จดทะเบียนบริษัท.COM » ปูพื้น พื้นไวนิล เปิดการค้า จัดตั้ง ที่ไหน ทำเล?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ธุรกิจปูพื้น พื้นไวนิล มีรายได้จากอะไรบ้าง

 1. การขายผลิตภัณฑ์พื้นไวนิล รายได้หลักมาจากการขายพื้นไวนิลตราสารพันธ์ที่ใช้ในการปูพื้น ลูกค้าที่สนใจก็จะซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อใช้ในการตกแต่งพื้นสถานที่ต่าง ๆ เช่น บ้าน, อาคารพาณิชย์, โรงแรม, ร้านค้า เป็นต้น

 2. การบริการติดตั้ง รายได้อาจมาจากการให้บริการติดตั้งพื้นไวนิลให้กับลูกค้า ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามความซับซ้อนของการติดตั้ง

 3. การบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษา หากลูกค้ามีความต้องการในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาพื้นไวนิล เช่น เคลือบสีใหม่, ซ่อมแซมช่องรอย ธุรกิจอาจมีรายได้จากการให้บริการเหล่านี้

 4. การเช่าพื้นไวนิล ธุรกิจอาจเสนอบริการเช่าพื้นไวนิลให้กับลูกค้าตามความต้องการ เช่น ร้านค้าเล็ก ๆ ที่ต้องการตกแต่งพื้นชั่วคราว

 5. การควบคุมคุณภาพ หากบริษัทมีการควบคุมคุณภาพสูงและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า อาจมีรายได้จากการให้คำปรึกษาในด้านการเลือกซื้อและการติดตั้ง

 6. การจัดอบรมและสัมมนา บริษัทอาจจัดอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้งานพื้นไวนิล เพื่อเพิ่มความรู้และความชำนาญของลูกค้า

 7. การขายอุปกรณ์และวัสดุการผลิต บริษัทอาจเสนอขายอุปกรณ์และวัสดุการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งพื้นไวนิล

 8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หากบริษัทสามารถพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์พื้นไวนิลใหม่ที่น่าสนใจ อาจมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้

วิเคราะห์ Swot Analysis ธุรกิจปูพื้น พื้นไวนิล

จุดแข็ง Strengths

 1. คุณภาพสูง สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์พื้นไวนิลที่มีคุณภาพสูงและทนทานต่อการใช้งาน

 2. ความคงทนทาน พื้นไวนิลมีความทนทานต่อการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง ทำให้เหมาะสำหรับสถานที่ต่าง ๆ

 3. กลยุทธ์การตลาด มีกลยุทธ์การตลาดที่เน้นคุณสมบัติของพื้นไวนิลที่ช่วยให้เห็นความแตกต่างกับคู่แข่ง

 4. บริการคลังข้อมูล มีความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งและการดูแลรักษาพื้นไวนิลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า

จุดอ่อน Weaknesses

 1. ค่าใช้จ่ายสูง การผลิตและติดตั้งพื้นไวนิลอาจมีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้น

 2. ความเข้าใจไม่ชัดเจน ลูกค้าบางครั้งอาจไม่เข้าใจเทคโนโลยีหรือคุณลักษณะของพื้นไวนิลอย่างชัดเจน

โอกาส Opportunities

 1. ตลาดเติบโต ตลาดการตกแต่งพื้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบภายใน

 2. ความเพิ่มขึ้นของสำนักงานที่ใช้พื้นไวนิล การเพิ่มขึ้นของอาคารพาณิชย์และสถานประกอบการที่ใช้พื้นไวนิลเป็นอาคารพื้นที่กว้างขึ้นเป็นโอกาสในการขยายกิจการ

อุปสรรค Threats

 1. คู่แข่งที่แข็งแกร่ง อาจมีคู่แข่งที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดและมีทรัพยากรที่มากกว่า

 2. การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอาจทำให้มีผลกระทบต่อการผลิตและผลิตภัณฑ์

อาชีพ ธุรกิจปูพื้น พื้นไวนิล ใช้เงินลงทุนอะไร

 1. วัสดุการผลิต ต้องเตรียมวัสดุการผลิตพื้นไวนิลที่มีคุณภาพสูงและมีความหลากหลายในการเลือก เช่น ตราสารพันธ์พื้นไวนิล วัสดุในการผลิตตราสารพันธ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 2. อุปกรณ์และเครื่องมือ การติดตั้งและดูแลรักษาพื้นไวนิลต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสม เช่น เครื่องตัดพื้นไวนิล, เครื่องเป่าลม, อุปกรณ์วัดและเครื่องมือที่ช่วยในกระบวนการติดตั้ง

