย ของ handmade ของแฮนเมด ทําง่ายๆ งานแฮนด์เมด สร้างรายได้ ออนไลน์

ส่งออกสินค้า เปิดการค้า ที่ไหน คู่แข่ง รายได้ !

ธุรกิจส่งออก มีอะไรบ้าง ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ อะไรดี ธุรกิจส่งออกสินค้า รายชื่อบริษัท ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ สินค้าไทยส่งออกต่างประเทศ มีอะไรบ้าง ธุรกิจส่งออกต่างประเทศ มีอะไรบ้าง ตัวแทนส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ วิธีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top