 3. พื้นที่ ต้องพิจารณาเรื่องพื้นที่ในการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดทำการผลิต และการจัดเก็บวัสดุและผลิตภัณฑ์

 4. บรรจุภัณฑ์และการขนส่ง ต้องคำนึงถึงการบรรจุภัณฑ์และวิธีการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า ทำให้สินค้าไม่เสียหายระหว่างการขนส่ง

 5. การตลาด ลงทุนในการตลาดเพื่อโปรโมตธุรกิจปูพื้นพื้นไวนิล รวมถึงการสร้างแบรนด์ การออกแบบและพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ

 6. การซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ อาจจำเป็นต้องซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ใช้ในกระบวนการติดตั้ง การปรับปรุงคุณภาพ หรือการดูแลรักษา

 7. บุคลากร ค่าจ้างแรงงานในการติดตั้ง การผลิตและบริการหลายครั้งอาจเป็นค่าใช้จ่ายสำคัญ ต้องพิจารณาจ้างงานที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและการบริการ

 8. ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้น ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งธุรกิจ ได้แก่ ค่าจดทะเบียนธุรกิจ, ค่าโฆษณาและการตลาด, ค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมาย, ค่าซื้ออุปกรณ์พื้นฐาน เป็นต้น

 9. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าพนักงาน, ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ เป็นต้น

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจปูพื้น พื้นไวนิล

 1. ช่างปูพื้น ช่างปูพื้นมีหน้าที่ในการติดตั้งและปูพื้นไวนิลให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า ต้องมีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

 2. ช่างรับเหมาปูพื้น อาชีพนี้เกี่ยวข้องกับการรับเหมางานติดตั้งพื้นไวนิลตามคำสั่งงาน ต้องมีความรู้และทักษะในการปรับปรุงคุณภาพและดูแลรักษาพื้นไวนิล

 3. ผู้จัดการโครงการ ความสำเร็จของการติดตั้งพื้นไวนิลขึ้นอยู่กับการวางแผนและการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดการโครงการมีหน้าที่ในการวางแผน, จัดการทรัพยากร, และควบคุมงาน

 4. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เจ้าหน้าที่ในส่วนนี้มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พื้นไวนิล รับคำสั่งซื้อ และเสนอแนะวิธีการติดตั้งและการดูแลรักษา

 5. เจ้าหน้าที่การตลาด ทำหน้าที่วางแผนและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เช่น การโปรโมตผลิตภัณฑ์, การสร้างความต้องการในตลาด, และการสร้างความนิยมให้กับธุรกิจ

 6. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มีหน้าที่ในการจัดการเรื่องการเงิน, บัญชี, และการรายงานการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 7. วิศวกรก่อสร้าง วิศวกรก่อสร้างมีบทบาทในการวางแผนและควบคุมกระบวนการติดตั้งพื้นไวนิล รวมถึงการควบคุมคุณภาพและการดำเนินการตามแผน

 8. ผู้ออกแบบภายใน อาชีพนี้มีหน้าที่ออกแบบและวางแผนการใช้งานพื้นไวนิลในสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงการคำนึงถึงเรื่องการตกแต่งและความสวยงาม

 9. ผู้ควบคุมคุณภาพ ต้องควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของวัสดุการผลิตพื้นไวนิล และความถูกต้องของกระบวนการติดตั้ง

 10. ผู้ดูแลรักษาสินค้า มีหน้าที่ในการดูแลรักษาสินค้าหลังจากการติดตั้ง เช่น การทำความสะอาด การซ่อมแซม และการบำรุงรักษา

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจปูพื้น พื้นไวนิล ที่ควรรู้

 1. พื้นไวนิล (Vinyl Flooring) ชนิดของพื้นที่ที่ผลิตจากวัสดุพลาสติก PVC และสารประกอบอื่น ๆ มีความทนทานและเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในบ้านและอาคารพาณิชย์

 2. ตราสารพันธ์ (Flooring Planks/Tiles) ชิ้นส่วนพื้นไวนิลที่มีขนาดและรูปร่างต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการติดตั้งพื้น

 3. เทคโนโลยีปูพื้น (Flooring Installation Techniques) กระบวนการติดตั้งพื้นไวนิลที่มีวิธีและเทคนิคต่าง ๆ เช่น ติดด้วยกาว, ติดด้วยระบบคลิก, หรือติดด้วยระบบที่ใช้รัง

 4. ฐานพื้น (Subfloor) พื้นฐานที่อยู่ต่ำกว่าพื้นไวนิลและใช้เป็นพื้นฐานในกระบวนการติดตั้ง

 5. ค่าเช่าพื้น (Flooring Adhesive) สารกาวที่ใช้ในการติดตั้งพื้นไวนิลลงบนฐานพื้น

 6. รูปแบบการติดตั้ง (Installation Patterns) ลักษณะการวางแบบต่าง ๆ ของตราสารพันธ์ เช่น แบบตามแนวนอน, แนวตั้ง, แบบเฮอร์ริงโบน, หรือแบบผสมผสาน

 7. การบำรุงรักษา (Maintenance) กระบวนการดูแลรักษาพื้นไวนิลเพื่อรักษาความสวยงามและความทนทาน เช่น การทำความสะอาด, การใช้สารทำความสะอาด

 8. ความทนทาน (Durability) คุณลักษณะของพื้นไวนิลที่สามารถทนต่อการใช้งานประจำวันและสภาพแวดล้อมได้นาน

 9. แผนผังพื้น (Floor Plan) แบบแผนที่แสดงการวางแบบและรูปแบบของพื้นไวนิลในพื้นที่ต่าง ๆ

 10. วัสดุฐานรองพื้น (Underlayment Material) วัสดุที่วางบนฐานพื้นเพื่อเพิ่มความสบายในการใช้งาน รวมถึงลดเสียงและระบายความร้อน

จดบริษัท ธุรกิจปูพื้น พื้นไวนิล ทำอย่างไร

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์และแผนธุรกิจของคุณ รวมถึงการวางแผนด้านการเงิน, การตลาด, และดำเนินการทั่วไปของธุรกิจ

 2. เลือกชื่อบริษัท เลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น และเป็นไปตามกฎหมาย

 3. จัดหาทุนเริ่มต้น จัดหาทุนเพื่อใช้ในการก่อตั้งบริษัทและการดำเนินธุรกิจในระยะแรก

 4. จัดเตรียมเอกสาร จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นตามกฎหมาย เช่น สำเนาบัตรประชาชนผู้ก่อตั้ง, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาหนังสือรับรองคุณสมบัติแปลงเลขที่ที่จะใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงาน

 5. จดทะเบียนบริษัท ยื่นใบจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจพื้นที่ หรือจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ (DBD e-filing)

 6. ได้รับหมายเลขประจำบริษัท (TAX ID) ได้รับหมายเลขประจำบริษัทจากกรมสรรพากร

 7. จัดหาที่ตั้งสำนักงาน จัดหาที่ตั้งสำนักงานที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

 8. จัดหาคณะกรรมการและผู้จัดการ กำหนดคณะกรรมการและผู้จัดการให้กับบริษัท

 9. จัดทำพื้นที่ทำงาน จัดทำพื้นที่ทำงานและทำการตกแต่งสำนักงาน

 10. ขอใบอนุญาตธุรกิจ หากธุรกิจของคุณต้องการใบอนุญาตเพิ่มเติม เช่น ใบอนุญาตปูพื้นหรือใบอนุญาตธุรกิจอื่น ๆ ตามกฎหมาย คุณจะต้องยื่นขอใบอนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 11. จัดการเอกสารบัญชี จัดเก็บและบันทึกเอกสารบัญชีต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ

 12. เปิดรับพนักงานและเตรียมการดำเนินธุรกิจ เตรียมการเปิดทำการและเริ่มดำเนินธุรกิจ

บริษัท ธุรกิจปูพื้น พื้นไวนิล เสียภาษีอะไร

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) บริษัทต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิที่ได้หลังหักค่าใช้จ่ายและลดหย่อนตามกฎหมาย อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลมีการปรับตามปีงบประมาณและประเภทธุรกิจ โดยปกติแล้วอัตราภาษีเริ่มต้นที่ 20% ของกำไรสุทธิ

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) หากบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการที่มีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บริษัทจะต้องเสียภาษี VAT ตามอัตราที่กำหนด

 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax) บางธุรกิจอาจถูกกำหนดให้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เช่น ธุรกิจการพนักงานบริการ, การพนักงานโรงแรมและร้านอาหาร และอื่น ๆ อัตราภาษีและวิธีการคำนวณจะขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจนั้น

 4. ภาษีทรัพย์สิน (Property Tax) หากบริษัทครอบครองทรัพย์สิน เช่น อาคารหรือที่ดิน อาจมีการเสียภาษีทรัพย์สินตามอัตราที่กำหนด

 5. อื่น ๆ อาจมีภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น ส่วนลดเบี้ยประกันสังคม, สาธารณูปโภค, ภาษีป้าย และอื่น ๆ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อ่านบทความทั้งหมด >>> จดทะเบียนบริษัท.com

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.